Regeling subsidieverstrekking SBB

Geraadpleegd op 28-11-2022.
Vergelijking van versie van 25-10-2018 en versie van 01-08-2022.

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 oktober 2018, nr. MBO/1355636, in verband met subsidieverstrekking aan de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Regeling subsidieverstrekking SBB)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instellingssubsidie

  • 1 SBB ontvangt instellingssubsidie voor de uitvoering van haar wettelijke taken.

Artikel 3. Egalisatiereserve

De minister kan SBB toestemming geven om in afwijking van artikel 8.7, tweede lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS een grotere egalisatiereserve te vormen dan 10%.

Artikel 4. Voorziening voor gewezen personeel

  • 2 Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een maximaal risico.

  • 3 Indien in enig jaar uit de jaarrekening blijkt dat de stand van de voorziening hoger is dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel, wordt dit overschot eerst ingezet om de egalisatiereserve aan te vullen. Het overschot dat resteert wordt verrekend met de te verlenen subsidie voor het volgend jaar.

  • 4 SBB verstrekt de minister op diens verzoek alle gegevens die nodig zijn om de hoogte van de voorziening te kunnen beoordelen.

Artikel 5. Bestemmingsfonds WW/BWR zittend personeel

  • 2 Voor het bepalen van de hoogte van het bestemmingsfonds wordt uitgegaan van een maximaal risico.

  • 3 Indien in enig jaar uit de jaarrekening blijkt dat de stand van het bestemmingsfonds hoger is dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel, wordt dit overschot eerst ingezet om de egalisatiereserve aan te vullen. Het overschot dat resteert wordt verrekend met de te verlenen subsidie voor het volgend jaar.

  • 4 SBB verstrekt de minister op diens verzoek alle gegevens die nodig zijn om de hoogte van het bestemmingsfonds te kunnen beoordelen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieverstrekking SBB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Naar boven