Tijdelijke subsidieregeling Geonovum 2017-2021

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 22-05-2022.
Geldend van 31-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/224836, houdende regels voor de verstrekking van een tijdelijke subsidie aan de Stichting Geonovum (Tijdelijke subsidieregeling Geonovum 2017–2021)

Artikel 1. (begripsbepalingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisprogramma: ontwikkelen en beheren van geo-standaarden, het verspreiden van kennis over geo-informatie en geo-informatie-infrastructuur en advisering daarover aan het GI-beraad;

 • Geonovum: Stichting Geonovum, statutair gevestigd te Amersfoort;

 • GI-beraad: beraad voor Geo-informatie, bedoeld in het Instellingsbesluit GI-beraad;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu,

Artikel 2. (doel subsidie)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De Minister kan voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan Geonovum voor het verrichten van activiteiten ten behoeve van het uitvoeren van het basisprogramma.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de activiteiten zijn te kwalificeren als economische activiteiten.

Artikel 4. (maximale subsidiebedrag en subsidiabele kosten)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het subsidiebedrag bedraagt voor de jaren 2017 tot en met 2021 maximaal € 1.900.000,–, met een maximum per jaar van € 380.000,–.

 • 2 Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de naar het oordeel van de Minister noodzakelijke, rechtstreeks aan de activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, toe te rekenen en door Geonovum gemaakte en betaalde kosten.

 • 3 Subsidiabele kosten kunnen ook betrekking hebben op de voor de indiening van de subsidieaanvraag gemaakte kosten in 2017.

Artikel 5. (aanvraag tot subsidieverlening)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening dient uiterlijk op 1 november van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de Minister te worden ingediend. De aanvraag bevat het door het bestuur van Geonovum, na goedkeuring van de raad van toezicht van Geonovum, vastgestelde jaarplan voor het basisprogramma, de hierbij behorende begroting en het bedrag van de gevraagde subsidie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot subsidieverlening voor het boekjaar 2017 en het boekjaar 2018 ingediend binnen een maand na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 6. (weigeringsgrond)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In aanvulling op artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de Minister de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel de aanvraag onderdelen bevat die niet passen in het basisprogramma of te zijn kwalificeren als economische activiteiten.

Artikel 8. (begrotingsvoorbehoud)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Voor zover de subsidie wordt verleend ten laste van de nog niet door de Staten-Generaal aangenomen rijksbegroting, wordt in de beschikking tot subsidieverlening vermeld dat de subsidieverlening plaatsvindt onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld in de wet tot vaststelling van de rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Milieu.

Artikel 9. (verplichtingen Geonovum)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 In aanvulling op de verplichtingen, bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, op grond van de Algemene wet bestuursrecht is Geonovum verplicht tot:

  • a. het verlenen van medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, dat wordt verricht namens of in opdracht van de Minister of door de Algemene Rekenkamer en het desverlangd verstrekken van alle informatie aan degene die met dit onderzoek is belast;

  • b. het de Minister vooraf schriftelijk op de hoogte stellen in geval bekendheid wordt gegeven aan projecten, producten of standpunten met een politiek gevoelig of belangrijk beleidsmatig karakter;

  • c. het in acht nemen van het bij de subsidiebeschikking gevoegde controleprotocol;

  • d. het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten op een neutrale, objectieve en niet-discriminatoire wijze;

  • e. het niet concurreren met de dienstverlening die op de markt door commerciële partijen wordt aangeboden bij het uitvoeren van de activiteiten;

  • f. het voor een ieder zonder onderscheid toegankelijk laten zijn van de activiteiten, alsmede de resultaten daarvan;

  • g. het niet bevoordelen van individuele ondernemingen met de activiteiten en de resultaten van de activiteiten kosteloos publiekelijk ter beschikking te stellen;

  • h. opdrachtverlening aan derden op basis van transparante criteria en marktconfome tarieven;

  • i. het onverwijld doen van een schriftelijke melding aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie en op de rechtmatige en de doelmatige aanwending;

  • j. het onverwijld doen van een schriftelijke melding aan de Minister zodra aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; en

  • k. het vormen van een egalisatiereserve.

 • 2 Indien naast de niet-economische activiteiten ook economische activiteiten worden verricht, dienen beide soorten activiteiten en de financiering ervan in de boekhouding te worden onderscheiden.

Artikel 10. (verplichtingen Geonovum in beschikking)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De Minister kan bij de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen opleggen met betrekking tot:

 • a. het geven van bekendheid aan de gesubsidieerde activiteiten alsmede aan de resultaten ervan;

 • b. het zonder vergoeding aan de Minister of een door de Minister aangewezen derde verstrekken van door de Minister benodigde, op gesubsidieerde activiteiten gerichte informatie;

 • c. het verkrijgen van andere financiële middelen;

 • d. het uitbrengen van een verslag omtrent de voortgang van de uitvoering van de activiteiten steeds na afloop van een periode van twaalf maanden;

 • e. andere verplichtingen die de Minister wenselijk acht ter verwezenlijking van het doel van de subsidie; of

 • f. de omvang van de egalisatiereserve.

Artikel 11. (voorschot)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De Minister kan een voorschot verlenen. De beschikking daartoe wordt ambtshalve gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 2 Het voorschot wordt uitgekeerd in termijnen waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking worden bepaald.

 • 3 De Minister verleent geen voorschot indien Geonovum niet heeft voldaan aan ingevolge de subsidieverlening voor hem geldende verplichtingen, dan wel indien Geonovum failliet is verklaard of hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 14. (subsidievaststelling)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De Minister geeft een beschikking tot subsidievaststelling binnen tweeëntwintig weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen tweeëntwintig weken kan worden gegeven, deelt de Minister dit aan Geonovum mede en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien.

Artikel 15. (inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op reeds verleende subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven