Verzamelwet SZW 2019

Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en enkele andere ministeries;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XXXV. Overgangsrecht Remigratiewet

Het recht op de remigratievoorzieningen van de remigrant die op grond van artikel 5, eerste lid, van de Remigratiewet een recht op de remigratievoorzieningen heeft verkregen als ware hij een alleenstaande remigrant, wordt op de dag van inwerkingtreding van deze wet omgezet in een recht op de remigratievoorzieningen als ware hij een remigrant met een partner, indien:

Artikel XXXVI. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij de artikelen I, onderdeel A, VII, onderdeel C, onder 2, onderdelen c en d, XIIA, XVII, onderdeel A, en XXX, onderdelen aA en Aa, kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 17 oktober 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven