Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2018, kenmerk 1355298-177370-DMO, houdende regels voor de subsidiëring van activiteiten in het kader van de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland (Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • contextgebonden zorg: zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen;

 • de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352);

 • de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de de-minimisverordening;

 • huisvestingslasten: kosten voor huur, rente en afschrijvingen;

 • omroepprogramma’s: films of documentaires ontwikkeld door of in samenwerking met de Nederlandse publieke of commerciële oproep.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1 De Minister kan een projectsubsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a. activiteiten die zich richten op herdenking of contextgebonden zorg, of huisvestingslasten van de Sophiahof in Den Haag;

  • b. projecten die intern gericht zijn en alleen de organisatie van de aanvrager bereiken;

  • c. de vervaardiging van omroepprogramma’s;

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 2 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien deze in overeenstemming is met de de-minimisverordening.

 • 3 Per aanvraagronde kan een rechtspersoon slechts één aanvraag indienen.

 • 4 Indien een rechtspersoon reeds een subsidie heeft ontvangen voor een project op grond van deze regeling, komt een nieuwe aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling enkel in aanmerking voor subsidie indien het eerste project is afgerond.

Artikel 5. Subsidiebedrag

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per jaar, met een maximum van € 60.000 over een periode van 3 jaren.

 • 2 Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2018 € 500.000, voor de jaren 2019 en 2020 € 1.000.000 per jaar, voor het jaar 2021 € 500.000 en voor het jaar 2022 € 333.000.

 • 2 Het uit hoofde van het binnen het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld door middel van loting.

 • 3 Het subsidieplafond wordt verdeeld over twee categorieën van projecten: projecten die € 5.000 tot € 30.000 bedragen en projecten die € 30.000 tot en met € 60.000 bedragen.

 • 4 Voor projecten die € 5.000 tot € 30.000 bedragen, is binnen het subsidieplafond voor het jaar 2020 een bedrag beschikbaar van € 250.000, voor het jaar 2021 € 125.000 en voor het jaar 2022 € 83.250. Voor projecten die € 30.000 tot en met € 60.000 bedragen, is binnen het subsidieplafond voor het jaar 2020 een bedrag beschikbaar van € 750.000, voor het jaar 2021 van € 375.000 en voor het jaar 2022 van € 249.750.

 • 5 Indien na loting blijkt dat een deel van het beschikbare bedrag voor projecten binnen één van de twee categorieën, bedoeld in het derde en vierde lid, resteert, wordt het resterende bedrag beschikbaar gesteld voor projecten binnen de andere categorie.

Artikel 7. Aanvraag verlening

 • 1 De aanvraag tot verlening van de subsidie wordt in het jaar 2018 ingediend vanaf 2 juli tot 1 september.

 • 2 Een aanvraag na de datum, bedoeld in het eerste lid, wordt afgewezen.

 • 3 De aanvraag tot verlening van subsidie wordt in de jaren 2019 tot en met 2022 ingediend van 15 januari tot 15 februari.

 • 4 Een aanvraag die wordt ingediend voor 15 januari of op of na 15 februari wordt afgewezen.

 • 5 De minister besluit binnen dertien weken na 15 februari op een aanvraag, bedoeld in het derde lid.

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Naar boven