Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-11-2019.]
Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 28-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2017, kenmerk 1251358-169790, houdende tweede nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2017 (Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2017 is voor de beheerskosten Wlz van de Wlz-uitvoerders en de Sociale verzekeringsbank € 6,225 miljoen meer beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 2,025 miljoen bestemd voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg, € 1,500 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken van Wlz-uitvoerders, en € 2,700 miljoen voor de uitvoering door de Sociale verzekeringsbank van de taak, bedoeld in artikel 3.3.3, zevende lid, van de Wet langdurige zorg.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven