Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 20-07-2018 t/m heden

Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32b van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Doelgroep IPS: de doelgroep IPS betreft klanten:

   • met ernstige psychische aandoeningen die in zorg zijn bij een (behandel)team van een GGZ-instelling;

   • die kenbaar hebben gemaakt een wens te hebben om naar werk te worden begeleid;

   • op het moment dat deze wens geuit wordt geen dienstverband hebben danwel waarvoor geldt dat het dienstverband een geringe omvang heeft én de klant de wens heeft om te werken in een andere sector/functie dan waarvoor het dienstverband is gesloten;

  • b. Duur IPS-traject: de tijdsperiode van 36 maanden vanaf datum gestart IPS-traject;

  • c. Ernstige Psychische Aandoening (EPA): er is sprake van een ernstige psychische aandoening bij:

   • een psychische, gedrags- of emotionele stoornis;

   • welke op dit moment of gedurende het afgelopen jaar te diagnosticeren is;

   • van voldoende duur is om te voldoen aan de diagnostische criteria omschreven in de DSM IV; en,

   • resulterend in ernstige functionele beperkingen, die leiden tot substantiële verstoring of Begrenzing van belangrijke levensactiviteiten;

  • d. Gestart IPS-traject: IPS-traject waarvoor UWV schriftelijk akkoord heeft gegeven dat het in uitvoering genomen kan worden;

  • e. GGZ-instelling: een rechtspersoon die voldoet aan de navolgende voorwaarden:

   Geestelijke gezondheidszorg biedt, onder onafhankelijk toezicht staat en een Toelating Zorginstelling heeft voor geestelijke gezondheidszorg;

   of,

   Geestelijke gezondheidszorg biedt, onder onafhankelijk toezicht staat en gefinancierd wordt op basis van een of meerdere van volgende wetten:

  • f. IPS: Individuele Plaatsing en Steun;

  • g. IPS-traject: een traject dat het totaal aan ondersteuningsactiviteiten bevat gericht op het vinden en behoud van werk die een persoon die behoort tot de doelgroep IPS doorloopt;

  • h. IPS-trajectbegeleider: een persoon die in het bezit is van een geldig Certificaat IPS-opleiding, verstrekt door Kenniscentrum Phrenos;

  • i. Klant: een persoon die van UWV een uitkering ontvangt op grond van de Wet WIA, de WAO, de WAZ, of de ZW, waarvoor geen werkgever als eigenrisicodrager het risico van betaling draagt, en de persoon die recht heeft op arbeidsondersteuning of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wajong;

  • j. Re-integratieondersteuning: Elke vorm van ondersteuning die door UWV bij re-integratiebedrijven is ingekocht;

  • k. Relevante wetgeving: WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

   WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

   Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

   WGA: Werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

   WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

   ZW: Ziektewet;

  • l. Werkhervatting: de persoon die behoort tot de doelgroep IPS heeft het werk hervat waarbij is voldaan aan de volgende voorwaarden:

   • het gaat om werk in dienstbetrekking bij een of meer werkgevers dan wel als zelfstandig ondernemer; én

   • de dag waarop de persoon die behoort tot de doelgroep IPS het werk hervat, ligt binnen de duur IPS-traject;

  • m. zelfstandig ondernemer: een natuurlijk persoon die voor eigen rekening en risico deelneemt aan het economisch verkeer.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking

 • 1 Het doel van de subsidieverstrekking is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject. Subsidie wordt verleend voor het ten behoeve van het onderzoek uitvoeren van IPS-trajecten door GGZ-instellingen voor klanten met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) en het monitoren van de uitgevoerde trajecten. Het doel van het onderzoek is om op basis van de uitgevoerde trajecten te komen tot een voorstel om IPS structureel te financieren en inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan voor klanten.

 • 2 UWV verstrekt tussen 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 per gestart IPS-traject subsidie ten behoeve van de GGZ-instelling als bedoeld onder artikel 1 om IPS-trajecten uit te voeren ten einde de onderzoeksdoelen te behalen.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een IPS-traject ten behoeve van een individuele klant.

 • 2 De activiteiten behorende tot het IPS-traject behelzen:

  • a. re-integratie: het ondersteunen van de klant bij werkhervatting;

  • b. jobcoaching: het na een werkhervatting ondersteunen van de klant bij het verrichten van de aan hem opgedragen taken. De ondersteuning biedt een compensatie voor de beperkingen van de klant. De activiteiten en handelingen die in dit kader worden verricht zijn er op gericht om de klant zelfstandig(er) zijn werkzaamheden uit te laten voeren;

  • c. acquisitie van vacatures en contacten onderhouden met werkgevers;

  • d. nauwe samenwerking met het (behandel)team gedurende het gehele traject

  • e. het monitoren van en rapporteren over de uitgevoerde trajecten;

 • 3 De GGZ-instelling verstrekt eens per drie maanden per IPS-traject aan UWV de volgende gegevens:

  • a. uren tijdsbesteding IPS-trajectbegeleider;

   • per klant;

   • algemeen (bijv. vacature-acquisitie);

  • b. verloop IPS-traject;

   • gewerkte aantal uren tijdens het IPS-traject door klant;

   • aantal uren verzuim;

   • aantal dienstverbanden tijdens het IPS-traject door klant;

   • uitval (staken van het IPS-traject);

  • c. resultaat IPS-traject (duurzame plaatsing).

   De GGZ-instelling maakt hierbij gebruik van de door UWV verstrekte vragenlijst.

Artikel 4. Kwaliteitseisen GGZ-instelling

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een GGZ-instelling die kan aantonen dat ze modelgetrouw werkt.

 • 2 De GGZ-instelling die voor de eerste maal subsidie aanvraagt voor het uitvoeren van op grond van deze regeling gesubsidieerde IPS-trajecten dient een ingevuld formulier Deelname onderzoeksubsidie IPS in dat is ondertekend door een persoon die bevoegd is om de GGZ-instelling te vertegenwoordigen.

 • 3 Bij het formulier Deelname onderzoekssubsidie IPS, bedoeld in het vorige artikellid, overlegt de GGZ-instelling de volgende documenten en gegevens:

  • a. een geldig Verslag IPS Modelgetrouw of geldige Verklaring Implementatietraject IPS Gestart, afgegeven door Kenniscentrum Phrenos. Tijdens de periode dat deze regeling van kracht is kan eenmaal een geldige Verklaring Implementatietraject IPS Gestart overlegd worden in plaats van een Verslag IPS Modelgetrouw. Na ommekomst van maximaal een jaar, gerekend vanaf datum dagtekening van de Verklaring Implementatietraject IPS Gestart, dient de GGZ-instelling een geldig Verslag IPS Modelgetrouw te overleggen.

  • b. een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van het aanvraagformulier gemachtigd is om de GGZ-instelling te vertegenwoordigen;

 • 4 UWV verstuurt nadat is vastgesteld dat de GGZ-instelling aan de in de voorgaande leden gestelde eisen voldoet een schriftelijke bevestiging dat de GGZ-instelling IPS-trajecten mag uitvoeren.

 • 5 De GGZ-instelling stuurt UWV uit eigener beweging op het daartoe aangewezen moment steeds een (geldig) Verslag IPS Modelgetrouw toe, opdat het daarmee blijft voldoen aan de in lid 2 gestelde eis dat de IPS-trajecten aantoonbaar modelgetrouw worden uitgevoerd.

 • 6 Indien zich wijzigingen voordoen ten opzichte van de informatie die verstrekt is op het formulier Deelname onderzoekssubsidie IPS, dan dient de GGZ-instelling onverwijld opnieuw het formulier in.

Artikel 5. Aanvraag subsidie individuele IPS-trajecten

 • 1 De GGZ-instelling dient de aanvraag om subsidie voor het uitvoeren van een IPS-traject schriftelijk bij UWV in. De GGZ-instelling maakt hiervoor gebruik van het formulier Aanmelden deelnemer voor IPS-traject dat door UWV beschikbaar wordt gesteld.

 • 2 Het formulier Aanmelden deelnemer voor IPS-traject dient ondertekend te zijn door een persoon die bevoegd is om de GGZ-instelling te vertegenwoordigen.

 • 3 Een IPS-traject kan niet eerder starten met de activiteiten behorende tot het IPS-traject dan nadat er een schriftelijk akkoord van UWV is ontvangen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en artikel 4:43, tweede lid jo artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd, indien:

 • a. de klant niet behoort tot de doelgroep IPS.

 • b. de klant reeds deelneemt aan re-integratieondersteuning;

 • c. de GGZ-instelling niet een door Kenniscentrum Phrenos afgegeven geldig Verslag Modelgetrouwmeting of geldige Verklaring Implementatie IPS Gestart kan overleggen;

 • d. de GGZ-instelling bij de eerste subsidieaanvraag een geldige Verklaring Implementatie IPS Gestart heeft overgelegd en na ommekomst van de in artikel 4, derde lid, onderdeel a bedoelde termijn niet een geldig Verslag Modelgetrouwmeting kan overleggen.

Artikel 7. Subsidiehoogte/Subsidieplafond

 • 1 De subsidie bedraagt € 8.000,– inclusief BTW per IPS-traject.

 • 2 Het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 bedraagt € 20 miljoen.

Artikel 8. Volgorde behandeling verzoeken subsidie individuele IPS-trajecten

 • 1 Om te bepalen wanneer het subsidieplafond bereikt is, worden de aanvragen om subsidie voor het uitvoeren van een IPS-traject op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2 Voor het bepalen van de datum van binnenkomst van de aanvraag is de datum poststempel UWV leidend. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 3 Indien honorering van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond en de volgorde van binnenkomst van die aanvragen niet kan worden vastgesteld, wordt in afwijking van het eerste lid met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 10. Verrekening verstrekte subsidies in de periode tot 1 juli 2018

 • 1 Inzake de IPS-trajecten waarvoor subsidie verstrekt is op basis van de Beleidsregels subsidieonderzoek IPS zoals deze golden voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018 verloopt de financiële afhandeling conform de leden 2 tot en met 4.

 • 2 De in de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2018 gestarte IPS-trajecten worden met terugwerkende kracht volledig gefinancierd tot € 8.000,– inclusief BTW per gestart traject. De verstrekte voorschotten ter hoogte van 40% van het verleende subsidiebedrag in de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018 worden hierop in mindering gebracht.

 • 3 Voorschotten betaald aan GZZ-instellingen voor aangevraagde IPS-trajecten in de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2018, zonder dat de IPS-trajecten van start zijn gegaan zullen worden verrekend met de gestarte IPS-trajecten na 1 juli 2018.

 • 4 Is verrekening in het in lid 3 genoemde geval niet mogelijk zijn, doordat er onvoldoende nieuwe IPS-trajecten van start gaan vanaf 1 juli 2018, dan zal UWV met ingang van 1 juli 2019 de reeds verstrekte subsidie terugvorderen.

Artikel 11. Meldingsplicht

De GGZ-instelling doet onverwijld een schriftelijke melding aan UWV zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op voor die datum reeds verstrekte subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 juni 2018

A. Paling,

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina