Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid

Geldend van 13-12-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2017, kenmerk 170499-BPZ, houdende vaststelling van vacatiegeld ten behoeve van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op leden en plaatsvervangende leden die voor deelname aan de Commissie buitenslands gediplomeerden volkgezondheid uit andere hoofde dan deze regeling een bezoldiging of tegemoetkoming ontvangen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2017.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina