Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2020]

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk.

U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:

 • 1 Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

 • 2 Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

 • 3 Emolumenten

 • 4 Tegemoetkoming representatiekosten

 • 5 Te werken uren op jaarbasis

 • 6 Arbeidsduur detachering Europese Unie

 • 7 Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

 • 8 Werkkostenregeling/IKAP-regeling

 • 9 Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

 • 10 Klokkenluidersregeling: vergoeding rechtsbijstand

 • 11 Maximale stimuleringspremie VWNW-beleid

 • 12 Maximale tegemoetkoming kosten beeldschermbril

 • 13 Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

 • 14 Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

 • 15 Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

[Vervallen per 01-01-2020]

De bedragen voor lunch en avondmaaltijd worden geïndexeerd met de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants en café’s en voor fastfood en afhaalservice. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex voor accommodaties. De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met de gewogen gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en avondmaaltijd.

De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens binnenlandse dienstreizen worden met ingang van 1 januari 2019:

 

Totaal

Netto

Bruto

Lunch

15,67

9,16

6,51

Avondmaaltijd

23,71

22,99

0,72

Logies

103,72

102,59

1,13

Ontbijt

10,13

10,13

 

Kleine uitgaven overdag

5,07

4,52

0,55

Kleine uitgaven ‘s avonds

15,12

9,05

6,07

De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel bij dienstreizen, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.

2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

[Vervallen per 01-01-2020]

Het maximumbedrag per maand van de hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld op een twaalfde deel van de grootverbruikcontractprijs van een OV jaarkaart 2e klasse per 1 januari 2018. Deze grootverbruikcontractprijs bedraagt € 4809,30 op 1 januari 2019.

Het maximumbedrag per maand van de lage tegemoetkoming per kilometer wordt geïndexeerd met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 4,09%.

De bedragen per dag worden vastgesteld door de betreffende maandbedragen te vermenigvuldigen met twaalf (maanden) en te delen door 214 (het reguliere aantal reisdagen per jaar, zoals opgenomen in de formule in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling 1989).

De hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld, door het niet afgeronde bedrag van 1 januari 2018 (18,99 eurocent) te indexeren met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse van 4,09% en de uitkomst (19,77 cent) rekenkundig af te ronden op hele eurocenten (20 cent).

De lage tegemoetkoming wordt vastgesteld, op een derde deel van de niet afgeronde hoge tegemoetkoming per kilometer, dat resulteert in een bedrag van 6,59 eurocent, en is rekenkundig afgerond op hele eurocenten (7 cent).

Samenvattend wijzigen met ingang van 1 januari 2019 de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt:

 • het bedrag van de hoge kilometervergoeding wordt € 0,20;

 • het bedrag van de lage kilometervergoeding wordt € 0,07;

 • het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wordt € 400,78 en per dag € 22,47;

 • het maximumbedrag per maand van de lage kilometervergoeding wordt € 59,35 en per dag € 3,33.

De hoogte van een tegemoetkoming in het woon-werkverkeer wordt berekend met toepassing van de AND-routeplanner. Een nieuwe berekening van deze tegemoetkoming vindt plaats als er sprake is van een wijziging van de plaats van tewerkstelling of van een adreswijziging en wanneer de vergoeding opnieuw wordt aangevraagd nadat deze eerder is stopgezet wegens afwezigheid van zes weken of langer (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of buitengewoon verlof).

3. Emolumenten

[Vervallen per 01-01-2020]

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex. Met ingang van 1 januari 2019 worden deze bedragen:

Verwarming van de woning

127,29

Energie voor kookdoeleinden

40,22

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

27,84

Leidingwater

15,75

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat in de definitie van de berekeningsbasis van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (artikel 1, onderdeel c) de aflopende toelage bedoeld in artikel 18b van het BBRA 1984 ontbreekt in de opsomming van toelagen die niet moeten worden betrokken bij het vaststellen van de berekeningsbasis.

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 januari 2019 met 3,9% te worden verhoogd.

Woningen die op of na 1 januari 2018 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging.

Er dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 3,9%, mede door andere factoren is beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.

4. Tegemoetkoming representatiekosten

[Vervallen per 01-01-2020]

Het bedrag dat de ambtenaar per maand maximaal kan ontvangen als vaste tegemoetkoming voor representatiekosten wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 2017 – september 2018. Hierdoor wordt met ingang van 1 januari 2019 de maximale tegemoetkoming per maand € 560,48.

5. Te werken uren op jaarbasis

[Vervallen per 01-01-2020]

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2019 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1836 uren.

Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening

Aantal dagen in 2019

 

365

Aantal zaterdagen

52

 

Aantal zondagen

52

 

Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari

1

 

Tweede Paasdag, maandag 22 april

1

 

Koningsdag, zaterdag 27 april

 

Bevrijdingsdag, zondag 5 mei

 

Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei

1

 

Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni

1

 

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december

1

 

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december

1

 

Totaal zaterdagen, zondagen en feestdagen

110

 

Totaal aantal te werken dagen 2019

 

255

Aantal te werken hele uren (255 x 7,2)

 

1.836

6. Arbeidsduur detachering Europese Unie

[Vervallen per 01-01-2020]

De standaard werkweek bij de Europese instellingen bedraagt 40 uur per week. Deze werkweek geldt ook voor de Experts Nationaux Détachés (END’ers) die door de ministeries zijn gedetacheerd. Rijksbreed is afgesproken om de arbeidsduur voor deze gedetacheerden op hun verzoek voor de duur van de detachering uit te breiden naar gemiddeld 38 uur per week. Per week wordt dan gemiddeld twee uur compensatieverlof opgebouwd welk verlof verminderd wordt met de bij de EU verplichte feestdagen voor zover die in aantal uitgaan boven de voor de sector Rijk geldende Nederlandse feestdagen.

Voor 2019 zijn de volgende vrije dagen voor de instellingen van de Europese Unie vastgesteld*:

1 januari

Nieuwjaarsdag, dinsdag

2 januari

Dag na Nieuwjaarsdag, woensdag

18 april

Witte Donderdag

19 april

Goede Vrijdag

22 april

Paasmaandag

1 mei

Dag van de Arbeid, woensdag

9 mei

Verklaring President Robert Schuman in 1950, donderdag

30 mei

Hemelvaartsdag, donderdag

31 mei

Dag na Hemelvaartsdag, vrijdag

10 juni

Pinkstermaandag

15 augustus

Maria-hemelvaart, donderdag

1 november

Allerheiligen, vrijdag

24 t/m 31 december

Zes dagen eindejaarsvakantie, dinsdag t/m dinsdag

* afhankelijk van de standplaats kunnen er verschillen zijn in door de EU vastgestelde feestdagen.

7. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

[Vervallen per 01-01-2020]

In de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijzen. Deze uurprijzen (zie Staatsblad 2018, 327) bedragen vanaf 1 januari 2019:

 • a. dagopvang: een bedrag van maximaal € 8,02;

 • b. buitenschoolse opvang: een bedrag van maximaal € 6,89;

 • c. gastouderopvang: een bedrag van maximaal € 6,15.

8. Werkkostenregeling/IKAP-regeling

[Vervallen per 01-01-2020]

De Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2013 rijksbreed ingevoerd. De toepassing van de WKR ten opzichte van 2018 wordt ongewijzigd voortgezet. Voor nadere informatie over de toepassing van de WKR binnen het Rijk verwijs ik u naar de circulaire over dit onderwerp, die met een jaar wordt verlengd. Daarbij is van belang dat met ingang van 1 januari 2016 in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 de vrije vergoeding of verstrekking voor de fiets voor woon-werkverkeer, vakbondscontributie en bedrijfsfitness zijn vervallen en daarmee ook de daaraan gekoppelde specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden zijn daarom opgenomen in de IKAP-regeling rijkspersoneel.

9. Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

[Vervallen per 01-01-2020]

De stagevergoedingen worden vanwege de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020 als volgt vastgesteld:

 • Voor wo- en hbo-studenten wordt sinds 1 juli 2018 een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 604,00 bruto per maand bij een stage van 40 uur per week. Met ingang van 1 juli 2019 wordt dat € 616,00.

 • Voor stages op mbo-niveau wordt sinds juli 2018 een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 439,00 bruto per maand bij een stage van 40 uur per week. Met ingang van 1 juli 2019 wordt dat € 448,00.

De maximale vergoeding voor eventueel te verstrekken pensionkosten bij binnenlandse en buitenlandse stages wordt geïndexeerd overeenkomstig de vergoedingsbedragen van logies bij dienstreizen en wordt daarom € 394,00 per maand met ingang van 1 januari 2019.

10. Klokkenluidersregeling: vergoeding rechtsbijstand

[Vervallen per 01-01-2020]

In de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie is in artikel 17 de maximale vergoeding voor kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand opgenomen. Deze vergoeding wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 2017–september 2018. Als gevolg daarvan wordt met ingang van 1 januari 2019 het maximale bedrag per uur € 258,57 en het maximale bedrag per afzonderlijke procedure € 6205,71.

11. Maximale stimuleringspremie VWNW-beleid

[Vervallen per 01-01-2020]

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 € 81.000 (Staatscourant 2018, 57904). Omdat voor het maximumbedrag van de VWNW-stimuleringspremie dezelfde indexering wordt gehanteerd als voor de transitievergoeding, bedraagt ook het maximum bedrag van de stimuleringspremie € 81.000 met ingang van 1 januari 2019.

12. Maximale tegemoetkoming kosten beeldschermbril

[Vervallen per 01-01-2020]

De circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk stelt onder welke voorwaarden rijksambtenaren in dienst bij de ministeries in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van een beeldschermbril en de hoogte daarvan.

De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril (montuur, glazen en eventuele kosten van de oogmeting) wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode september 2017–september 2018. Als gevolg daarvan wordt de maximale tegemoetkoming € 204,00 met ingang van 1 januari 2019.

13. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

[Vervallen per 01-01-2020]

De op 1 januari 2019 in werking tredende belastingmaatregelen bevatten, behoudens de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, voor afdelingen personeelszaken geen relevante wijzigingen.

Wet normalisering ambtelijke rechtspositie

De planning is erop gericht dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking treedt. In november is de daarvoor benodigde aanpassingswetgeving aan de Tweede Kamer aangeboden.

Over de implementatie van de Wnra bij de sector Rijk zijn met de vakbonden afspraken gemaakt in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018–2020; waaronder over de inhoud en vormgeving van de eerste privaatrechtelijke CAO Rijk die de bijna vijftig rijksbrede rechtspositionele regelingen gaat vervangen.

Ter ondersteuning van met name de medewerkers p&o binnen het Rijk is het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie ingericht. Daar zijn factsheets en animaties over de gevolgen van de Wnra te vinden en ook het op de sector Rijk toegespitste opleidingsaanbod voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs. P-Direkt verzorgt de informatievoorziening voor alle medewerkers en heeft over de gevolgen van de Wnra een pagina ingericht met informatie, veel gestelde vragen en een animatie.

Wet invoering extra geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) treedt 1 januari 2019 in werking en regelt uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof en introductie van het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. Deze wijzigingen zijn rechtstreeks van toepassing op rijksambtenaren. In het sectoroverleg Rijk is gesproken over de gevolgen van de WIEG. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Voor de extra twee weken adoptie- en pleegzorgverlof wordt dezelfde handelwijze toegepast als voor de vier huidige weken van dit verlof (ofwel: verlof met behoud van bezoldiging). Artikel 33h, tweede lid, van het Algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR) wordt vanwege de Wnra hierop niet meer aangepast. De aanvullende afspraak wordt wel opgenomen in bovengenoemde CAO Rijk.

 • Voor de introductie van het geboorteverlof zijn geen aanvullende afspraken nodig en artikel 33d, eerste lid, onderdeel e, van het ARAR wordt niet meer aangepast aan deze wijziging. Vanwege het uitgangspunt om in de CAO Rijk geen bepalingen op te nemen van wat al wettelijk geregeld is, zullen de bepalingen in het ARAR over het verlof voor de partner bij en na de bevalling niet worden opgenomen in de CAO Rijk.

 • Over het aanvullend geboorteverlof, dat ingaat per 1 juli 2020 wordt medio 2019 in het Sectoroverleg Rijk gesproken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de huidige verlofbepalingen in het ARAR de gevolgen van de Wet modernisering verlofregelingen met het oog op de Wnra ook niet zijn verwerkt. De gevolgen van deze wet voor de rechtspositie zijn destijds wel bekend gemaakt via een circulaire (Staatscourant 2017, 17375).

Op Rijksportaal en op www.pdirekt.nl wordt de uitleg over deze aanspraken aangepast aan de wijzigingen vanwege de WIEG en de daarover gemaakte aanvullende afspraken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website Rijksoverheid.nl, naar de website van de Belastingdienst en naar de nieuwsberichten op Rijksportaal Personeel.

14. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

[Vervallen per 01-01-2020]

Met de circulaire Toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020 van 28 augustus 2018 is de overeenkomst met toelichting en instructies voor de uitvoering bekend gemaakt. In de overeenkomst staat het voornemen om in het Sectoroverleg Rijk uiterlijk 1 november 2018 afspraken te maken over de invoering van een rijksbreed roosterstatuut en bijbehorende rechtspositionele afspraken. In het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat partijen hier meer tijd voor willen uittrekken. De verwachting is dat de afspraken hierover in de eerste helft van 2019 worden gemaakt.

In de circulaire staat ook vermeld dat de eenmalige uitkering van € 450 die wordt uitbetaald in januari 2019, onderdeel uitmaakt van het ABP-jaarinkomen 2019. Deze uitkering zal echter onderdeel uitmaken van het ABP-jaarinkomen van 2020.

De in de circulaire aangekondigde formalisering van de algemene salarismaatregelen en de afspraken over betaald ouderschapsverlof worden naar verwachting in de eerste helft van 2019 gerealiseerd.

In de bijlage vindt u een overzicht van de (wijzigingen van) algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires die tot stand zijn gekomen sinds de vorige eindejaarscirculaire en circulaires die worden verlengd dan wel ingetrokken.

15. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

[Vervallen per 01-01-2020]

Via Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk wordt melding gemaakt van in het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires. Deze worden niet per post verzonden. Indien u de signalering automatisch wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden via https://abonneren.rijksoverheid.nl en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

 • Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Thema: Werk en loopbaan

om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

M. van Wallenburg

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Bijlage bij circulaire 2018-0000956848

[Vervallen per 01-01-2020]

Algemene maatregelen van bestuur

Staatsblad

Beschrijving

2018, 384

Besluit van 18 oktober 2018, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst in verband met onder andere de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 en de CAO Schoonmaak-Glazenwassersbedrijf 2017–2018 en van het Besluit bovenwettelijke WW in verband met herstel van een omissie

2017, 509

Besluit van 13 december 2017, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, het Verplaatsingskostenbesluit 1989, het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WW-dossier sector Rijk en enkele andere wijzigingen

Ministeriële regelingen

Staatscourant

Beschrijving

2018, 53089

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 september 2018, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 oktober 2018

2018, 49033

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2018, houdende wijziging van de Raamregeling Telewerken in verband met de afschaffing van de vergoeding voor het gebruik van een eigen computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur voor ambtenaren die op vrijwillige basis één of meer werkdagen per week telewerken

2018, 34808

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2018, tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de vaststelling van de salarissen voor arbeidsbeperkten met ingang van 1 juli 2018 als gevolg van de herziening van het wettelijk minimumloon

2018, 16913

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 maart 2018, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 april 2018

2018, 7066

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie van 5 februari 2018, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor de Belastingdienst

2017, 75504

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2017, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2018

2017, 74050

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, houdende regels inzake de uitruil van een stimuleringspremie voor buitengewoon verlof (Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof)

2017, 73598

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, houdende wijziging van de Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 december 2015, 2015-0000740524, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie in verband met de toekenning van een loopbaanpremie aan VWNW-kandidaten bij de dienst Justitiële inrichtingen van het Ministerie van V&J (Stcrt. 2015, 46161), zoals gewijzigd bij de Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000624971, tot wijziging van de Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 en de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie in verband met de toekenning van een loopbaanpremie aan VWNW-kandidaten bij de dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van V&J in verband met het verlengen van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk (Stcrt. 2016, 61100)

2017, 73597

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, houdende wijziging van de Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid in verband met het vervallen van het tijdelijke karakter van het van werk naar werk beleid

2017, 73596

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, houdende wijziging van de Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk

2017, 72991

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2017, houdende wijziging van de Regeling personeelsgesprek sector Rijk in verband met de toepassing ervan voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Hoge Raad van Adel

Verlenging circulaires

Staatscourant

Beschrijving

2013, 26934

Toepassing werkkostenregeling sector Rijk

1 Omdat de inhoud is verwerkt in regelgeving

Terug naar begin van de pagina