Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-11-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2017, nr. PO/1237137, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor tegemoetkoming in de kosten voor de ondersteuning en begeleiding van herintreders in het primair onderwijs (Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan per herintreder eenmalig subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag van een school als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding van een herintreder.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor verstrekking van subsidies op grond van deze regeling is een bedrag van € 1.250.000 beschikbaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De minister verdeelt het beschikbare subsidiebedrag in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidieverlening geweigerd, indien reeds eerder op grond van deze regeling subsidie is verleend voor de betreffende herintreder.

Artikel 8. Aanvraag subsidie

  • 1 Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2018. Aanvragen die worden ontvangen na deze datum worden afgewezen.

  • 2 De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat bekend is gemaakt op de website www.dus-i.nl.

  • 3 De aanvraag wordt ondertekend door zowel het bevoegd gezag als de herintreder.

Artikel 9. Subsidiecriteria

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt, indien:

  • a. de herintreder niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2017 is benoemd of aangesteld;

  • b. de duur van de aanstelling of benoeming ten minste 6 maanden is; en

  • c. de herintreder gedurende ten minste 12 aaneengesloten maanden direct voorafgaand aan het moment van benoeming of aanstelling niet werkzaam is geweest als leraar in het primair onderwijs.

Artikel 10. Termijnbeslissing

De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de subsidieaanvraag.

Artikel 11. Vaststelling

  • 1 De subsidie wordt direct vastgesteld.

  • 2 Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 13. Verantwoording subsidie

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2017.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina