Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Definities

IIIn dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebruik maken van de polisadministratie

  • 1 Behoudens het bepaalde in artikel 3, gebruikt UWV voor besluiten over de vaststelling van het dagloon, het gemiddeld aantal arbeidsuren, het arbeidsverleden, de wekeneis, het verrekenen van inkomsten, het maatmaninkomen, voor besluiten over de toetsing aan de inkomenseis, alsmede voor de vaststelling of iemand werknemer is voor de werknemersverzekeringen, de gegevens die aanwezig zijn in de polisadministratie.

Artikel 3. Uitzonderingen

Indien UWV vaststelt dat de gegevens in de polisadministratie niet kunnen worden gebruikt, gebruikt UWV gegevens uit een andere bron.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 juni 2018

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Naar boven