Organisatiebesluit VWS 2018

[Regeling vervallen per 18-05-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2021.]
Geldend van 06-03-2019 t/m 28-02-2021

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1291327-172939-OBP, houdende de vaststelling van het Organisatiebesluit VWS (Organisatiebesluit VWS 2018)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 1

[Vervallen per 18-05-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. ressorteren: vallend onder het gezagsbereik van de genoemde functionaris.

Hoofdstuk 2. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 2

[Vervallen per 18-05-2021]

Het ministerie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de Algemene Leiding;

 • b. het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV);

 • c. het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

 • d. het Directoraat-Generaal Langdurige zorg (DGLZ);

 • e. de (staf-)directies;

 • f. de diensten en instellingen;

 • g. de secretariaten van raden en commissies.

Hoofdstuk 3. Algemene leiding

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 3

[Vervallen per 18-05-2021]

 • 1 De Algemene Leiding ressorteert onder de Minister.

 • 2 De Algemene Leiding bestaat uit:

  • a. de Secretaris-Generaal (SG);

   Onder de SG ressorteren de volgende diensten en (staf-)directies:

   • 1. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);

   • 2. de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA);

   • 3. de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ);

   • 4. de directie Communicatie (DCo);

   • 5. het programma Innovatie en Zorgvernieuwing (IenZ).

  • b. de plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG);

   De pSG is belast met de interne organisatie en het beheer van het ministerie en vervangt de SG bij diens afwezigheid. Onder de pSG ressorteren de volgende (staf-)directies en programma’s:

   • 1. de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ);

   • 2. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP);

   • 3. de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ);

   • 4. de directie Informatiebeleid-CIO (DI-CIO);

   • 5. de directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT);

   • 6. het programma PGB;

   • 7. het project EMA.

  • c. de Directeur-Generaal Volksgezondheid (DGV);

   Onder de DGV ressorteren de volgende directies:

   • 1. de directie Publieke Gezondheid (PG);

   • 2. de directie Sport (S);

   • 3. de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP);

   • 4. de directie Internationale Zaken (IZ).

  • d. de Directeur-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

   Onder de DGCZ ressorteren de volgende directies:

   • 1. de directie Curatieve Zorg (CZ);

   • 2. de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

   • 3. de directie Patiënt en Zorgordening (PZo).

  • e. de Directeur-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ).

   Onder de DGLZ ressorteren de volgende directies:

   • 1. de directie Langdurige Zorg (LZ);

   • 2. de directie Zorgverzekeringen (Z);

   • 3. de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO);

   • 4. de directie Jeugd (DJ).

Artikel 4

[Vervallen per 18-05-2021]

De volgende diensten en instellingen ressorteren onder de pSG:

 • 1. de baten-lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

 • 2. de baten-lastendienst agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG);

 • 3. de baten-lastendienst CIBG;

 • 4. de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I);

 • 5. het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);

 • 6. de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd-Alt).

Artikel 5

[Vervallen per 18-05-2021]

De volgende secretariaten van raden en commissies maken deel uit van het Ministerie.

Onder de pSG ressorteren:

 • 1. het secretariaat van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS);

 • 2. Het secretariaat van de Gezondheidsraad (GR).

 • 3. het secretariaat van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Onder de Directeur-Generaal Volksgezondheid ressorteert:

 • 1. het secretariaat van Nederlandse Sportraad (NL SR);

Artikel 6

[Vervallen per 18-05-2021]

 • 1 Het RIVM, het Directoraat-Generaal Volksgezondheid, het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg en het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg ressorteren onder een Directeur-Generaal.

 • 2 De IGJ staat onder leiding van een Inspecteur-Generaal

 • 3 De directies, de stafdirecties, DUS-I, het agentschap CBG, CIBG en SCP staan onder leiding van een directeur.

 • 4 De programma’s staan onder leiding van een programmamanager of programmadirecteur.

Hoofdstuk 4. Secretaris Generaal

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 7

[Vervallen per 18-05-2021]

Onder de SG ressorteren de volgende onderdelen:

 • a. De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA);

 • b. De directie Financieel Economische Zaken (FEZ);

 • c. De directie Communicatie (DCo);

 • d. Het programma Innovatie en Zorgvernieuwing (IenZ).

Artikel 8

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Algemeen Economisch Beleid;

 • b. Opleidingen en Financiën;

 • c. Beroepen en Arbeidsmarkt.

Artikel 9

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidstoetsing en Advies;

 • b. Budgettaire Zaken;

 • c. Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer.

Artikel 10

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidscommunicatie;

 • b. Concerncommunicatie.

Hoofdstuk 5. De plaatsvervangend Secretaris Generaal

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 11

[Vervallen per 18-05-2021]

Onder de pSG ressorteren de volgende onderdelen:

 • a. de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ);

 • b. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP);

 • c. de directie Informatiebeleid – CIO (DI CIO);

 • d. de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ);

 • e. de directie Eenheid secretariaten tuchtcolleges en toetsingscommissies (ESTT);

 • f. het programma PGB;

 • g. het project EMA.

Artikel 12

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bestuurlijke Politieke Advisering;

 • b. Logistiek, Kabinet en Secretariaat;

 • c. Concernsturing;

 • d. Stukkenstroom.

Artikel 13

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bedrijfsbureau;

 • b. Afdeling Informatievoorziening en Facilitair Management;

 • c. Afdeling Personeel en Organisatie;

 • d. Afdeling VWS Flex;

 • e. Afdeling Bureau Integrale Veiligheid.

Artikel 14

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Informatiebeleid – CIO bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Cluster Informatiebeleid;

 • b. Cluster Kaderstelling en Toetsing.

Artikel 15

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Wetgeving en Juridische Zaken staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 16

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Eenheid secretariaten tuchtcolleges en toetsingscommissies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. EST (eenheid secretariaten tuchtcolleges);

 • b. RTE (regionale toetsingscommissies euthanasie).

Hoofdstuk 6. Directoraat-Generaal Volksgezondheid

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 17

[Vervallen per 18-05-2021]

Het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directie Publieke Gezondheid (PG);

 • b. de directie Sport (S);

 • c. de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP);

 • d. de directie Internationale Zaken (IZ).

Artikel 18

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Publieke Gezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Financieel Beleid en Ethiek;

 • b. Crisisbeheersing en Infectieziekten;

 • c. Openbare en Jeugdgezondheidszorg.

Artikel 19

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Sport staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 20

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 21

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Internationale Zaken staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Hoofdstuk 7. Directoraat-Generaal Curatieve Zorg

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 22

[Vervallen per 18-05-2021]

Het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ) bestaat uit de volgende directies:

 • a. de directie Curatieve Zorg (CZ);

 • b. de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

 • c. de directie Patiënt en Zorgordening (PZo).

Artikel 23

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Curatieve Zorg staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 24

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 25

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Patiënt en Zorgordening staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Hoofdstuk 8. Directoraat-Generaal Langdurige Zorg

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 26

[Vervallen per 18-05-2021]

Het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) bestaat uit de volgende directies:

 • a. de directie Langdurige Zorg (LZ);

 • b. de directie Zorgverzekeringen (Z);

 • c. de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO);

 • d. de directie Jeugd (DJ).

Artikel 27

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Langdurige Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen;

 • b. Sturing, financiering en informatie;

 • c. Toegang;

 • d. Financieel Advies en Beleidsondersteuning.

Artikel 28

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Zorgverzekeringen staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 29

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Maatschappelijke Ondersteuning staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Artikel 30

[Vervallen per 18-05-2021]

De directie Jeugd staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de directie.

Het secretariaat van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) ressorteert onder de directie Jeugd.

Hoofdstuk 9. De diensten en instellingen

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 31

[Vervallen per 18-05-2021]

Het agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Regulatoir Informatie Centrum;

 • 2. Farmaco Therapeutische-groep I;

 • 3. Farmaco Therapeutische-groep II;

 • 4. Farmaco Therapeutische-groep III;

 • 5. Farmaco Therapeutische-groep IV;

 • 6. Afdeling Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen;

 • 7. Bureau Diergeneesmiddelen;

 • 8. Geneesmiddelenbewaking;

 • 9. Kwaliteit;

 • 10. Farmacologie, Toxicologie en Kinetiek;

 • 11. Afdeling Bestuurlijke Regulatoire & Internationale Zaken;

 • 12. Programmabureau;

 • 13. Afdeling Communicatie;

 • 14. Afdeling Financiën, Kwaliteit en Control;

 • 15. Afdeling HRM en Opleidingen;

 • 16. Afdeling Facilitaire Dienst;

 • 17. Afdeling Managementondersteuning.

Artikel 32

[Vervallen per 18-05-2021]

Het CIBG bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Stafafdeling Juridische Zaken;

 • 2. Stafafdeling HRM en Opleidingen;

 • 3. Afdeling Account- en Projectmanagement;

 • 4. COO; onder de COO vallen de volgende afdelingen:

  • a. Registers en Knooppunten 1;

  • b. Registers en Knooppunten 2;

  • c. Registers en Knooppunten 3;

  • d. Registers en Knooppunten 4;

  • e. Klant & Communicatie.

 • 5. CFO/CIO; onder de CFO/CIO vallen de volgende afdelingen:

  • a. ICT;

  • b. Informatievoorziening;

  • c. Stafafdeling Financiën Kwaliteit en Control.

Artikel 33

[Vervallen per 18-05-2021]

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat onder leiding van een inspecteur-generaal (IG).

 • 1. Onder de IG ressorteren:

  • a. de Hoofdinspecteurs die belast zijn met bepaalde gebieden van de zorg en tevens aangewezen kunnen worden als plaatsvervangend I-G:

   • 1°. de Hoofdinspecteur Cure en GMT;

   • 2°. de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg;

   • 3°. de Hoofdinspecteur Jeugd.

  • b. de directeur Beleid, Juridische Zaken en Communicatie;

  • c. de directeur Bedrijfsvoering;

  • d. het hoofd Bureau Opsporing en Boetes;

  • e. de directeur Bureau Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd.

 • 2. Onder de Hoofdinspecteur Cure en GMT ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Eerstelijnszorg;

  • b. Medisch Specialistische Zorg 1;

  • c. Medisch Specialistische Zorg 2;

  • d. Farmaceutische Bedrijven;

  • e. Producten en Mondzorg;

  • f. Medische Technologie.

 • 3. Onder de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Verpleging en Verzorging 1;

  • b. Verpleging en Verzorging 2;

  • c. Gehandicaptenzorg en Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen;

  • d. Geestelijke Gezondheidszorg;

  • e. Netwerkzorg en Preventie;

  • f. Meldpunt Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

  • g. het Landelijk Meldpunt Zorg.

 • 4. Onder de Hoofdinspecteur Jeugd ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Jeugd 1;

  • b. Jeugd 2.

 • 5. Onder de directeur Beleid, Juridische Zaken en Communicatie ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Bestuursondersteuning en Beleidsregie;

  • b. Juridische Zaken;

  • c. Communicatie.

 • 6. Onder de directeur Bedrijfsvoering ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Financiën, Kwaliteit en Control;

  • b. Personeel en Organisatie;

  • c. Risicodetectie en Ontwikkeling;

  • d. Informatie en ICT;

  • e. Facilitaire Dienst en DIV;

  • f. Administratieve en Management Ondersteuning.

Artikel 34

[Vervallen per 18-05-2021]

De baten-lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat onder leiding van een Directeur-Generaal (DG). De Chief Financial Officer (CFO) is tevens plaatsvervangend Directeur-Generaal (pDG) en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

 • 1. Onder de DG ressorteren:

  • a. de CFO/pDG;

  • b. de directeur Volksgezondheid en Zorg;

  • c. de directeur Centrum Infectieziektebestrijding;

  • d. de directeur Milieu en Veiligheid;

  • e. de stafeenheid Bureau Directieraad;

  • f. het Projectbureau Nieuwe Huisvesting RIVM.

 • 2. Onder de pDG ressorteren:

  • a. de stafeenheid Communicatie en Documentaire Informatievoorziening;

  • b. de stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel;

  • c. de stafeenheid Finance, Compliance en Control;

  • d. de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s;

  • e. het Shared Service Centrum Campus.

 • 3. Onder de directeur Volksgezondheid en Zorg ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Gezondheid en Maatschappij;

  • b. Centrum Gezondheidsbescherming;

  • c. Centrum Voeding, Preventie en Zorg;

  • d. Centrum voor Bevolkingsonderzoek.

 • 4. Onder de directeur Centrum Infectieziektebestrijding ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten;

  • b. Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding;

  • c. Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening;

  • d. Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie;

  • e. Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins;

  • f. Centrum antibioticaresistentie.

 • 5. Onder de directeur Milieu en Veiligheid ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten;

  • b. Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid;

  • c. Centrum Milieukwaliteit;

  • d. Centrum Veiligheid.

Artikel 35

[Vervallen per 18-05-2021]

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen staat onder leiding van een collegiaal managementteam. Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur stuurt het managementteam op de koers, prioritaire thema’s, flexibele inzet van medewerkers en organisatie van de dienst.

Artikel 36

[Vervallen per 18-05-2021]

Het Sociaal en Cultureel Planbureau staat onder leiding van een directeur en twee adjunct-directeuren.

Het Planbureau werkt met een flexibele programmastructuur en kent daarnaast de volgende vaste onderdelen:

 • a. Bedrijfsvoering;

 • b. Methodologie.

Artikel 37

[Vervallen per 18-05-2021]

De projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Alt) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Projectdirectie;

 • b. Instituut voor Translationele Vaccinologie (Intravacc).

Hoofdstuk 10. De secretariaten van de raden en commissies

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 38

[Vervallen per 18-05-2021]

Het secretariaat van de Gezondheidsraad staat onder leiding van de Algemeen Secretaris en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Afdeling bedrijfsvoering

Artikel 39

[Vervallen per 18-05-2021]

Het secretariaat van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving staat onder leiding van een Algemeen Secretaris/Directeur en een adjunct Algemeen Secretaris.

Artikel 40

[Vervallen per 18-05-2021]

Het Secretariaat van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek staat onder leiding van een Algemeen Secretaris en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bedrijfsvoering;

 • b. Landelijk Bureau;

 • c. Bureau CCMO.

Artikel 41

[Vervallen per 18-05-2021]

Het Secretariaat van de Nederlandse Sportraad staat onder leiding van een Algemeen Secretaris.

Artikel 42

[Vervallen per 18-05-2021]

Het secretariaat van de Commissie Genetische Modificatie staat onder leiding van een secretaris en is ambtelijk ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-05-2021]

Artikel 43

[Vervallen per 18-05-2021]

De directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel is belast met het beheer van dit besluit.

Artikel 44

[Vervallen per 18-05-2021]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit VWS 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina