Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2019

[Regeling vervallen per 07-01-2020.]
Geldend van 14-05-2019 t/m 06-08-2019

Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2019)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Kamer: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. voorzitter: voorzitter van de Kamer van Koophandel;

 • c. functionaris: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer van Koophandel in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel;

 • d. manager: een functionaris met de functie manager die verantwoordelijk is voor een afdeling, de functionaris met de functie directeur Segment Corporate Accounts & Groot MKB en de functionaris met de functie directeur Segment Publiek;

 • e. teamleider: een functionaris met de functie teamleider.

Algemeen deel

[Vervallen per 07-01-2020]

Standaard bevoegdheden managers

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan managers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van hun afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Bij afwezigheid wordt de uit artikel 3, eerste lid, voor een manager voortvloeiende bevoegdheid, voor de duur van de afwezigheid, uitgeoefend door een andere, door de betrokken manager aangewezen manager.

 • 3 Aan managers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het doen van aangifte bij de politie wanneer er sprake is van fysiek geweld, agressie, intimidatie, bedreiging en dergelijke jegens hun medewerkers door bezoekers aan de Kamer.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan managers wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten ten aanzien van personeelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van:

   • i. het nemen van besluiten tot strafontslag;

   • ii. het beslissen tot toepassing van disciplinaire maatregelen;

   • iii. toepassen van hardheidsclausules;

   • iv. toekennen van vertrekregelingen;

   • v. het toekennen/stopzetten/weigeren van arbeidsmarkttoelagen;

   • vi. het wijzigen van de formatie, de functie indeling en de inschaling van zijn afdeling;

  • b. het beslissen op bezwaar inzake besluiten van onder hen ressorterende teamleider(s).

 • 2 Bij afwezigheid worden de uit artikel 4, eerste lid, voor een manager voortvloeiende bevoegdheden, voor de duur van de afwezigheid, uitgeoefend door een andere, door de betrokken manager aangewezen manager of een teamleider van dezelfde afdeling.

Standaard bevoegdheden teamleiders

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 5

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan teamleiders wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– exclusief BTW per functionaris per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een functionaris tot vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een functionaris tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • h. het aangaan van stage-overeenkomsten;

  • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– exclusief BTW aan ontwikkelkosten per medewerker per jaar en het toekennen van overige studiefaciliteiten conform de regeling van de Kamer;

  • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaratie.

 • 2 Bij afwezigheid worden de uit artikel 5, eerste lid, voor een teamleider voortvloeiende bevoegdheden, voor de duur van de afwezigheid, uitgeoefend door zijn manager of met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a tot en met h en het verlenen/weigeren van buitengewoon verlof, door een teamleider van dezelfde afdeling.

Bijzonder deel

[Vervallen per 07-01-2020]

Afdeling Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 6

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de manager Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop (FHI), wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, waaronder mede verstaan het aangaan van huurovereenkomsten, tot een bedrag van € 50.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan de teamleider Facilitair wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het nemen van besluiten in het kader van Bedrijfshulpverlening conform de arbeidsvoorwaardelijke regeling.

 • 3 Aan de teamleider Bedrijfsbureau wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 4 Aan de teamleider Inkoop wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 5 Aan de teamleider Inkoop wordt voorts machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen in het kader van aanbestedingsprocedures ten aanzien van de aanbestedingsvorm;

  • b. het opvragen en beoordelen van offertes vanaf een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW tot de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen;

  • c. het starten en begeleiden van onderhands (meervoudige) aanbestedingsprocedures vanaf een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW

  • d. het starten en begeleiden van Europese aanbestedingsprocedures;

  • e. het uitvoeren van aanbestedingsbesluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten;

  • f. het voeren van onderhandelingen/contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

 • 6 Aan inkopers niveau 3 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vijfde lid, onder a tot en met f, bedoelde aangelegenheden.

 • 7 Aan inkopers niveau 2 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vijfde lid, onder a tot en met c, e en f bedoelde aangelegenheden.

 • 8 Aan inkopers niveau 1 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vijfde lid, onder a tot en met c, e en f bedoelde aangelegenheden.

 • 9 Aan adviseurs huisvesting wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 2.500,– exclusief per rechtshandeling.

Afdeling Finance & Control

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 7

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan de manager Finance & Control wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het doen van aangiften bij de Belastingdienst;

 • b. het storneren van betalingen;

 • c. het besluiten tot vaststelling van een betalingsverplichting aan de Kamer (bestuursrechtelijke geldschulden);

 • d. het besluiten tot aanmaning en invordering bij dwangbevel in verband met de betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld aan de Kamer;

 • e. het geven van opdracht tot een civielrechtelijke incassoprocedure;

 • f. het oninbaar verklaren vorderingen tot een bedrag van € 500,– inclusief BTW per vordering;

 • g. het aanleveren van automatische incasso’s;

 • h. correspondentie bankrekeningen en overige correspondentie van algemene aard;

 • i. het ondertekenen van subsidieaanvragen;

 • j. het beschikken over bank- en girotegoeden van de Kamer.

Afdeling Beleid & Juridische Zaken

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 8

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de manager Beleid & Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het voorbereiden en nemen van besluiten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, niet verband houdende met een functionaris of een voormalig functionaris;

  • b. het voorbereiden en nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wetopenbaarheid van bestuur;

  • c. het behandelen, afdoen en ondertekenen van klachten in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het behandelen, afdoen en ondertekenen van mededingingsklachten in de zin van artikel 32 Wet op de Kamer van Koophandel;

  • e. het behandelen, afdoen en ondertekenen van klachten, die verband houden met (Europese) aanbestedingen;

  • f. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het voorbereiden en nemen van beslissingen op bezwaar en het voeren van verweer met de bevoegdheid tot het nemen van nieuwe besluiten, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften verband houdende met personele aangelegenheden;

  • g. het nemen van beslissingen tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften;

  • h. het vertegenwoordigen van de Kamer bij gerechtelijke procedures door middel van het verstrekken van inlichtingen;

  • i. de behandeling van ingebrekestellingen (met dwangsom) en (civielrechtelijke) aansprakelijkstellingen niet verband houdende met personele aangelegenheden;

  • j. het voorbereiden en nemen van besluiten op aanvragen tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit.

  • k. het bekendmaken van officiële publicaties in de Staatscourant en daarvoor één of meer contactpersonen aan te wijzen en te (laten) registreren bij de functioneel beheerder van het Digitaal Loket.

 • 2 Aan de teamleider Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met j, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan adviseurs Juridische Zaken niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met j, bedoelde aangelegenheden.

 • 4 Aan beleidsadviseurs BJZ niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder c, f tot en met j bedoelde aangelegenheden.

Afdeling Human Resource Management

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 9

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de manager Human Resource Management wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het behandelen en afdoen van klachten betrekking hebbende op functionarissen van de Kamer, met dien verstande dat klachten die zich richten tot een manager zijn uitgezonderd;

  • b. het behandelen van bezwaarschriften, met uitzondering van het beslissen op bezwaar, met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van functionarissen aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst, alsmede het in dat kader aanwijzen van functionarissen die de betrokkenen horen;

  • c. het behandelen van (civielrechtelijke) aansprakelijkstellingen verband houdende met personeelsaangelegenheden.

  • d. het voorbereiden en nemen van besluiten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming verband houdende met een functionaris of een voormalig functionaris;

  • e. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming verband houdende met een functionaris of een voormalig functionaris inzake besluiten van de onder hem ressorterende teamleider HRM Services, waaronder het voorbereiden en nemen van beslissingen op bezwaar en het voeren van verweer met de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaar en het voeren van verweer met de bevoegdheid tot het nemen van nieuwe besluiten.

 • 2 Aan de manager Human Resource Management wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van de volgende besluiten en het verrichten van de volgende handelingen ten aanzien van andere managers:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– exclusief BTW per manager per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een manager tot vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een manager tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • h. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– exclusief BTW per manager per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

  • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaraties.

