Aanpassingsbesluit Besluit verlening ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, Geneesmiddelenwet, aan het RIVM

Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 21 november 2017, kenmerk 1258386-169753-PG, houdende aanpassing van het besluit tot verlening van een ontheffing van een ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet, aan het RIVM

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 40, derde lid, aanhef en onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel 1

Aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het RIVM, wordt voor onbepaalde tijd ontheffing verleend van het verbod om zonder handelsvergunning de volgende geneesmiddelen in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen, in te voeren of anderszins binnen of buiten het Nederlands grondgebied te brengen:

 • antibacteriële middelen ter behandeling van infecties met bacteriën;

 • antidota tegen besmettingen met radioactieve stoffen;

 • antidota tegen vergiftigingen door natuurlijke toxinen;

 • antidota tegen vergiftigingen door geneesmiddelen;

 • antidota tegen vergiftigingen door metalen en chemische stoffen;

 • antitoxinen, immunoglobulinen of equivalenten ter behandeling van infectieziekten;

 • antivenoms, antitoxinen, immunoglobulinen of equivalenten tegen beten of steken van giftige dieren of insecten;

 • antivirale middelen ter behandeling van besmettingen met en ter mitigatie van infecties met virussen;

 • middelen ter diagnosticering van infectieziekten;

 • geneesmiddelen tegen de verspreiding van chemische agentia;

 • vaccins tegen infectieziekten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina