Regeling informatievoorziening WPO/WEC

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 13 juni 2018, nr. 1366416 PO, houdende regels omtrent informatievoorziening in het primair onderwijs (Regeling informatievoorziening WPO/WEC)

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Gebruik gegevens basisregister onderwijs door de Minister

Artikel 3. Te verstrekken gegevens

 • 1 Uit het basisregister onderwijs worden voor iedere school afzonderlijk aan de Minister en de inspectie verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 24c, eerste lid, onderdelen a, b en g, WOT, met uitzondering van de persoonsgebonden nummers, de geslachtsnamen, de voornamen en de geboortedata van de leerlingen en voormalige leerlingen.

Artikel 4. Wijze van verstrekking

Bij de verstrekking, bedoeld in artikel 3, wordt het persoonsgebonden nummer voor de Minister en de inspectie elk afzonderlijk vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de leerling of de voormalige leerling niet geïdentificeerd of identificeerbaar is, en wordt de geboortedatum vervangen als volgt:

 • a. voor de verstrekking aan de Minister door de leeftijd van de leerling op de voor de bekostiging van belang zijnde peildata en

 • b. voor de verstrekking aan de inspectie door de leeftijd van de leerling op de eerste dag van elk kwartaal.

Artikel 5. Tijdstippen van verstrekking gegevens met betrekking tot bepaalde perioden

De verstrekking, bedoeld in artikel 3, gebeurt wekelijks.

Paragraaf 3. Levering leerlinggegevens

Artikel 7. Levering leerlinggegevens

Artikel 8. Bijzondere levering

Het bevoegd gezag dat na overleg met de Minister, door de Minister niet in staat wordt geacht de gegevens, bedoeld in artikel 7, op de in dat artikel genoemde wijze te leveren, levert de gegevens op de wijze die door de Minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

Artikel 9. Data en termijnen voor levering leerlinggegevens

 • 2 Het bevoegd gezag levert de gegevens, genoemd in bijlage 1, op een door de Minister te bepalen tijdstip.

Artikel 10. Inzage leerlingenadministratie

In geval van een steekproefsgewijze controle door of namens de Minister geeft het bevoegd gezag inzage in de in bijlage 2 genoemde gegevens van leerlingen en hun ouders op basis waarvan de hoogte van de bekostiging is vastgesteld.

Artikel 11. Terugkoppeling inschrijvingsgegevens

Binnen 7 dagen na de levering, bedoeld in artikel 9, eerste lid, meldt de Minister de geverifieerde gegevens, inclusief de uitkomsten van de controles en de aanvullende gegevens van de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 24c, eerste lid, onderdeel g, WOT, aan het bevoegd gezag.

Artikel 12. Technische specificaties

De technische specificaties ten behoeve van de uitvoering van deze paragraaf zijn opgenomen in bijlage 3.

Paragraaf 4. Levering organisatie- en personeelsgegevens en gegevens voor het lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 14. Te leveren gegevens

 • 1 Het bevoegd gezag levert de organisatiegegevens, genoemd in bijlage 4, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 4, aan de Minister.

 • 2 Het bevoegd gezag en het bestuur van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a WPO leveren de financiële gegevens, genoemd in bijlage 5, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 5, aan de Minister.

 • 3 Het bevoegd gezag levert de personele gegevens, genoemd in bijlage 6, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 6, aan de Minister.

 • 4 De gegevens die worden geleverd en verwerkt voor het lerarenregister en het registervoorportaal worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in bijlage 7.

 • 5 De levering van gegevens voor het lerarenregister en het registervoorportaal en de wijze waarop een leraar die niet is benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming ten behoeve van opname in het lerarenregister kan aantonen aan de bekwaamheidseisen te voldoen geschiedt overeenkomstig bijlage 7.

Artikel 15. Bijzondere levering

Het bevoegd gezag dat na overleg met de Minister, door de Minister niet in staat wordt geacht de gegevens, bedoeld in artikel 14, eerste, tweede of derde lid, op de in dat lid genoemde wijze te leveren, levert de gegevens op de wijze die door de Minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

Artikel 16. Tijdstippen van levering

 • 1 Het bevoegd gezag levert vier maal per jaar, uiterlijk op de genoemde datum, de personele gegevens, bedoeld in paragraaf 2.3.1 tot en met 2.3.3 van bijlage 6, over de daarbij genoemde voorafgaande maanden:

  • a. 15 maart; de gegevens over november, december en januari;

  • b. 15 juni; de gegevens over februari, maart en april;

  • c. 15 september; de gegevens over mei, juni en juli;

  • d. 15 december; de gegevens over augustus, september en oktober.

 • 3 Het bevoegd gezag levert maandelijks de gegevens voor het lerarenregister en het registervoorportaal, bedoeld in bijlage 7, paragraaf 1.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Bijlage 1. behorende bij artikel 7, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Leerlinggegevens

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Deze bijlage beschrijft het Programma van Eisen (PvE) ten behoeve van de bevoegde gezagsorganen. De technische specificaties (PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers) zijn hiervan afgeleid (zie bijlage 3).

2. Definities

Dit hoofdstuk definieert alle relevante begrippen uit het PvE.

Begrip

Definitie

Aanleverpunt

Onderdeel van een PO-school die volgens de deelnamegegevens van die PO-school bevoegd is om via het leerlingadministratiesysteem (LAS) gegevens uit te wisselen met BRON. Een PO-school kan zelf meerdere aanleverpunten definiëren. Een aanleverpunt kan een vestiging zijn, maar dat hoeft niet.

Arrangement

Een registratie melding arrangement zoals hier bedoeld is een door de instellingen uit cluster 1 & 2 en de WEC-scholen ‘De Waterlelie’ te Cruquius en ‘De Berkenschutse’ te Heeze aan BRON door te geven registratie van de leerlingen die door bovengenoemde instellingen en scholen ambulant begeleid worden.

Bekostigingscategorie

De bekostigingscategorie die door het samenwerkingsverband is aangegeven op de toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling voor de plaatsing op een school voor (v)so. Er zijn drie niveaus; hoog, middel of laag. De categorie wordt bepaald op basis van de ondersteuning die een leerling nodig heeft.

BRINnummer

Administratienummer van een PO-school (code bestaand uit twee cijfers plus twee hoofdletters) waarmee een PO-school uniek wordt geïdentificeerd binnen de Basisregistratie instellingen (BRIN).

BRON

Basisregister onderwijs

Met BRON wordt in dit document zowel het systeem BRON als de organisatie BRON bedoeld. Als uit de context niet duidelijk of het om het systeem of de organisatie gaat dan wordt dit aangegeven.

BRP

Basisregistratie personen.

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer als bedoel in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Cluster

Binnen het speciaal onderwijs worden vier clusters van scholen onderscheiden:

Cluster 1: Visuele handicaps;

Cluster 2: Auditief/communicatieve handicaps;

Cluster 3: Lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap;Cluster 4: Psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen.

Elk cluster bestaat uit een aantal onderwijssoorten.

Deelnamegegevens

Gegevens van een (aanleverpunt van een) PO-school die door de PO-school zijn opgegeven om een rol te spelen bij de gegevensuitwisseling met BRON.

DUO

Dienst uitvoering onderwijs.

Inschrijving

Toelating van de leerling aan de desbetreffende PO-school voor het volgen van onderwijs.

Leerling

Ingeschrevene aan een PO-school.

Melding

Elektronisch bericht volgens een afgesproken formaat betreffende een individuele leerling en diens inschrijving, door een aanleverpunt aan BRON geleverd dan wel door BRON aan een aanleverpunt teruggekoppeld.

NNCA

Niet-Nederlandse culturele achtergrond.

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderwijsnummer

Negencijferige code, door DUO toegekend, waarmee een leerling zonder burgerservicenummer in BRON uniek wordt geïdentificeerd.

Ontwikkelingsperspectief

Een registratie ontwikkelingsperspectief (OPP) is een door een school aan BRON door te geven periode dat voor een ingeschreven leerling een ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Het doel van deze registratie OPP in BRON op leerling-niveau is zicht te krijgen op basisschoolleerlingen die extra ondersteuning krijgen.

OPDC

Een orthopedagogisch en -didactisch centrum voor leerlingen die (tijdelijk) niet mee kunnen op een school in de zin van artikel 1 WPO.

PO-school

Een PO-school is een WPO-school of een WEC-school.

PvE

Programma van eisen.

Referentieniveau

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen beheersen voor taal en rekenen. De beheersing van deze referentieniveaus door basisschoolleerlingen wordt in leerjaar 8 door middel van de verplichte eindtoets in beeld gebracht.

Referentietabel

Een tabel waarin op grond van een (identificerend) kenmerk aanvullende gegevens (bijvoorbeeld een omschrijving) gevonden kunnen worden.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Er zijn aparte samenwerkingsverbanden voor de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsverband passend onderwijs omvat voor de betreffende sector alle vestigingen van reguliere scholen en WEC-scholen, voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, binnen een aangewezen gebied. Naast de regionale samenwerkingsverbanden is er één landelijk PO, en één landelijk VO samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden zijn opgenomen in het BRIN register.

School voor trekkende bevolking

Een school voor trekkende bevolking is een rijdende school of een school voor varende kinderen bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO.

School voor varende kinderen

Een school voor varende kinderen is een school voor schipperskinderen in de leeftijd van 3,5 tot 8 jaar bedoeld in het Besluit trekkende bevolking WPO.

Spontane mutatie

Wijzigingen in persoonsgegevens (die BRP spontaan aan DUO meldt) of een wijziging van Persoonsgebonden Nummer die BRON spontaan (dus zonder voorafgaande melding van de PO-school) doorstuurt naar de PO-school.

Uitstroomprofiel

Leerlingen in het vso krijgen in het kader van artikel 14 WEC onderwijs in één van de drie mogelijke uitstroomprofielen:

– vervolgonderwijs;

– arbeidsmarkt;

– dagbesteding.

Verplichte eindtoets

Toets voor de basisschoolleerlingen uit leerjaar 8 waarmee ze worden geïndiceerd voor het (niveau) van het vervolgonderwijs. De eindtoets PO is vanaf het schooljaar 2014–2015 verplicht voor WPO-scholen (voor SBAO- en SO- scholen optioneel).

De school geeft ook aan of een leerling ontheffing heeft (bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende kinderen) of niet deelneemt (bijvoorbeeld wegens ziekte).

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie.

WEC-school

School of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC.

WOT

Wet op het onderwijstoezicht.

WPO-school

Basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de WPO.

3. Procesbeschrijving BRON voor PO

3.1. Inleiding

Het bevoegd gezag levert op elektronische wijze de leerlinggegevens aan DUO aan. Hiervoor is het nodig dat een certificaat (beveiligingsmiddel) geïnstalleerd is.

3.2. Deelname

Elke PO-school heeft één of meer aanleverpunten waarmee gegevensuitwisseling met BRON plaatsvindt. Hiervoor levert het bevoegd gezag de deelnamegegevens aan DUO aan.

Voor de uitwisseling van deelnamegegevens krijgen de schoolbesturen een 'akkoordverklaring' die ze getekend moeten terugsturen, waarin ze aangeven via mijnbron.nl (klantportaal van de sector PO) de contactgegevens bij te zullen (laten) houden. Die gegevens worden door DUO geregistreerd als deelnamegegevens van de instelling.

Met het doorgeven van deelnamegegevens geeft een PO-school aan:

 • 1. Welk(e) aanleverpunt(en) namens de school (BRINnummer) optreden;

 • 2. De contactgegevens bij elk aanleverpunt (adres, telefoon, e-mail, contactpersoon);

 • 3. Gegevens omtrent de gebruikte administratiepakketten binnen de school;

 • 4. Vanaf welke datum de (gewijzigde) gegevens geldig zijn.

Scholen hebben de vrijheid om te kiezen voor aanlevering aan BRON middels één of meerdere aanleverpunten. De school is geheel vrij bij het toewijzen van aanleverpuntnummers; hiervoor hoeven de in BRIN-tabellen aanwezige vestigingsvolgnummers niet te worden gebruikt.

3.3. Certificaten

Na het doorgeven van de deelnamegegevens wordt de procedure gestart voor levering van een beveiligingsmiddel voor de gegevensuitwisseling middels een certificaat. De procedure voor het aanvragen en installeren van een certificaat staat op de website van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers-las.jsp.).

3.4. Uitwisseling tussen de scholen en DUO

Na installatie van het certificaat kan de gegevensuitwisseling met DUO starten. Het gebruik van de aangeboden services is verplicht: er is geen toegang mogelijk met andere services. Het staat de softwareleveranciers wel vrij om te bepalen hoe de services in de LAS-applicatie worden ‘opgehangen’. Verdere technische informatie voor de uitwisseling staat in het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’ (zie bijlage 3).

3.4.1. Uitwisseling scholen - BRON

De uitwisseling tussen scholen en BRON kent een asynchroon karakter; de scholen leveren berichten (bv. identificatieverzoek, of melding inschrijving) via de LAS en ontvangen op dat moment alleen een ontvangstbevestiging. Vervolgens heeft BRON de gelegenheid om de verwerking te starten. Pas na een expliciet verzoek om terugkoppeling vanuit de school levert BRON de terugkoppelingen, voor zover gereed.

3.5. Aanlevering van de PO-school

Gedurende het verzenden en het wachten op de ontvangstbevestiging moet er verbinding zijn met BRON. Als de school binnen een bepaalde tijd geen ontvangstbevestiging ontvangt, kan de school er van uitgaan dat er iets mis is gegaan met het versturen van het bericht en zal de school het bericht opnieuw moeten aanbieden. Vervolgens verwerkt BRON asynchroon (er hoeft geen verbinding meer te zijn met BRON) het bericht (zie ook de individuele beschrijving per bericht) en zet, zodra de verwerking is afgerond, het resultaat klaar in de 'terugkoppelvoorraad'.

Deze procesgang geldt voor inhoudelijke berichten (als melding inschrijving of identificatieverzoek), maar ook voor bijvoorbeeld een verzoek registratieoverzicht en kent, na de ontvangst, een asynchroon karakter. De PO-school wordt niet door BRON op de hoogte gebracht van het feit dat er een antwoord op de vraag gereed is.

3.6. Vulling BRON

De terugkoppelvoorraad bestaat niet alleen uit antwoorden op vragen: ook op eigen initiatief vult BRON de terugkoppelvoorraad bij. Indien aan de orde (denk aan een spontane mutatie vanuit BRP of een periodiek overzicht van dubbele inschrijving) stelt BRON na interne afhandeling van de wijziging een bericht op om de PO-school op de hoogte te brengen en plaatst dit in de terugkoppelvoorraad. De PO-school wordt niet door BRON op de hoogte gebracht van het feit dat er een terugkoppeling (zonder gerelateerde vraag) aangemaakt is.

3.7. Terugmelden aan de PO-school

Deze globale procesgang beschrijft de werkwijze rondom het legen van de terugkoppelvoorraad. De PO-school verstuurt een bericht en ontvangt van BRON (synchroon) een antwoord. Dit inhoudelijke antwoord bestaat uit alle terug te koppelen berichten uit de terugkoppelvoorraad voor die PO-school.

De PO-school is niet op de hoogte van de vulling van de terugkoppelvoorraad (er wordt geen notificatie van de vulling verzonden): het is de verantwoordelijkheid van de PO-school zelf om (periodiek) de terugkoppelvoorraad te legen.

3.8. Schonen BRON

Periodiek wordt BRON geschoond. Dat houdt voor BRON PO in dat de leerlinggegevens ouder dan de bewaartermijn worden verwijderd.

Wettelijke grondslag

Het opschonen van het register is vastgelegd in artikel 24c, derde lid, WOT en de Archiefwet 1995. Hierin zijn de bewaartermijnen opgenomen en de vernietigingsplicht en overbrengingsplicht van gegevens.

4. Gegevensset

4.1. Totale set van gegevens

De WOT beschrijft welke gegevens een rol spelen in de uitwisseling tussen de PO-scholen en BRON. Dit hoofdstuk bevat een detaillering van die beschrijving nadere toelichting. Voor het format en lengte wordt verwezen naar het ‘PvE elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-scholen en BRON’.

Niet alle gegevens zijn overigens rechtstreeks te herleiden tot begrippen uit de WOT: bij de uitwisseling zijn ook zogenaamde procesgegevens nodig om de procesgang te stroomlijnen. Hoewel deze gegevens bedoelt zijn voor de softwareleveranciers staan ze hier voor een deel ook vermeld.

De gegevens zijn gerangschikt naar ‘kopgegevens’, ‘persoonsgegevens’, ‘inschrijving WPO gegevens’, ‘inschrijving WEC gegevens’ en ‘overige gegevens’. Binnen iedere rubriek zijn niet alleen de gegevens opgenomen die door PO-scholen worden aangeleverd (en die door BRON worden teruggekoppeld), ook gegevens die niet worden geleverd door scholen maar alleen in de terugkoppeling naar de PO-school voorkomen, zijn opgenomen.

De ‘inschrijving WPO gegevens’, ‘inschrijving WEC gegevens’ zijn gegroepeerd in gegevensgroepen. Per gegevensgroep is aangegeven of het om periode of om vaste gegevens gaat.

In het ‘PvE elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-scholen en BRON’ ten behoeve van softwareleveranciers is dit verder uitgewerkt.

4.1.1. Kopgegevens

Ieder bericht gaat (verplicht) vergezeld van zogenaamde kopgegevens. Deze gegevens hoeven slechts éénmaal per bericht te worden opgenomen en zijn bedoeld om informatie over het bericht (identificatie en afzender) door te geven.

Nr

Omschrijving

Definitie/toelichting

Kopgegevens

1

Berichtidentificatie

Unieke identificatie van het bericht. Er gelden twee reeksen; een reeks voor leveringen vanuit de PO school en een reeks voor leveringen vanuit BRON. Binnen die reeks moet de identificatie uniek zijn (dit laatste geldt niet voor bericht verzoek terugkoppeling).

2

BRINnummer

BRINnummer (99ZZ) is een onderdeel van de unieke identificatie (BRIN/aanleverpuntnummer) van de afzender van het Bericht.

3

Aanleverpuntnummer

Aanleverpuntnummer is onderdeel van de unieke identificatie (BRIN/aanleverpuntnummer) van de afzender van het Bericht.

4

Datum terugkoppeling

De datum waarop de terugkoppeling door BRON is aangemaakt. Let op: dit is dus niet de datum waarop de gegevens in BRON zijn vastgelegd.

4.1.2. Persoonsgegevens

Hieronder staat de complete set van persoonsgegevens die kunnen voorkomen. Deels betreft het gegevens die door de PO-school kunnen worden aangeleverd, deels betreft het ook BRP-gegevens die alleen in de terugkoppeling aan de PO-school kunnen voorkomen.

Nr

Omschrijving

Definitie/toelichting

Persoonsgegevens

5

Leerlingnummer

Een door de PO-school toegekend nummer ter interne identificatie van de leerling.

Toelichting: wordt aangeleverd bij identificatie, melding inschrijving of verwijdering inschrijving ook teruggekoppeld zoals aangeleverd door de PO-school. Dit attribuut kan door het aanleverpunt gebruikt worden voor herkenning van meldingen en wordt niet door BRON gebruikt voor verdere verwerking.

6

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer (BSN), identificerend persoonsnummer dat door de gemeente wordt toegekend aan personen die op basis van een verblijfstitel een woonadres in een Nederlandse gemeente hebben.

Toelichting:

Wordt vanuit BRON teruggekoppeld zoals in de aangeleverde melding ontvangen of zoals door BRON opgehaald uit de BRP.

7

Onderwijsnummer

Het identificatienummer dat BRON aan de leerling heeft toegekend voor registratie in BRON, indien BRON niet heeft kunnen vaststellen dat de leerling beschikt over een Burgerservicenummer.

8

Geboortedatum

De aanduiding van de datum waarop de leerling is geboren.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

9

Geslacht

De aanduiding die aangeeft of de leerling een man of een vrouw is dan wel dat het geslacht onbekend is. NB: ‘Onbekend’ betekent overigens niet dat een PO-school het nog niet weet.

Waardelijst: geslacht.

10

Postcode-volgens-instelling

De postcode van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: postcode.

Toelichting: vier cijfers en twee letters. Verplicht vullen met de volledige postcode van het woonadres indien woonachtig in Nederland met bekend woonadres, anders leeg laten.

11

Land-volgens-instelling

De aanduiding van het land van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: land.

Verplicht indien woonachtig in het buitenland of indien onbekend of onbestaand woonadres in Nederland.

12

Datum ingang adreswijziging

De datum waarop de wijziging of correctie van de postcode dan wel land ingaat.

13

Achternaam

De achternaam van de leerling.

14

Voorvoegsel

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de achternaam van de leerling vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de geslachtsnaam van de leerling vormt.

Waardelijst: voorvoegsel.

Toelichting: indien de PO-school een voorvoegsel wil toekennen dat niet voorkomt in de voorvoegseltabel, dan dient het voorvoegsel te worden opgenomen bij de achternaam.

15

Alle voornamen

De verzameling van één of meer voornamen van de leerling, ter onderscheiding van personen met dezelfde geslachtsnaam, aan de persoon gegeven of door de leerling gekozen.

Toelichting: voornamen moeten van elkaar worden gescheiden met spaties. Binnen één afzonderlijke voornaam is het koppelteken toegestaan, maar een spatie niet. Indien een leerling geen voornamen heeft of als de voornamen onbekend zijn, moet een punt worden ingevuld.

16

Straatnaam

De naam van de straat waar de leerling woont.

Toelichting: indien de PO-school een straatnaam heeft geregistreerd langer dan 24 posities, dan dient zij hiervan de eerste 24 posities in dit veld te vullen.

17

Huisnummer

Het bij het woonadres van de leerling behorende huisnummer.

18

Huisnummer toevoeging

De toevoeging achter het huisnummer

19

Locatie omschrijving

De aanduiding van de locatie van het object waarin de leerling woont nader aan te geven indien de formele adreselementen geen unieke identificatie van het object mogelijk maken, of een nadere aanduiding van de locatie achter de voordeur.

20

Huisnummer aanduiding

De aanduiding behorende bij het huisnummer.

Waardelijst: huisnummer aanduiding.

21

Plaatsnaam

De naam van de woonplaats van de leerling.

Toelichting: indien de PO-school een plaatsnaam heeft geregistreerd groter dan 24 posities, dan dient zij hiervan de eerste 24 posities in dit veld te vullen.

22

Adresregel buitenland 1

De eerste adresregel van het woonadres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

23

Adresregel buitenland 2

De tweede adresregel van het woonadres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

24

Adresregel buitenland 3

De derde adresregel van het adres van de leerling, indien in het buitenland woonachtig.

25

Datum overlijden BRP

De datum waarop de leerling is overleden.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

26

Postcode volgens BRP

De postcode van het woonadres van de leerling.

Waardelijst: postcode.

Toelichting: vier cijfers en twee letters.

27

Datum ingang adres BRP

De datum waarop het woonadres van de leerling is ingegaan.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

28

Geboorteland BRP

De aanduiding van het land waar de leerling is geboren.

Waardelijst: land.

29

Geboorteland ouder-1 BRP

De aanduiding van het land waar ouder-1 van de leerling is geboren.

Waardelijst: land.

30

Geboorteland ouder-2 BRP

De aanduiding van het land waar ouder-2 van de leerling is geboren.

Waardelijst: land.

31

Datum vestiging in Nederland BR

De datum van de inschrijving van de leerling in Nederland.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

32

Datum vertrek uit Nederland BRP

De datum van het vertrek van de leerling uit Nederland dan wel de datum van het ministeriële besluit tot uitschrijving.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

33

Land waarnaar vertrokken BRP

De aanduiding van het land dat de leerling als bestemming heeft opgegeven bij vertrek naar het buitenland dan wel van een ministerieel besluit.

Waardelijst: land.

Toelichting: code '0000' geeft aan dat een ministerieel besluit van toepassing is.

34

Nationaliteit-1 BRP

De aanduiding van een nationaliteit van de leerling.

Waardelijst: nationaliteit.

35

Datum ingang nationaliteit-1 BRP

De datum waarop de geldigheid van nationaliteit-1 van de leerling is aangevangen of zal aanvangen.

Toelichting: EEJJMMDD, waarbij DD '00' of MMDD '0000' is toegestaan.

4.1.3. Inschrijving WPO gegevens

Een inschrijving WPO kent diverse gegevensgroepen die de inschrijving kenmerken. Hieronder staat de totale lijst van gegevensgroepen en gegevens die kunnen voorkomen bij een inschrijving WPO. De gegevens en gegevensgroepen zijn niet allemaal in alle situaties verplicht; dit staat in detail aangegeven bij de berichtbeschrijving en de controles.

Nr

Omschrijving

Definitie/toelichting

Inschrijving WPO

Vaste gegevens

38

Datum inschrijving

Datum inschrijving is de datum van de daadwerkelijke aanvang van het volgen van onderwijs bij de PO-school. Echter, als dit de eerste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 1 augustus als datum genomen (maar registratie volgens opgave door school).

39

Voorschools programma

Voorschools programma is een aanduiding van het gevolgde onderwijsprogramma van voorschoolse educatie.

Waardelijst: voorschools programma.

40

Voorschoolse maanden

Voorschoolse maanden is het aantal maanden deelname aan een erkend project voorschoolse educatie.

Toelichting:

Het aantal maanden moet liggen tussen 1 en 24 maanden (beide inclusief).

41

Datum uitschrijving

Datum uitschrijving is de laatste datum waarop de inschrijving werkelijk actief was. Echter, als dit de laatste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 31 juli als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

42

Advies-vo

Advies-vo is de codering van het advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de PO-school, zoals opgenomen in het onderwijskundig rapport, bedoeld in art. 42 WPO.

Waardelijst: advies-vo.

42a

Herzien Advies-vo

Herzien advies-vo is de codering van het door de instelling, n.a.v. de eindtoets, herzien advies over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de PO-school. Dit mag alleen een opwaartse herziening zijn.

Waardelijst: advies-vo.

43

Aanduiding NNCA WPO

Aanduiding NNCA WPO is de aanduiding van een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond bedoeld in artikel 1 en 11 lid 2 van het Besluit bekostiging WPO.

Waardelijst: aanduiding NNCA.

44

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is de datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt.

Vestiging WPO

Periode gegevens

45

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum ingang plaatsing vestiging is de datum waarop de leerling op de vestiging wordt geplaatst.

46

Vestigingsvolgnummer

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarop de leerling is ingeschreven zoals geregistreerd in het BasisRegister Instellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer.

Toelichting: Een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Indicatie bekostiging WPO

Periode gegevens

47

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum ingang indicatie bekostiging is de datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging geldig is.

48

Indicatie bekostiging

Indicatie bekostiging is de indicatie waarmee de PO-school jaarlijks aangeeft of een inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt, conform artikel 10, lid 1 van het Besluit Bekostiging WPO.

Toelichting:

Boolean kan zijn: true/false.

Leerjaar/groep WPO

Periode gegevens

49

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum plaatsing leerjaar/groep is de datum waarop de leerling in het leerjaar/de groep wordt geplaatst.

50

Leerjaar

Leerjaar is de codering van het leerjaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.

Toelichting:

Alleen 0 t/m 8 is toegestaan.

51

Groep

Groep is de (per vestiging) unieke aanduiding van de verzameling leerlingen waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt.

Vroegschools programma WPO

Periode gegevens

52

Datum plaatsing vroegschools programma

Datum plaatsing vroegschools programma is de datum waarop de leerling in het vroegschools programma wordt geplaatst.

53

Datum einde plaatsing vroegschools programma

Datum einde plaatsing vroegschools programma is de datum waarop de leerling uit het vroegschools programma wordt geplaatst.

54

Vroegschools programma

Vroegschools programma is de aanduiding van het gevolgde onderwijsprogramma van vroegschoolse educatie.

Waardelijst: vroegschools programma.

Eindtoets WPO

Periode gegevens

55

Datum eindtoets

Datum eindtoets is de datum waarop de eindtoets is afgenomen.

56

Code eindtoets

Code eindtoets is de unieke codering van de eindtoets.

Waardelijst: code eindtoets.

57

Uitslag eindtoets

Uitslag eindtoets is de score van de door de leerling afgelegde eindtoets basisonderwijs.

Waardelijst: uitslag eindtoets.

Ontwikkelingsperspectief BO WPO

Periode gegevens

66a

Datum ingang OPP

De datum ingang OPP is de datum vanaf wanneer het ontwikkelingsperspectief voor de leerling van kracht is.

66b

Datum einde OPP

Datum einde OPP is de laatste datum waarop het ontwikkelingsperspectief werkelijk actief is.

66c

Datum ingang plaatsing OPDC

Datum ingang plaatsing OPDC is de datum waarop de leerling op het OPDC is geplaatst.

66d

Datum einde plaatsing OPDC

Datum einde plaatsing OPDC is de laatste datum waarop de leerling werkelijk op het OPDC geplaatst was.

66e

BRINnummer OPDC

BRINnummer OPDC is het administratienummer waaronder het OPDC is geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen.

66f

Vestigingsvolgnummer OPDC

Vestigingsvolgnummer OPDC is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van het OPDC waarop de leerling is ingeschreven zoals geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer OPDC.

Toelichting: en vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

4.1.4. Inschrijving WEC gegevens

Een inschrijving WEC kent diverse gegevensgroepen die de inschrijving kenmerken. Hieronder staat de totale lijst van gegevensgroepen en gegevens die kunnen voorkomen bij een inschrijving WEC. De gegevens en gegevensgroepen zijn niet allemaal in alle situaties verplicht.

Nr

Omschrijving

Definitie/toelichting

 

Inschrijving WEC

Vaste gegevens

67

Datum inschrijving

Datum inschrijving is de datum van de daadwerkelijke aanvang van het volgen van onderwijs bij de PO-school. Echter, als dit de eerste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 1 augustus als datum genomen (registratie volgens opgave door school).

68

Datum uitschrijving

Datum uitschrijving is de laatste datum waarop de inschrijving werkelijk actief was. Echter, als dit de laatste schooldag van het schooljaar betreft dan wordt 31 juli als datum genomen.

70

Aanduiding NNCA WEC

Aanduiding NNCA WEC is de aanduiding van een leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond bedoeld in artikel 1 Besluit Bekostiging WEC.

Waardelijst: aanduiding NNCA.

71

Datum inschrijving

oorspronkelijke inschrijving

Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is de datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt.

Vestiging WEC

Periode gegevens

72

Datum ingang plaatsing vestiging

Datum ingang plaatsing vestiging is de datum waarop de leerling op de vestiging wordt geplaatst.

73

Vestigingsvolgnummer

Vestigingsvolgnummer is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de PO-school waarop de leerling is ingeschreven.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer.

Toelichting: een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Indicatie bekostiging WEC

Periode gegevens

74

Datum ingang indicatie bekostiging

Datum ingang indicatie bekostiging is de datum vanaf wanneer de indicatie bekostiging geldig is.

75

Indicatie bekostiging

Indicatie bekostiging is de indicatie waarmee de PO-school jaarlijks aangeeft of een inschrijving voor bekostiging in aanmerking komt conform artikel 9, lid 1 van het Besluit Bekostiging WEC.

Toelichting: Boolean kan zijn: true/false.

Onderwijssoort

Periode gegevens

76

Datum ingang onderwijssoort

Datum ingang onderwijssoort is de datum waarop het onderwijssoort geldig wordt.

77

Onderwijssoort

De aanduiding voor de soort speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Waardelijst: onderwijssoort.

Leerjaar/groep WEC

Periode gegevens

78

Datum plaatsing leerjaar/groep

Datum plaatsing leerjaar/groep is de datum waarop de leerling in het leerjaar/de groep wordt geplaatst.

79

Groepsaanduiding

Groepsaanduiding is de (per vestiging) unieke aanduiding van de verzameling leerlingen waarbinnen de leerling gedurende een schooljaar de meeste onderwijstijd doorbrengt.

80

Leerjaar WEC

Het aantal jaren waarin de leerling het onderwijs heeft gevolgd.

Hierbij tellen jaren op andere WEC-scholen en jaren in andere onderwijssoorten, soorten onderwijs, en soorten verblijf ook mee.

Soort school

Periode gegevens

81

Datum ingang soort school

Datum ingang soort school is de datum waarop de soort school geldig wordt.

82

Soort school

De aanduiding van de onderwijsvorm binnen het schooltype.

Waardelijst: soort school.

Soort verblijf WEC

Periode gegevens

83

Datum ingang soort verblijf

Datum ingang soort verblijf is de datum waarop het soort verblijf geldig wordt.

84

Indicatie soort verblijf

De aanduiding van een leerling van wie de toelating is gericht op een verblijf op de PO-school, dan wel een leerling die is opgenomen in een residentiële instelling waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang.

Waardelijst: soort verblijf.

Toelaatbaarheidsverklaring

Periode gegevens

91

Datum ingang toelaatbaarheidsverklaring

De datum waarop de Toelaatbaarheidsverklaring geldig wordt.

92

Samenwerkingsverband nummer

Het administratienummer volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het samenwerkingsverband welke de toelaatbaarheidsverklaring van de leerling heeft afgegeven.

93

Bekostigingscategorie

De aanduiding van de bekostigingscategorie van de leerling.

Waardelijst: Bekostigingscategorie.

94

Beschikkingsnummer TLV

Het nummer dat door het samenwerkingsverband is afgegeven voor het registreren van de toelaatbaarheidsverklaring van de leerling.

Toelichting:

pos 1 t/m. 6 = nummer van het samenwerkingsverband;

pos 7 = koppelteken;

pos 8 t/m. 11 = jaartal van afgifte;

pos 12 = koppelteken;

pos 13 t/m. 17 = volgnummer met voorloopnullen.

95

Datum einde Toelaatbaarheidsverklaring

De laatste datum waarop de toelaatbaarheidsverklaring geldig is

(dit is altijd 31-07-EEJJ).

Arrangement WEC

 

Periode gegevens

95a

Datum ingang arrangement

Datum ingang arrangement is de datum waarop de leerling gebruik maakt van het onderwijsarrangement.

95b

BRINnummer school van inschrijving

BRINnummer school van inschrijving, is het administratienummer van de school of instelling waar de leerling een arrangement ontvangt.

95c

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving is het nummer van de vestiging binnen het registratienummer van de school/instelling OPDC, waar de leerling een arrangement ontvangt, zoals geregistreerd in het BasisRegisterInstellingen.

Waardelijst: vestigingsvolgnummer school van inschrijving.

Toelichting: een vestigingsvolgnummer met een voorloopnul heeft dezelfde betekenis als een vestigingsvolgnummer zonder voorloopnul (04 is hetzelfde als 4).

Uitstroomprofiel WEC

   

96

Datum ingang uitstroomprofiel

Datum ingang uitstroomprofiel is de datum waarop de leerling binnen het uitstroomprofiel is geplaatst.

97

Uitstroomprofiel

Het uitstroomprofiel is het profiel (dagbesteding, arbeidsmarktgericht of vervolgonderwijs, zoals benoemd in artikel 14 WEC) waarin de leerling op het vso is geplaatst.

Waardelijst: uitstroomprofiel.

98

Elementcode

De elementcode geeft de schoolsoort aan binnen het voortgezet onderwijs bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met c, WVO en de voor dat schooljaar geldende Regeling codetabellen.

Waardelijst: elementcode ten behoeve van uitstroomprofiel.

99

Leerjaar Uitstroomprofiel

Leerjaar uitstroomprofiel is het leerjaar waarin de leerling zit binnen het vervolgonderwijs.

Mogelijke waarden: 1 t/m 6.

4.1.5. Verplichte eindtoets

Naast de kopgegevens, persoonsgegevens en inschrijvingsgegevens voor WPO en WEC zijn er nog andere gegevens die een rol spelen bij de uitwisseling tussen PO-scholen en BRON: de Verplichte eindtoets.

Nr

Omschrijving

Definitie/toelichting

Verplichte eindtoets

100

Code verplichte eindtoets

Code verplichte eindtoets is de unieke codering van de eindtoets.

Waardelijst: verplichte eindtoets.

102

Datum afname

Datum van de eerste dag van de toetsafname van de verplichte eindtoets.

103

Score

Toetsuitslag van de verplichte eindtoets als geheel in de vorm van een score.

Waardelijst: niveau eindtoets.

104

Reden ontheffing

Reden waarom de leerling een ontheffing heeft voor het afleggen van de eindtoets.

Waardelijst: reden ontheffing.

105

Reden niet-deelname

Reden waarom de leerling niet heeft deelgenomen aan de eindtoets.

Waardelijst: reden niet deelname.

Toetsonderdeel

106

Code Toetsonderdeel

Code Toetsonderdeel is een code die het toetsonderdeel uniek identificeert bij een toets.

Waardelijst: toetsonderdeel.

107

Referentieniveau Toetsonderdeel

Referentieniveau Toetsonderdeel is de waarde van het referentieniveau dat in het toetsonderdeel rekenen is behaald.

Waardelijst: referentieniveau toetsonderdeel.

Toetsdomein

108

Code Toetsdomein

Code Toetsdomein is een code die het toetsdomein uniek identificeert bij een toetsonderdeel.

Waardelijst: toetsdomein.

109

Referentieniveau Toetsdomein

De waarde die aangeeft welk referentieniveau de leerling op het toetsdomein lezen en taalverzorging heeft behaald.

Waardelijst: referentieniveau toetsdomein.

4.2. Controles en signalen

BRON controleert ieder gegeven dat de school aanlevert. Controles kunnen leiden tot ‘afkeur’ of ‘signalering’. Bij ‘afkeur’ vindt geen opname van gegevens in BRON plaats en wordt de PO-school ingelicht omtrent de reden van afkeur van het bericht.

Daarnaast wordt bij elke afkeur nog een extra signaal meegegeven met extra informatie over de leerling.

Deze controles en signalen worden verder in het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’ verder beschreven.

5. Uitwisseling met BRON

De uitwisseling met BRON vindt elektronisch plaats. Voor de (technische) uitwerking wordt verwezen naar het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’ op de site van DUO.

6. Beveiliging en encryptie

6.1. Inleiding

De uitwisseling tussen de scholen en DUO moet voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen. Deze wettelijke bepalingen zijn: het Besluit voorschrift informatievoorziening Rijksdienst 2007, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming enen de Algemene verordening gegevensbescherming. Ook conformeert DUO zich aan de Code voor informatiebeveiliging(NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (zie: https://www.earonline.nl/index.php/BIR-Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst). Om niet te verzanden in een wirwar van regelingen heeft DUO een vastgesteld beveiligingsbeleid waarin bovenstaande is verwerkt en daarnaast een vastgestelde security baseline waaraan applicaties minimaal moeten voldoen. Deze security baseline voldoet niet altijd voor een vastgestelde risicoklasse zodat additionele maatregelen noodzakelijk kunnen zijn.

6.2. Eisen aan PO-scholen

In dit hoofdstuk staan de eisen met betrekking tot de uitwisseling geformuleerd waaraan de PO-scholen moeten voldoen. Uitgangspunt is dat de aanlevering van de gegevens van de PO-scholen aan BRON valt onder ‘risicoklasse II’. Dat impliceert dat de PO-scholen gebonden zijn aan de beveiligingsvoorwaarden die horen bij de risicoklasse II.

Het merendeel van de eisen zijn technisch van aard en bedoelt voor de softwareleveranciers.

Voor deze eisen wordt verwezen naar het ‘PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers’ (zie bijlage 3). De (procedurele) eisen aan de scholen worden hier genoemd.

NB:

De PO-scholen zullen zelf adequate beveiligingsmaatregelen moeten treffen met betrekking tot de (lokale) identificatie, autorisatie, controle, login welke opgenomen kunnen worden in het schoolpakket en eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de lokale beveiliging. Specifieke maatregelen op het gebied van de lokale beveiliging worden door DUO niet voorgeschreven en zijn daarom geen onderdeel van dit PvE.

Eis met betrekking tot tijdigheid

De PO-scholen zijn verantwoordelijk voor de tijdigheid van het doorgeven van de mutaties aan BRON.

De PO-scholen dragen zorg voor de beschikbaarheid van de eigen programmatuur (het schoolpakket) om de berichten naar BRON te versturen conform de gestelde specificaties.

7. PvE leerlingen

7.1. Referentietabellen & waardelijsten

De volgende tabellen worden gebruikt bij controles.

7.1.1. Voor- en vroegschoolse programma

Code

Naam VVE-programma

Ingangsdatum

Einddatum

01

Kaleidoscoop

01-01-1995

 

02

Piramide

01-01-1995

 

03

Startblokken

01-01-2000

 

04

Ko-Totaal

01-01-2005

 

05

Ander VVE programma

01-01-1995

 

06

Een combinatie van programma's

01-01-1995

 

07

Ben ik in Beeld

01-08-2018

 

08

Doe meer met Bas

01-08-2018

 

09

Peuterplein en Kleuterplein

01-08-2018

 

10

Uk en Puk

01-08-2018

 

11

Instap

01-08-2018

 

12

Opstap

01-08-2018

 

13

Opstapje

01-08-2018

 

14

VoorleesExpress

01-08-2018

 

15

VVE Thuis

01-08-2018

 

7.1.2. Advies-vo

Code

Omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

01

VSO

01-01-2000

 

10

Praktijkonderwijs

01-01-2000

 

20

VMBO BL

01-01-2000

 

21

VMBO BL, met LWOO

01-01-2000

 

22

VMBO BL t/m VMBO KL

01-01-2000

 

23

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO

01-01-2000

 

30

VMBO KL

01-01-2000

 

31

VMBO KL, met LWOO

01-01-2000

 

32

VMBO KL t/m VMBO GL

01-01-2000

 

33

VMBO KL t/m VMBO GL, met LWOO

01-01-2000

 

34

VMBO KL t/m VMBO TL

01-01-2000

 

35

VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

 

40

VMBO GL

01-01-2000

 

41

VMBO GL, met LWOO

01-01-2000

 

42

VMBO GL t/m VMBO TL

01-01-2000

 

43

VMBO GL t/m VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

 

44

VMBO GL t/m HAVO

01-01-2000

 

50

VMBO TL

01-01-2000

 

51

VMBO TL, met LWOO

01-01-2000

 

52

VMBO TL t/m HAVO

01-01-2000

 

60

HAVO

01-01-2000

 

61

HAVO t/m VWO

01-01-2000

 

70

VWO

01-01-2000

 

80

Geen specifiek advies mogelijk

01-08-2013

 

7.1.3. Onderwijssoort

Code

Onderwijssoort

00

Niet van toepassing

11

Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

12

Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen die tevens zeer moeilijk lerend zijn

21

Onderwijs aan dove kinderen

22

Onderwijs aan slechthorende kinderen

23

Onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

24

Onderwijs aan dove kinderen die tevens zeer moeilijk lerend zijn

25

Onderwijs aan slechthorende kinderen die tevens zeer moeilijk lerend zijn

26

Onderwijs aan doof/blinde kinderen

7.1.4. Soort verblijf (WEC)

Code

Omschrijving Soort Verblijf

0

niet van toepassing

3

leerling opgenomen in een instelling voor gehandicaptenzorg

6

leerling opgenomen in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdinrichting

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7. Geslacht

Code

Geslacht

M

Mannelijk

V

Vrouwelijk

O

Onbekend

7.1.8. Soort school

Code

Soort school

0

Niet van toepassing

1

Speciaal onderwijs

2

Voortgezet speciaal onderwijs

7.1.9. Aanduiding NNCA

Code

Aanduiding NNCA

In geval van een PO-school voor basisonderwijs:

0

Niet van toepassing

1

Leerling met een Nederlandse culturele achtergrond, inclusief leerlingen van wie tenminste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk.

2

Leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, exclusief leerlingen van wie tenminste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk.

In geval van een speciale school voor basisonderwijs of een WEC-school:

0

Niet van toepassing.

1

Leerling met een Nederlandse culturele achtergrond.

2

Leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

7.1.10. Bekostigingscategorie

Code

Bekostigingscategorie

H

Hoog

M

Midden

L

Laag

7.1.11. Uitstroomprofiel

Code

Uitstroomprofiel

1

Dagbesteding

2

Arbeidsmarkt

3

Vervolgonderwijs

7.1.12. Verplichte eindtoets

Code

Naam eindtoets

Ingangsdatum

Einddatum

0011

Centrale Eindtoets (CET)

01-08-2014

 

0012

ROUTE 8

01-01-2015

 

0013

ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP Eindtoets)

01-01-2015

 

0014

Dia-eindtoets

01-08-2016

 

0016

AMN Eindtoets

01-08-2016

 

7.1.13. Niveau eindtoets

Code Eindtoets

Code

Niveau eindtoets

Scorebereik

Ingangsdatum

Einddatum

0011

G

Generiek

501-550

01-08-2017

 

0012

G

Generiek

100-300

01-08-2017

 

0013

G

Generiek

50-100

01-08-2017

 

0014

G

Generiek

321-390

01-08-2017

 

0016

G

Generiek

300-500

01-08-2017

 

7.1.14. Reden ontheffing

Code

Reden ontheffing

01

Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

02

Zeer moeilijk lerende leerlingen.

03

Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is.

7.1.15. Reden niet deelname

Code

Reden niet deelname

01

Verhindering/medische reden

02

Ontheffing

7.1.16. Code Toetsonderdeel

Code

Toetsonderdeel

Ingangsdatum

Einddatum

8000

Nederlandse taal

01-08-2015

 

8001

Rekenen

01-08-2015

 

7.1.17. Referentieniveau Toetsonderdeel

Code

Referentieniveau

Toetsonderdeel

01

Lager dan 1F

Nederlandse taal en rekenen

02

1F

Nederlandse taal en rekenen

03

1S

Rekenen

04

2F

Nederlandse taal

7.1.18. Toetsdomein

Code Toetsonderdeel

Code

Toetsdomein

Ingangsdatum

Einddatum

8000

8050

Lezen

01-08-2015

 

8000

8051

Taalverzorging

01-08-2015

 

7.1.19. Referentieniveau Toetsdomein

Code

Referentieniveau Toetsdomein

01

Lager dan 1F

02

1F

04

2F

7.1.20. Elementcode t.b.v. uitstroomprofiel

Code

Elementcode t.b.v. uitstroomprofiel

 

Elementcodes zijn opgenomen in de voor het betreffende schooljaar geldende regeling codetabellen. Zie ook:

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/leerlingenadministratie/passend-onderwijs-uitwisselen/

7.2. Referentietabellen & waardelijsten (extern)

De volgende referentietabellen worden gebruikt bij controles, maar worden niet door de organisatie BRON beheerd. Hierdoor kan het geen onderdeel zijn van het PvE. Dit houdt in dat de school zelf verantwoordelijk is om hiervan de nieuwste versie te gebruiken om zo geen onnodige afkeuring van berichten te krijgen.

7.2.1. Tabellen DUO bekostiging

Attribuut:

BRINnummer

 

BRINnummer WEC-instelling

 

BRINnummer WPO

 

BRINnummer OPDC

 

BRINnummer school van inschrijving

Vestigingsvolgnummer

Attribuut:

Vestigingsvolgnummer

 

Vestigingsvolgnummer OPDC

 

Vestigingsvolgnummer school van inschrijving

Referentietabel:

BRIN-tabel van DUO

7.2.2. Tabellen BRP

Voor de gegevens met betrekking tot het BRP wordt verwezen naar de site van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, http://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen.

Het betreft hier de volgende tabellen:

 • BRP landentabel

 • BRP voorvoegseltabel

 • Huisnummer aanduiding

 • BRP nationaliteitentabel

Bijlage 2. behorende bij artikel 10, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

Inrichting van de leerlingenadministratie

De leerlingenadministratie omvat per leerling de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens van de leerling, waaronder het persoonsgebonden nummer, inclusief alle mutaties;

 • de registratie van het verzuim.

Daartoe zijn vanaf het moment van inschrijving in de leerlingenadministratie de volgende documenten opgenomen:

1. Inschrijving

Voor iedere leerling:

 • een volledig ingevuld en door de ouder(s) of verzorger(s) ondertekend inschrijfformulier.

Indien van toepassing:

2. Uitschrijving

3. Verzuimregistratie

 • De verzuimregistratie per leerling;

 • kennisgevingen aan burgemeester en wethouders van verzuim zonder geldige reden.

Het verzuim dient per dagdeel geregistreerd te worden en bevat van iedere leerling de volgende gegevens:

 • de naam en roepnaam;

 • de groep of klas waarin de leerling is geplaatst;

 • het ziekteverzuim;

 • de afwezigheid anders dan vanwege ziekte;

 • of de afwezigheid anders dan vanwege ziekte al dan niet geoorloofd is.

Bewaartermijn:

Voor alle genoemde basisdocumenten geldt een bewaartermijn van vijf jaar na de datum van uitschrijving van de leerling. De documenten mogen eventueel ook in gedigitaliseerde vorm worden opgeslagen. De documenten worden binnen 8 weken na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd (artikel 9 Besluit bekostiging WPO; artikel 8 Besluit bekostiging WEC).

Bijlage 3. behorende bij artikel 12 van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Technisch specificaties leerlinggegevens t.b.v. softwareleveranciers

Het Programma van Eisen (PvE) met de technische specificaties voor softwareleveranciers (PvE leerlinggegevens ten behoeve van softwareleveranciers) en overige informatie ten behoeve van de softwareleveranciers is te vinden op de site van DUO: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/softwareleveranciers/softwareleveranciers-las.jsp.

Bijlage 4. behorende bij artikel 14, eerste lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Organisatiegegevens

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van scholen en het bevoegd gezag van scholen. Een deel van de benodigde gegevens moeten door het bevoegd gezag worden geleverd. Dit PvE gaat over de aanlevering van de organisatiegegevens.

1.2. Wettelijke basis voor de levering

De basis van dit PvE zijn de Wet op het primair onderwijs en het Besluit informatievoorziening WPO/WEC. Voor alle gegevens is in wet- en regelgeving aangegeven waarvoor ze mogen worden gebruikt.

1.3. Voor wie is het PvE bedoeld

Het PvE is bedoeld voor het bevoegd gezag van scholen en instellingen vallend onder de WPO en de WEC.

2. Organisatiegegevens

2.1. Algemeen

Gegevens over het bevoegd gezag, de instellingen en de samenwerkingsverbanden worden vastgelegd in de BRIN. De registerhouder DUO geeft aan elke organisatie, die in het register wordt vastgelegd, een uniek nummer. Verder legt de registerhouder informatie vast uit beschikkingen en andere voor de werkprocessen van belang zijnde gegevens. Gegevens waarvoor goedkeuring is verleend kunnen niet zonder toetsingsprocedure gewijzigd worden. Andere gegevens, zoals communicatiegegevens kunnen, op aangeven van het bevoegd gezag, wel zonder toetsing worden gemuteerd. Via www.duo.nl kunnen ook andere partijen informatie halen uit deze registratie.

2.2. Elektronische aanlevering van gegevens

BRIN kent een papieren en een elektronische wijzigingsprocedure voor die gegevens die in BRIN opgenomen organisaties zelf kunnen laten muteren. De papieren wijzigingsprocedure verloopt via het BRIN-mutatieformulier dat elke organisatie in bezit heeft. Vanaf 1 augustus 2007 kan het bevoegd gezag van scholen (en VGK-instellingen) de wijzigingen in de communicatie gegevens, genoemd in de volgende paragraaf van dit PvE, elektronisch aanleveren.

Voor wijzigingen in andere gegevens blijven de huidige procedures gehandhaafd.

Voor instellingen gaat het wijzigen van de naam van de school of vestiging, vastleggen van de datum vrijwillige opheffing, het vastleggen van fusiepartners via het BRIN-mutatieformulier. Voor alle andere gegevens zoals denominatie of vestigingsadres geldt een aanvraagprocedure. De gegevens worden alleen gemuteerd na goedkeuring.

Voor het bevoegd gezag gaat het om de naam, de datum opheffing, het centraal rekeningnummer, de salarisverwerkende instelling, het administratiekantoornummer en fusie met een ander bevoegd gezag. Bij dit soort mutaties wordt de mutatie alleen verwerkt, indien bepaalde (wettelijke) bescheiden zijn meegeleverd en indien daarvoor op grond van een wettelijk voorschrift een positief besluit over is genomen.

Tot slot kennen de WPO en de WEC opheffingsnormen voor scholen en vestigingen. Dit betekent dat in het geval dat het aantal leerlingen van een school of vestiging gedurende drie teldata onder de opheffingsnorm zit, de Minister de betreffende school of vestiging kan opheffen.

2.3. De gegevens

Onderscheiden worden de volgende gegevens:

Bevoegd gezag: Vestigingsadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

1.

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

2

Adres

Adres

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging.

3

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres.

4

Plaats

Plaatsnaam

Naam van de woonplaats, behorende bij het vestigingsadres.

5

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

Bevoegd gezag: correspondentieadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

6

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

7

Adres/postbus

Adres/postbusnummer

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging/postbus.

8

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres/postbus.

9

Plaats

Plaatsnaam

Naam van de woonplaats, behorende bij de straat en postcode.

10

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

Bevoegd gezag: Overige communicatiegegevens (niet verplicht)

Deze informatie kunnen scholen vanaf eind 2018 ook via het DUO-zakelijk portaal aanleveren.

School: correspondentieadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

9

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school.

10

Adres/postbus

Adres/postbusnummer

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging/postbus.

11

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres/postbus.

12

Plaats

Plaatsnaam

naam van de woonplaats, behorende bij de straat en postcode.

13

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

School: Overige communicatiegegevens (niet verplicht)

Deze informatie kunnen scholen vanaf eind 2018 ook via het DUO-zakelijk portaal aanleveren.

Vestiging: Correspondentieadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

17

Organisatienummer vestiging

BRINvestiging

Het door de Minister toegekende nummer van de vestiging.

18

Adres/Postbus

Adres/Postbusnummer

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging/postbus.

18

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres/postbus

20

Plaats

Plaatsnaam

naam van de woonplaats, behorende bij de straat en postcode

21

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

Vestiging: Overige communicatiegegevens (niet verplicht)

Deze informatie kunnen scholen vanaf eind 2018 ook via het DUO-zakelijk portaal aanleveren.

2.4. Domeinen

Het domein geeft de mogelijke waarden van een attribuut aan.

 • Bevoegd gezagnummer

  Het identificerende nummer van een instelling volgens de BRIN in de vorm van 5 cijfers.

 • BRINnummer

  Het identificerende nummer van een instelling volgens de BRIN in de vorm van twee cijfers gevolgd door twee letters.

 • BRINvestiging

  Het identificerende nummer van een instelling volgens de BRIN in de vorm van twee cijfers gevolgd door twee letters, gevolgd door twee cijfers.

3. Termijn voor aanlevering van de gegevens

Alle wijzigingen worden aangeleverd binnen vier weken na mutatiedatum.

4. Wijze van aanleveren

De aanlevering geschiedt via het BRIN-mutatieformulier of elektronisch. U dient hiervoor gebruik te maken van het onderwerp instellingsinformatie onder www.duo.nl.

Bijlage 5. behorende bij artikel 14, tweede lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Financiële gegevens

Het bevoegd gezag levert jaarlijks uiterlijk 30 juni over het voorafgaande kalenderjaar aan DUO:

Bijlage 6. behorende bij artikel 14, derde lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Personele gegevens

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van scholen en het bevoegd gezag van scholen. De benodigde gegevens moeten door het bevoegd gezag worden geleverd. Dit PvE gaat over de aanlevering van personele gegevens. Meer informatie voor de salarisverwerkers en softwareleveranciers is beschikbaar via de website van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp)’.

1.2. Wettelijke basis voor de levering

De basis van dit PvE zijn de Wet op het primair onderwijs en het Besluit informatievoorziening WPO/WEC. Voor alle gegevens is in wet- en regelgeving aangegeven waarvoor ze mogen worden gebruikt.

1.3. Voor wie is het PvE bedoeld

Het PvE is bedoeld voor het bevoegd gezag van scholen en instellingen vallend onder de WPO en WEC.

2. Personele gegevens

2.1. Algemeen

Gegevens over personeel worden door DUO verzameld op het niveau van arbeidsrelaties en op het niveau van de instellingen. Voor het beleid van OCW – en in het bijzonder het arbeidsmarktbeleid voor de sector Onderwijs – is het van belang dat landelijke ontwikkelingen kunnen worden gevolgd.

2.2. Elektronische aanlevering van gegevens

Het bevoegd gezag verplicht voor alle onder het gezag staande bekostigde scholen en instellingen de in dit PvE opgenomen personele gegevens elektronisch aan te leveren. De reikwijdte van dit PvE strekt zich ook uit tot het bovenschoolse personeel dat een arbeidsrelatie heeft met het betreffende bevoegd gezag.

2.3. De gegevens

De personele gegevens hebben betrekking op:

 • de persoon;

 • de arbeidsrelatie;

 • de functie en betrekkingsomvang;

 • de hoogte en samenstelling van het salaris en de loonkosten;

 • de perioden van verlof;

 • de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL).

Onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • A. gegevens te leveren op het niveau van de afzonderlijke arbeidsrelaties van een individueel persoon; en

 • B. gegevens te leveren op het niveau van de afzonderlijke instellingen.

Het bevoegde gezag levert de in dit PvE vermelde gegevens voor alle personen met wie het bevoegde gezag een arbeidsrelatie heeft, ongeacht of de persoon werkzaam is bij een school of instelling dan wel een bovenschoolse aanstelling heeft.

A. Gegevens te leveren op het niveau van de afzonderlijke arbeidsrelaties

In dit PvE worden de gegevens die geleverd moeten worden genoemd. Net als bij de andere bijlagen in deze Regeling worden in dit PvE alleen de gegevens genoemd zoals de bevoegde gezagsorganen deze moeten aanleveren. Op de site van DUO staan het format, lengte en andere aspecten hoe de gegevens geleverd moeten worden (https://www.duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp).

2.3.1. Onderdeel ‘Persoon’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

1

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient om een persoon uniek te identificeren binnen de totale set van personele gegevens die door de gegevensleverancier wordt aangeleverd.

2

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Een code die aanduidt in welke salarisadministratie het personeelsnummer is opgenomen.

3

Peilmaand

Jaar_mnd

Jaar plus de maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

4

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

5

Geslacht

Geslacht

De sekse van het personeelslid, zoals vastgelegd bij de burgerlijke stand: een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het geslacht (nog) onbekend is.

6

Geboortedatum

Datum

De datum waarop het personeelslid is geboren.

2.3.2. Onderdeel ‘Arbeidsrelatie’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

7

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene. bepalingen burgerservicenummer.

8

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Koppeling naar de salarisadministratie.

9

Peilmaand

Jaar_mnd

Jaar plus de maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

10

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

11

Bovenschoolse functie

Ja_nee

De aanduiding per arbeidsrelatie of de functie wordt vervuld ten behoeve van meerdere BRINnummers.

12

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

13

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school.

14

Volgnummer

Getal

Volgnummer dat samen met het personeelsnummer, de code salarisadministratie en school de arbeidsrelatie uniek identificeert.

15

Begindatum arbeidsrelatie

Datum

De begindatum van de arbeidsrelatie.

16

Mutatiedatum arbeidsrelatie

Datum

Datum waarop een verandering is opgetreden in een bestaande arbeidsrelatie. Moet worden gebruikt in het jaarbestand als de verandering niet leidt tot een beëindiging van deze arbeidsrelatie en het begin van een nieuwe.

17

Aard arbeidsrelatie

Code arbeidsrelatie

De aanduiding of de aanstelling of benoeming voor bepaalde duur of van onbepaalde duur is, bedoeld in artikel 53 en artikel 56 WEC.

18

Einddatum arbeidsrelatie

Datum

De einddatum van de arbeidsrelatie.

19

Betrekkingsomvang

Getal met decimalen

De omvang van de arbeidsrelatie uitgedrukt in voltijds equivalenten (fte), met een nauwkeurigheid van vier decimalen, waarbij één fte gelijk is aan de omvang van een normbetrekking.

20

BAPO-omvang

Getal met decimalen

Het deel van de betrekkingsomvang van de arbeidsrelatie dat gebruikt wordt voor seniorenverlof uit het bijzondere budget Duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers of op grond van de overgangsregeling BAPO, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (fte) met een nauwkeurigheid van vier decimalen.

21

Functieschaal

Salarisschaal

Aanduiding van de schaal genoemd in een van de categorieën vermeld in de geldende cao PO waarvoor de betrokkene feitelijk is benoemd.

22

Brutosalaris bij normbetrekking

Bedrag

Het salarisbedrag dat geldt bij een betrekkingsomvang van 1 fte (de omvang van een normbetrekking) voor de persoonlijke salarisschaal en salarisnummer, zoals vermeld in de geldende cao PO.

23

Salarisschaal

Salarisschaal

De persoonlijke salarisschaal (functie- of garantieschaal) zoals vermeld in de geldende cao PO. Is in combinatie met het salarisnummer de grondslag voor de vaststelling van het brutosalaris bij normbetrekking.

24

Salarisnummer

Salarisnummer

Het salarisnummer behorende bij de persoonlijke salarisschaal, zoals vermeld in de geldende cao PO. Is in combinatie met de salarisschaal de grondslag voor de berekening van het brutoloon.

25

Eindenummer

Salarisnummer

Het nummer van de salarisschaal dat maximaal bereikt kan worden bij de betrokken instelling.

26

Functiecategorie

Functiecategorie

De toedeling van de functie in een van de in paragraaf 2.4 onderscheiden categorieën.

28

Financieringsbron

Code bron

De aanduiding ten laste van welke financieringsbron de kosten van de arbeidsrelatie worden gebracht.

2.3.3. Onderdeel ‘Loon, toelagen en kortingen

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

29

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

30

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Koppeling naar de salarisadministratie.

31

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

32

Organisatienummer school

BRINnummer

Koppeling naar de school van de arbeidsrelatie.

33

Volgnummer

Getal

Koppeling naar het volgnummer van de arbeidsrelatie.

34

Peilmaand

Jaar_mnd

Jaar plus de maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

35

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

36

Loon, toelage of korting

Bedrag

Het bedrag dat als salaris of als toelage bij het salaris is uitgekeerd of als korting op het salaris in mindering is gebracht.

37

Soort loon, toelage of korting

Soort loon, toelage of korting

De indicatie van het soort loon, toelage of korting.

38

Maand waarop betrekking

Jaar_mnd

Jaar en de maand waarop het loon, de toelage of korting betrekking heeft.

2.3.4. Onderdeel ‘Verlofgegevens (waaronder ziekteverlof)’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

39

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

40

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Koppeling naar de salarisadministratie.

41

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

42

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school.

43

Volgnummer

Getal

Koppeling naar het volgnummer van de arbeidsrelatie.

44

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

44a

Peilmaand verlof

Datum (N6)

Jaar plus maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

45

Begindatum verlof

Datum

De begindatum van de verlofperiode.

46

Einddatum verlof

Datum

De datum van de laatste kalenderdag voordat het werk is hervat.

47

Omvang verlof

Getal met decimale

De omvang van het verlof gedurende de verlofperiode, uitgedrukt in voltijds equivalenten (fte) met een nauwkeurigheid van 2 decimalen.

48

Soort verlof

Soort verlof

De aard van het verzuim of verlof.

2.3.5. Onderdeel ‘GGL’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

49

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

50

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school waaraan de functie is verbonden.

51

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de basisgegevens die voor de berekening van de GGL zijn gebruikt, uit de database zijn gehaald.

52

Productensom

Getal met 4 decimalen

De som van de producten op 1 oktober: leeftijd x betrekkingsomvang van alle leraren, zoals gedefinieerd onder punt 2 in de toelichting bij veld 54, met een nauwkeurigheid van 4 decimalen. Voor de berekeningswijze zie punt 1 bij veld 54.

53

Som betrekkingsomvangen

Getal met 4 decimalen

De som van de betrekkingsomvangen op 1 oktober van alle leraren, zoals gedefinieerd onder punt 2 in de toelichting bij veld 54 met een nauwkeurigheid van 4 decimalen. Voor de berekeningswijze zie punt 1 bij veld 54.

54

Gewogen gemiddelde leeftijd

Getal met 2 decimalen

1 De gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober van het lopende schooljaar, bedoeld in artikel 11a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 10b van het Besluit bekostiging WEC, is de betrekkingsomvang aan de desbetreffende school van elke leraar op de school, vermenigvuldigd met diens leeftijd en vervolgens gedeeld door de som van de betrekkingsomvang van alle leraren op de school. Voor leraren ouder dan 50 jaar wordt voor de toepassing van de eerste volzin de leeftijd op 50 jaar vastgesteld. Indien de uitkomst van de berekening van de gewogen gemiddelde leeftijd, bedoeld in de eerste volzin, lager is dan 30 wordt de gewogen gemiddelde leeftijd vastgesteld op 30. De in de eerste volzin bedoelde gewogen gemiddelde leeftijd wordt afgerond op 2 decimalen.

2 Onder leraar als bedoeld onder punt 1 wordt verstaan elk personeelslid dat is aangesteld in een onderwijsgevende functie bedoeld in artikel 151 van Rechtspositiebesluit WPO/WEC, zoals dat luidde op 31 juli 2005, met uitzondering van: leraren in opleiding bedoeld in artikel 191, onderdeel a, van dat besluit en personeelsleden die in dienst zijn of van wie de betrekkingsomvang is uitgebreid in verband met vervanging, voor zover de kosten van deze dienstbetrekking of uitbreiding van de betrekkingsomvang ten laste komen van de in artikel 183 WPO of artikel 169 WEC bedoelde rechtspersoon.

3 Indien voor de mededeling van de gewogen gemiddelde leeftijd bedoeld in artikel 11a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 10b van het Besluit bekostiging WEC, gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de salarisverwerking, wordt de gewogen gemiddelde leeftijd vastgesteld op basis van de gegevens die in november voorafgaande aan die mededeling door dat systeem zijn verwerkt.

2.4. Domeinen

Het domein geeft de mogelijke waarden aan.

AKnummer

Het identificerende nummer van een instelling volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) in de vorm van een reeks van drie cijfers.

Formaat: N3

Bedrag

Hoeveelheid in euro’s in de vorm van een getal met 2 decimalen. Een bedrag kan worden voorafgegaan door een min-teken (indien van toepassing)

Bevoegd gezagnummer

Het identificerende nummer van een instelling volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) in de vorm van een reeks van 5 cijfers. Dit nummer is te vinden op www.duo.nl

Formaat: N5

BRINnummer

Het identificerende nummer van een instelling volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) in de vorm van twee cijfers gevolgd door twee hoofdletters.

Formaat: A4

Code arbeidsrelatie

De aanduiding of de aanstelling of benoeming in vaste dienst of tijdelijke dienst is, bedoeld in artikel 53 van de WPO en artikel 56 van de WEC. Daarnaast wordt de tewerkstelling zonder benoeming onderscheiden.

Code

betekenis

1

benoeming in vaste dienst. Hieronder vallen ook de benoemingen in vaste dienst waarbij een bepaalde proeftijd is afgesproken.

2

benoeming in tijdelijke dienst, exclusief benoemingen in verband met vervanging. Hieronder vallen onder andere de benoemingen in tijdelijke dienst bij een eerste dienstverband die vooruitzicht hebben op een benoeming in vaste dienst.

3

benoeming in tijdelijke dienst, in verband met vervanging.

4

Tewerkstelling zonder benoeming.

Toelichting code 4

Conform de begripsbepalingen van artikel 1 WPO en artikel 1 WEC wordt met personeel ook het personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld bedoeld. Dat betekent dat niet alleen de personen bedoeld worden waarmee een expliciete werknemersrelatie bestaat. Ook personeel in dienst van derden (zoals uitzend- en payrollbureaus) en zelfstandig personeel (zoals zpp-ers) dat reguliere werkzaamheden op de school verricht wordt hier beschouwd als personeel. Dat betekent dat de regelgeving over de verplichte informatielevering over personeel zich ook uitstrekt tot het personeel niet in loondienst.

3. Termijn voor aanlevering van de gegevens

De gegevens genoemd in de paragrafen 2.3.1tot en met 2.3.3, dienen vier maal per jaar aan DUO te worden aangeleverd:

 • 1. uiterlijk 15 maart de gegevens over november, december en januari;

 • 2. uiterlijk 15 juni de gegevens over februari, maart en april;

 • 3. uiterlijk 15 september de gegevens over mei, juni en juli;

 • 4. uiterlijk 15 december de gegevens over augustus, september en oktober.

In de te leveren gegevens moeten alle mutaties zijn verwerkt die van toepassing zijn op de situatie op de peilmaand en die gedurende een kalendermaand na de laatste kalenderdag van de peilmaand administratief zijn verwerkt. Gegevens die na die kalendermaand administratief zijn verwerkt, moeten niet in de gegevenslevering worden verwerkt.

De jaarbestanden bevatten alle gegevens uit de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4 over een kalenderjaar. De gegevens zijn gegroepeerd per kalendermaand. Alle mutaties die van toepassing zijn op de gegevens van een bepaalde maand, zijn in de gegevens over die maand doorgevoerd. De jaarbestanden dienen één keer per jaar geleverd te worden en wel uiterlijk op 15 maart van het jaar, volgend op het peiljaar (het jaar waarop de gegevens betrekking hebben).

De gegevens uit paragraaf 2.3.5 moeten uiterlijk 30 november worden aangeleverd.

4. Inhoudelijke uitwerking gegevensleveringen

In dit hoofdstuk wordt de functionele uitwerking gegeven van de gegevensleveringen. De technische uitwerking is opgenomen in de documentatie op de site van DUO.

4.1. Arbeidsrelatie versus aanstelling/benoeming

Ten behoeve van de gegevensleveringen moet onderscheid gemaakt worden tussen aanstellingen en benoemingen enerzijds en arbeidsrelaties anderzijds. In dit PvE is een arbeidsrelatie een unieke combinatie van instelling, persoon, functie en aard dienstverband. In een aantal situaties kan er één akte van benoeming of aanstelling zijn, terwijl er voor de gegevensleveringen meer dan één arbeidsrelatie tussen een bevoegd gezag en een persoon moet worden onderscheiden. Dat betreft de onderstaande situaties:

4.2. Benoemingen bij meer dan één instelling

Een bevoegd gezag kan een persoon aanstellen of benoemen om bij één instelling of bij meer instellingen werkzaam te zijn. (In het vervolg van deze bijlage worden alleen de termen benoemen, benoemde en benoeming(en) gebruikt. Voor het openbaar onderwijs dient hiervoor aanstellen, aangestelde respectievelijk aanstelling(en) gelezen te worden.) Als er sprake is van een benoeming waarbij de benoemde bij meer dan één instelling van een bevoegd gezag werkzaam is, dan is er in het kader van dit PvE sprake van meer dan één arbeidsrelatie. Dit ongeacht of er voor de werkzaamheden aan de verschillende instellingen één dan wel verschillende aktes van benoeming zijn opgemaakt. Er moeten ten minste evenveel arbeidsrelaties worden onderscheiden als het aantal instellingen waar een persoon werkzaam is. De gegevens die op basis van het PvE personeel en salarisgegevens geleverd moeten worden, moeten voor elke arbeidsrelatie afzonderlijk worden geregistreerd en geleverd.

4.2.1. Benoemingen in meer dan één functie

Ook als een persoon tegelijk werkzaam is in verschillende functies, moeten verschillende arbeidsrelaties worden onderscheiden. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand tegelijk werkzaam is als leerkracht en als adjunct-directeur. De gegevens moeten voor elk van beide functies apart worden geregistreerd en worden geleverd, ook als de persoon deze functies bij één instelling uitoefent.

4.2.2. Veranderingen van functie

Een verandering van functie leidt voor de gegevensleveringen altijd tot beëindiging van de arbeidsrelatie die betrekking heeft op de oude functie en het begin van een nieuwe arbeidsrelatie.

4.2.3. Veranderingen van betrekkingsomvang in verband met vervanging

Voor de gegevensleveringen leidt een verandering van de betrekkingsomvang er in de regel niet toe dat een arbeidsrelatie ophoudt te bestaan; er ontstaat bijgevolg ook geen nieuwe arbeidsrelatie. Deze verandering wordt beschouwd als een verandering binnen de bestaande arbeidsrelatie. Hierop is één uitzondering: verandering van de betrekkingsomvang in verband met vervanging. Als de betrekkingsomvang van een bestaande arbeidsrelatie (tijdelijk) wordt vergroot omdat de persoon een afwezige collega vervangt, dan moet deze uitbreiding als een nieuwe arbeidsrelatie geregistreerd worden.

Deze nieuwe arbeidsrelatie eindigt op het moment waarop de tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang geheel vervalt. De reden om deze uitbreiding van de betrekkingsomvang apart te registreren is dat inzicht nodig is de omvang van de vervanging en dubbeltellingen bij het bepalen van de werkende formatie te voorkomen.

4.3. Vervanging

Als iemand wordt benoemd als tijdelijke vervanging van een personeelslid dat afwezig is, wordt dit aangegeven door bij de aard arbeidsrelatie de code 3 te vermelden.

4.4. Peilmaand en peildatum

De in de paragrafen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 beschreven gegevens moeten worden onderscheiden naar tijdvakken van één kalendermaand: de peilmaand.

Voor de arbeidsrelaties die op de 1e kalenderdag van de peilmaand bestaan, worden de gegevens geleverd naar de stand op de 1e kalenderdag (de peildatum). Voor arbeidsrelaties die in de loop van de peilmaand ontstaan, worden de gegevens geleverd naar de stand van de 1e kalenderdag waarop de arbeidsrelatie is ingegaan.

Voor de werktijdfactor, de bapofactor en de omvang verlof wordt steeds de gewogen gemiddelde omvang over de peilmaand geleverd.

4.5. Terugwerkende kracht mutaties

Een deel van de gegevens over een peilmaand wordt in de regel pas enige tijd na het eind van die peilmaand administratief verwerkt. Gegevens die binnen een kalendermaand na afloop van de peilmaand worden verwerkt en van invloed zijn op de situatie in de peilmaand, moeten ook in de gegevenslevering over de peilmaand zijn verwerkt (een maand terugwerkende kracht mutaties). De over de peilmaand januari te leveren gegevens moeten dus de situatie van januari weergegeven zoals die op basis van de op 1 maart beschikbare informatie hoort te zijn. Gegevens die later dan een kalendermaand na het einde van de peilmaand beschikbaar komen, worden niet in deze gegevensleveringen verwerkt.

De manier van verwerken van terugwerkende kracht mutaties is vooral van belang voor de levering van de gegevens over loon, toelagen en kortingen. OCW en DUO hanteren hierbij het loon-over-principe. Alle correcties die na afloop van een peilmaand plaatsvinden op de financiële gegevens van die peilmaand moeten verwerkt worden in de te leveren gegevens over de peilmaand.

4.6. Extractiedatum

De extractiedatum is de datum waarop de gegevens uit de database of databases zijn gehaald. Als gegevens uit verschillende databases moeten worden gehaald, bestaat het risico dat de gegevens uit de verschillende databases niet op elkaar aansluiten (in elke database zullen voortdurend mutaties worden aangebracht). Om dit risico zo klein mogelijk te maken, zullen de eerste en de laatste extractiedatum van de gegevens over de dezelfde peilmaand niet meer dan één week uit elkaar mogen liggen, tenzij de consistentie aantoonbaar op een andere manier gewaarborgd wordt.

4.7. Volgnummer

Omdat een persoon met hetzelfde bevoegde gezag meer dan één arbeidsrelatie kan hebben (gelijktijdig of volgtijdelijk), wordt er een volgnummer geleverd. Dit volgnummer is nodig om de gegevens uit verschillende leveringen steeds aan de juiste arbeidsrelatie te kunnen verbinden. Dit volgnummer dient over de leveringen heen dezelfde arbeidsrelatie met het bevoegde gezag te identificeren. Indien binnen een administratie per arbeidsrelatie een nieuw personeelsnummer wordt toegekend, mag dit personeelsnummer als volgnummer worden gebruikt. Het burgerservicenummer identificeert iedere persoon uniek binnen de administratie en de levering.

4.8. Begin- en einddatum

Als begindatum wordt geleverd de eerste kalenderdag waarop de situatie van de regel van toepassing is. De einddatum is de laatste kalenderdag waarvoor de situatie van de regel van toepassing is.

4.9. Financieringsbron

Arbeidsrelaties kunnen vanuit verschillende bronnen worden bekostigd. Belangrijk is het onderscheid tussen:

 • de reguliere bekostiging van de instelling door OCW;

 • financiële middelen die een instelling op grond van een (verplichte of vrijwillige) verzekering ontvangt van het Vervangingsfonds in verband met (vervanging bij) ziekte of afwezigheid om andere redenen;

 • middelen die bedoeld zijn om mensen met een uitkering te re-integreren op de arbeidsmarkt of te voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen.

Indien bij een arbeidsrelatie meer dan één financieringsbron aan de orde is, dan wordt de financieringsbron vermeld, die de grootste bijdrage levert.

4.10. Maand waarop betrekking

In de bestanden die op een peilmaand betrekking hebben, worden de betalingen en inhoudingen opgegeven die op die peilmaand betrekking hebben. Correcties hierop worden met een maand terugwerkende kracht hierin verwerkt.

Betalingen die op een peilmaand, langer dan een maand terug betrekking hebben, worden geleverd in het bestand van de peilmaand waarin deze gedaan zijn met daarbij de vermelding op welke (eerdere) kalendermaand zij betrekking hebben. Als een dergelijke betaling niet aan een bepaalde kalendermaand kan worden toegerekend, dan wordt het kalenderjaar vermeld met twee volgnullen (bijvoorbeeld 201800).

4.11. Vakantie-, snipper- en feestdagen

Deze vormen van verlof worden niet geleverd, ook niet als onderdeel van de categorie overig verlof.

4.12. Begin en einde verlofperiode

Bij een verandering van het soort verlof (zoals onderscheiden in dit PvE) wordt een lopende verlofperiode beëindigd en begint een nieuwe verlofperiode.

Bij een verandering van de omvang van het verlof (bijvoorbeeld bij het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij ziekte) wordt de lopende verlofperiode beëindigd en begint een nieuwe verlofperiode.

4.13. Opeenvolgende periodes van ziekteverlof

Voor de sociale zekerheid worden opeenvolgende periodes van ziekteverlof als één ziektegeval gerekend, als de tweede ziekmelding en daarmee de verzuimperiode begint binnen een periode van 4 weken na herstel-melding van de eerste. In de levering worden in dat geval steeds de afzonderlijke perioden geleverd met elk en begin- en einddatum.

5. Wijze van aanlevering

5.1. Onderdelen ‘persoon’, ‘arbeidsrelatie’, ‘loon, toelagen en kortingen’ en ‘verlofgegevens’

De aanlevering van de beleidsgegevens geschiedt elektronisch.

De procedure van aanlevering van personeelsgegevens staat beschreven op de site van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp). De beveiligde site faciliteert bij het selecteren van bestanden, die volgens het naamformaat in aanmerking komen om geleverd te worden. Na het versturen toont de beveiligde site de datum plus het tijdstip waarop het bestand is ontvangen.

Als de verwerking is afgerond ontvangt de contactpersoon via e-mail een bericht dat er een terugkoppeling gereed staat op de beveiligde site. In die terugkoppeling staat aangegeven of de levering al dan niet correct verwerkt is en welke signalen zijn opgetreden.

Voor technische specificaties wordt verwezen naar het Memo ‘Standaardlevering personeelsgegevens’ dat via de website van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp) beschikbaar is.

5.2. Onderdeel ‘GGL’

De aanlevering van de GGL geschiedt elektronisch door aanlevering van een bestand in CSV-formaat. Per instelling wordt één regel geleverd met de volgende specificaties:

 • als veldscheidingsteken wordt de puntkomma gebruikt;

 • als decimaal scheidingsteken wordt de komma gebruikt;

 • er wordt geen scheidingsteken voor duizendtallen gebruikt;

 • alle velden bevatten een waarde.

Nr

Veld

Domein

Type

49

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

N5

50.

Organisatienummer school

BRINnummer

A4

51

Extractiedatum

Datum

N8

52

Productensom

Getal met 4 decimalen

N16,4

53

Som betrekkingsomvangen

Getal met 4 decimalen

N16,4

54

Gewogen gemiddelde leeftijd

Getal met 2 decimalen

N8,2

Voor bovenstaande gegevens geldt de aanleverdatum uit het bekostigingsbesluit. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat uiterlijk 30 november de gegevens van peildatum 1 oktober van dat jaar bij DUO zijn geleverd. Een bevoegd gezag, dat voor de aanlevering van de GGL gebruik maakt van een geautomatiseerd systeem voor de salarisverwerking dient er rekening mee te houden dat de gegevensverwerking door een geautomatiseerd systeem een doorlooptijd vergt.

Bijlage 7. behorende bij artikel 14, vierde en vijfde lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE gegevens lerarenregister en registervoorportaal

1. Codering gegevenslevering

De gegevens, bedoeld in artikel 8 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC worden op grond van het onderstaande geleverd aan de Minister:

Nr

Veld

Definitie/toelichting

1

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer als bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient om een persoon uniek te identificeren binnen de totale set van personele gegevens die door de gegevensleverancier wordt aangeleverd.

2

Code salarisadministratie

Een code die aanduidt uit welke salarisadministratie de gegevens afkomstig zijn.

3

Geslacht

De sekse van het personeelslid, zoals vastgelegd bij de burgerlijke stand: een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het geslacht (nog) onbekend is. De codes zijn:

M Man;

V Vrouw;

O Onbekend.

4

Geboortedatum

De datum waarop het personeelslid is geboren.

5

Organisatienummer bevoegd gezag

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

6

Organisatienummer school

Het door de Minister toegekende nummer van de school, voor koppeling naar de school van de arbeidsovereenkomst.

7

Organisatievolgnummer school

Het door de Minister toegekende volgnummer van de school, voor koppeling van de vestiging van de arbeidsovereenkomst.

8

Begindatum arbeidsovereenkomst

De begindatum van de arbeidsovereenkomst

9

Einddatum

arbeidsovereenkomst

De einddatum van de arbeidsovereenkomst.

10

Naam

De achternaam van de leraar en eventueel toevoeging.

11

Voornaam

De voornamen van de leraar.

12

Adresregelbuitenland1

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

13

Adresregelbuitenland2

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

14

Adresregelbuitenland3

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

15

Landcode

De landcode zoals deze ook door het BRP wordt gebruikt. Alleen nodig bij een buitenlands adres.

16

Benoemingsgrondslag

Het artikel(lid) van de WPO of WEC op grond waarvan de leraar is benoemd.

17

Onderwijs waarvoor is benoemd

In geval de benoemingsgrondslag leidt tot opname in het registervoorportaal: het soort onderwijs waarvoor de leraar is benoemd maar (nog) niet over het bewijs beschikt dat is voldaan aan de bekwaamheidseisen.

18

Begindatum benoeming

De begindatum van de benoeming.

19

Einddatum benoeming

De einddatum van de benoeming.

De gegevens genoemd in de tabel worden maandelijks volledig en correct door het bevoegd gezag aan de Minister geleverd.

Op de wijze van levering van gegevens genoemd in de tabel is hoofdstuk 2 van bijlage 1 bij deze regeling van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat gegevens digitaal worden aangeleverd.

Gegevens die een leraar op grond van artikel 38h, derde lid, WPO dan wel artikel 38h, derde lid, levert, worden door de betreffende leraar via het CIBG aan de Minister geleverd, waarbij hij het bewijsstuk, bedoeld in

digitaal aanlevert in de vorm van een gewaarmerkte kopie.

Categorieën benoemingsgrondslag

Voor toedeling van de gegevens van leraren in het systeem voor respectievelijk het lerarenregister en registervoorportaal geven schoolbesturen aan wat de benoemingsgrondslag is. Voor elke leraar geeft het bevoegd gezag aan op grond van welk artikellid uit de onderwijswet deze leraar is benoemd.

De categorieën van de benoemingsgrondslag zijn op grond van de WPO:

 

Formele basis

Aanduiding

Lerarenregister

(Artikel 38b WPO)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1, WPO

WHW getuigschrift1

 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2, WPO

Erkende EU kwalificatie

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onder a, WPO (LO PO)

Ministeriële regeling LO2

 

Artikel 3, derde lid, WPO

Bevoegdheid verstrekt door Minister

Registervoorportaal

(Artikel 38r WPO)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3, WPO

Geschiktheidsverklaring

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, WPO

In opleiding tot leraar LO

 

Artikel 3, vierde lid, WPO

Leraar in opleiding

 

Artikel 38u, WPO

Overgangsrecht Lerarenregister/Registervoorportaal

1 Dit is met inbegrip van het overgangsrecht o.b.v. artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs.

2De leraar lichamelijke opvoeding met een getuigschrift LO VO valt onder de eerste categorie:

WHW-getuigschrift.

LO = lichamelijke opvoeding

PO = primair onderwijs

VO = voortgezet onderwijs

De categorieën van de benoemingsgrondslag zijn op grond van de WEC:

 

Formele basis

Aanduiding

Lerarenregister

(Artikel 38b WEC)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1, WEC

WHW getuigschrift1

 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2, WEC

Erkende EU kwalificatie

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel a, WEC (LO SO)

Ministeriële regeling LO2

 

Artikel 3, lid 2a, WEC (LO VSO)

Getuigschrift LO

 

Artikel 3, derde lid, WEC

Bevoegdheid verstrekt door Minister

 

Artikel 3, vierde lid, WEC

Verklaring verstrekt door Minister

Registervoorportaal

(Artikel 38r WEC)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3, WEC

Geschiktheidsverklaring

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, WEC

In opleiding tot leraar LO

 

Artikel 3, vijfde lid, WEC

Tijdelijke vervanging

 

Artikel 3, zesde lid, WEC

Leraar in opleiding

 

Artikel 38u, WEC

Overgangsrecht Lerarenregister/Registervoorportaal

1 Dit is met inbegrip van het overgangsrecht o.b.v. artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs.

2 De leraar lichamelijke opvoeding met een getuigschrift LO VO valt onder de eerste categorie:

WHW-getuigschrift.

LO = lichamelijke opvoeding

SO = speciaal onderwijs

VSO = voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs waarvoor benoemd (registervoorportaal)

In het geval dat de benoemingsgrondslag leidt tot opname van de leraar in het registervoorportaal, levert het bevoegd gezag tevens gegevens over het onderwijs waarvoor de leraar is benoemd. Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • groepsleerkracht,

 • leerkracht zintuiglijke en lichamelijke oefening,

 • vakleerkracht.

2. Gegevensverstrekking

Gegevens die op grond van artikel 38o, tweede lid, onderdeel a, of artikel 38t, tweede lid, onderdeel a, WPO en artikel 7, tweede lid van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, aan het bevoegd gezag worden verstrekt, betreffen alleen de gegevens die op grond van artikel 38h, eerste lid, of artikel 38r, eerste lid, WPO en artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, door het bevoegd gezag zijn geleverd en niet zijn verkregen uit de basisregistratie personen.

Gegevens die op grond van artikel 38o, tweede lid, onderdeel a, of artikel 38t, tweede lid, onderdeel a, WEC en artikel 7, tweede lid van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, aan het bevoegd gezag worden verstrekt, betreffen alleen de gegevens die op grond van artikel 38h, eerste lid, of artikel 38r, eerste lid, WEC en artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, door het bevoegd gezag zijn geleverd en niet zijn verkregen uit de basisregistratie personen.

Terug naar begin van de pagina