Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 mei 2018, DGETM/MC 17172892, houdende aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 27 van de Metrologiewet en artikel 52 van de Waarborgwet 1986;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet zijn belast de inspecteurs van de hoofdafdeling toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 24 en 39 van de Metrologiewet ten aanzien van niet-automatische weegwerktuigen als bedoeld in artikel 6 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers die worden gebruikt voor een meettaak als bedoeld in artikel 3, onderdelen e en f, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers zijn belast de toezichthoudende ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 23, 24 en 39 van de Metrologiewet ten aanzien van vloeistofmeetinstallaties als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers met een meettaak als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, onder 3° of 4° van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers die worden gebruikt op een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet, zijn belast de toezichthoudende ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 4

Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk IV en hoofdstuk V van de Waarborgwet 1986 zijn belast de inspecteurs van de hoofdafdeling toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Metrologiewet en Waarborgwet 1986.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 mei 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Terug naar begin van de pagina