Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 22-06-2019 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2018, kenmerk 1373081-178634-PZo, inzake de Wlz-tarieven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt een uitgevoerd kostenonderzoek slechts voor de vaststelling van tarieven voor een vorm van bij of krachtens de Wet langdurige zorg omschreven zorg indien in dat onderzoek, de extra kosten in verband met het voldoen aan de door het Zorginstituut Nederland op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in een openbaar register opgenomen kwaliteitsstandaard voor die vorm van zorg zijn meegenomen.

  • 2 De Nederlandse Zorgautoriteit kan in afwijking van het eerste lid, een uitgevoerd kostenonderzoek, waarin voor een vorm van zorg de extra kosten, bedoeld in het eerste lid niet zijn meegenomen, gebruiken voor de vaststelling van tarieven voor die vorm van zorg indien die extra kosten:

    • a. in een aanvulling op dat kostenonderzoek zijn meegenomen; of

    • b. door de Nederlandse Zorgautoriteit op andere passende wijze bij die vaststelling van tarieven in aanmerking worden genomen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven