Regeling vergoeding extra werkdruk BSB

Geldend van 01-07-2001 t/m heden

Regeling vergoeding extra werkdruk BSB

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op artikel 60c van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

De militair die op of na 1 juli 2001 is geplaatst of tewerkgesteld op een nader door de Commandant van het Wapen der Koninklijke marechaussee aan te wijzen functie bij de Brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke marechaussee, komt met ingang van 1 juli 2001 in aanmerking voor een vaste vergoeding ter zake van extra werkdruk.

Artikel 2

Artikel 3

  • 1. In afwijking van het gestelde in artikel 2 heeft de militair bedoeld in artikel 1 die werkzaamheden in een gebied buiten Nederland verricht als persoonsbeveiliger, aanspraak op:

    • a. een tegemoetkoming in de extra werkdruk die het gevolg is van de inzet als persoonsbeveiliger. De tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een afkoop en bedraagt € 90,– per dag;

    • b. huisvesting en voeding voor rekening van het Rijk;

    • c. een onbelaste tegemoetkoming in de onkosten verbonden aan de werkzaamheden als persoonsbeveiliger. De tegemoetkoming bedraagt € 23,– per dag.

  • 2. Aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoeding en tegemoetkoming bestaat ook voor de militair van het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten of de Koninklijke Marechaussee die tezamen met een of meer militairen als bedoeld in artikel 1, werkzaamheden als persoonsbeveiliger verricht.

  • 3. Aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoedingen en tegemoetkoming bestaat niet gedurende de periode dat de op de militair de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties dan wel hoofdstuk 3 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel van toepassing is.

De Staatssecretaris van Defensie

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina