Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 28-02-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 26 februari 2018, nr. IENW/BSK-2018/41851, houdende regels met betrekking tot de verstrekking van subsidie aan de Stichting Milieu Centraal over de kalenderjaren 2018 tot en met 2021 (Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel en activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt

 • 1 Aan de subsidieontvanger kan per kalenderjaar gedurende het tijdvak 2018 tot en met 2021 subsidie worden verstrekt voor activiteiten met als doel het aan consumenten, consumentenorganisaties, media en andere intermediaire organisaties ter beschikking stellen van informatie en het geven van voorlichting, opdat zij met behulp daarvan duurzamere keuzes maken.

 • 2 Activiteiten als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. het in een database bijeenbrengen van geactualiseerde wetenschappelijke milieu-informatie op het gebied van circulaire economie, gezonde leefomgeving en luchtkwaliteit en het valideren van die informatie;

  • b. het uitvoeren van verdiepende activiteiten, die verband houden met de activiteiten, bedoeld onder a, zoals voorlichtingscampagnes.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de activiteiten zijn te kwalificeren als economische activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele kosten

Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Subsidieplafond

Artikel 5. Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1 Voor het kalenderjaar 2018 dient de subsidieontvanger voor 1 mei van dat jaar de aanvraag tot subsidieverlening in voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 2 Voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2021 dient de subsidieontvanger uiterlijk op 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, de aanvraag tot subsidieverlening in voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 6. Bevoorschotting

Gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening wordt een voorschot verleend van maximaal 80 procent van het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen maximum subsidiebedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder c.

Artikel 7. Beschikking tot subsidieverlening

 • 2 Voor zover de subsidie wordt verleend ten laste van de nog niet door de Staten-Generaal aangenomen rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Waterstaat, vindt de subsidieverlening plaats onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld in de wet tot vaststelling van de rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Waterstaat. Deze voorwaarde wordt ook in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen.

Artikel 8. Verplichtingen

Onverminderd de artikelen 17 tot en met 20 van het Besluit is de subsidieontvanger verplicht om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tenminste twee werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen in geval op initiatief van de subsidieontvanger op enigerlei wijze bekendheid wordt gegeven aan gesubsidieerde activiteiten of standpunten dienaangaande, met een politiek gevoelig of belangrijk beleidsmatig karakter.

Artikel 9. Aanvraag tot subsidievaststelling

De aanvraag voor een beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend binnen 22 weken nadat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn voltooid.

Artikel 10. Evaluatieverslag

Uiterlijk 31 december 2021 publiceert de Minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verstrekte subsidie en zendt hij het verslag tevens aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 11. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Terug naar begin van de pagina