Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018

De directeur-generaal van de statistiek,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.

Besluit:

Artikel 1

Mandaat, Volmacht en machtiging heeft betrekking op:

 • Mandaat: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • Volmacht: de bevoegdheid om namens het CBS rechtshandelingen te verrichten.

 • Machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Begripsomschrijvingen

 • a. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

 • b. wet: de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

 • c. de directeur-generaal: de directeur-generaal van de statistiek;

 • d. de plaatsvervangend directeur-generaal: de plaatsvervanger van de directeur-generaal;

 • e. de hoofddirecteur: de manager van een der hoofddirecties van het CBS;

 • f. directeur: manager van een sector binnen een hoofddirectie van het CBS, of direct onder gezag van de (plaatsvervangend) directeur-generaal belast met een bepaald werkterrein (programma/project);

 • g. directeur centrale beleidsstaf: de manager van de centrale beleids- en managementondersteuning van de directeur-generaal tevens directiesecretaris;

 • h. hoofd: manager van een team binnen een sector van een hoofddirectie van het CBS;

 • i. regiomanager: manager van een aantal veldenquêteurs in een regio;

 • j. personele aangelegenheden: beheersmaatregelen op het gebied van personeel, organisatie en formatie.

In dit besluit zijn bedragen exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 2

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling:

  • a. met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet.

 • 2 Onder de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden wordt in ieder geval begrepen de zaken die tot het werkterrein van de directeur-generaal behoren:

  • 2a. Extern:

   • a. beslissingen die belangrijke bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kunnen hebben;

   • b. beslissingen betreffende beleidswijzigingen en betreffende de relatie met de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

   • c. beslissingen waaruit belangrijke financiële consequenties voor het CBS voortvloeien;

   • d. het vaststellen van algemeen verbindende regelingen en beleidsregels met betrekking tot de CBS-organisatie.

  • 2b. Intern:

   Het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen met betrekking tot:

   • a. het beleid en beheer betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering waaronder begrepen aangelegenheden met betrekking tot het imago, communicatie(-ontwikkeling), beleid(sontwikkeling), strategie, statistisch programma en programmavernieuwing;

   • b. het werkterrein en het daarbij behorende budget van de plaatsvervangend directeur-generaal, hoofddirecteuren, directeur centrale beleidsstaf en directeuren direct onder gezag van de directeur-generaal;

   • c. personele aangelegenheden ten aanzien van de plaatsvervangend directeur generaal, hoofddirecteuren, directeur centrale beleidsstaf en directeuren direct onder gezag van de directeur-generaal;

   • d. algemeen personeelsbeleid en de hiervoor benodigde personeelsinstrumenten;

   • e. het voeren van formeel overleg met het Georganiseerd Overleg Vakcentrales evenals de Ondernemingsraad;

   • f. het doorvoeren van een reorganisatie;

   • g. detachering van CBS-medewerkers bij een internationale organisatie, de Rijksdienst Caribisch Nederland c.q. organisaties onder gezag van andere Koninkrijksdelen of een universiteit dan wel wijziging standplaats buiten de geografische landsgrenzen, het verlenen van buitengewoon verlof en ontslag bij benoeming tot Minister of staatsecretaris;

   • h. strafontslag als bedoeld in het artikel 81 lid 1 sub l Algemeen Rijksambtenarenreglement;

   • i. het instellen van externe adviescommissies en ambtelijke commissies en benoeming van commissieleden;

   • j. bezwaarschriften tegen rechtspositionele besluiten.

Artikel 3

Instructies

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van de ter zake geldende algemene voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere van toepassing zijnde regelingen en instructies.

Artikel 4

 • 4a. Aansturing:

  De plaatsvervangend directeur-generaal en hoofddirecteuren sturen hun hoofddirectie aan met inachtneming van het ter zake vastgesteld managementcontract, het jaarplan en de meerjarenplanning van het CBS.

 • 4b. Mandaat:

  Aan de plaatsvervangend directeur-generaal en hoofddirecteuren wordt mandaat verleend betreffende besluiten in personele aangelegenheden zoals deze zijn opgenomen in de Uitgangspuntennotitie CBS-mandaat.

 • 4c. Ondermandaat:

  De plaatsvervangend directeur-generaal en hoofdirecteuren verlenen het ondermandaat aan de directeuren, hoofden, en regiomanagers voor personele aangelegenheden betreffende de dienstuitvoering zoals deze zijn opgenomen in de Uitgangspuntennotitie CBS-mandaat.

 • 4d. Volmacht:

  • 1. Aan de plaatsvervangend directeur-generaal en de hoofddirecteuren wordt voor aangelegenheden op hun werkterrein volmacht verleend, betreffende het sluiten van meerjarige overeenkomsten voor:

   • i. inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 500.000;

   • ii. dienstverlening op nationaal en internationaal niveau (inclusief Europese Commissie) tot een onbepaald bedrag;

   • iii. het inhuren van niet-CBS personeel tot een maximaal bedrag van € 250.000.

  • 2. Aan de directeuren wordt voor aangelegenheden op hun werkterrein volmacht verleend tot het sluiten van meerjarige overeenkomsten voor:

   • i. inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 100.000;

   • ii. dienstverlening op nationaal en internationaal niveau (exclusief Europese Commissie) tot een maximaal bedrag van € 150.000.

  • 3. Aan de hoofden en regiomanagers wordt voor aangelegenheden op hun werkterrein volmacht verleend tot het sluiten van meerjarige overeenkomsten voor:

   • i. inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 10.000;

   • ii. dienstverlening op nationaal en internationaal niveau (exclusief Eurostat) tot een maximaal bedrag van € 50.000.

Artikel 5

Specifieke mandaten en machtigingen:

 • 1. Wet openbaarheid van bestuur:

  Aan de directeur centrale beleidsstaf wordt mandaat verleend tot uitoefening van de bevoegdheden voortvloeiend uit Wet openbaarheid van bestuur.

 • 2. Bestuurlijke boete en last onder dwangsom:

  Aan het hoofd bedrijfsadministraties belast met handhaving (als bedoeld in de artikelen 43, 48, 51 en 52 CBS-wet) wordt mandaat verleend tot uitoefening van de bevoegdheden van de directeur-generaal aangaande bestuurlijke boete en last onder dwangsom.

  Het mandaat geldt niet voor het beslissen op bezwaren die zijn gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 43 tot en met 52 van de wet.

  Aan medewerkers belast met dataverzameling wordt machtiging verleend tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet, met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken hoofddirectie DVZ.

 • 3. Besluiten op bezwaar in het kader van Handhaving:

  Aan de directeur centrale beleidsstaf wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot bezwaarschriften tegen het opleggen van een bestuurlijke boete en last onder dwangsom.

 • 4. Verwerving, gebruik en verstrekking van gegevens:

  Aan de hoofddirecteuren en directeuren wordt met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken hoofddirectie respectievelijk sector mandaat, machtiging verleend tot uitoefening van de bevoegdheden van de directeur-generaal als bedoeld in de artikelen 33 tot en met 42a van de wet.

  Aan de hoofddirecteuren en directeuren wordt met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken hoofddirectie mandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 33 tot en met 42a van de wet.

 • 5. Uitoefenen artikel 41 lid 2 sub e wet (toegang tot microdata):

  Aan de directeur centrale beleidsstaf wordt mandaat verleend tot de uitoefening van de bevoegdheden van de directeur-generaal als bedoeld in de artikel 41 lid 2 sub e van de wet.

Artikel 6

Specifieke volmachten:

 • 1. Aan het hoofd bedrijfsadministraties belast met inkoop wordt volmacht verleend voor het aangaan van inkoopopdrachten (externe procuratie).

 • 2. Aan de directeur dienstverlening en informatieverstrekking wordt volmacht verleend voor het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot remote access.

Artikel 7

Vervanging:

 • 1. De bevoegdheden van de directeur-generaal gaan in geval van afwezigheid over op de plaatsvervangend directeur-generaal. De plaatsvervangend directeur-generaal is belast met specifieke taken met de daarbij behorende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budget.

 • 2. De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de onder de directeur-generaal functionerenden gaan in geval van afwezigheid over op hun schriftelijk aangewezen plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

Artikel 8

Ondertekening:

De ondertekening van besluiten die in mandaat zijn genomen vindt als volgt plaats:

De directeur-generaal van de statistiek,

namens deze,

(handtekening)

(naam ondertekenaar)

(functie)

Artikel 9

Slotbepalingen:

 • 1. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij de regeling behorende Uitgangspunten CBS-Mandaat ligt bij het CBS ter inzage.

 • 2. Dit besluit treedt op 1 maart 2018 in werking.

 • 3. De citeertitel voor dit besluit is: “Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018”.

 • 4. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek van 29 december 2014 (Stct. 2014, nr. 37487) wordt ingetrokken per datum van inwerkingtreding als bedoeld in het tweede lid.

Den Haag, 21 februari 2018

De directeur-generaal van de statistiek,

T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Terug naar begin van de pagina