Besluit toezichthouders NEa

Geldend van 04-07-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 2 juli 2018, nr. WJZ/18126679, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Nederlandse emissieautoriteit (Besluit toezichthouders NEa)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 18.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 16 en artikel 18.5 van de Wet milieubeheer worden aangewezen de inspecteurs werkzaam bij de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina