Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017, nr. MBO/1159232, houdende vaststelling van de standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen BES (Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.4.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling is tot en met 31 december 2018 uitsluitend van toepassing op instellingen waarvan alle opleidingen voor 1 augustus 2017 de basiskwaliteit hebben bereikt of vanaf 1 augustus 2017 voor de eerste keer de basiskwaliteit bereiken. De Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES is vanaf die datum voor deze instellingen niet langer van toepassing.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage behorende bij de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017

A. De drie standaarden

In onderstaande tabel staan de drie standaarden voor de examenkwaliteit met per standaard de uitwerking. De examenkwaliteit van elke beroepsopleiding moet voldoen aan de drie standaarden. De instelling moet dat realiseren, bewaken, eventueel tijdig verbeteren en zich daarover verantwoorden. Tevens heeft de inspectie tot taak om de examenkwaliteit te beoordelen aan de hand van de standaarden voor de examenkwaliteit.

 

Standaard

Uitwerking

1.

De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering.

De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma of een certificaat.

De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de exameninstrumenten, van de afname en beoordeling en van de diplomering en ziet in voorkomende gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen.

De examencommissie borgt in alle fases van de examinering de deskundigheid van de betrokken personen. Het beroepenveld is betrokken bij de beoordeling van de examenkwaliteit.

De instelling betrekt de bevindingen van de examencommissie over de examenkwaliteit in haar verantwoording over de kwaliteit van de examens in een openbaar, jaarlijks verslag.

2.

Het exameninstrumen-tarium sluit aan op de uitstroomeisen van de opleiding en voldoet aan de toetstechnische eisen.

Het exameninstrumentarium dekt de eisen van de opleidingen. De examenvormen zijn afgestemd op de exameninhoud.

Het exameninstrumentarium heeft een passende taakcomplexiteit. Het instrumentarium maakt evenwichtige waardering mogelijk en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en overige vereisten van de opleiding. De cesuur ligt op het niveau waarop de student aan de eisen voldoet. Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling mogelijk.

3.

De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk.

De afnamecondities en beoordelingen zijn voor deelnemers gelijkwaardig. De condities doen recht aan de context van het toekomstig beroep; onderdelen van het examen vinden in de (reële) beroepspraktijk plaats. De beoordeling levert betrouwbare uitkomsten op, vindt deskundig plaats en is gericht op een passende balans in vereiste kennis, houding en vaardigheden.

De inrichting van het examen, de planning van de examenperiodes, de beoordelingswijze en de procedure voor beroep en bezwaar zijn tijdig voor deelnemers beschikbaar en voor alle betrokkenen transparant en eenduidig.

B. De normering

De standaarden en de omschrijving onder ’Uitwerking’ zijn gebaseerd op de in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES) neergelegde vereisten. De situatie bij de opleiding voldoet aan een standaard als aan de omschrijving onder ‘Uitwerking’ is voldaan.

Er is sprake van voldoende examenkwaliteit bij een opleiding als de situatie aan de drie standaarden voor de examenkwaliteit voldoet. En er is sprake van onvoldoende examenkwaliteit als de situatie niet aan één of meer van de drie standaarden voldoet.

Schematisch overzicht:

 • Normering voor de afzonderlijke standaarden

  Oordeel standaard

  Norm

  Voldoende (basiskwaliteit)

  De opleiding voldoet aan de criteria die staan aangegeven bij de standaard onder ‘Uitwerking’.

  Onvoldoende

  De opleiding voldoet in onvoldoende mate aan de criteria die staan aangegeven bij de standaard onder ‘Uitwerking’.

 • Normering voor het kwaliteitsgebied examinering en diplomering (c.q. normering voor het eindoordeel over de examenkwaliteit van de opleiding)

  Oordeel kwaliteitsgebied ‘Examinering en diplomering’

  Norm

  Voldoende (basiskwaliteit)

  De drie standaarden zijn voldoende.

  Onvoldoende

  Eén of meer van de drie standaarden zijn onvoldoende.

C. De bevinding ‘goed’

Indien voor een standaard het oordeel ‘voldoende’ is, kan daaraan de bevinding ‘goed’ worden toegevoegd. Om te bepalen of de bevinding ‘goed’ kan worden afgegeven, wordt gekeken naar de eigen aspecten van kwaliteit. Dit zijn kwaliteitsdoelen en ambities die het bevoegd gezag zelf bepaalt en die verder reiken dan de vereiste basiskwaliteit.

Schematisch overzicht:

 • Bevinding voor de afzonderlijke standaarden

  Bevinding standaard

  Norm

  Goed

  De standaard is voldoende en de opleiding realiseert op overtuigende wijze eigen aspecten van kwaliteit.

 • Bevinding voor het kwaliteitsgebied examinering en diplomering (c.q. normering voor het eindoordeel over de examenkwaliteit van de opleiding)

  Bevinding kwaliteitsgebied examinering en diplomering

  Norm

  Goed

  De drie standaarden zijn voldoende en ten minste standaard 1 is goed bevonden.

Terug naar begin van de pagina