Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019

Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 25-02-2021 t/m heden

Besluit van de directeur Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019, nr. 2500288, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de directeur Divisie Individuele Zaken ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019)

De directeur Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van het Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020 aan de directeur Divisie Individuele Zaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, ondermandaat verleend aan:

de managers van de Divisie Individuele Zaken voor de werkprocessen:

  • Internationale Overdracht Strafvonnissen;

  • Verblijf Buiten de Inrichting;

  • Eerste Plaatsing;

  • Doorplaatsing;

  • Bezwaar en Beroep;

  • Verlenging;

  • DIZ Contact Center.

Artikel 2

Aan de directeur Divisie Individuele Zaken is voorbehouden:

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Divisie Individuele Zaken,

A.J.F.M. Warffemius

Naar boven