Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017

Geldend van 09-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu Zaken van 17 augustus 2017, nr. IENM/BSK-2017/26609 inzake de digitale vervanging van archiefbescheiden van alle organisatieonderdelen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die vallen binnen het verzorgingsgebied van de directie Concern Informatievoorziening van de Integrale Bedrijfsvoering IenM (Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, derde lid, van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder digitale vervanging: vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 door de reproducties op digitale wijze te vervaardigen en op te slaan.

Artikel 2

De digitale vervanging heeft betrekking op documenten van de diensten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, die vallen binnen het verzorgingsgebied van de directie Concern Informatievoorziening van de Integrale Bedrijfsvoering Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 3

De digitale vervanging heeft betrekking op papieren archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit en die worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met tien jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

De digitale vervanging geschiedt volgens de specificaties die zijn vastgelegd in het Handboek Digitale Vervanging Archiefbescheiden voor het verzorgingsgebied IBI/DCI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 5

  • 1 De originele, vervangen papieren archiefbescheiden worden vernietigd in overeenstemming met het in artikel 4 genoemde handboek.

  • 2 De digitale reproducties worden in goede, geordende en toegankelijke staat beheerd en bewaard alvorens te worden vernietigd of overgebracht op basis van een geldende selectielijst.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR INTEGRALE BEDRIJFSVOERING IENM,

M.P.J. Bouten

Bijlage I. behorend bij artikel 4 van het Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017

Deze bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Integrale Bedrijfsvoering IenM, en is tevens raadpleegbaar op en te downloaden van www.rijksoverheid.nl.

Mij bekend,

M.P.J. Bouten

Terug naar begin van de pagina