Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2018, kenmerk 1300365-173771-WJZ, houdende instelling van een onafhankelijke commissie in verband met de advisering over de opzet van een uniform experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten coffeeshopketen (Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen)

De Minister voor Medische Zorg, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • commissie: commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • Onze Ministers: Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 2

 • 1 Er is een Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.

 • 2 De commissie heeft, ten behoeve van het uniforme experiment met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik teneinde te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep gedecriminaliseerd aan de coffeeshops geleverd kan worden en wat de effecten daarvan zijn, tot taak te adviseren:

  • a. over de vormgeving van het experiment, in het bijzonder ten aanzien van de teelt van hennep, selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment, de deelname door coffeeshops, preventiemaatregelen, toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment en de meting van effecten;

  • b. welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Artikel 3

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden, die bij besluit van Onze Ministers worden benoemd.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich laten bijstaan door een of meer deskundigen.

 • 3 De commissie voorziet zelf in haar secretariaat.

 • 4 Onze Ministers dragen, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 5

Artikel 6

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met een kopie aan de beheerders van het archief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 7

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 maart 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Medische Zorg en Sport,

B.J. Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Terug naar begin van de pagina