 • 3 Aan adviseurs HRM niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de volgende aangelegenheden verband houdende met inhuur:

  • a. het opvragen en beoordelen van offertes vanaf een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW tot de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen;

  • b. het starten en begeleiden van onderhands meervoudige aanbestedingsprocedures boven een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW en Europese aanbestedingsprocedures;

  • c. het uitvoeren van aanbestedingsbesluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten;

  • d. het voeren van onderhandelingen/contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

 • 4 Aan de teamleider HRM Services wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend het voorbereiden en nemen van besluiten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming verband houdende met een functionaris of een voormalig functionaris.

Afdeling Frontoffice

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 10

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de manager Frontoffice wordt mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken tot afscherming van een adres, fusies, splitsingen, rechterlijke uitspraken en ontbindingen door de Kamer ex artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • c. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • d. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • e. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • f. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • g. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • h. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 2 Aan teamleiders Frontoffice en medewerkers Frontoffice wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met h, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan medewerkers Receptie wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder h, bedoelde aangelegenheden.

Afdeling Centrale Productie & Backoffice

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 11

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de manager Centrale Productie & Backoffice wordt mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van beroepschriften;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen met betrekking tot het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, met uitzondering van de behandeling van beroepschriften;

  • c. het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • d. het nemen van beslissingen tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften;

  • e. het nemen van een besluit op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit;

  • f. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • g. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • h. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • i. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • j. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • k. de afgifte van een inlichtingenbladen INF 4;

  • l. de afgifte van een Europese Gemeenschap Verklaring;

  • m. de afgifte van vergunningen betreffende winkelweekacties;

  • n. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 2 Aan teamleiders Backoffice en medewerkers Handelsregister niveau 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met n, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan medewerkers Handelsregister niveau 1, wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a (met uitzondering van de behandeling van fusies, splitsingen en rechterlijke uitspraken), e tot en met k en n, bedoelde aangelegenheden.

 • 4 Aan teamleiders Exportdocumenten en medewerkers Exportdocumenten niveau 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • b. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • c. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • d. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • e. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • f. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • g. behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;

  • h. het ondertekenen van de toestemming ‘Automatische Goedkeuring’;

  • i. het ondertekenen van ‘aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong’.

 • 5 Aan medewerkers Exportdocumenten niveau 1 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder a tot en met f, bedoelde aangelegenheden.

 • 6 Aan de teamleider Deponering en medewerkers Deponering wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor:

  • a. het in depot nemen van algemene voorwaarden en het daarover verstrekken van informatie;

  • b. het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden;

  • c. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels;

  • d. het verstrekken van afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 7 Aan de teamleider Productie HR Info en medewerkers Productie HR Info wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor:

  • a. het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden;

  • b. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels;

  • c. het verstrekken van afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 8 Aan de teamleider Databeheer en de medewerkers Databeheer niveau 1, 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken tot afscherming van een adres, fusies, splitsingen, rechterlijke uitspraken en ontbindingen.

Afdeling Projecten & Resources

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 12

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan teamleiders Adviseurs P&R en Programmamanager niveau 2, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan beleidsadviseurs P&R, wordt ieder voor zich, de bevoegdheid verleend tot het doen van aangifte bij de politie inzake valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken ingevolge artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling Segment Publiek

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 13

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de teamleider Segment Publiek wordt volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 2 Aan salesengineers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 3 Aan medewerkers infodesk wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 2.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 4 Aan de clusterdirecteuren wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Afdeling Corporate Accounts & Groot MKB

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 14

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Aan de teamleider Corporate Accounts wordt volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 2 Aan accountmanagers en account executives wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 3 Aan Deskaccount managers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 2.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

Afdeling Productmanagement

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 15

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan Portfoliomanagers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Afdeling Marketing & Business Intelligence

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 16

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan de manager Marketing, Business Intelligence en Evenementen en de teamleider Evenementen wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen, die verband houden met het verlenen van gebruiksrechten aan derden op de door de Kamer bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerde beeldmerken.

Afdeling Mobiliteitscentrum

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 17

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan de manager Mobiliteitscentrum en de teamleider Mobiliteitscentrum wordt, uitsluitend tezamen, volmacht en machtiging verleend tot het ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten, waarin met functionarissen overeengekomen regelingen of aan hen gedane toezeggingen worden vastgelegd, voor zover deze regelingen en toezeggingen verband houden met de uitvoering van en passen binnen het VWNW-beleid, zoals bedoeld in Hoofdstuk 7bis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, tot een bedrag van € 100.000,– exclusief BTW per overeenkomst.

Bestuurssecretaris

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 18

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan de Bestuurssecretaris wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van de volgende besluiten en verrichten van de volgende handelingen ten aanzien van andere managers:

 • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

 • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– exclusief BTW per manager per jaar;

 • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een manager tot vermindering van de arbeidsduur;

 • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een manager tot aanpassing van de individuele werktijden;

 • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

 • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

 • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

 • h. het aangaan van stage-overeenkomsten;

 • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

 • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– exclusief BTW per manager per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

 • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

 • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

 • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

 • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaraties.

Functionaris voor gegevensbescherming

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 19

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan de functionaris voor gegevensbescherming wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het doen van meldingen datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Segmentdirecteuren

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 20

[Vervallen per 07-01-2020]

Aan de directeur Segment ZZP & Klein MKB en de directeur Segment Starters wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Ondertekening

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 21

[Vervallen per 07-01-2020]

 • 1 Het krachtens mandaat, volmacht en/of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Kamer van Koophandel,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

 • 2 Het krachtens afdoeningsmandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Kamer van Koophandel,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de Kamer van Koophandel op 21 januari 2019 genomen besluit,

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 07-01-2020]

Artikel 22

[Vervallen per 07-01-2020]

Besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen, die op grond van de aan de functionaris gegeven mandaat, volmacht en machtiging, in de periode van 1 januari 2017 tot dag na publicatie in Staatscourant van het besluit ‘mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2019’ zijn verricht op basis van de op dat moment van toepassing zijnde functie, zijn geacht te zijn verricht door de functionaris zoals benoemd in onderstaande tabel.

Artikel

Afdeling

Voormalige functiebenaming

Functiebenaming per 1 januari 2017

Artikel 8

Beleid & Juridische Zaken

Adviseurs Juridische Zaken

Adviseurs Juridische Zaken niveau 1 en 2

Artikel 8

Beleid & Juridische Zaken

Beleidsadviseurs KCC niveau 1 en 2

Beleidsadviseurs BJZ niveau 1 en 2

Artikel 12

Projecten & Resources

Teamleiders Adviseurs

Teamleiders Adviseurs P&R

Artikel 12

Projecten & Resources

Projectmanagers OO

Programmamanagers niveau 2

Artikel 12

Projecten & Resources

Beleidsadviseurs KCC niveau 2

Beleidsadviseurs P&R

Artikel 13

Segment Publiek

Accountmanagers HR informatieproducten niveau 1 en 2

Relatiemanager 1, 2 en 3

Artikel 13

Segment Publiek

Accountmanagers HR informatieproducten niveau 1 en 2

Salesengineers

Artikel 13

Segment Publiek

medewerkers verkoop binnendienst

medewerkers infodesk

Artikel 13

Segment Publiek

Directeuren regionale dienstverlening

clusterdirecteuren

Artikel 14

Corporate Accounts & Groot MKB

Accountmanagers HR informatieproducten niveau 1 en 2

accountmanagers

Artikel 14

Corporate Accounts & Groot MKB

medewerkers corporate account executives

account executives

Artikel 14

Corporate Accounts & Groot MKB

medewerkers verkoop binnendienst

deskaccount managers

Artikel 15

Productmanagement

Portfoliomanagers Productmanagement

Portfoliomanagers

Artikel 24

[Vervallen per 07-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 25

[Vervallen per 07-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2019.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 21 januari 2019

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

R.A.A.M. Coolen

Lid Kamer van Koophandel

H.W.M.W. ten Cate

Lid Kamer van Koophandel

Terug naar begin van de pagina