Regeling ziektekostenverzekering militairen

Geraadpleegd op 26-09-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling ziektekostenverzekering militairen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de militair de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

 • b. heffingsgrondslag de bezoldiging bedoel in artikel 1, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.287,– of; indien sprake is van een afwijkende bezoldiging, de afwijkende bezoldiging, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.287,–.

 • c. afwijkende bezoldiging de bezoldiging in geval van:

  • 1°. ongeoorloofdeafwezigheid;

  • 2°. vermissing;

  • 3°. verlof;

  • 4°. ziekte;

  • 5°. schorsing, vrijheidsstraf of voorlopige hechtenis.

Artikel 5. Werkgeversbijdrage in de premie

 • 1 De Minister draagt voor 62,50% bij in de door de militair verschuldigde premie. Per 1 januari 2022 is dat 4.75% van de heffingsgrondslag. De militair is loonheffing verschuldigd over de werkgeversbijdrage.

 • 2 Dit percentage wordt herzien indien:

  • a. de aanspraken als bedoeld in artikel 3 wijziging ondergaan of;

  • b. de maximum heffingsgrondslag geen gelijke tred houdt met de loonontwikkeling.

De Minister van Defensie

J.J.C. Voorhoeve

Naar boven