Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel 2017

[Regeling vervallen per 03-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2017.]
Geldend van 01-03-2018 t/m 02-03-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 18 december, nr. 2167943 houdende de instelling van de Task Force Aanpak Mensenhandel (Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de minister van Justitie en Veiligheid;

 • b. staatssecretaris; de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

 • c. Task Force: de Task Force Aanpak Mensenhandel.

Artikel 3

[Vervallen per 03-03-2018]

De Task Force levert een bijdrage aan het bereiken van de volgende doelen:

 • a. het komen tot een meer integrale aanpak van mensenhandel, zowel in de seks-branche als in overige sectoren;

 • b. het tegengaan van uitwassen in de prostitutiebranche en overige sectoren;

 • c. het voorkomen dat Nederland een draaipunt in de wereld wordt voor mensenhandel;

 • d. het voorkomen dat slachtoffers naar Nederland komen en het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 03-03-2018]

In de Task Force nemen diverse partijen deel die betrokken zijn bij de problematiek van mensenhandel en die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en aanpakken daarvan. De leden van de Task Force nemen deel met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid en met oog voor de maatschappelijke noodzaak tot een gemeenschappelijke aanpak van het fenomeen. De Taks Force speelt daarbij een aanjagende rol.

Artikel 5

[Vervallen per 03-03-2018]

De Task Force heeft tot taak:

 • a. het bevorderen en door ontwikkelen van een integrale aanpak van mensenhandel, onder meer door het inhoudelijk volgen van aantal voorbeeldzaken;

 • b. het signaleren van knelpunten en het oplossen dan wel het adresseren daarvan;

 • c. het opstellen van een agenda waarin aan te pakken knelpunten, te bereiken doelstellingen, te behalen resultaten, te ondernemen activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen daarbij worden beschreven.

Artikel 6

[Vervallen per 03-03-2018]

 • 1 De Task Force wordt opnieuw ingesteld voor een periode van 3 jaar, tot 1 maart 2020.

 • 2 Halverwege de in het eerste lid genoemde termijn rapporteert de Task Force schriftelijk aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de voortgang van de werkzaamheden.

 • 3 De Task Force evalueert zijn werkzaamheden voor 1 september 2019 en doet op basis hiervan aanbevelingen aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het functioneren en voortbestaan van de Task Force.

 • 4 Op basis van de evaluatie en aanbevelingen zullen de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bezien of voortbestaan van de Task Force gewenst is.

Artikel 8

[Vervallen per 03-03-2018]

Tot lid van de Task Force worden benoemd:

 • a. Openbaar Ministerie, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, tevens voorzitter;

 • b. Openbaar Ministerie, de landelijk officier van justitie;

 • c. Gemeente Utrecht, de burgemeester

 • d. Jeugdzorg Nederland, een lid van het bestuur;

 • e. Immigratie- en naturalisatiedienst, de directeur Strategie en Uitvoeringsadvies;

 • f. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur arbeidsverhoudingen;

 • g. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur arbeidsmarktfraude en opsporing;

 • h. Gemeente Amsterdam, de burgemeester;

 • i. Gemeente Alkmaar, de burgemeester;

 • j. Koninklijke Marechaussee (KMar), de directeur Operaties KMar

 • k. Politie, de landelijk portefeuillehouder aanpak mensenhandel;

 • l. Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC), het Hoofd LIEC;

 • m. Gemeente Den Haag, de burgemeester;

 • n. Gemeente Rotterdam, directeur Veiligheid;

 • o. Ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding;

 • p. Ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Migratiebeleid;

 • q. Ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Veiligheid en Bestuur;

 • r. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp, hoofd afdeling Migratie en Ontwikkeling;

 • s. Kamer van Koophandel, een lid van de Raad van Bestuur;

 • t. CoMensha, de directeur-bestuurder;

 • u. Rechtspraak, de voorzitter van het bestuur van de rechtbank Amsterdam;

 • v. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

 • w. Strategisch overleg Mensenhandel, de directeur Fairwork.

Artikel 8*

[Vervallen per 03-03-2018]

De Task Force onderhoudt nauw contact met relevante partijen in het veld die niet vertegenwoordigd zijn in de Task Force.

Artikel 11

[Vervallen per 03-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart 2017.

’s-Gravenhage, 18 december 2017

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

M.G.J. Harbers

Terug naar begin van de pagina