Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)

Geraadpleegd op 07-02-2023.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 14 september 2017, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 7 juli 2017, kenmerk 1167445-165921-Z;

Gelet op artikel 11, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2017, no. W13.17.0206/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 september 2017, kenmerk 1167435-165921-Z;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 2 De toepassing eindigt met ingang van 1 januari 2019 of, indien dat eerder is:

    • a. zodra de periode afloopt waarvoor de verzorging bij beschikking van de gemeente is toegekend, of

    • b. op het moment waarop de woonplaats, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, van de verzekerde wijzigt en de gemeente op grond van die wet daardoor niet meer verantwoordelijk is voor de verzorging.

  • 3 In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering eindigt de toepassing voorts zodra de verzekerde voor het tijdstip, bedoeld in het tweede lid, zijn zorgverzekeraar schriftelijk te kennen geeft de verzorging onder de dekking van de zorgverzekering te willen laten vallen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de negenentwintigste september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Naar boven