Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

[Regeling vervalt per 31-12-2021.]
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 3 juli 2018, kenmerk 1372100-178565-IenZ, houdende regels voor de subsidiëring van het ontwikkelen van persoonlijke gezondheidsomgevingen 2018–2021 (Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de de-minimisverordening,

 • de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352),

 • informatiestandaarden: de Informatiestandaard MedMij Basisgegevensset Zorg 2017 (PULL), de Informatiestandaard MedMij Medicatieproces (PULL), de Informatiestandaard MedMij Huisartsengegevens (PULL) en de Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen (PUSH),

 • kosten: de investeringskosten van de subsidieontvanger voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit,

 • leverancier: producent en tevens eigenaar van een of meer PGO’s,

 • MedMij afsprakenstelsel: de set van afspraken die door de Stichting MedMij wordt beheerd ten behoeve van het veilig uitwisselen van persoonsgegevens tussen een zorggebruiker en zorgverleners,

 • PGO: een persoonlijke gezondheidsomgeving, zijnde een digitale toepassing waarmee een zorggebruiker gegevens kan uitwisselen met zorgverleners,

 • zorggebruiker:

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten en subsidieperiode

 • 1 De Minister kan eenmalig een projectsubsidie verstrekken aan een leverancier voor de kosten van de bouw of aanpassing van een PGO, ten behoeve van de realisatie van een PGO die voldoet aan:

  • a. het MedMij afsprakenstelsel en

  • b. de informatiestandaarden.

Artikel 5. Subsidievoorwaarde

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien deze in overeenstemming is met de de-minimisverordening.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 4.000.000.

 • 2 Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1 De aanvraag tot verlening van de subsidie wordt ingediend uiterlijk 31december 2019.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening van een subsidie wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag tot verlening van een subsidie gaat vergezeld van:

  • a. een de-minimisverklaring en

  • b. een verklaring van de Stichting MedMij dat de leverancier kandidaat-deelnemer is bij het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener ten behoeve van een zorggebruiker.

Artikel 8. Bevoorschotting en betaling

 • 1 De Minister verleent bij de beschikking tot verlening een voorschot van 100%.

 • 2 Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 9. Aanvraag tot vaststelling

 • 1 Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 Indien de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend geheel zijn verricht en volledig is voldaan aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie, wordt de subsidie vastgesteld op een bedrag dat bestaat uit de totale werkelijke kosten verminderd met de totale werkelijke opbrengsten tot een maximum van het in de verlening genoemde bedrag.

 • 3 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een:

  • a. financieel verslag,

  • b. een overeenkomst van de leverancier met de Stichting MedMij met betrekking tot de PGO waarvoor de subsidie is aangevraagd, waaruit blijkt dat de PGO in overeenstemming is met het MedMij afsprakenstelsel, en

  • c. een verklaring van de Stichting MedMij dat de PGO waarvoor de subsidie is aangevraagd voldoet aan de informatiestandaarden.

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018 en vervalt met ingang van 31 december 2021.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina