Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 april 2018, kenmerk 1309558-174219-CZ, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 23 maart 2018 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II, 2017–2018, 25 424, nr. 390);

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

 • aanbieder: degene die acute psychiatrische hulpverlening biedt;

 • acute psychiatrische hulpverlening: hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke hulpverlening gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is en de zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal 72 uur (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal 72 uur;

 • Generieke module Acute psychiatrie: module waarin de inhoud en organisatie van hulpverlening wordt beschreven voor personen in een crisissituatie, waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is, zoals die in maart 2017 is vastgesteld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz;

 • gespecialiseerde ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis-ggz;

 • vaste grens: grens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet;

 • wet: Wet marktordening gezondheidszorg;

 • zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;

Artikel 5. Grens en tarieven

De zorgautoriteit stelt per individuele aanbieder per kalenderjaar, tegelijkertijd met de door die aanbieder rechtsgeldig in rekening te brengen tarieven zoals bedoeld in artikel 4, een vaste grens vast voor acute psychiatrische hulpverlening.

Artikel 6. Voorwaarden

De zorgautoriteit gaat pas over tot het vaststellen van tarieven, bedoeld in artikel 4, en een grens, bedoeld in artikel 5, per individuele aanbieder nadat:

 • de generieke module Acute psychiatrie op voordracht van organisaties van cliënten, aanbieders en zorgverzekeraars is ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het Zorginstituut als bedoeld in artikel 66b van de Zorgverzekeringswet;

 • een landelijke regio-indeling is vastgesteld door aanbieders en zorgverzekeraars voor het verlenen van acute psychiatrische hulpverlening;

 • per vastgestelde regio door aanbieders en zorgverzekeraars een plan is vastgesteld voor het verlenen van acute psychiatrische hulpverlening, en

 • per vastgestelde regio de aanbieder en een zorgverzekeraar concrete schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de levering van acute psychiatrische hulpverlening.

Artikel 7. Vereffeningbedrag

De zorgautoriteit stelt een vereffeningbedrag als bedoeld in artikel 56b van de wet vast voor het door de zorgautoriteit vast te stellen negatieve verschil tussen de grens als bedoeld in artikel 5 en de aan dat jaar toe te rekenen opbrengst uit voor acute psychiatrische hulpverlening in rekening te brengen tarieven.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Naar boven