Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019

Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m 24-02-2021

Besluit van de directeur Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019, nr. 2500288, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de directeur Divisie Individuele Zaken ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019)

De directeur Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van het Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2015 aan de directeur Divisie Individuele Zaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, ondermandaat verleend aan:

de managers van de Divisie Individuele Zaken voor de werkprocessen:

 • Internationale Overdracht Strafvonnissen;

 • Verblijf Buiten de Inrichting;

 • Eerste Plaatsing;

 • Doorplaatsing;

 • Bezwaar en Beroep;

 • Verlenging;

 • Front office.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 8957, datum inwerkingtreding 25-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van het Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020 aan de directeur Divisie Individuele Zaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, ondermandaat verleend aan:

de managers van de Divisie Individuele Zaken voor de werkprocessen:

 • Internationale Overdracht Strafvonnissen;

 • Verblijf Buiten de Inrichting;

 • Eerste Plaatsing;

 • Doorplaatsing;

 • Bezwaar en Beroep;

 • Verlenging;

 • DIZ Contact Center.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur Divisie Individuele Zaken is voorbehouden:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 8957, datum inwerkingtreding 25-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

 • a.

  • 1. in het werkproces Verblijf buiten de inrichting, op grond van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Penitentiaire beginselenwet en artikel 6:2:4 van het Wetboek van strafvordering;

Stcrt. 2021, 8957, datum inwerkingtreding 25-02-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

 • a.

  • 4. in de werkprocessen Eerste Plaatsing, Doorplaatsing en Bezwaar en Beroep op grond van artikelen 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 40, 56, 77 en 80 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Divisie Individuele Zaken,

A.J.F.M. Warffemius

Naar boven