Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur

Geldend van 06-10-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 oktober 2017, nr. WJZ/1190762, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Een schriftelijk verzoek om informatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur dat is gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan uitsluitend of per post, of elektronisch worden ingediend. Dit laatste is alleen mogelijk via het online formulier, dat beschikbaar wordt gesteld op de in dit besluit aangewezen website.

Artikel 2

Bij indiening per post kunnen verzoeken uitsluitend worden toegezonden aan het hierna genoemde postadres, te weten:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

t.a.v. WJZ/ Wob-team

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

Artikel 3

Het online formulier, bedoeld in artikel 1, is beschikbaar via de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/contact-met-ocw/wob.

Artikel 5

Het besluit van 16 mei 2017 tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur (Stcrt. 2017, 29644, van 30 mei 2017) wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de Secretaris-Generaal,

M.J. Hammersma

Terug naar begin van de pagina