Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers

Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 29-05-2018 t/m 24-11-2020

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 mei 2018, nr. 1319281, houdende voorwaarden waaronder pseudoniemen voor onderwijsdeelnemers gegenereerd en gebruikt kunnen worden (Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebruiksduur van pseudoniem en ketenID

 • 1 De nummervoorziening genereert, op verzoek van het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling waar een onderwijsdeelnemer staat ingeschreven, eenmalig een pseudoniem, welke van toepassing blijft gedurende de gehele periode dat een onderwijsdeelnemer gebruik maakt van voorzieningen in het kader van onderwijs.

 • 2 Een ketenID wordt per onderwijssector voor een onderwijsdeelnemer gegenereerd, dat wordt gebruikt in het kader van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen of het digitaal afnemen van toetsen en examens. Daarbij worden de volgende onderwijssectoren onderscheiden:

  • a. primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs;

  • b. voortgezet onderwijs: voortgezet onderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;

  • c. middelbaar beroepsonderwijs; en

  • d. hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs.

Artikel 3. Beveiliging van persoonsgebonden nummer, pseudoniem en ketenID

 • 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de aanbieders van de systemen waarin de onderwijsdeelnemers zijn geregistreerd passende beveiligingsmaatregelen treffen ter voorkoming van onbevoegde verwerking en misbruik van het pseudoniem en het ketenID door derden. Hieronder vallen in ieder geval maatregelen die ervoor zorgen dat het persoonsgebonden nummer en het pseudoniem door het bevoegd gezag veilig kunnen worden verstuurd naar de nummervoorziening die het desbetreffende pseudoniem of ketenID genereert. Deze maatregelen leiden er in ieder geval toe dat het persoonsgebonden nummer, het pseudoniem en het ketenID versleuteld en beveiligd volgens de aansluitvoorwaarden van de nummervoorziening worden uitgewisseld.

 • 2 Een passend niveau van beveiliging voor het pseudoniem en het ketenID wordt in ieder geval gerealiseerd door toepassing van het Certificeringsschema informatiebeveiliging en Privacy ROSA. Een passend niveau van beveiliging kan eveneens worden gerealiseerd door toepassing van een soortgelijk normenkader voorzover dat tot een gelijkwaardig niveau van beveiliging leidt.

 • 3 Het pseudoniem en het ketenID worden gescheiden van elkaar en van andere persoonsgegevens opgeslagen. Het pseudoniem wordt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven