Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank

Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 09-10-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 september 2018, nr. 2018-0000141540, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Sociale verzekeringsbank voor de uitvoering van aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verdragen of verordeningen toegekende bevoegdheden op het terrein van de socialezekerheidswetgeving (Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Indien en voor zover een internationale regeling daartoe de bevoegdheid toewijst aan de minister als bevoegde autoriteit, wordt daarvan aan de SVB:

 • a. machtiging en volmacht verleend om in overleg met de bevoegde buitenlandse autoriteiten, instanties of organen overeenkomsten af te sluiten betreffende de toepasselijke wetgeving in bijzondere gevallen;

 • b. machtiging en volmacht verleend om de overige uitvoeringstaken op individueel dossierniveau te verrichten voor zover de bevoegdheid daartoe op grond van een internationale regeling uitsluitend aan de minister toekomt;

 • c. mandaat verleend om op grond van de desbetreffende internationale regeling op het gebied van de toepasselijke wetgeving al dan niet in de vorm van een voorgeschreven modelverklaring besluiten te nemen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d. mandaat verleend om te beschikken over bezwaarschriften die zijn gericht tegen de onder b bedoelde besluiten;

 • e. machtiging en volmacht verleend om de onder c bedoelde beschikkingen op bezwaar in naam van de minister in rechte te verdedigen en daarbij alle handelingen te verrichten die zij noodzakelijk of nuttig acht inclusief het instellen van hoger beroep en cassatie;

 • f. de bevoegdheid doorverleend om onverminderd artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels vast te stellen op het gebied van de toepassing van de bepalingen inzake de toepasselijke wetgeving in de internationale regelingen;

 • g. machtiging en volmacht verleend voor alle andere rechtshandelingen en andere handelingen die noodzakelijk en nuttig worden geacht voor een goede vervulling van de in dit artikel genoemde taken alsmede van de daarmee samenhangende taken op het terrein van voorlichting over en handhaving van de regels inzake de toepasselijke wetgeving.

Artikel 4. Wijze van ondertekening

 • 1 De ondertekening van besluiten en beschikkingen op bezwaar alsmede van andere stukken op grond van mandaat of machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  de Sociale verzekeringsbank,

  gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde.

 • 2 Bestaat het besluit uit een verklaring waarvan het voorgeschreven model of de voorgeschreven digitale versie niet voorziet in de mogelijkheid van ondertekening of ondertekening niet dwingend voorschrijft, dan wordt in die verklaring op andere wijze duidelijk gemaakt dat deze in naam van de minister is verstrekt.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor zover het de bevoegdheid betreft tot het nemen van besluiten en beschikkingen op bezwaar alsmede de vaststelling van beleidsregels terug tot en met 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T. van Ark

Naar boven