Regeling Cultuurmakers van nu

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geldend van 15-12-2018 t/m heden

Regeling Cultuurmakers van nu

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Algemeen Subsidiereglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie;

met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2018;

besluit:

vast te stellen de Regeling Cultuurmakers van nu.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Actieve cultuurparticipatie: kunstzinnige of erfgoedactiviteiten die door een cultuurmaker in de vrije tijd worden beoefend;

 • b. Algemeen Subsidiereglement: Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • c. Bestuur: het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • d. Cultuurmaker: persoon die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media

 • e. Fonds: stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • f. Nederland: het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Artikel 2. Doel

Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de (door)ontwikkeling van eigentijdse vormen van actieve cultuurparticipatie door kleinschalige projecten van cultuurmakers te ondersteunen.

Artikel 3. Wie kan aanvragen

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

 • a. een in Nederland gevestigd natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder met een geldige verblijfstitel, zijnde een cultuurmaker, namens een groep van minimaal drie cultuurmakers; of

 • b. een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

Artikel 4. Waarvoor kan worden aangevraagd

 • 1 De aanvrager kan subsidie aanvragen voor een kleinschalig en vernieuwend project op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd, dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door een groep cultuurmakers en waarbij zij met nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie aan de slag gaan.

 • 2 Het project heeft een maximale looptijd van een jaar en start uiterlijk binnen zes maanden na subsidieverlening.

 • 3 Het project start niet eerder dan 8 weken na indiening van de aanvraag.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per project.

 • 2 De subsidieontvanger draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag, hetzij uit eigen middelen, hetzij door bijdragen van andere financiers.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1 Subsidie aan een culturele instelling wordt in ieder geval geweigerd indien aan een aanvrager reeds een instellingssubsidie is of zal worden verleend op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, door het Fonds, of door één van de andere publieke cultuurfondsen.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:5 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

  • a. voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend door het Fonds of door één van de andere publieke cultuurfondsen;

  • b. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd;

  • c. de aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere of terugkerende activiteiten danwel redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere (taakstellings)budget van de aanvrager.

 • 3 Subsidie kan worden geweigerd als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het Fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 4 Subsidie kan tevens worden geweigerd als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling.

Artikel 8. Voorwaarden en beperkingen

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:

  • a. er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds wordt aangetoond; en

  • b. de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.

 • 3 De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd.

 • 4 Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 5 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project.

 • 6 Maximaal 20% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project.

 • 7 Indien de subsidieontvanger een natuurlijk persoon is, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt overgelegd.

Artikel 9. Bijzondere verplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger is verplicht tot kennisdeling van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

 • 2 Indien de subsidieontvanger een rechtspersoon is, werkt deze overeenkomstig de principes van de Governance Code Cultuur.

Hoofdstuk 2. Aanvraag

Artikel 10. Indieningstermijnen

Een aanvraag kan worden ingediend van maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 30 oktober 2020.

Artikel 11. Indieningsvereisten

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds middels een digitaal aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag gaat ten minste vergezeld van een projectplan voor de gehele looptijd van het project, een samenwerkingsovereenkomst en een sluitende begroting.

Artikel 12. Beoordelingscriteria

 • 1 Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling;

  • b. Organisatorische kwaliteit;

  • c. Samenwerking door de groep cultuurmakers.

 • 2 Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria.

Artikel 13. Beoordelen aanvragen

Het Fonds beoordeelt de aanvragen en het bestuur besluit over de aanvragen.

Artikel 14. Beoordelingswijze

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen.

Artikel 15. Beslistermijn

Het bestuur beslist binnen 8 weken nadat een volledige aanvraag is ontvangen.

Artikel 16. Bevoorschotting en vaststelling

 • 1 In afwijking van artikel 25 van het Algemeen Subsidiereglement geldt voor gehonoreerde aanvragen dat:

  • a. het toegekende bedrag in gedeelten en bij wijze van voorschot wordt verstrekt;

  • b. het eerste gedeelte van het voorschot 90% van het bedrag betreft;

  • c. na de subsidievaststelling de resterende 10% wordt verstrekt.

 • 2 In de beschikking is nader uitgewerkt welke verplichtingen er aan de verstrekte subsidie verbonden zijn, voordat de subsidie kan worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van een aanvrager van bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 18. Algemeen subsidiereglement

Voor zover deze regeling daar niet in voorziet zijn de bepalingen uit het Algemeen Subsidiereglement van toepassing.

Artikel 19. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond blijft het bepaalde in deze regeling van toepassing.

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

namens deze,

J.J.K. Knol

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina