Warenwetbesluit gastoestellen 2018

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 18-07-2018 t/m heden

Besluit van 22 mei 2018, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit gastoestellen 2018 en wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten (Warenwetbesluit gastoestellen 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van voor Medische Zorg van 29 maart 2018, kenmerk 1313167-174480-VGP, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU. 2016, L 81/99), alsmede op de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, tweede lid, 6, 7, 11, eerste en tweede lid, 12, 13, 13a, 14 en 32b van de Warenwet en artikel 16, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 april 2018, no. W13.18.0079/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 17 mei 2018, kenmerk 1335991-175040-VGP;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. verordening (EU) 2016/426: verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2016, L 81);

 • b. EU-conformiteitsverklaring: hetgeen artikel 15 van verordening (EU) 2016/426 daaronder verstaat;

 • c. gastoestellen: hetgeen artikel 2 van verordening (EU) 2016/426 daaronder verstaat;

 • d. G+-gas: gas met de samenstelling en kenmerken als vermeld in de tweede gasfamilie in de bijlage bij dit besluit;

 • e. H-gas: gas met de samenstelling en kenmerken t als vermeld in groep E vermeld in de bijlage bij dit besluit;

Artikel 2. Algemene verplichtingen

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste en tweede lid, 5, 6, derde lid, 11, 12, 37, derde lid, en 39, tweede lid, van verordening (EU) 2016/426.

 • 2 Het is verboden om een gastoestel te koop aan te bieden dat niet aantoonbaar geschikt is voor G+-gas en H-gas, dan wel niet aantoonbaar geschikt is voor G+-gas en aantoonbaar geschikt is te maken voor H-gas.

 • 3 Een EU-conformiteitsverklaring als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van verordening (EU) 2016/426 is in ieder geval gesteld in het Nederlands of Engels.

Artikel 3. Bevoegde autoriteit en markttoezichthoudende autoriteit

 • 1 De bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 23, tiende lid, van verordening (EU) 2016/426 is Onze Minister.

 • 2 De markttoezichtautoriteit als bedoeld in de artikelen 7, zesde lid, 8, tweede lid, onderdeel a, 9, tweede, derde en achtste lid, 10, tweede lid, 12, 15, derde lid, 29, tweede lid, 33, eerste lid, onderdeel c, en 37 van verordening (EU) 2016/426 is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 4. Verplichtingen fabrikant

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 7, 14, eerste en vierde lid, 15, 16, 17, eerste tot en met het vierde lid, en 18 van verordening (EU) 2016/426.

 • 2 De instructies en gegevens aangaande de veiligheid alsmede de eventuele etikettering, bedoeld in artikel 7, zevende lid, eerste alinea, van verordening (EU) 2016/426 zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands en de gegevens, bedoeld in artikel 7, zevende lid, tweede alinea en het negende lid, van verordening (EU) 2016/426, zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands of het Engels.

Artikel 5. Verplichtingen importeur

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 9 van verordening (EU) 2016/426.

 • 2 De instructies en gegevens aangaande de veiligheid, bedoeld in artikel 9, derde en vierde lid, eerste alinea, van verordening (EU) 2016/426 zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands en de gegevens bedoeld in artikel 9, vierde lid, tweede alinea en negende lid, van verordening (EU) 2016/426, zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands of het Engels.

Artikel 6. Verplichtingen distributeur

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 10 van verordening (EU) 2016/426.

 • 2 De instructies en gegevens aangaande de veiligheid, bedoeld in artikel 10, tweede lid, eerste alinea van verordening (EU) 2016/426, zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands en de gegevens, bedoeld in artikel 10, tweede lid, tweede alinea van verordening (EU) 2016/426 zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands of het Engels.

 • 3 De informatie en documentatie, bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van verordening (EU) 2016/426 is in ieder geval gesteld in het Nederlands.

Artikel 7. Verplichtingen gemachtigde

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 8, tweede lid, van verordening (EU) 2016/426.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 mei 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Uitgegeven de zeventiende juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage behorende bij het Warenwetbesluit gastoestellen 2018

Gas familie

Wobbe index (bovenwaarde) in

Leveringsdruk in mbar

MJ/m3 of kWh/m3 (0°C)

Minimum

Nominaal

Maximum

TWEEDE

       
 

43,46 – 45,3 MJ/m3 (3)

23,7 (4)

25 (4)

30 (4)

         

(2)

       
         

Groep E (5)

53,51 MJ/m3

19 (7)

20 (7)

25 (7)

         
 

47,00 – 55,7 MJ/m3 (6)

 

17–25 (7)

 

(2) Deze groep is specifiek voor Nederland. Het betreft gassen die een lage Wobbe-index hebben en een relatief hoog aandeel hogere koolwaterstoffen en koolstofdioxide kunnen bevatten. Deze groep was nog niet opgenomen in appendix B van de geharmoniseerde norm EN 437. De start van distributie van deze naamloze specifieke groep laag calorisch gas is op zijn vroegst per 1-1-2022.

(3) De veilige werking van de gastoestellen van deze groep moet verzekerd zijn voor gassen die veel koolstofdioxide, moleculair waterstof of hogere koolwaterstoffen.

Naar boven