Wijzigingsregeling Wet op de accijns, enz.

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 mei 2018, nr. 2018-0000069720, tot wijziging van de Wet op de accijns, de Wet belastingen op milieugrondslag, het Uitvoeringsbesluit accijns en enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen

Directoraat-Generaal Voor Fiscale Zaken; Directie Internationale Zaken en VerbruiksbelastingenDe Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 2:1 van de Algemene douanewet, de artikelen 1a, 78 en 80 van de Wet op de accijns, de artikelen 14 en 31 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 40 en 69 van de Wet op de accijns, artikel 2 van de Wet belastingen op milieugrondslag en artikel 39 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel VIII

Tabaksproducten mogen nog tot en met 31 december 2019 bij de uitslag tot verbruik zijn voorzien van een accijnszegel met een grootte van 2,4 x 4,3 cm, mits hierop de juiste tariefcode, bedoeld in artikel 44, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling accijns, is vermeld.

Artikel IX

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, met dien verstande dat de artikelen V en VII terugwerken tot en met 1 april 2018.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen II, III en VI in werking met ingang van 15 september 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Terug naar begin van de pagina