Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Geldend van 13-11-2021 t/m 30-11-2021

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. hoofd defensieonderdeel

  • 1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;

  • 2°. de commandant operationeel commando voor het desbetreffende commando;

  • 3°. de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie, met uitzondering van het deel ondergebracht in de Bestuursstaf;

  • 4°. de commandant van het Commando Dienstencentra, voor zover het betreft het Commando Dienstencentra.

 • b. commandant de commandant van het dienstencentrum internationale ondersteuning defensie;

 • c. defensie-ambtenaar de militair of de ambtenaar;

 • d. gezinsleden de echtgenoot van de defensie-ambtenaar en de kinderen, stief- en pleegkinderen van de defensie-ambtenaar of van zijn echtgenoot;

 • e. eigen huishouding voeren hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Verplaatsingskostenbesluit defensie;

 • f. gehuwde defensie-ambtenaar de defensie-ambtenaar die met één of meer van zijn gezinsleden samenwoont en een eigen huishouding voert in een woning, of een gedeelte daarvan, waarover de gezinsleden de vrije en zelfstandige beschikking hebben;

 • g. ongehuwde defensie-ambtenaar iedere niet onder f bedoelde defensie-ambtenaar;

 • h. standaard netto Nederland

  • 1°. voor de militair:

   • (a) de bezoldiging;

   • (b) de vaste vergoeding extra-beslaglegging;

   • (c) de aanvullende WUL-compensatie;

   • (d) de tijdelijke toelage loongebouw;

   • (e) de maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie, verminderd met:

   • (f) de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, die wordt ingehouden krachtens de Kaderwet militaire pensioenen;

   • (g) de premie voor het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, bedoeld in artikel 23b van het Inkomstenbesluit militairen;

   • (h) de voor de militair verschuldigde premie, bedoeld in artikel 4 van de Regeling

   • (i) ziektekostenverzekering militairen, na aftrek van de werkgeversbijdrage als bedoeld in artikel 5 van die regeling;

   • (j) de WGA-premie;

   • (k) de over de voorgaande onderdelen verschuldigde loonheffing volgens de witte maandtabel voor inwoners van Nederland met loonheffingskorting, Vermeerderd met:

   • (l) voor de gehuwde militair: het maximum bedrag algemene heffingskorting, en het resultaat vermenigvuldigd met de factor 1,1.

  • 2°. Voor de ambtenaar:

   • (a) de bezoldiging;

   • (b) de inkomenstoeslag;

   • (c) in voorkomend geval de vergoeding wegens overwerk, bedoeld in artikel 49 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, verminderd met:

   • (d) de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, bedoeld in het pensioenreglement;

   • (e) de premie voor het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, bedoeld in het pensioenreglement;

   • (f) de WGA-premie;

   • (g) de over de voorgaande onderdelen verschuldigde loonheffing volgens de witte maandtabel voor inwoners van Nederland met loonheffingskorting, vermeerderd met:

   • (h) voor de gehuwde ambtenaar: het maximum bedrag algemene heffingskorting, en het resultaat vermenigvuldigd met de factor 1,075.

 • i. koopkrachtcomponent het door de minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat beoogt de koopkracht te behouden van een voor Nederland representatief geacht pakket van goederen en diensten van betrokkene en in voorkomend geval van zijn gezin;

 • j. verblijfscomponent het door de minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat beoogt een tegemoetkoming te zijn voor de kosten die voortvloeien uit de verschillen in verblijfsomstandigheden tussen Nederland en het land van plaatsing;

 • k. verplaatsingcomponent het door de minister vastgestelde bedrag als tegemoetkoming in de kosten die het gevolg zijn van een plaatsing in het buitenland. Het betreft een tegemoetkoming voor de kosten die het gevolg zijn van:

  • a. het eventuele verlies van schooljaren van de kinderen waardoor zij langer ten laste van de ouders blijven;

  • b. het niet mogen of kunnen werken van de echtgeno(o)t(e) van de militair en de daaruit voortvloeiende derving van inkomsten en de kleinere kans op werk voor de echtgeno(o)t(e) bij terugkeer in Nederland;

  • c. het worden geconfronteerd met een taal die men niet beheerst hetgeen in de beginperiode van de plaatsing buiten Nederland kan leiden tot meerkosten waaronder de uitgaven voor taalonderwijs;

  • d. het bezit van een woning, met de daaraan verbonden kosten bij verkoop of verhuur (waaronder makelaars- en transactiekosten);

  • e. de confrontatie met een hogere huur bij terugkeer uit het buitenland;

  • f. de extra kosten die het gevolg zijn van de afstand tussen het land van plaatsing en het thuisland waar de achtergebleven familieleden verblijven;

  • g. kosten a.g.v. de extra sociale verplichtingen in geval van plaatsing bij een niet Nederlands onderdeel;

 • l. tegemoetkoming meerkosten beginperiode dat deel van de verplaatsingcomponent dat ineens bij aanvang plaatsing in het buitenland wordt uitgekeerd ter bestrijding van de meerkosten in de beginperiode van de plaatsing;

 • m. Wet FVP de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP;

 • n. DBZ de Dienst Buitenlandse Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • o. RDBZ het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken;

 • p. DBZV het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel;

 • q. post een vertegenwoordiging van het Koninkrijk buiten Nederland als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het RDBZ;

 • r. diplomatieke titel een van de titels, bedoeld in artikel 141, derde lid, van het RDBZ;

 • s. basisbeurs de basisbeurs, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel de tegemoetkoming scholieren, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • t. metterwoon gevestigd het daadwerkelijk wonen, zodanig dat de gezinsleden er het merendeel van de tijd de nacht doorbrengt, de maaltijden gebruikt en over het algemeen aldaar het leefpatroon heeft dat de gezinsleden volgens algemeen aanvaarde normen gewoonlijk op het huisadres pleegt te hebben;

 • u. Europa Europa inclusief Turkije;

 • v. duurtecorrectie %DC zoals opgenomen in tabel 2.

Hoofdstuk 2. Voorzieningen bij plaatsing buiten Nederland

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2. Toepasselijkheid

Onverminderd artikel 5, vijfde lid, is dit hoofdstuk van toepassing op de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland, tenzij op hem hoofdstuk 3 dan wel de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) van toepassing is.

Artikel 3. Plaatsing van de defensie-ambtenaar

De defensie-ambtenaar is geplaatst in een gebied buiten Nederland, indien hij voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen – anders dan uitsluitend in verband met een militaire oefening – in dat gebied is tewerkgesteld en in dat gebied is gevestigd.

Artikel 4. Verblijf van het gezin in het gebied van plaatsing

Het verblijf van de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland wordt uitsluitend in aanmerking genomen, indien de gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd en ter zake van dat verblijf is voldaan aan door de minister bepaalde regels.

Artikel 5. Aanvang, einde en duur van de plaatsing

 • 1. De plaatsing van de defensie-ambtenaar en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland vangen aan op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld aldaar.

 • 2. Onverminderd het derde tot en met het zesde lid eindigen de plaatsing van de defensie-ambtenaar en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld aldaar.

 • 3. De plaatsing van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland eindigt, indien hij:

  • a. om redenen van dienst – waaronder mede te verstaan medische redenen – het gebied van plaatsing voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen verlaat of

  • b. om persoonlijke redenen het gebied van plaatsing voor een tijdvak van langere duur dan zestig achtereenvolgende dagen verlaat.

 • 4. Onverminderd het vijfde lid wordt de plaatsing van de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en wiens gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd, geacht voort te duren zolang die defensie-ambtenaar voor de duur van ten hoogste zes maanden buiten het gebied van plaatsing verblijft, terwijl zijn gezinsleden aldaar achterblijven. In voorkomend geval eindigt de plaatsing op de dag waarop:

  • a. de duur van het verblijf van de defensie-ambtenaar buiten dat gebied de termijn van zes maanden overschrijdt, dan wel

  • b. de gezinsleden binnen de termijn van zes maanden dat gebied definitief of voor langere duur dan zestig dagen verlaten.

 • 5. In afwijking van het vierde lid wordt de plaatsing van de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, wiens gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd, en die is ingezet in het kader van een operatie als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, geacht voort te duren tijdens de periode van die inzet en van de direct daaraan voorafgaande opleiding ten behoeve van die inzet.

 • 6. In afwijking van het vierde lid wordt de plaatsing van de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, dan wel de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder f, die is ingezet in het kader van een operatie als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, geacht voort te duren tijdens de periode van die inzet en van de direct daaraan voorafgaande opleiding ten behoeve van die inzet indien de militair gedurende deze periode kosten maakt gerelateerd aan zijn huisvesting in het land van plaatsing.

 • 7. Indien de defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, bij eindiging van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland zijn gezinsleden daar moet achterlaten, kan hij, om reden van medische noodzaak, het afronden van het schooljaar van het kind van de defensieambtenaar en het verblijven buiten het land van plaatsing voor het volgen van een bij- of omscholingsopleiding met daarbij het oogmerk van de organisatie de defensieambtenaar terug te laten keren naar het land van plaatsing, niettemin in het genot van de toelage-buitenland, de verhoging daarvan en de overige voorzieningen ter zake van die plaatsing in dat gebied blijven.

 • 8. De dag van aankomst, bedoeld in het eerste lid, mag maximaal vijf werkdagen voor aanvang van de functievervulling liggen.

 • 9. Onverminderd het zevende lid, mag de dag van vertrek, bedoeld in het tweede lid, maximaal vijf werkdagen na einde van de functievervulling liggen.

Artikel 6. Samenloop

 • 1. Indien de defensie-ambtenaar reeds uit anderen hoofde aanspraak heeft op voorzieningen – al dan niet in natura – ter zake van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland, kan de aanspraak op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 • 2. Indien de echtgenoot van de defensie-ambtenaar over hetzelfde tijdvak aanspraak kan maken op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk of op daarmee gelijk te stellen voorzieningen voor ambtenaren behorende tot de Rijksoverheid:

  • a. komt de aanspraak van de defensie-ambtenaar op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk te vervallen, indien het standaard netto Nederland van de echtgenoot hoger is;

  • b. wordt de aanspraak op voorzieningen verleend aan degene die daarvoor door beiden gezamenlijk is aangewezen, indien het standaard netto Nederland van de defensie-ambtenaar en dat van zijn echtgenoot gelijk zijn,

  tenzij om dienstredenen geen gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.

 • 3. De defensie-ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, onder a, alsmede de defensie-ambtenaar die niet door beiden gezamenlijk is aangewezen, bedoeld in het tweede lid, onder b, heeft aanspraak op de voorzieningen waarop de ongehuwde defensie-ambtenaar, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, aanspraak zou hebben.

Paragraaf 2. Toelage-buitenland

Artikel 7. Toelage buitenland defensieambtenaren

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. gehuwd, gezin met kinderen aldaar de gehuwde defensieambtenaar die met zijn echtgenoot en kinderen woonachtig is in het land van plaatsing dan wel de alleenstaande ouder die met zijn kinderen woonachtig is in het land van plaatsing;

  • b. gehuwd, gezin zonder kinderen aldaar de gehuwde defensieambtenaar die met zijn echtgenoot woonachtig is in het land van plaatsing;

  • c. gehuwd, gezin niet aldaar de gehuwde defensieambtenaar, waarvan geen enkel gezinslid in het land van plaatsing woonachtig is, en die in het land van plaatsing huisvesting en voeding van rijkswege geniet;

  • d. gehuwd, gezin niet aldaar, zelfstandig woonachtig aldaar de gehuwde defensieambtenaar, waarvan geen enkel gezinslid in het land van plaatsing woonachtig is, en die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing;

  • e. ongehuwd de ongehuwde defensieambtenaar die in het land van plaatsing huisvesting en voeding van rijkswege geniet;

  • f. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar de ongehuwde defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing.

 • 2. De defensieambtenaar met aanspraak op salaris die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft aanspraak op een toelage-buitenland bestaande uit:

  • a. een koopkrachtcomponent bestaande uit een percentage, indien deze positief is, en

  • b. een verblijfscomponent bestaande uit een percentage, beide berekend over het voor belanghebbende geldende standaard netto Nederland, en

  • c. een verplaatsingcomponent bestaande uit een nominaal bedrag.

 • 3. Alle in het tweede lid genoemde componenten worden vastgesteld met toepassing van tabel 1.

 • 4. Indien er in een bepaald gebied sprake is van een verblijfscomponent die meer dan 10 punten hoger is dan de verblijfscomponent in de hoofdstad dan wel duurdere stad, dan wordt de verblijfscomponent voor de defensieambtenaar die in dat gebied woonachtig is, gebaseerd op dat gebied.

 • 5. Uitgezonderd van de aanspraak op een toelage-buitenland is de defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en naar het oordeel van de Minister in de gelegenheid is dagelijks te reizen tussen de woonplaats van zijn gezinsleden in Nederland en de plaats waar hij de dienst verricht, dan wel tussen zijn woonplaats in Nederland en de plaats waar hij de dienst verricht.

 • 6. Artikel 3, derde lid, van het Inkomstenbesluit militairen wordt niet toegepast op de verplaatsingscomponent bij deeltijdverlof of ouderschapsverlof, evenmin wordt de verplaatsingscomponent voor de burgerambtenaar met een deeltijdaanstelling of ouderschapsverlof naar evenredigheid gekort.

Artikel 8. Vergoeding kosten zorgverzekering en zorgkosten

 • 1. De defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft ter compensatie van de kosten verbonden aan het uitbreiden van de zorgverzekering met een dekking voor het gebied waar de defensieambtenaar en zijn aldaar met toestemming van de Minister metterwoon verblijvende gezinsleden wonen, aanspraak op een tegemoetkoming ter hoogte van € 35 per maand per inwonend gezinslid van 18 jaar of ouder. Deze aanspraak is ook van toepassing op de defensieambtenaar met uitzondering van de ambtenaar als bedoeld in artikel 90 van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

 • 2. De defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft voor zijn aldaar met toestemming van de Minister metterwoon verblijvende gezinsleden aanspraak op vergoeding van de gemaakte buitenlandse zorgkosten voor dat deel van die kosten dat het niveau van 200% van het Nederlandse prijspeil overstijgt en voor zover niet uit anderen hoofde aanspraak bestaat.

 • 3. In afwijking van het gestelde in artikel 2, is de aanspraak op de in het eerste lid en tweede lid bedoelde tegemoetkoming ook van toepassing op de ambtenaar op wie hoofdstuk 3 van toepassing is.

Artikel 9. Verhoging toelage-buitenland

 • 1. De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, heeft – met inachtneming van het tweede tot en met het zevende lid – aanspraak op een verhoging van zijn toelage-buitenland voor ieder van zijn kinderen, indien:

  • a. ten behoeve van dat kind aanspraak bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, en/of het Bundeskindergeldgesetz of het Einkommengesetz, of

  • b. dat kind de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt en aan dat kind een basisbeurs is toegekend dan wel naar het oordeel van de commandant een basisbeurs zou zijn toegekend indien dat kind zijn studie in Nederland zou hebben gevolgd.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat voor een kind dat verblijft in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, mits dat verblijf uitsluitend het gevolg is van de plaatsing aldaar van die defensie-ambtenaar en de datum van aankomst van het kind in dat gebied is gelegen omstreeks of na de datum van plaatsing van de defensie-ambtenaar in het betreffende gebied. De verhoging bestaat uit een basisbedrag en de duurtecorrectie, indien deze positief is, berekend over een door de minister vastgesteld bedrag gebaseerd op de gemiddelde kinderbijslag per maand voor de eerste twee kinderen. Die bedragen zijn opgenomen in tabel 5.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat voor een kind dat voor het volgen van onderwijs metterwoon in Nederland verblijft en wiens tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met dat onderwijs. Het bedrag van de verhoging wordt vastgesteld met toepassing van tabel 6.

 • 4. De aanspraak op de verhoging, bedoeld in het derde lid, blijft behouden indien het samenwonen met de gezinsleden wordt onderbroken voor een termijn van niet langer dan drie maanden, indien aan de voorwaarden die voor het verkrijgen van de aanspraak op die verhoging zijn gesteld, na het samenwonen weer volledig wordt voldaan.

 • 5. Voor een kind waarvoor de aanspraak op kinderbijslag pas ontstaat op de eerste dag van het kwartaal volgende op dat waarin het kind is aangekomen of geboren in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, gaat de aanspraak op de verhoging in op de dag van aankomst, onderscheidenlijk van de geboorte, in dat gebied.

 • 6. Indien een aangehuwd of pleegkind pas tijdens de plaatsing van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar gaat behoren, gaat de aanspraak op de verhoging van de toelage-buitenland in met ingang van de dag waarop het kind tot de gezinsleden gaat behoren.

 • 7. Indien de aanspraak op kinderbijslag, de basisbeurs, of de fictieve basisbeurs, bedoeld in het eerste lid, voor een kind eindigt, vervalt ten aanzien van dat kind de aanspraak op de verhoging met ingang van de dag waarop die verandering plaatsvindt.

Artikel 10. Aanvullende toelage-buitenland

De militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aanspraak heeft op:

 • a. de in de pensioengrondslag opgenomen toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker, bedoeld in artikel 7 van de Inkomstenregeling militairen;

 • b. de vliegtoelage, bedoeld in artikel 10 van de Inkomstenregeling militairen, of

 • c. de garantievliegtoelage, bedoeld in artikel 11 van de Inkomstenregeling militairen,

heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7 en artikel 7.

Artikel 11. Verandering toelage-buitenland

 • 1. Een verhoging van de toelage-buitenland als gevolg van een verandering in de burgerlijke staat van de defensie-ambtenaar gaat in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.

 • 2. Onverminderd het derde lid gaat een verlaging van de toelage-buitenland als gevolg van een verandering in de burgerlijke staat van de defensie-ambtenaar in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.

 • 3. Een verlaging van de toelage-buitenland of het verliezen van de aanspraak op de toelage-buitenland door het overlijden van een gezinslid, gaat in op de eerste dag van de derde maand volgende op die waarin dat overlijden heeft plaatsgevonden.

 • 4. Een verhoging van de toelage-buitenland als gevolg van de aankomst of geboorte van een kind in het gebied van plaatsing dan wel dat een aangehuwd of pleegkind in het gebied van plaatsing tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar gaat behoren, gaat in op de dag waarop het kind tot de gezinsleden gaat behoren.

 • 5. Onverminderd het derde lid gaat een verlaging van de toelage-buitenland als gevolg van het niet meer behoren van kinderen tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.

Paragraaf 3. Overige voorzieningen

Artikel 12. Huisvesting en voeding van rijkswege

 • 1. In dit artikel wordt, indien de militair gebruik moet maken van de faciliteiten van in Duitsland gesitueerde Britse messes, verstaan onder noodzakelijk gemaakte kosten:

  • a. ten aanzien van huisvesting: de verschuldigde kosten wegens verstrekking van huisvesting (accommodation charges), in voorkomend geval vermeerderd met de verplichte bijdragen wegens subscriptions, maintenance, sports, silver, fund, messfunctions, library, united services club en staff gratuities, voor zover het totaal van die bijdragen een bedrag per maand te boven gaat van € 10,23 voor officieren of € 5,11 voor andere militairen;

  • b. ten aanzien van voeding: de verschuldigde kosten wegens verstrekking van voeding (ration charges), met inbegrip van de tafelgelden (extra messing charges).

 • 2. Aan de militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die gebruik maakt van huisvesting en voeding van defensie, wordt huisvesting en voeding verstrekt bij een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel – indien dat niet leidt tot onnodig hoge kosten voor het Rijk – bij een onderdeel van de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid of een internationale organisatie waarbij Nederland krachtens een verdrag is aangesloten.

 • 3. Indien geen of geen passende huisvesting als bedoeld in het tweede lid kan worden verstrekt, wordt de militair door de zorg van de commandant voor rekening van het Rijk elders gehuisvest.

 • 4. Aan kosten van huisvesting worden vergoed de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten.

 • 5. De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 en die zelf voor betaling van voeding zorg dient te dragen, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:

  • a. indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 8, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;

  • b. in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht.

 • 6. De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die voeding van defensie tegen contante betaling geniet als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018, maar van die voeding naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan maken, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:

  • a. indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 9, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;

  • b. in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht, verminderd met de som van:

Artikel 13. Tegemoetkoming woninghuur

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. passende woning een woning die wat huurbedrag, aard, ruimte, indeling en ligging betreft, door de commandant – mede gelet op de plaatselijke normen – als een geschikte woning voor de defensie-ambtenaar wordt aangemerkt;

  • b. vrije keuze woning onder passende woning wordt mede verstaan die woning die alleen voor wat betreft het huurbedrag door de commandant als niet geschikt wordt aangemerkt, maar waarvoor bij de bepaling van de tegemoetkoming gerekend wordt met een door de commandant als geschikt aangemerkt maximaal huurbedrag;

  • c. passende defensiewoning een specifiek voor defensie-ambtenaren bestemde woning die door het Ministerie van Defensie in eigendom is verworven of is gehuurd en die wat aard, ruimte, indeling en ligging betreft door de commandant – mede gelet op de plaatselijke normen – als een geschikte woning voor de defensie-ambtenaar wordt aangemerkt;

  • d. verschuldigde huur voor zover niet anders is bepaald: de tegenwaarde in Nederlandse valuta van de som van:

   • 1°. de kale huur;

   • 2°. de huur van een garage, indien die tezamen met de woning moet worden gehuurd;

   • 3°. de overige kosten die naar het oordeel van de commandant aan die huur zijn verbonden, waartoe ten minste behoren:

    • (a). voor België en Luxemburg: de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde grondbelasting;

    • (b). voor Frankrijk: de aan die huur verbonden charges, verminderd met de kosten voor verwarming en water, of – voor zover die kosten niet afzonderlijk worden berekend – verminderd met de in artikel 7, derde lid, onderdeel b van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 genoemde bedragen per maand voor verwarming en voor water; de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde taxe immobilière;

    • (c). voor de Bondsrepubliek Duitsland: de eventueel door de defensie-ambtenaar verschuldigde kosten voor de medeverzekering van de aansprakelijkheid van de huurder ten opzichte van de verhuurder van schade door brand aan het door de huurder bewoonde pand en de eventueel verschuldigde Grundsteuer;

    • (d). voor de Nederlandse Antillen en Aruba: de verschuldigde gebruiksbelasting;

  • e. eigen bijdrage zeventien procent van de som van:

   • 1°. de voor de militair geldende bezoldiging, onderscheidenlijk het voor de ambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage minimumloon, bedoeld in artikel 16 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, en

   • 2°. het bedrag van de voor het gebied van plaatsing geldende duurtecorrectie, indien deze positief is, berekend over het voor de militair, onderscheidenlijk ambtenaar, geldende standaard netto Nederland.

 • 2. De defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste of derde lid, en die in het gebied van plaatsing een eigen huishouding voert, heeft aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming in de woninghuur, indien het hem naar het oordeel van de commandant niet mogelijk is geweest:

  • a. in Duitsland, de Nederlandse Antillen of Aruba: een passende defensiewoning of, indien een zodanige woning naar het oordeel van de commandant niet beschikbaar is, een passende woning te huren;

  • b. in overige gebieden: een passende woning te huren,

  waarvan de huur lager is dan of gelijk is aan de eigen bijdrage. De tegemoetkoming bedraagt het verschil tussen de verschuldigde huur, of bij een vrije keuze woning de door de commandant bepaalde maximale huur, en de eigen bijdrage.

 • 3. De aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, gaat in op de dag waarop de huur voor de eerste maal is verschuldigd, tenzij de defensie-ambtenaar dan nog geen aanspraak heeft op de voor hem vastgestelde toelage-buitenland, in welk geval de tegemoetkoming wordt toegekend met ingang van de dag waarop de aanspraak op die toelage-buitenland ontstaat.

 • 4. De aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, eindigt op de dag waarop de huur niet langer is verschuldigd of de aanspraak op de toelage-buitenland vervalt.

 • 5. De ongehuwde defensie - ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en aldaar een eigen huishouding voert behoudt de aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, indien:

  • a. het verblijf van de defensieambtenaar buiten dat gebied de termijn van 6 maanden niet overschrijdt, dan wel,

  • b. de defensieambtenaar is ingezet in het kader van de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, dan wel,

  • c. de defensieambtenaar een bij- of omscholingsopleiding volgt met het oogmerk van de organisatie de defensieambtenaar terug te laten keren naar het land van plaatsing.

 • 6. In geval van overlijden van de defensie-ambtenaar aan wie de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, is toegekend, wordt de betaling van die tegemoetkoming ten behoeve van zijn nagelaten gezinsleden gecontinueerd tot het tijdstip waarop zij de betrokken woning hebben ontruimd, maar ten hoogste voor een periode van drie maanden na de datum van overlijden.

 • 7. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, onderdeel d, is de eigen bijdrage 10%, indien de defensieambtenaar vanuit een eigendomswoning met een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten is verhuisd naar het buitenland en hij gedurende zijn plaatsing, een deel van die plaatsing, of een aansluitende nieuwe plaatsing in het buitenland deze eigendomswoning aanhoudt en die woning niet verhuurt of ter beschikking stelt aan een ander dan een van de eigen- stief- of pleegkinderen van de defensieambtenaar.

Artikel 14. Lening huurwaarborgsom

 • 1. Indien bij het in het gebied van plaatsing betrekken van een passende woning als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, een waarborgsom voor de huurwoning moet worden gestort, kan een renteloze lening worden verstrekt aan:

  • a. de defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, en wiens gezinsleden zich naar verwachting voor ten minste zes achtereenvolgende maanden metterwoon in het gebied van plaatsing zullen vestigen of

  • b. de defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen d en f, die voor een tijdvak van ten minste zes achtereenvolgende maanden is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aldaar een eigen huishouding voert.

 • 2. Het bedrag van de lening is niet hoger dan het bedrag van de te storten waarborgsom, verminderd met het bedrag van de verschuldigde huur dat voor de betrokken woning voor één maand is verschuldigd en – in voorkomend geval – met de tegemoetkoming woninghuur waarop in die maand aanspraak bestaat.

 • 3. De lening wordt verstrekt en afgelost in de valuta waarin de waarborgsom is gestort. Indien zulks niet mogelijk is, wordt de lening verstrekt en afgelost in de tegenwaarde in Nederlandse valuta tegen de op dat moment geldende administratiekoers. Hieruit mogelijk voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van het defensie.

 • 4. De aflossing van de lening, met inbegrip van de eventueel daarover verkregen rente, geschiedt in eenmaal aan het eind van het verblijf in het gebied van plaatsing of bij het eerder verlaten van de woning.

Artikel 15. Tegemoetkoming doorlopende kosten

Artikel 15a. Tegemoetkoming meerkosten beginperiode

 • 1. De defensie-ambtenaar die geplaatst is in een gebied buiten Nederland, heeft bij aanvang van de plaatsing aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten beginperiode.

 • 2. De bedragen van deze tegemoetkoming zijn opgenomen in tabel 18. De tabelbedragen gelden voor een plaatsingsperiode van 36 maanden. Bij alle plaatsingsperiodes die afwijken van 36 maanden, wordt de tegemoetkoming evenredig vastgesteld.

 • 3. De hoogte van de tegemoetkoming wordt eenmalig, bij aanvang van de plaatsing, vastgesteld over de initiële plaatsingsduur.

 • 4. Indien de plaatsing door onvoorziene omstandigheden voortijdig wordt beëindigd, en deze omstandigheden niet aan de defensieambtenaar te wijten zijn, wordt de tegemoetkoming niet teruggevorderd.

Artikel 16. Tegemoetkoming onderwijskosten

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. erkende onderwijsinstelling een door de overheid gesubsidieerde of naar het oordeel van de Minister daarmee gelijk te stellen instelling. Voor het buitenland wordt als erkend aangemerkt een Nederlandse of door Nederland gesubsidieerde school en bij het ontbreken daarvan een onderwijsinstelling voor lager of middelbaar onderwijs binnen of nabij de standplaats van de defensieambtenaar die - m.b.t. onderwijsaanbod, aansluiting op Nederlands onderwijs, kosten en plaatselijke omstandigheden door de commandant als passend wordt aangemerkt. Ter zake van universitair en hoger onderwijs een door de Minister erkende onderwijsinstelling.

  • b. onderwijs alle soorten van onderwijs aan een erkende onderwijsinstelling;

  • c. onderwijskosten voor het onderwijs verschuldigde schoolgelden, met inbegrip van de schoolgelden voor zogenaamde summerschools in de Verenigde Staten van Amerika en Canada en met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden en schooluniformen;

  • d. bijkomende kosten de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijke voor het onderwijs verschuldigde kosten van registratie, examenkosten en kosten van onderwijsmateriaal, met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden en schooluniformen;

  • e. reiskosten de noodzakelijk te maken reiskosten van huis naar school en terug;

  • f. kind een kind als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 2. De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die een of meer kinderen heeft die aldaar onderwijs genieten, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de daarmee verband houdende onderwijskosten, bijkomende kosten en de reiskosten.

 • 3. De onderwijskosten worden vergoed naar de tarieven die door een erkende onderwijsinstelling worden gehanteerd.

 • 4. Aanspraak op de tegemoetkoming, als bedoeld in het tweede lid, heeft ook de defensieambtenaar ter zake van de kosten van kleuteronderwijs voor zijn kind of kinderen met de leeftijd van drie jaren, indien het volgen van kleuteronderwijs door driejarigen in het gebied van plaatsing gebruikelijk is en met dien verstande dat de kosten van een crèche, peuterspeelzaal, kinderbewaarplaats en dergelijke niet in beschouwing worden genomen.

 • 5. Bij het vaststellen van de onderwijskosten worden reeds op andere wijze genoten of nog te ontvangen bijdragen en uitkeringen – zoals studiebeurzen – daarop in mindering gebracht. Daarbij blijven premies voor en uitkeringen op grond van een studieverzekering en de basisbeurs buiten beschouwing.

 • 6. Als reiskosten worden aangemerkt:

  • a. voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada:

   • 1°. indien het onderwijs betreft tot en met het niveau van highschool: de kosten van het reizen per schoolbus;

   • 2°. indien het onderwijs betreft als vervolg op de high-school:

    • (a). bij een afstand tussen de woning en de school van vijftien kilometer of minder, afhankelijk van het land van verblijf: de kosten per dagelijks af te leggen kilometer, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de vermindering met de eigen bijdrage, genoemd in dat artikel, achterwege blijft;

    • (b). bij een afstand tussen de woning en de school van meer dan vijftien kilometer: de kosten, bedoeld onder (a), vermeerderd met de kosten voor een autoverzekering, indien het betrokken kind over een eigen auto beschikt;

  • b. voor overige gebieden: de kosten verbonden aan het vervoer per schoolbus, met dien verstande dat indien naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan worden gemaakt van een schoolbus, aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de vermindering met de eigen bijdrage, genoemd in dat artikel, achterwege blijft.

 • 7. Het zesde lid, onder b, is niet van toepassing op de defensie-ambtenaar:

  • a. die is geplaatst in de Nederlandse Antillen of Aruba of

  • b. wiens kind of kinderen onderwijs volgen op de zogenoemde Nederlandse scholen in Duitsland.

 • 8. De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in het buitenland, en wiens kinderen in dat land verblijven en lager, middelbaar of hoger onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten van aanschaf van de door de school voorgeschreven school- of sportkleding tot het maximumbedrag van € 350,– per schooljaar.

 • 9. De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika en wiens kinderen aldaar verblijven en lager of middelbaar onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten voor het volgen van het bijvak ‘Nederlandse taal en letterkunde’ tot het maximum bedrag van US$ 650 per schooljaar.

 • 10. De commandant kan de defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, voorafgaande aan een plaatsing in het buitenland, toestemming verlenen advies in te winnen bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland indien, naar zijn oordeel, specifieke informatiebehoefte over onderwijsmogelijkheden in het buitenland benodigd is.

 • 11. Kinderen van de uit het buitenland terugkerende defensieambtenaar die in het buitenland internationaal onderwijs hebben genoten zijn gerechtigd om die internationale opleiding aan een instelling voor Internationaal Voortgezet Gesubsidieerd Onderwijs in Nederland af te ronden uitsluitend voor klas 5 HAVO, klas 5 en/of 6 VWO of klas 5 en/of 6 van het Gymnasium. De vergoeding, die door de commandant voor ten hoogste twee jaar kan worden toegekend, bedraagt maximaal de kosten voor het verschuldigde schoolgeld verminderd met de normale voor een Nederlandse onderwijsinstelling verschuldigde ouderlijke bijdrage.

 • 12. Door de commandant kan aan de partner en de kinderen van de defensieambtenaar aanspraak worden verleend op een vergoeding van de kosten van een taalcursus in de taal van het land waar de defensieambtenaar met zijn gezin is of wordt geplaatst indien dat, naar zijn oordeel, voor de integratie in dat land noodzakelijk is.

Artikel 17. Tegemoetkoming kledingkosten

 • 1. In dit artikel wordt mede verstaan onder gebied binnen de keerkringen:

  • a. de Verenigde Staten van Amerika bij een verblijf aldaar in een tijdvak waarin voor de Amerikaanse strijdkrachten regionaal het dragen van een tropentenue is voorgeschreven;

  • b. andere gebieden met een warm klimaat, indien het hoofd defensieonderdeel heeft bepaald dat met de mogelijkheid van het voorschrijven van een tropentenue rekening moet worden gehouden.

 • 2. De defensie-ambtenaar die voor een tijdvak van ten minste twee jaren wordt geplaatst in een gebied binnen de keerkringen, heeft voor zijn gezinsleden aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van de noodzakelijke kleding ter zake van het verblijf in dat gebied indien op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaren zal bestaan.

 • 3. De ambtenaar die voor een tijdvak van tenminste twee jaren wordt geplaatst in een gebied binnen de keerkringen, heeft voor zichzelf aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van de noodzakelijke kleding ter zake van het verblijf in dat gebied.

 • 4. De bedragen van de tegemoetkoming zijn opgenomen in tabel 12. De tegemoetkoming wordt naar evenredigheid terugbetaald, indien om persoonlijke redenen de plaatsing of het verblijf van kortere duur is dan het tijdvak, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid.

Artikel 18. Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland

(vervallen)

Artikel 20. Lening aanloopkosten

 • 1. Aan de defensie-ambtenaar die voor ten minste zes achtereenvolgende maanden is of wordt geplaatst in een gebied buiten Nederland kan een renteloze lening worden verstrekt ter bestrijding van de aanloopkosten verbonden aan het verblijf in dat gebied.

 • 2. De lening wordt berekend over ten hoogste twaalf maanden en bedraagt voor iedere maand dat de defensie-ambtenaar naar verwachting zal zijn geplaatst in dat gebied, niet meer dan één twaalfde deel van de som van het salaris en de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, waarop de defensie-ambtenaar op de datum van die plaatsing aanspraak heeft.

 • 3. De lening wordt niet eerder verstrekt dan één maand voor de datum van plaatsing of uiterlijk twee maanden nadat de defensie-ambtenaar, dan wel zijn gezinsleden – indien die pas na datum in het gebied van plaatsing aankomen – in dat gebied zijn aangekomen.

 • 4. De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste zesendertig gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt.

 • 5. Indien de lening niet wordt opgenomen in het tijdvak genoemd in het derde lid, dan kan aan de defensieambtenaar een renteloze lening worden verstrekt ter bestrijding van de aanloopkosten verbonden aan zijn terugkeer in Nederland.

 • 6. De lening bedoeld in het vijfde lid bedraagt niet meer dan driemaal het salaris waarop de defensieambtenaar op de datum van plaatsing in Nederland aanspraak heeft.

 • 7. De aflossing van de lening bedoeld in het vijfde lid geschiedt in ten hoogste 24 gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende waarop die waarin de lening is verstrekt.

 • 8. De lening bedoeld in het vijfde lid wordt naar rato verlaagd indien de defensieambtenaar binnen een periode van 24 maanden na terugkeer in Nederland de dienst zal verlaten.

Artikel 20a. Tegemoetkoming aanloopkosten

 • 1. De defensieambtenaar die met aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten is verhuisd naar een land buiten Europa, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de aanloopkosten.

 • 2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 1.150,87.

 • 3. De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.

Artikel 21. Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada

 • 1. Aan de defensie-ambtenaar die voor het volgen van een opleiding of cursus is geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika of Canada kan een lening worden verstrekt ter zake van de aankoop van een auto.

 • 2. Het bedrag van de lening is niet hoger dan de aankoopprijs van de auto, met inachtneming van de maximumbedragen die zijn opgenomen in tabel 15.

 • 3. Over de lening is een rente van 11 procent per jaar verschuldigd.

 • 4. De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste twaalf gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt. Bij het vaststellen van het maandelijkse aflossingsbedrag kan desgewenst rekening worden gehouden met de vermoedelijke opbrengst van de verkoop van de auto bij het einde van de plaatsing. In dat geval wordt de maandelijkse aflossing vastgesteld op ten minste 50 procent van het maandelijkse aflossingsbedrag dat verschuldigd zou zijn, indien de gehele lening in maandelijkse termijnen zou worden afgelost.

Artikel 22. Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba

 • 1. De militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, die voor een tijdsduur van ten minste twee jaar wordt geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen of op Aruba heeft aanspraak op een renteloze lening ter zake van de aankoop van een tweede personenauto, indien op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaar zal bestaan.

 • 2. Het bedrag van de lening is niet hoger dan de som van de aankoopprijs van de auto en de kosten voor een verzekering daarvan voor één jaar, met inachtneming van de maximumbedragen die zijn opgenomen in tabel 16.

 • 3. De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste zesendertig gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt.

Hoofdstuk 3. Voorzieningen Dienst Buitenlandse Zaken

Artikel 23. Toepasselijkheid

 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op:

  • a. de defensie-ambtenaar aan wie een diplomatieke titel is verleend;

  • b. de defensie-ambtenaar die naar het oordeel van de Minister feitelijk op een post is tewerkgesteld, maar aan wie geen diplomatieke titel is verleend;

  • c. de vlag- of opperofficier die met ingang van een datum gelegen voor 1 juli 2014 feitelijk is tewerkgesteld bij een internationale staf buiten Nederland, doch uiterlijk tot 1 juli 2017,

  indien aan de overplaatsbare ambtenaar DBZ die vergelijkbaar is met de betreffende defensie-ambtenaar aanspraak zou zijn verleend op het DBZV.

 • 2. De aanspraak op de voorzieningen ingevolge dit hoofdstuk gaat in op de dag dat de defensie-ambtenaar bij de post of internationale staf aankomt en eindigt op de dag voorafgaande aan die van zijn definitieve vertrek.

Artikel 24. Voorzieningen

 • 1. Onverminderd artikel 25 heeft de defensie-ambtenaar behalve op inkomsten op grond van het Inkomstenbesluit militairen, onderscheidenlijk het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, in voorkomend geval aanspraak op:

  • a. een koopkrachtgelijkstelling van het netto Nederlands salaris;

  • b. standplaatsgebonden voorzieningen;

  • c. functiegebonden voorzieningen;

  • d. voorzieningen in verband met een niet op de standplaats verblijvende echtgenoot;

  • e. voorzieningen in verband met niet op de standplaats verblijvende kinderen;

  • f. voorzieningen bij overplaatsing naar de post;

  • g. voorzieningen bij plaatsingen van korte duur bij een post;

  • h. voorzieningen in verband met overwerk op de post,

  met overeenkomstige toepassing van het DBZV en de Regeling overwerkvergoeding posten.

 • 2. Bij de overeenkomstige toepassing van het DBZV en de Regeling overwerkvergoeding posten wordt het functieniveau van de defensie-ambtenaar bepaald met toepassing van tabel 17.

Artikel 25. Aanvullende bepalingen voor militairen

 • 1. Bij de toepassing van de koopkrachtgelijkstelling, bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder a, wordt het netto Nederlands salaris van de militair vastgesteld op het verschil tussen:

  • a. de bezoldiging, vermeerderd met:

   • 1°. de garantievliegtoelage en de toelage woninghuur Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 11, onderscheidenlijk 39 van de Inkomstenregeling militairen, indien daarop aanspraak bestaat op de datum van aanvaarding van de diplomatieke functie of op de datum van aanvang van de feitelijke tewerkstelling;

   • 2°. de vaste extra-beslagleggingstoelage,

   en

  • b. de som van de over a verschuldigde:

   • 1°. de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, die wordt ingehouden krachtens de Kaderwet militaire pensioenen;

   • 2°. de premie voor het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, bedoeld in artikel 23b van het Inkomstenbesluit militairen, zonder rekening te houden met een eventueel door de militair gekozen verlaging van die premie;

   • 3°. de inhouding vut-equivalent, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit uitvoering artikel 66 Wet FVP;

   • 4°. de inhouding inzake werkloosheid, bedoeld in paragraaf 5, artikel 31, van de Wet FVP;

   • 5°. de loonheffing code 1;

   • 6°. de voor de militair verschuldigde premie, bedoeld in artikel 4 van de Regeling ziektekostenverzekering militairen, na aftrek van de werkgeversbijdrage als bedoeld in artikel 5 van die regeling;

    met dien verstande dat in voorkomend geval geen rekening wordt gehouden met een individuele afwijking als gevolg van:

   • 7°. een in te houden spaarbedrag als bedoeld in de Spaarloonregeling defensiepersoneel en de Premiespaarregeling defensiepersoneel;

   • 8°. een in te houden premie inzake het Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan.

 • 2. In afwijking van de bepalingen met betrekking tot de vergoeding ziektekosten in het DBZV is op de militair de Regeling ziektekostenverzekering militairen van toepassing.

 • 3. De militair die behoort tot de categorie vlag- of opperofficier die feitelijk is tewerkgesteld bij een internationale staf buiten Nederland heeft aanspraak op een bruikleenverstrekking van de goederen, die zijn opgenomen in de Regeling bruikleenverstrekking buitenland militair personeel.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26. Aanvullende toelage-buitenland

 • 1. De militair die vóór 1 oktober 1991 aanspraak had op de maandelijkse aanvullende toelage-buitenland op grond van de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen zeemacht, onderscheidenlijk Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen land- en luchtmacht, zonder dat de toelage officieren-arts, -tandarts of -apotheker waarop hij gelijktijdig aanspraak had in de voor hem geldende pensioengrondslag was opgenomen, behoudt de aanspraak op die aanvullende toelage-buitenland.

 • 2. De militair die aanspraak heeft op de toelage woninghuur Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 39 van de Inkomstenregeling militairen, heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7.

Artikel 28. Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet

Artikel 29. Intrekking

Ingetrokken worden:

 • a. de ministeriële regeling van 28 augustus 1974, nr. 983972/978688 (Stationering van opvarenden van Nederlandse onderzeeboten die onder FOSM opereren);

 • b. de Tijdelijke maatregel financiële voorzieningen Verenigde Staten van Amerika en Canada;

 • c. de ministeriële regeling van 27 juni 1986, nr. PB86/1510/2897 (Voorzieningen voor in het buitenland geplaatst burgerpersoneel);

 • d. de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen zeemacht, onderscheidenlijk de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen land- en luchtmacht;

 • e. de Regeling aanvullende voorzieningen Goose Bay;

 • f. de ministeriële regeling van 5 september 1984, nr. PP84/001/4382 (Aanvullende maandelijkse tegemoetkoming AFCENT);

 • g. het DBZ Voorzieningenstelsel Defensie (DBZV-DEF);

 • h. de Regeling faciliteiten genees- en tandheelkundige verstrekkingen buitenland;

 • i. de Regeling Voorzieningen UNTSO-waarnemers en

 • j. de ministeriële regeling van 25 februari 1982, nummer PP82/002/781 (Regeling Voorlopige voorzieningen Sinaï).

Artikel 30. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 31. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (afgekort: VBD).

Deze regeling zal worden geplaatst in de bundel Bezoldiging militairen (MP 31-400A) en in de bundel Uitvoering bezoldiging burgerpersoneel defensie (MP 33-310/320). Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,

voor deze:

de Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid,

B.H.J.J.M. Völkers

Tabel 1

Maand:

nov-21

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,07720

24,35009

26,18813

50,53822

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,07720

24,35009

26,18813

50,53822

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,07720

24,35009

13,09406

37,44415

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,07720

24,35009

13,09406

37,44415

€ 306,46

4. ongehuwd

2,07720

19,96707

13,09406

33,06113

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,07720

24,35009

13,09406

37,44415

€ 415,91

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54570

26,97095

15,84597

42,81692

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54570

26,97095

15,84597

42,81692

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54570

26,97095

7,92299

34,89394

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54570

26,97095

7,92299

34,89394

€ 306,46

4. ongehuwd

1,54570

22,11618

7,92299

30,03917

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54570

26,97095

7,92299

34,89394

€ 415,91

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

20,20000

8,43804

28,63804

€ 1.006,94

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

20,20000

8,43804

28,63804

€ 853,71

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

20,20000

4,21902

24,41902

€ 98,51

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

20,20000

4,21902

24,41902

€ 98,51

4. ongehuwd

1,00000

16,56400

4,21902

20,78302

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

20,20000

4,21902

24,41902

€ 383,08

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,32090

18,75393

50,01916

68,77309

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,32090

18,75393

50,01916

68,77309

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,32090

18,75393

25,00958

43,76351

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,32090

18,75393

25,00958

43,76351

€ 306,46

4. ongehuwd

2,32090

15,37822

25,00958

40,38780

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,32090

18,75393

25,00958

43,76351

€ 415,91

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

23,64540

32,79076

56,43616

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

23,64540

32,79076

56,43616

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

23,64540

16,39538

40,04078

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

23,64540

16,39538

40,04078

€ 306,46

4. ongehuwd

1,16045

19,38922

16,39538

35,78460

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

23,64540

16,39538

40,04078

€ 415,91

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56535

34,85585

49,43815

84,29400

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56535

34,85585

49,43815

84,29400

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56535

34,85585

24,71908

59,57493

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56535

34,85585

24,71908

59,57493

€ 306,46

4. ongehuwd

1,56535

28,58179

24,71908

53,30087

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56535

34,85585

24,71908

59,57493

€ 415,91

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44090

20,79325

5,65312

26,44637

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44090

20,79325

5,65312

26,44637

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44090

20,79325

2,82656

23,61981

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

2,82656

23,61981

€ 306,46

4. ongehuwd

1,44090

17,05047

2,82656

19,87703

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

2,82656

23,61981

€ 415,91

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44090

20,79325

16,01719

36,81044

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44090

20,79325

16,01719

36,81044

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44090

20,79325

8,00859

28,80184

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

8,00859

28,80184

€ 306,46

4. ongehuwd

1,44090

17,05047

8,00859

25,05906

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

8,00859

28,80184

€ 415,91

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44090

20,79325

22,61250

43,40575

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44090

20,79325

22,61250

43,40575

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44090

20,79325

11,30625

32,09950

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

11,30625

32,09950

€ 306,46

4. ongehuwd

1,44090

17,05047

11,30625

28,35672

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

11,30625

32,09950

€ 415,91

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

932,53770

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

932,53770

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 306,46

4. ongehuwd

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 415,91

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,41690

62,52397

46,90442

109,42839

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,41690

62,52397

46,90442

109,42839

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,41690

62,52397

23,45221

85,97618

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,41690

62,52397

23,45221

85,97618

€ 306,46

4. ongehuwd

7,41690

51,26965

23,45221

74,72186

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,41690

62,52397

23,45221

85,97618

€ 415,91

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,07720

20,30618

28,15165

48,45783

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,07720

20,30618

28,15165

48,45783

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,07720

20,30618

14,07582

34,38200

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,07720

20,30618

14,07582

34,38200

€ 306,46

4. ongehuwd

2,07720

16,65107

14,07582

30,72689

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,07720

20,30618

14,07582

34,38200

€ 415,91

Denemarken

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,43940

42,09237

11,08321

53,17558

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,43940

42,09237

11,08321

53,17558

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,43940

42,09237

5,54160

47,63397

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,43940

42,09237

5,54160

47,63397

€ 186,07

4. ongehuwd

7,43940

34,51575

5,54160

40,05735

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,43940

42,09237

5,54160

47,63397

€ 383,08

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,80000

8,62056

31,42056

€ 1.006,94

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,80000

8,62056

31,42056

€ 853,71

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,80000

4,31028

27,11028

€ 98,51

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,80000

4,31028

27,11028

€ 98,51

4. ongehuwd

1,00000

18,69600

4,31028

23,00628

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,80000

4,31028

27,11028

€ 383,08

Egypte

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

18,23070

71,93701

84,48985

156,42686

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

18,23070

71,93701

84,48985

156,42686

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

18,23070

71,93701

42,24492

114,18193

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

18,23070

71,93701

42,24492

114,18193

€ 306,46

4. ongehuwd

18,23070

58,98835

42,24492

101,23327

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

18,23070

71,93701

42,24492

114,18193

€ 415,91

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,50000

27,02700

42,52700

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,50000

27,02700

42,52700

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,50000

13,51350

29,01350

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,50000

13,51350

29,01350

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

12,71000

13,51350

26,22350

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,50000

13,51350

29,01350

€ 383,08

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

8,15724

24,35724

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

8,15724

24,35724

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

4,07862

20,27862

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

4,07862

20,27862

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

4,07862

17,36262

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

4,07862

20,27862

€ 383,08

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,20000

62,50296

136,70296

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,20000

62,50296

136,70296

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,20000

31,25148

105,45148

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,20000

31,25148

105,45148

€ 306,46

4. ongehuwd

1,00000

60,84400

31,25148

92,09548

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,20000

31,25148

105,45148

€ 415,91

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

10,00000

19,73400

29,73400

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

10,00000

19,73400

29,73400

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

10,00000

9,86700

19,86700

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

10,00000

9,86700

19,86700

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

8,20000

9,86700

18,06700

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

10,00000

9,86700

19,86700

€ 383,08

Hongarijë

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

364,20000

4,46183

17,92565

22,38748

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

364,20000

4,46183

17,92565

22,38748

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

364,20000

4,46183

8,96283

13,42466

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

364,20000

4,46183

8,96283

13,42466

€ 186,07

4. ongehuwd

364,20000

3,65870

8,96283

12,62153

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

364,20000

4,46183

8,96283

13,42466

€ 383,08

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,70280

53,15977

53,75908

106,91885

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,70280

53,15977

53,75908

106,91885

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,70280

53,15977

26,87954

80,03931

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,70280

53,15977

26,87954

80,03931

€ 306,46

4. ongehuwd

3,70280

43,59101

26,87954

70,47055

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,70280

53,15977

26,87954

80,03931

€ 415,91

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

10,90000

16,43538

27,33538

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

10,90000

16,43538

27,33538

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

10,90000

8,21769

19,11769

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

10,90000

8,21769

19,11769

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

8,93800

8,21769

17,15569

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

10,90000

8,21769

19,11769

€ 383,08

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,82275

40,44704

49,29691

89,74395

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,82275

40,44704

49,29691

89,74395

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,82275

40,44704

24,64846

65,09550

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,82275

40,44704

24,64846

65,09550

€ 306,46

4. ongehuwd

0,82275

33,16657

24,64846

57,81503

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,82275

40,44704

24,64846

65,09550

€ 415,91

Kenia

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

128,92600

50,45770

69,24064

119,69834

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

128,92600

50,45770

69,24064

119,69834

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

128,92600

50,45770

34,62032

85,07802

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

128,92600

50,45770

34,62032

85,07802

€ 306,46

4. ongehuwd

128,92600

41,37532

34,62032

75,99564

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

128,92600

50,45770

34,62032

85,07802

€ 415,91

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

8,60000

38,96568

47,56568

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

8,60000

38,96568

47,56568

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

8,60000

19,48284

28,08284

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

8,60000

19,48284

28,08284

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

7,05200

19,48284

26,53484

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

8,60000

19,48284

28,08284

€ 383,08

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,50000

7,08240

20,58240

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,50000

7,08240

20,58240

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,50000

3,54120

17,04120

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,50000

3,54120

17,04120

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

11,07000

3,54120

14,61120

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,50000

3,54120

17,04120

€ 383,08

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,74350

38,94863

9,75419

48,70282

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,74350

38,94863

9,75419

48,70282

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,74350

38,94863

4,87710

43,82573

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

4,87710

43,82573

€ 186,07

4. ongehuwd

9,74350

31,93788

4,87710

36,81498

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

4,87710

43,82573

€ 383,08

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,74350

38,94863

40,10058

79,04921

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,74350

38,94863

40,10058

79,04921

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,74350

38,94863

20,05029

58,99892

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

20,05029

58,99892

€ 186,07

4. ongehuwd

9,74350

31,93788

20,05029

51,98817

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

20,05029

58,99892

€ 383,08

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,74350

38,94863

13,00559

51,95422

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,74350

38,94863

13,00559

51,95422

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,74350

38,94863

6,50280

45,45143

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

6,50280

45,45143

€ 186,07

4. ongehuwd

9,74350

31,93788

6,50280

38,44068

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

6,50280

45,45143

€ 383,08

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,60000

7,77504

32,37504

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,60000

7,77504

32,37504

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,60000

3,88752

28,48752

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,60000

3,88752

28,48752

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

20,17200

3,88752

24,05952

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,60000

3,88752

28,48752

€ 383,08

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,61945

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,61945

0,00000

16,38000

16,38000

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 186,07

4. ongehuwd

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 383,08

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

0,00000

8,58000

8,58000

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

0,00000

8,58000

8,58000

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 383,08

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,94875

0,92124

35,42336

36,34460

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,94875

0,92124

35,42336

36,34460

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,94875

0,92124

17,71168

18,63292

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,94875

0,92124

17,71168

18,63292

€ 186,07

4. ongehuwd

4,94875

0,75542

17,71168

18,46710

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,94875

0,92124

17,71168

18,63292

€ 383,08

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

19,17506

36,25305

55,42811

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

19,17506

36,25305

55,42811

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

19,17506

18,12653

37,30159

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

18,12653

37,30159

€ 306,46

4. ongehuwd

1,16045

15,72355

18,12653

33,85008

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

18,12653

37,30159

€ 415,91

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,35260

26,97261

52,49048

79,46309

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,35260

26,97261

52,49048

79,46309

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,35260

26,97261

26,24524

53,21785

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,35260

26,97261

26,24524

53,21785

€ 306,46

4. ongehuwd

4,35260

22,11754

26,24524

48,36278

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,35260

26,97261

26,24524

53,21785

€ 415,91

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,00000

10,76400

25,76400

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,00000

10,76400

25,76400

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,00000

5,38200

20,38200

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,00000

5,38200

20,38200

€ 186,07

4. ongehuwd

1,00000

12,30000

5,38200

17,68200

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,00000

5,38200

20,38200

€ 383,08

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

234,41105

6,61733

50,72853

57,34586

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

234,41105

6,61733

50,72853

57,34586

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

234,41105

6,61733

25,36426

31,98159

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

234,41105

6,61733

25,36426

31,98159

€ 306,46

4. ongehuwd

234,41105

5,42621

25,36426

30,79047

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

234,41105

6,61733

25,36426

31,98159

€ 415,91

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

19,17506

28,81653

47,99159

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

19,17506

28,81653

47,99159

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

19,17506

14,40826

33,58332

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

14,40826

33,58332

€ 306,46

4. ongehuwd

1,16045

15,72355

14,40826

30,13181

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

14,40826

33,58332

€ 415,91

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,07720

17,37435

29,29664

46,67099

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,07720

17,37435

29,29664

46,67099

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,07720

17,37435

14,64832

32,02267

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,07720

17,37435

14,64832

32,02267

€ 306,46

4. ongehuwd

2,07720

14,24697

14,64832

28,89529

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,07720

17,37435

14,64832

32,02267

€ 415,91

Suriname

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

21,50700

9,35370

37,53019

46,88389

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

21,50700

9,35370

37,53019

46,88389

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

21,50700

9,35370

18,76509

28,11879

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

21,50700

9,35370

18,76509

28,11879

€ 306,46

4. ongehuwd

21,50700

7,67003

18,76509

26,43512

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

21,50700

9,35370

18,76509

28,11879

€ 415,91

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,01475

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,01475

0,00000

30,42000

30,42000

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 186,07

4. ongehuwd

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 383,08

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,84500

10,99822

8,65786

19,65608

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,84500

10,99822

8,65786

19,65608

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,84500

10,99822

4,32893

15,32715

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,84500

10,99822

4,32893

15,32715

€ 186,07

4. ongehuwd

0,84500

9,01854

4,32893

13,34747

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,84500

10,99822

4,32893

15,32715

€ 383,08

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

22,83261

8,62285

31,45546

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

22,83261

8,62285

31,45546

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

22,83261

4,31142

27,14403

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

22,83261

4,31142

27,14403

€ 306,46

4. ongehuwd

1,16045

18,72274

4,31142

23,03416

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

22,83261

4,31142

27,14403

€ 415,91

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

17,39225

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.313,40

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

17,39225

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.006,94

2. gehuwd gezin niet aldaar

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 306,46

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 306,46

4. ongehuwd

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 306,46

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 415,91

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,97875

14,65614

11,62613

26,28227

€ 1.094,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,97875

14,65614

11,62613

26,28227

€ 897,49

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,97875

14,65614

5,81307

20,46921

€ 186,07

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,97875

14,65614

5,81307

20,46921

€ 186,07

4. ongehuwd

9,97875

12,01804

5,81307

17,83111

€ 273,63

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,97875

14,65614

5,81307

20,46921

€ 383,08

Tabel 1.a

Maand:

nov-21

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,07720

24,35009

26,18813

50,53822

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,07720

24,35009

26,18813

50,53822

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,07720

24,35009

13,09406

37,44415

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,07720

24,35009

13,09406

37,44415

€ 481,58

4. ongehuwd

2,07720

19,96707

13,09406

33,06113

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,07720

24,35009

13,09406

37,44415

€ 689,54

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,54570

26,97095

15,84597

42,81692

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,54570

26,97095

15,84597

42,81692

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,54570

26,97095

7,92299

34,89394

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,54570

26,97095

7,92299

34,89394

€ 481,58

4. ongehuwd

1,54570

22,11618

7,92299

30,03917

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,54570

26,97095

7,92299

34,89394

€ 689,54

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

20,20000

8,43804

28,63804

€ 1.203,95

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

20,20000

8,43804

28,63804

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

20,20000

4,21902

24,41902

€ 142,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

20,20000

4,21902

24,41902

€ 207,96

4. ongehuwd

1,00000

16,56400

4,21902

20,78302

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

20,20000

4,21902

24,41902

€ 536,31

Belize

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,32090

18,75393

50,01916

68,77309

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,32090

18,75393

50,01916

68,77309

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,32090

18,75393

25,00958

43,76351

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,32090

18,75393

25,00958

43,76351

€ 481,58

4. ongehuwd

2,32090

15,37822

25,00958

40,38780

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,32090

18,75393

25,00958

43,76351

€ 689,54

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

23,64540

32,79076

56,43616

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

23,64540

32,79076

56,43616

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

23,64540

16,39538

40,04078

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

23,64540

16,39538

40,04078

€ 481,58

4. ongehuwd

1,16045

19,38922

16,39538

35,78460

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

23,64540

16,39538

40,04078

€ 689,54

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,56535

34,85585

49,43815

84,29400

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,56535

34,85585

49,43815

84,29400

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,56535

34,85585

24,71908

59,57493

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,56535

34,85585

24,71908

59,57493

€ 481,58

4. ongehuwd

1,56535

28,58179

24,71908

53,30087

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,56535

34,85585

24,71908

59,57493

€ 689,54

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44090

20,79325

5,65312

26,44637

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44090

20,79325

5,65312

26,44637

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44090

20,79325

2,82656

23,61981

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

2,82656

23,61981

€ 481,58

4. ongehuwd

1,44090

17,05047

2,82656

19,87703

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

2,82656

23,61981

€ 689,54

Canada (Bagotville)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44090

20,79325

16,01719

36,81044

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44090

20,79325

16,01719

36,81044

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44090

20,79325

8,00859

28,80184

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

8,00859

28,80184

€ 481,58

4. ongehuwd

1,44090

17,05047

8,00859

25,05906

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

8,00859

28,80184

€ 689,54

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,44090

20,79325

22,61250

43,40575

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,44090

20,79325

22,61250

43,40575

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,44090

20,79325

11,30625

32,09950

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

11,30625

32,09950

€ 481,58

4. ongehuwd

1,44090

17,05047

11,30625

28,35672

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,44090

20,79325

11,30625

32,09950

€ 689,54

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

932,53770

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

932,53770

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 481,58

4. ongehuwd

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

932,53770

0,00000

11,31000

11,31000

€ 689,54

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,41690

62,52397

46,90442

109,42839

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,41690

62,52397

46,90442

109,42839

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,41690

62,52397

23,45221

85,97618

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,41690

62,52397

23,45221

85,97618

€ 481,58

4. ongehuwd

7,41690

51,26965

23,45221

74,72186

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,41690

62,52397

23,45221

85,97618

€ 689,54

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,07720

20,30618

28,15165

48,45783

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,07720

20,30618

28,15165

48,45783

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,07720

20,30618

14,07582

34,38200

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,07720

20,30618

14,07582

34,38200

€ 481,58

4. ongehuwd

2,07720

16,65107

14,07582

30,72689

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,07720

20,30618

14,07582

34,38200

€ 689,54

Denemarken

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,43940

42,09237

11,08321

53,17558

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,43940

42,09237

11,08321

53,17558

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,43940

42,09237

5,54160

47,63397

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,43940

42,09237

5,54160

47,63397

€ 295,52

4. ongehuwd

7,43940

34,51575

5,54160

40,05735

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,43940

42,09237

5,54160

47,63397

€ 536,31

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,80000

8,62056

31,42056

€ 1.203,95

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,80000

8,62056

31,42056

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,80000

4,31028

27,11028

€ 142,29

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,80000

4,31028

27,11028

€ 207,96

4. ongehuwd

1,00000

18,69600

4,31028

23,00628

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,80000

4,31028

27,11028

€ 536,31

Egypte

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

18,23070

71,93701

84,48985

156,42686

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

18,23070

71,93701

84,48985

156,42686

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

18,23070

71,93701

42,24492

114,18193

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

18,23070

71,93701

42,24492

114,18193

€ 481,58

4. ongehuwd

18,23070

58,98835

42,24492

101,23327

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

18,23070

71,93701

42,24492

114,18193

€ 689,54

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,50000

27,02700

42,52700

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,50000

27,02700

42,52700

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,50000

13,51350

29,01350

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,50000

13,51350

29,01350

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

12,71000

13,51350

26,22350

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,50000

13,51350

29,01350

€ 536,31

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,20000

8,15724

24,35724

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,20000

8,15724

24,35724

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,20000

4,07862

20,27862

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

4,07862

20,27862

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

13,28400

4,07862

17,36262

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,20000

4,07862

20,27862

€ 536,31

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,20000

62,50296

136,70296

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,20000

62,50296

136,70296

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,20000

31,25148

105,45148

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,20000

31,25148

105,45148

€ 481,58

4. ongehuwd

1,00000

60,84400

31,25148

92,09548

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,20000

31,25148

105,45148

€ 689,54

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

10,00000

19,73400

29,73400

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

10,00000

19,73400

29,73400

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

10,00000

9,86700

19,86700

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

10,00000

9,86700

19,86700

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

8,20000

9,86700

18,06700

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

10,00000

9,86700

19,86700

€ 536,31

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

364,20000

4,46183

17,92565

22,38748

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

364,20000

4,46183

17,92565

22,38748

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

364,20000

4,46183

8,96283

13,42466

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

364,20000

4,46183

8,96283

13,42466

€ 295,52

4. ongehuwd

364,20000

3,65870

8,96283

12,62153

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

364,20000

4,46183

8,96283

13,42466

€ 536,31

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

3,70280

53,15977

53,75908

106,91885

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

3,70280

53,15977

53,75908

106,91885

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

3,70280

53,15977

26,87954

80,03931

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

3,70280

53,15977

26,87954

80,03931

€ 481,58

4. ongehuwd

3,70280

43,59101

26,87954

70,47055

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

3,70280

53,15977

26,87954

80,03931

€ 689,54

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

10,90000

16,43538

27,33538

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

10,90000

16,43538

27,33538

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

10,90000

8,21769

19,11769

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

10,90000

8,21769

19,11769

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

8,93800

8,21769

17,15569

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

10,90000

8,21769

19,11769

€ 536,31

Jordanië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,82275

40,44704

49,29691

89,74395

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,82275

40,44704

49,29691

89,74395

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,82275

40,44704

24,64846

65,09550

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,82275

40,44704

24,64846

65,09550

€ 481,58

4. ongehuwd

0,82275

33,16657

24,64846

57,81503

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,82275

40,44704

24,64846

65,09550

€ 689,54

Kenia

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

128,92600

50,45770

69,24064

119,69834

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

128,92600

50,45770

69,24064

119,69834

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

128,92600

50,45770

34,62032

85,07802

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

128,92600

50,45770

34,62032

85,07802

€ 481,58

4. ongehuwd

128,92600

41,37532

34,62032

75,99564

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

128,92600

50,45770

34,62032

85,07802

€ 689,54

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

8,60000

38,96568

47,56568

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

8,60000

38,96568

47,56568

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

8,60000

19,48284

28,08284

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

8,60000

19,48284

28,08284

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

7,05200

19,48284

26,53484

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

8,60000

19,48284

28,08284

€ 536,31

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,50000

7,08240

20,58240

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,50000

7,08240

20,58240

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,50000

3,54120

17,04120

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,50000

3,54120

17,04120

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

11,07000

3,54120

14,61120

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,50000

3,54120

17,04120

€ 536,31

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,74350

38,94863

9,75419

48,70282

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,74350

38,94863

9,75419

48,70282

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,74350

38,94863

4,87710

43,82573

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

4,87710

43,82573

€ 295,52

4. ongehuwd

9,74350

31,93788

4,87710

36,81498

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

4,87710

43,82573

€ 536,31

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,74350

38,94863

40,10058

79,04921

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,74350

38,94863

40,10058

79,04921

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,74350

38,94863

20,05029

58,99892

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

20,05029

58,99892

€ 295,52

4. ongehuwd

9,74350

31,93788

20,05029

51,98817

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

20,05029

58,99892

€ 536,31

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,74350

38,94863

13,00559

51,95422

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,74350

38,94863

13,00559

51,95422

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,74350

38,94863

6,50280

45,45143

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

6,50280

45,45143

€ 295,52

4. ongehuwd

9,74350

31,93788

6,50280

38,44068

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,74350

38,94863

6,50280

45,45143

€ 536,31

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,60000

7,77504

32,37504

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,60000

7,77504

32,37504

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,60000

3,88752

28,48752

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,60000

3,88752

28,48752

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

20,17200

3,88752

24,05952

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,60000

3,88752

28,48752

€ 536,31

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,61945

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,61945

0,00000

16,38000

16,38000

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 295,52

4. ongehuwd

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,61945

0,00000

8,19000

8,19000

€ 536,31

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

0,00000

8,58000

8,58000

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

0,00000

8,58000

8,58000

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

0,00000

4,29000

4,29000

€ 536,31

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,94875

0,92124

35,42336

36,34460

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,94875

0,92124

35,42336

36,34460

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,94875

0,92124

17,71168

18,63292

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,94875

0,92124

17,71168

18,63292

€ 295,52

4. ongehuwd

4,94875

0,75542

17,71168

18,46710

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,94875

0,92124

17,71168

18,63292

€ 536,31

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

19,17506

36,25305

55,42811

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

19,17506

36,25305

55,42811

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

19,17506

18,12653

37,30159

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

18,12653

37,30159

€ 481,58

4. ongehuwd

1,16045

15,72355

18,12653

33,85008

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

18,12653

37,30159

€ 689,54

Saoedi Arabië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,35260

26,97261

52,49048

79,46309

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,35260

26,97261

52,49048

79,46309

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,35260

26,97261

26,24524

53,21785

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,35260

26,97261

26,24524

53,21785

€ 481,58

4. ongehuwd

4,35260

22,11754

26,24524

48,36278

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,35260

26,97261

26,24524

53,21785

€ 689,54

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,00000

10,76400

25,76400

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,00000

10,76400

25,76400

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,00000

5,38200

20,38200

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,00000

5,38200

20,38200

€ 295,52

4. ongehuwd

1,00000

12,30000

5,38200

17,68200

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,00000

5,38200

20,38200

€ 536,31

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

234,41105

6,61733

50,72853

57,34586

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

234,41105

6,61733

50,72853

57,34586

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

234,41105

6,61733

25,36426

31,98159

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

234,41105

6,61733

25,36426

31,98159

€ 481,58

4. ongehuwd

234,41105

5,42621

25,36426

30,79047

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

234,41105

6,61733

25,36426

31,98159

€ 689,54

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

19,17506

28,81653

47,99159

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

19,17506

28,81653

47,99159

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

19,17506

14,40826

33,58332

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

14,40826

33,58332

€ 481,58

4. ongehuwd

1,16045

15,72355

14,40826

30,13181

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

19,17506

14,40826

33,58332

€ 689,54

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,07720

17,37435

29,29664

46,67099

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,07720

17,37435

29,29664

46,67099

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,07720

17,37435

14,64832

32,02267

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,07720

17,37435

14,64832

32,02267

€ 481,58

4. ongehuwd

2,07720

14,24697

14,64832

28,89529

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,07720

17,37435

14,64832

32,02267

€ 689,54

Suriname

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

21,50700

9,35370

37,53019

46,88389

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

21,50700

9,35370

37,53019

46,88389

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

21,50700

9,35370

18,76509

28,11879

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

21,50700

9,35370

18,76509

28,11879

€ 481,58

4. ongehuwd

21,50700

7,67003

18,76509

26,43512

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

21,50700

9,35370

18,76509

28,11879

€ 689,54

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

11,01475

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

11,01475

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 295,52

4. ongehuwd

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

11,01475

0,00000

15,21000

15,21000

€ 536,31

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,84500

10,99822

8,65786

19,65608

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,84500

10,99822

8,65786

19,65608

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,84500

10,99822

4,32893

15,32715

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,84500

10,99822

4,32893

15,32715

€ 295,52

4. ongehuwd

0,84500

9,01854

4,32893

13,34747

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,84500

10,99822

4,32893

15,32715

€ 536,31

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,16045

22,83261

8,62285

31,45546

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,16045

22,83261

8,62285

31,45546

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,16045

22,83261

4,31142

27,14403

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,16045

22,83261

4,31142

27,14403

€ 481,58

4. ongehuwd

1,16045

18,72274

4,31142

23,03416

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,16045

22,83261

4,31142

27,14403

€ 689,54

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

17,39225

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.587,03

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

17,39225

0,00000

24,18000

24,18000

€ 1.499,47

2. gehuwd gezin niet aldaar

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 394,02

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 481,58

4. ongehuwd

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 372,13

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

17,39225

0,00000

12,09000

12,09000

€ 689,54

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,97875

14,65614

11,62613

26,28227

€ 1.247,73

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,97875

14,65614

11,62613

26,28227

€ 1.203,95

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,97875

14,65614

5,81307

20,46921

€ 229,85

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,97875

14,65614

5,81307

20,46921

€ 295,52

4. ongehuwd

9,97875

12,01804

5,81307

17,83111

€ 317,41

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,97875

14,65614

5,81307

20,46921

€ 536,31

Tabel 2 Duurtecorrecties (ad artikel 1, lid 1, onderdeel u VBD)

Land

% DT

(nov 2010)

koers DT

(nov 2010)

koers

dec 2010

koers-

factor

% DC

(dec 2010)

Afghanistan

36,86

0,01606

0,01667

1,037982565

42,06

Aruba

– 11,53

0,41093

0,42116

1,024894751

– 9,33

Australië

21,48

0,70314

0,72844

1,035981455

25,85

België

9,1

   

1,000000000

9,1

Bonaire

– 16,45

0,41093

0,42116

1,024894751

– 14,37

Burundi

– 13,6

0,00059

0,00061

1,033898305

– 10,67

Canada

8,66

0,70408

0,73986

1,050818089

14,18

Chili

– 1,3

0,00147

0,00156

1,061224489

4,74

China

28,1

0,10852

0,11310

1,042204202

33,51

Curaçao

– 16,45

0,41093

0,42116

1,024894751

– 14,37

Denemarken

37,35

0,13407

0,13414

1,000522115

37,42

Duitsland

8,9

   

1,000000000

8,9

Estland

3

   

1,000000000

3

Frankrijk

9,8

   

1,000000000

9,8

Frans Guyana

73

   

1,000000000

73

Gabon (Afrika)

56,75

0,00152

0,00152

1,000000000

56,75

Griekenland

6,3

   

1,000000000

6,3

Hongarije

2,34

0,00362

0,00358

0,988950276

1,21

Indonesië

11,55

0,00008

0,00008

1,000000000

11,55

Israël

3,1

0,1987

0,20534

1,033417212

6,55

Italië

3

   

1,000000000

3

Litouwen

– 5,2

0,28961

0,28960

0,99997104

– 5,20

Luxemburg

2

   

1,000000000

2

Maleisië

– 12,3

0,23308

0,23932

1,026771924

– 9,95

Mali

29,03

0,00152

0,00152

1,000000000

29,03

Marokko

5,7

0,08895

0,08954

1,006632940

6,4

Noorwegen

41,05

0,12282

0,12284

1,000162840

41,07

Polen

– 5,09

0,25318

0,24784

0,978908287

– 7,09

Portugal

– 8,3

   

1,000000000

– 8,3

Saba

– 16,45

0,41093

0,42116

1,024894751

– 14,37

Slowakije

27,9

   

1,000000000

27,9

Spanje

2

   

1,000000000

2

St. Eustasius

– 16,45

0,41093

0,42116

1,024894751

– 14,37

St. Maarten

– 17,58

0,41093

0,42116

1,024894751

– 15,53

Sri Lanka

6,6

0,00649

0,00676

1,041402631

11,01

Suriname

– 12,85

0,26424

0,27463

1,039320315

– 9,42

Turkije

24,65

0,50408

0,50782

1,007419457

25,57

VAE

1,66

0,19749

0,20525

1,039293129

5,65

Verenigd Koninkrijk

– 8,7

1,1443

1,1777

1,029188150

– 6,04

Verenigde Staten van Amerika

– 18,08

0,72543

0,75398

1,039355968

– 14,86

Zuid Afrika

– 4,26

0,10318

0,1058

1,025392518

– 1,83

Zuid Korea

41,05

0,00064

0,00066

1,031250000

45,46

Zweden

15,3

0,10691

0,10801

1,010289030

16,49

Tabel 3 Toelage-buitenland bij verblijf ten zuiden van de Noorderkeerkring voor gehuwde militairen van de Koninklijke marine (bedrag per maand in guldens)

(vervallen)

Tabel 4 Toelage-buitenland bij verblijf ten zuiden van de Noorderkeerkring voor ongehuwde militairen van de Koninklijke marine (bedrag per maand in guldens)

(vervallen)

Tabel 5 Verhoging toelage-buitenland (indien het kind verblijft in het gebied van plaatsing) (ad art. 9, 2e lid VBD) Bedragen met ingang van 1 april 2020

Gebied

Basisbedrag per maand

Grondslag voor de duurtecorrectie per maand

Binnen Europa

€ 82,06

92,68

Buiten Europa

€ 175,96

Tabel 6 Verhoging toelage-buitenland (indien het kind niet verblijft in het gebied van plaatsing) (ad art. 9, 3e lid VBD) Bedragen met ingang van 1 april 2020

Bedrag per maand indien het kind jonger is dan 18 jaar en het niet samenwonen van het kind met de gezinsleden van de militair uitsluitend het gevolg is van het verblijf van die gezinsleden buiten Nederland

Bedrag per maand in overige gevallen

€ 353,01

€ 282,14

Tabel 7 Aanvullende toelage buitenland (ad artikel 10 VBD) Basisbedragen per: 1 januari 2002

Categorie

Basisbedrag per maand van de aanvullende toelage-buitenland

in euro’s indien aanspraak bestaat op:

toelage officieren-arts,

- tandarts en -apotheker

(ad artikel 7 IRM)

vliegtoelage en

garantievliegtoelage

(ad artikel 10 en 11 IRM)

toelage

woninghuur

KMAR

(ad artikel 39 IRM)

ltz2oc

kap

ltz1

maj

kltz-ktz

lkol/kol

Cat A

Cat B

Cat C

gehuwd, gezinsleden aldaar

258.65

322.18

176.97

394.79

326.72

245.04

45.38

gehuwd, gezinsleden niet aldaar

258.65

322.18

176.97

394.79

326.72

245.04

45.38

ongehuwd

231.43

304.03

158.82

349.41

290.42

226.89

27.23

Tabel 8 Huisvesting en voeding van defensie (tegemoetkoming kosten voeding indien zelf voor betaling moet worden zorggedragen) (ad art. 12, 5e lid, onder a VBD) Bedragen per 1 juni 2018

Gebied

Locatie/Categorie

Bedrag per dag van de tegemoetkoming

officieren

onderofficieren

overige militairen

België

Brussel

SHAPE

Oostende

Brugge

€ 19,83

€ 17,35

€ 13,63

€ 19,83

€ 17,35

€ 13,63

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

Verenigd Koninkrijk

Entitled Personel1

Nonentitled Personel

£ 6,35

£ 29,46

£ 5,16

£ 17,57

£ 4,31

£ 8,96

Verenigde Staten van Amerika

Fort Rucker

Fort Bliss/Redstone Arsenal

Sheppard Airforce Base

US$ 4,95

US$ 6,40

US$ 14,00

elders

US$ 13,35

US$ 12,85

US$ 10,60

1 Entitled personnel geniet dezelfde faciliteiten als aldaar geplaatst Brits personeel en is het lage tarief verschuldigd.

Tabel 9: Huisvesting en voeding van rijkswege (tegemoetkoming kosten voeding indien geen gebruik gemaakt kan worden van voeding van rijkswege) (VBD ad art. 12, 6e lid, onder a)

Bedragen per 1 januari 2021

Gebied

Locatie/Categorie

Bedrag per dag van de tegemoetkoming

officieren

onder-

officieren

overige

militairen

België

Brussel

SHAPE

Oostende

Brugge

€ 8,69

€ 8,69

Nihil

Nihil

€ 6,21

€ 6,21

Nihil

Nihil

€ 2,49

€ 2,49

Nihil

Nihil

Verenigd Koninkrijk

Entitled personnel1

Nonentitled personnel

Nihil

£ 19,71

Nihil

£ 7,82

Nihil

Nihil

Verenigde Staten van Amerika

Fort Rucker

Fort Bliss/Redstone Arsenal

Sheppard Airforce Base

Nihil

Nihil

€ 0,99

 

Elders

€ 0,34

Nihil

Nihil

1 Entitled personnel geniet dezelfde faciliteiten als aldaar geplaatst Brits personeel en is het lage tarief verschuldigd.

Tabel 10 Tegemoetkoming onderwijskosten

(vervallen)

Tabel 11 Tegemoetkoming kledingkosten (Goose Bay, Canada)

(vervallen)

Tabel 12: Tegemoetkoming kledingkosten (gebied binnen de keerkringen) (ad art. 17, 2e en 3e lid VBD) Bedragen per: 1 maart 2021

Gezinslid

Bedrag

levenspartner of ambtenaar

€ 664,19

Overige gezinsleden

€ 133,90

Tabel 13 Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland (overzicht onderdelen in Duitsland)

(vervallen)

Tabel 14 Tegemoetkoming grensgangers

(vervallen)

Tabel 15 Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada (ad art. 21, 2e lid VBD) Bedragen per: 1 januari 1996

Gebied

Maximumbedrag

Verenigde Staten van Amerika

US$ 1.200

Canada

CAN$ 1.200

Tabel 16 Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba (ad art. 22, 2e lid VBD) Bedragen per: 1 januari 1996

Gebied

Maximumbedrag

Verenigde Staten van Amerika

US$ 3.600

Canada

CAN$ 3.600

Nederlandse Antillen

NAƒ 3.000

Aruba

Aƒ 2.300

Tabel 17 Geassimileerde schaal IBBAD (ad art. 24, 2e lid VBD)

Functieschaal

DBZV

Geassimileerde

rang KM

Geassimileerde

rang KL/KLu

Geassimileerde

schaal IBBAD

4

kpl

4

5

matr1

kpl1

5

6

kpl

sgt

6

7

sgt

sgt1

7

8

smjr/ltz3

sm/tlnt

8

9

aoo/ltz2

aoo/elnt

9

10

ltz2oc

kap

10

12

ltz1

maj

12

14

kltz

lkol

14

16

ktz

kol

16

17

cdr

bgen

17

18

sbn

genm

18

19

vadm

lgen

sg/dg

20

ltadm

gen

Tabel 18 Tegemoetkoming meerkosten beginperiode Bedragen met ingang van 1 januari 2021
 

binnen Europa

buiten Europa

Voor de defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing

€ 5.474,80

€ 9.802,36

Voor de defensieambtenaar die van rijkswege wordt gehuisvest in het land van plaatsing

€ 1.576,08

€ 2.629,48

Terug naar begin van de pagina