Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 30-06-2021 t/m 15-03-2022

Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 december 2018, nr. 2410554/18/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de clusters van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder a, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 2 van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de secretaris-generaal verleende mandaat wordt ondermandaat verleend aan de hoofden van de clusters, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder b tot en met k, van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid ten aanzien van:

 • a) de aangelegenheden die hun cluster betreffen;

 • b) de volgende aangelegenheden die mede hun cluster betreffen:

Artikel 1a

Van het ingevolge artikel 2 van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de secretaris-generaal verleende mandaat wordt ondermandaat verleend aan:

Artikel 2

De hoofden van de clusters, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder b tot en met k, van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid worden aangewezen en volmacht verleend om op te treden als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder hun cluster ressorterende ambtenaren.

Artikel 2a

 • 1 De plaatsvervangend secretaris-generaal wordt aangewezen en volmacht verleend om op te treden als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder SG-cluster ressorterende ambtenaren.

 • 2 De hoofddirecteur bedrijfsvoering wordt aangewezen en volmacht verleend om op te treden als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder pSG-cluster ressorterende ambtenaren.

Artikel 3

 • 2 Aan de secretaris-generaal blijft tevens voorbehouden de bevoegdheid om besluiten te nemen, indien deze:

  • a. zijn neergelegd in een document dat betrekking heeft op een verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, indien gehele of gedeeltelijke inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

  • b. uitleveringsbeschikkingen inhouden;

  • c. betrekking heeft op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een functionaris die tijdelijk is ontheven van de uitoefening van diens functie bij het ministerie en niet in de uitoefening van de functie kan worden hersteld naar het oordeel van diens leidinggevende met A-mandaat als bedoeld in bijlage 1 van het betreffende ondermandaatbesluit, wanneer de functionaris ophoudt met het bekleden van één van de volgende functies:

   • 1. Een functie in een publiekrechtelijk college, waarin de functionaris is benoemd of verkozen;

   • 2. Een functie in een internationale volkenrechtelijke organisatie; of

   • 3. Het vervullen van een functie substituut-ombudsman.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 19 oktober 2018.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

S. Riedstra

Naar boven