Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 03-10-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2017, nr. O&B/1230274, tot het verlenen van machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. ministerie: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • c. FDC: het per 1 juni 2015 opgerichte interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. PSG: de plaatsvervangend Secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • e. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

 • 1 De PSG wordt gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de dienstverlening van het FDC aan het ministerie.

 • 2 Met betrekking tot de Archiefwet 1995 wordt de PSG gemachtigd:

  • a. om op basis van het daartoe strekkende besluit van de minister papieren documenten door reproducties te vervangen teneinde de aldus vervangen papieren documenten te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995;

  • b. om papieren documenten te (laten) scannen en de gescande documenten aan het digitale dossier toe te voegen, waarbij de originele papieren documenten worden bewaard totdat vervanging als bedoeld in het tweede lid, onder a, is toegestaan;

  • c. om op basis van een daartoe strekkend besluit van of namens de minister de archiefbescheiden te vernietigen overeenkomstig artikel 3 van de Archiefwet 1995.

 • 3 Voor de toepassing van artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur worden documenten die berusten bij FDC geacht te berusten bij het ministerie. De PSG heeft geen machtiging om namens de minister verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur zonder tussenkomst van of namens de minister af te handelen.

Artikel 3

De uitvoering van de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.

Artikel 4

 • 1 De PSG kan met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen aan één of meer onder hem/haar ressorterende functionarissen.

 • 2 De PSG kan andere organisaties machtigen om te digitaliseren.

Artikel 5

 • 1 De machtiging geldt voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst van het FDC met het ministerie van OCW.

 • 2 De uitoefening van de machtiging vindt plaats vanaf de datum waarop het ministerie gebruik maakt van de dienstverleningsovereenkomst van het FDC.

Artikel 6

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Alle besluiten van voor de inwerkingtreding van dit besluit, inhoudende een machtiging aan het FDC of zijn rechtsvoorganger tot het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van financiële administratie, worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de secretaris-generaal,

M. Hammersma

Terug naar begin van de pagina