Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018

[Regeling vervalt per 16-03-2023.]
Geldend van 16-03-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 maart 2018 nr. BOACAT2018/014, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Qbuzz Openbaar Vervoer

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de teammanager van Qbuzz Openbaar Vervoer van 9 maart 2018 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker service & veiligheid in dienst van Qbuzz Openbaar Vervoer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De teammanager van Qbuzz Openbaar Vervoer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

namens deze,

C. Huizinga

Operationeel manager V&T

Terug naar begin van de pagina