Normbedragenbesluit 2018

[Regeling vervallen per 01-07-2019.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 20-04-2018 t/m 30-06-2018

UWV normbedragen voorzieningen 2018

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2019]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen, die gelden als een hulp(middel) of regeling die beogen de beperkingen als gevolg van ziekte en/of gebrek voor het vinden en/of verrichten van inkomensvormende arbeid of het deelnemen aan regulier onderwijs zoveel als mogelijk weg te nemen, de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als Normbedragenbesluit 2018.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 13 maart 2018

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

code

beschrijving

toelichting

 

Werk

Onderwijs

ALGEMENE NORMBEDRAGEN

     

Drempelbedrag voorzieningen

     

B11

Drempelbedrag waar beneden geen vergoeding wordt verleend.

Voorzieningen die minder dan dit bedrag kosten, worden niet vergoed. Meerdere aangevraagde voorzieningen die ieder minder kosten dan het drempelbedrag kunnen worden opgeteld en vergoed.

€ 135,50

X

X

(kostenbedrag inclusief BTW)

       

Referentieauto

     

C18-II

Normbedrag referentieauto

Een referentieauto is een gemiddeld type auto standaard voorzien van faciliteiten.

€ 28.816,00

X

X

(aanschafbedrag inclusief BTW)

       

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten bij noodzakelijke aanschaf van een auto boven de kosten van de referentieauto

Dit maandelijkse bedrag wordt op de feitelijke maandelijkse kosten in mindering gebracht (eigen bijdrage).

€ 96,47

X

X

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting bij noodzakelijke aanschaf van een auto boven de kosten van een referentieauto

Dit maandelijkse bedrag wordt op de feitelijke maandelijkse kosten in mindering gebracht (eigen bijdrage).

€ 34,00

X

X

Inkomensgrenzen voor vervoersvoorzieningen voor het woon- werk en het privé vervoer

     

C20-I

Inkomensgrens woon-werk en privé vervoer

Deze inkomensgrens geldt niet voor het woon-schoolvervoer. Boven deze inkomensgrens is geen vergoeding mogelijk behalve voor (rolstoel)taxi. Hiervoor is soms vergoeding mogelijk.

€ 37.238,34

X

X

C20-III

Inkomensgrens woon-werk en privé vervoer als in één gezin meer vervoersvoorzieningen nodig zijn

Deze inkomensgrens geldt niet voor het woon-schoolvervoer.

€ 55.858,02

X

X

Kilometervergoeding bruikleenauto van Welzorg

     

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

Deze vergoeding is bedoeld voor de brandstofkosten van een auto. De eigen bijdrage gaat hier nog wel vanaf.

€ 0,13

X

X

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

     

C25-I

Personenauto

Dit is een vergoeding voor het bezit en gebruik van een eigen auto. De eigen bijdrage gaat hier nog wel vanaf.

€ 0,49

X

X

C25-V

Bestelauto/busje

Dit is een vergoeding voor het bezit en gebruik van een eigen bestelauto of busje. De eigen bijdrage gaat hier nog wel vanaf.

€ 0,61

X

X

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer

     

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon- werkvervoer per kilometer

Gemiddelde kosten van één kilometer openbaar vervoer in Nederland die op het woon- werkvergoeding in mindering wordt gebracht. Dit bedrag is de eigen bijdrage.

€ 0,14

X

 

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

De kosten zijn gelijk aan de kosten van het bezit en gebruik van een eigen auto. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de (rolstoel) taxikosten of de kosten van speciale auto's

€ 0,49

X

 

Vervoerskostenvergoeding voor privé-kilometers

     

C31

Taxikostenvergoeding

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 3.989,79

X

X

C32

Vergoeding voor visueel gehandicapten

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 1.993,37

X

X

C33

Rolstoeltaxikostenvergoeding

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 4.874,82

X

X

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer)

Indien ook een vergoeding is gegeven voor het woon- werkvervoer. De vergoeding kan niet separaat worden aangevraagd. Het betreft een vast jaarlijks bedrag.

€ 1.777,03

X

X

Begeleidingskosten

     

C71

Vergoeding reiskosten begeleider per jaar

Jaarlijkse vergoeding als de arbeidsgehandicapte klant niet zelf kan reizen en de begeleider een deel niet samen kan reizen (bijv. de terugweg).

€ 861,83

X

X

VOORZIENINGEN VOOR INTERMEDIAIRE DIENSTVERLENING

     

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk gebarentaal of schrijftolk (bedrag exclusief BTW)

Registratie van tolk op www.stichtingrtg.nl

€ 53,25

X

X

E17-III

Uurvergoeding voor intermediare dienstverleners visueel gehandicapten en motorisch gehandicapten. NB communicatieassistent is komen te vervallen per 01-01-2015 (bedrag exclusief BTW)

 

€ 20,35

X

X

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde doventolk per kilometer (bedrag exclusief BTW)

 

€ 0,69

X

X

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediare dienstverleners visueel gehandicapten en motorisch gehandicapten. NB communicatieassistent is komen te vervallen per 01-01-2015 (bedrag exclusief BTW)

Inclusief vergoeding voor gereisde werktijd; reisvergoeding voor student-tolk is vervallen.

€ 0,31

X

X

MEENEEMBARE VOORZIENINGEN

     

G22-I

Computer/laptop/tablet (één maal per 4 jaar) (bedrag inclusief BTW)

De vergoeding is gericht op een middel zonder aanpassingen.

€ 801,00

X

X

BRUIKLEENVERSTREKKING

   

I12

Een voorziening wordt in bruikleen verstrekt als deze meer kost dan het vastgestelde bedrag.

In geval van bruikleen kunnen additionele kosten als onderhoud en reparatie door UWV worden vergoed.

€ 3.595,37

Contractuele uitzonderingen mogelijk

X

X

(beneden dit bedrag verstrekking in eigendom)

       

JOBCOACHING/PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING (alleen werkvoorziening)

     

Q1

Uurvergoeding voor jobcoaching/ persoonlijke ondersteuning

 

€ 75,82

X

 

(Bedrag exclusief BTW)

     

NORMBEDRAGEN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN

     

Z1

Inkomensgrens startende zelfstandigen 3 jaar na de start.

Op basis van het gemiddelde jaarinkomen van de voorgaande drie arbeidsjaren wordt vastgesteld of de zelfstandige nog in aanmerking komt voor vergoeding van voorzieningen. Het gemiddelde jaarinkomen mag dan niet hoger zijn dan het normbedrag Z1.

€ 83.489,52

X

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen vóór en ná de start.

 

€ 3.756,53

X

 

(bedrag vergoeding incl.BTW)

       

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandige

Dit bedrag is bestemd voor oriënterende activiteiten van de starter zoals netwerkcontacten en vakbeurzen. De indexering van het bedrag Z3 volgt de jaarlijkse indexering van het starterskrediet door SZW.

€ 2.938,32

X

 

(bedrag vergoeding incl.BTW)

       

INTERNE JOBCOACHING (alleen werkvoorziening)

     

Q2

Subsidiebedrag voor interne jobcoaching voor een dienstbetreking

   

x

 

Begeleidingsregimes

jaar 1

jaar 3 en verder

licht

€ 2.700,00

€ 1.400,00

midden

€ 4.500,00

€ 1.400,00

intensief

€ 6.800,00

€ 2.700,00

 

Subsidiebedrag voor interne jobcoaching voor een proefplaatsing

       

Begeleidingsregimes

   

licht

€ 500,00

 

midden

€ 600,00

 

intensief

€ 750,00

 
Naar boven