Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 27-02-2019 t/m 07-07-2020

Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid aanhef en onder c en derde lid, en 1.4 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit: vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze regels wordt verstaan onder:

 • 1. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 15m onder a van de Auteurswet, te weten personen die:

  • a. blind zijn;

  • b. met een visuele handicap die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijk is aan dat van een persoon zonder een dergelijke handicap en waardoor de persoon niet in staat is in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder een dergelijke handicap gedrukte werken te lezen;

  • c. met een waarnemings- of andere leeshandicap waardoor de persoon niet in staat is in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder een dergelijke handicap gedrukte werken te lezen; of

  • d. die anderszins, ten gevolge van een fysieke handicap, niet in staat is een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien of zijn ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen noodzakelijk wordt geacht.

 • 2. KB: Koninklijke Bibliotheek

 • 3. CBCT: Certificeringsorganisatie Bibliotheek, Cultuur en Taal (CBCT)

 • 4. aangepaste leesvormen: leesvormen genoemd in artikel 2 onder c van de Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019–2021.

 • 5. openbare (lokale) bibliotheek: een bibliotheekvoorziening als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, te weten een organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt en die in overwegende mate door een of meer gemeenten wordt gesubsidieerd of in stand gehouden.

 • 6. toegelaten entiteit: een entiteit als bedoeld in artikel 15m onder d van de Auteurswet, die door Nederland is gemachtigd of erkend om zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan leesgehandicapten te bieden. Hieronder wordt mede verstaan openbare instellingen of organisaties zonder winstoogmerk die leesgehandicapten dezelfde diensten aanbieden als een van hun hoofdactiviteiten, institutionele verplichtingen of in het kader van hun taken van openbaar belang.

Artikel 2. Verhouding Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Voor zover in deze regeling niet iets anders is bepaald, is het bepaalde in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 van toepassing.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 In het kader van de activiteit het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid aanhef en onder c, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 subsidieert het Algemeen Bestuurscollege de volgende activiteiten:

  • a. de verzorging van de eerstelijnsvoorziening voor het publiek in de vorm van het klantencontact, de selectie van titels voor de collectie en de toegankelijkheid van deze collectie via een website en catalogi en de backoffice voor andere partijen. De backoffice-functie betreft in het bijzonder het voorlichten van en samenwerken met de openbare (lokale) bibliotheken;

  • b. de productie van boeken, kranten en tijdschriften en in beperkte mate van andere media in aangepaste leesvormen en de rechtstreekse levering hiervan aan de klant, in opdracht van de eerstelijnsvoorziening;

  • c. de uitvoering van projecten voor de doorontwikkeling van Aangepast Lezen gericht op:

   • 1. de integratie van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek, waarbij de resultaten toepasbaar moeten zijn op landelijk niveau binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en op digitaal vlak moeten aansluiten op de landelijke digitale openbare bibliotheek zoals die wordt ontwikkeld door de KB;

   • 2. de innovatie en verbetering van de dienstverlening aan de klant.

 • 2 De uitvoering van de activiteiten sluit aan bij het beleidsplan 2019–2022 van de KB, het beleidskader Aangepast Lezen 2019–2022 en de in artikel 4 genoemde doelstellingen.

Artikel 4. Doelstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Met het verstrekken van subsidies voor het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap streeft de KB de volgende doelstellingen na:

 • a. het verzorgen van een stabiele dienstverlening aan de doelgroep waarbij optimale toegang en toegankelijkheid worden nagestreefd;

 • b. het vergroten van het bereik, gebruik en de collectie met aandacht voor alle leesvormen en extra focus op slechtziende ouderen en de jeugd met een visuele beperking;

 • c. de verbinding met de dienstverlening van de openbare (lokale) bibliotheek en de landelijke digitale openbare bibliotheek;

 • d. het werken aan innovatie en verbetering van diensten, producten en productie.

Artikel 5. Subsidieplafonds

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Het Algemeen Bestuurscollege stelt de subsidieplafonds voor de activiteiten als bedoeld in de artikelen 6 eerste lid, 7 eerste lid, 8 eerste lid en 9 tweede lid onder a, 9 tweede lid onder b en 9 tweede lid onder c jaarlijks vast. De plafonds worden bekend gemaakt in de Staatscourant, waarbij de wijze van verdeling wordt vermeld.

 • 2 De subsidieplafonds die op grond van deze regels worden vastgesteld, zijn voor zover van toepassing inclusief BTW.

 • 3 Indien het rijk onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 4 De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

Artikel 6. Verzorging eerstelijnsvoorziening voor het publiek

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Voor de verzorging van de eerstelijnsvoorziening voor het publiek als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, wordt uitsluitend subsidie verleend wanneer deze activiteit voldoet aan de volgende criteria:

  • a. de dienstverlening en het aanbod zijn specifiek bedoeld voor de doelgroep, hetgeen goed herkenbaar is in de communicatie; en

  • b. de dienstverlening en het aanbod zijn afgestemd op de vraag van de doelgroep; en

  • c. het verhogen van het bereik en gebruik hebben continue aandacht; en

  • d. er is afstemming met de producerende partijen over vraag en aanbod.

 • 2 De subsidieontvanger:

  • a. heeft aantoonbare kennis en kunde op het gebied van een bibliotheekvoorziening voor noodzakelijk omgezette werken voor de doelgroep; en

  • b. is gecertificeerd door de CBCT of kan aantonen aan de CBCT-eisen te voldoen en is bereid om certificering aan te vragen; en

  • c. is een toegelaten entiteit.

 • 3 Voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks maximaal aan één instelling een subsidie verleend.

 • 4 Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regels de in het eerste lid bedoelde activiteiten uitvoeren.

 • 5 Indien een instelling voor de eerste maal een aanvraag voor subsidie indient, worden daarbij de statuten overgelegd. De subsidieontvanger stelt het Algemeen Bestuurscollege op de hoogte van een wijziging van de statuten.

 • 6 Het activiteitenplan dat bij de aanvraag wordt ingediend, is voor indiening voorgelegd aan de Lezersraad.

 • 7 De bij de aanvraag overgelegde begroting is sluitend.

 • 8 Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, voor zover deze naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege noodzakelijk zijn en sober en doelmatig zijn.

Artikel 7. Productie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Voor de productie van boeken, kranten en tijdschriften en in beperkte mate van andere media in aangepaste leesvormen en de rechtstreekse levering hiervan aan de klant, in opdracht van de eerstelijnsvoorziening, wordt uitsluitend subsidie verstrekt wanneer deze activiteit voldoet aan de volgende criteria:

  • a. productie en levering sluit aan op de vraag van de gebruikers; en

  • b. er is afstemming met de eerstelijnsvoorziening over vraag en aanbod; en

  • c. er worden samen met de eerstelijnsvoorziening onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitgevoerd ten behoeve van verbetering en innovatie van de dienstverlening.

 • 2 De subsidieontvanger:

  • a. heeft aantoonbare kennis en kunde op gebied van de productie – en wanneer relevant – van de opslag en distributie van noodzakelijk omgezette werken voor de doelgroep; en

  • b. is gecertificeerd door de CBCT of kan aantonen aan de CBCT- eisen te voldoen en is bereid om certificering aan te vragen; en

  • c. is een toegelaten entiteit.

 • 3 Voor het uitvoeren van de activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks maximaal aan twee instellingen een subsidie verleend.

  • a. Eén instellingssubsidie betreft alleen de bovenbeschreven productie en levering;

  • b. Eén instellingssubsidie betreft naast de bovenbeschreven productie en levering ook de veilige opslag en back-up van de bestanden voor de productie van aangepaste leesvormen en de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

 • 4 Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regels de in het eerste lid bedoelde activiteiten uitvoeren.

 • 5 Indien een instelling voor de eerste maal een aanvraag om subsidie indient, worden daarbij de statuten overgelegd. De subsidieontvanger stelt het Algemeen Bestuurscollege op de hoogte van een wijziging van de statuten.

 • 6 Het bij de aanvraag ingediende activiteitenplan gaat vergezeld van vooraf met de andere partijen afgestemde prestatieafspraken met daarin vermeld de technische product- of dienstspecificaties, productiefrequenties en -aantallen en distributiebeleid. (Re)productieaantallen zijn gekwantificeerd door prijs x hoeveelheid. Voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten wordt tevens een projectplan ingediend, dat vooraf is afgestemd met de andere partijen en is voorgelegd aan de Lezersraad.

 • 7 De bij de aanvraag overgelegde begroting is sluitend.

 • 8 Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, voor zover deze naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege noodzakelijk zijn en sober en doelmatig zijn.

Artikel 8. Bijdrage vrijwilligers

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Voor de berekening van de hoogte van de instellingssubsidie hanteert het Algemeen Bestuurscollege voor de inzet van vrijwilligers een vast bedrag per vrijwilliger. Dit bedrag wordt als bijdrage in de kosten van vrijwilligers verstrekt.

 • 2 Het beschikbare budget wordt naar evenredigheid verdeeld.

Artikel 9. Doorontwikkeling Aangepast Lezen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Subsidie voor de uitvoering van projecten voor de doorontwikkeling van Aangepast Lezen wordt uitsluitend verstrekt wanneer deze gericht zijn op:

  • a. de integratie van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek, waarbij de resultaten toepasbaar moeten zijn op landelijk niveau binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en op digitaal vlak moeten aansluiten op de landelijke digitale openbare bibliotheek zoals die wordt ontwikkeld door de KB; of

  • b. de innovatie en verbetering van de dienstverlening aan de klant.

 • 2 Er worden voor deze projecten drie soorten subsidies verstrekt:

  • a. Projectsubsidies met een indieningsdatum. Het tijdvak waarin deze subsidies kunnen worden aangevraagd is de maand mei van ieder jaar.

  • b. Projectsubsidies zonder indieningsdatum vooral gericht op verankering van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek of de landelijke digitale openbare bibliotheek.

   Per project wordt een subsidie van maximaal € 4.000 verstrekt.

   Het Algemeen Bestuurscollege publiceert per subsidieronde op de website van de KB dat aanvragen kunnen worden ingediend en attendeert directies van openbare (lokale) bibliotheken schriftelijk.

  • c. Projectsubsidies zonder indieningsdatum voor incidentele activiteiten die niet vallen onder de projectsubsidies als bedoeld onder a en b, maar naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege zodanig bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het beleidskader Aangepast Lezen 2019–2022 dat daarvoor een subsidie kan worden verstrekt.

 • 3 Indien de aanvragen voor projectsubsidies als bedoeld in het tweede lid, onder a, waarop niet afwijzend is beslist, het subsidieplafond overschrijden, rangschikt het Algemeen Bestuurscollege deze aanvragen en verleent het de subsidie op volgorde van de rangschikking.

  Het Algemeen Bestuurscollege beoordeelt en rangschikt de aanvragen op basis van de criteria ‘kwaliteit’ en ‘de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het realiseren van de in artikel 4 genoemde doelstellingen’. Naarmate een aanvraag beter aan deze criteria voldoet, wordt deze hoger gerangschikt.

  De rangschikkingscriteria wegen beide even zwaar. Binnen het criterium ‘de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het realiseren van de in artikel 4 genoemde doelstellingen’ weegt iedere doelstelling even zwaar.

 • 4 Voor de projectsubsidies als bedoeld in het tweede lid, onder b en c, geldt als verdeelwijze de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen, geldt als ontvangstdatum.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019 en vervallen met ingang van 1 januari 2023.

 • 2 Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuurscollege d.d. 12 februari 2019

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

T.H.J. Joustra

Naar boven