Regeling syllabi centrale examens vo 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]
Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01276, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2019, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi (Regeling syllabi centrale examens vo 2019)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 11 juli 2017, kenmerk 1222606;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi 2019

De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2019, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

  • 1 De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

  • 2 De syllabi voor de centrale examens 2020 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1 betreffende artikel 1 per 1 januari 2020;

  • 2.1 betreffende artikel 2.1: per 1 januari 2019;

  • 2.2 betreffende artikel 2.2: per 1 januari 2021.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2019.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1a

Syllabi vwo 2019

Voor de centrale examens vwo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A, B en C

Bijlage 1b

Syllabi havo 2019

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A en B

Bijlage 1c

Syllabi vmbo 2019

Voor de centrale examens vmbo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

 

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

Bijlage 2a

Nadere vaststelling syllabi 2018

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2019 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

geschiedenis

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo 2018 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

geschiedenis en staatsinrichting

Bijlage 2b

Nadere vaststelling syllabi 2020

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2020 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

bedrijfseconomie

Terug naar begin van de pagina