Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op de artikelen 19, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel h van de Wet op het accountantsberoep;

Overwegende dat per 1 januari 2017 de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen in werking zijn getreden en dat deze vanaf 1 januari 2018 van invloed zijn op de uitvoering van toetsingen door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Overwegende dat de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants op grond van artikel 30, tweede lid van de Wet op het accountantsberoep de kosten van de werkzaamheden die zij verricht ter beoordeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een accountant in rekening kan brengen bij haar leden of de kantoren waarbij deze leden werkzaam zijn;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

De in deze verordening opgenomen tarieven en vergoedingen gelden exclusief omzetbelasting.

Hoofdstuk 2. Vergoeding kwaliteitsbeoordelingen

Artikel 3

 • 1 Het bestuur brengt ter vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 30, tweede lid van de Wet op het accountantsberoep een tarief in rekening volgens de tarieventabel in bijlage 1:

  • a. jaarlijks per accountant;

  • b. per verrichte toetsing of hertoetsing;

  • c. per verbeterplan als bedoeld in artikel 16 eerste en vierde lid van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • d. voor de bestede uren aan het verrichten van een thematisch onderzoek;

  • e. voor de bestede uren aan het verrichten van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • f. voor de bestede uren aan het verrichten van een incidentenonderzoek als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onder a, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • g. voor de bestede uren aan het verrichten van een onderzoek naar niet-naleving van de beroepsnormen als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onder b, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

 • 2 Het bestuur brengt het tarief, bedoeld in het eerste lid, in rekening bij:

  • a. de getoetste accountantspraktijk; of

  • b. de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de getoetste accountantsafdeling behoort.

 • 3 Onverminderd de voorgaande leden brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 30, tweede lid van de Wet op het accountantsberoep een tarief in rekening volgens de tarieventabel in bijlage 1:

  • a. bij de bezochte accountantsorganisatie, voor de bestede uren aan het verrichten van een periodiek bezoek als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • b. bij de accountantseenheid die om vrijstelling verzoekt, per verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • c. bij de koepelorganisatie die om accreditatie verzoekt, voor de bestede uren aan de beoordeling van een verzoek om accreditatie als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op accountantseenheden die lid zijn van een koepelorganisatie waaraan een accreditatie als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen is verleend.

 • 5 De hoogte van het tarief per verrichte toetsing of hertoetsing wordt berekend op basis van de categorie waarin de accountantseenheid wordt ingedeeld op grond van omvang en werkzaamheden.

 • 6 Het bestuur maakt met de koepelorganisatie, die om accreditatie verzoekt, afspraken over de aan het onderzoek te besteden uren door de toetsers en de toetser optredend als teamleider.

Artikel 4

 • 1 De categorieën, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, zijn:

  • a. Categorie I:

   • 1°. de accountantspraktijk waarbij één accountant betrokken is bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, met een omzet van ten hoogste € 450.000,– per jaar en die geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht; of

   • 2°. de accountantsafdeling waarbij één accountant betrokken is bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, en die geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht;

  • b. Categorie II: de accountantspraktijk waarbij één accountant betrokken is bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, met een omzet van meer dan € 450.000,– per jaar en die geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht;

  • c. Categorie III: de accountantseenheid waarbij één accountant betrokken is bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, en die structureel één of meer assurance-opdrachten verricht;

  • d. Categorie IV: de accountantseenheid waarbij ten hoogste twee accountants betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, en die geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht;

  • e. Categorie V: de accountantseenheid waarbij ten hoogste twee accountants betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering, en die structureel één of meer assurance-opdrachten verricht;

  • f. Categorie VI: de accountantseenheid die assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten hoogste negen accountants betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering;

  • g. Categorie VII: de accountantseenheid die assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering;

  • h. Categorie VIII: de accountantseenheid die assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering;

  • i. Categorie IX: de accountantseenheid die assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar meer dan tweehonderd accountants betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als omzet de omzet in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de accountantseenheid voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als peildatum voor de vaststelling van het aantal accountants dat werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantseenheid 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de accountantseenheid voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

Hoofdstuk 3. Vergoeding toetsers

Artikel 6

 • 1 Het bestuur kent de toetsers een vergoeding toe volgens de vergoedingentabel in bijlage 2 voor:

  • a. het verrichten van een toetsing of hertoetsing;

  • b. het verrichten van een thematisch onderzoek;

  • c. het verrichten van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • d. het verrichten van een periodiek bezoek als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • e. het verrichten van een onderzoek in verband met een aanvraag om accreditatie als bedoeld in artikel 27 van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen;

  • f. reiskosten, reistijdkosten en parkeergelden bij de uitvoering van een onderzoek als bedoeld in de onderdelen a tot en met e.

 • 2 De hoogte van de reiskosten en reistijdkosten worden bepaald op grond van de kortste route van de woon- of verblijfplaats van de toetser naar de plaats van bestemming en retour.

 • 3 Reistijdkosten komen voor vergoeding in aanmerking vanaf een retour reisafstand van meer dan 100 kilometer.

 • 4 Tol- en veergelden worden geacht te zijn begrepen in de reiskostenvergoeding.

Artikel 7

 • 1 Het bestuur kent de vergoeding, bedoeld in artikel 6, eerste lid toe na het indienen van een factuur door de toetser.

 • 2 De factuur is voorzien van de noodzakelijke stukken ter onderbouwing van de gemaakte kosten.

Bijlage 1. bij de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

Tarieventabel uitvoeren kwaliteitsbeoordelingen

1.

Het jaartarief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedraagt per accountant:

€ 105,–

2.

Het tarief voor het verrichten van een toetsing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt voor accountantseenheden ingedeeld in

 
 

a.

categorie I:

€ 1.650,–

 

b.

categorie II:

€ 2.350,–

 

c.

categorie III:

€ 2.350,–

 

d.

categorie IV:

€ 2.650,–

 

e.

categorie V:

€ 3.650,–

 

f.

categorie VI:

€ 4.750,–

 

g.

categorie VII:

€ 25.000,–

 

h.

categorie VIII:

€ 41.500,–

 

i.

categorie IX:

€ 66.500,–

3.

Indien het in het kader van de afronding van een toetsing dringend noodzakelijk is om in het belang van een goede oordeelsvorming door het bestuur aanvullende werkzaamheden te verrichten, wordt in aanvulling op het tarief, bedoeld in onderdeel 2 van deze bijlage een aanvullend tarief in rekening gebracht. Dit tarief bedraagt per uur:

 
 

a.

door een toetser:

€ 125,–

 

b.

door een toetser optredend als teamleider:

€ 165,–

4.

Het tarief voor het verrichten van een hertoetsing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt voor accountantseenheden ingedeeld in

 
 

a.

categorie I:

€ 3.200,–

 

b.

categorie II:

€ 4.155,–

 

c.

categorie III:

€ 4.155,–

 

d.

categorie IV:

€ 4.870,–

 

e.

categorie V:

€ 6.510,–

 

f.

categorie VI:

€ 9.020,–

 

g.

categorie VII:

€ 44.895,–

 

h.

categorie VIII:

€ 74.825,–

 

i.

categorie IX:

€ 119.720,–

5.

Indien als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in de onderdelen 2 of 4, per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle verhoogd met:

€ 1.320,–

6.

Het tarief in onderdeel 2 voor een toetsing van een accountantseenheid ingedeeld in categorie III, kan in het geval de toetsing uitsluitend wordt uitgevoerd door een toetser optredend als teamleider, worden verminderd met eenheden van € 125,–, tot uiterlijk € 1.320,–.

 

7.

Het tarief per verbeterplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, bedraagt:

€ 1.230,–

8.

Het tarief per verbeterplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c indien het eindoordeel waaruit de verplichting het verbeterplan in te dienen voortvloeit, uitsluitend zijn grond vindt in het oordeel over de uitvoering van assurance-opdrachten door de accountantseenheid en deze accountantseenheid naar aanleiding van het eindoordeel schriftelijk heeft verklaard geen assurance-opdrachten meer uit te voeren.

€ 550,–

9.

Het tarief voor het verrichten van een thematisch onderzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, bedraagt per uur

 
 

a.

door een toetser:

€ 125,–

 

b.

door een toetser optredend als teamleider:

€ 165,–

10.

Het tarief voor het verrichten van een nader onderzoek of periodiek bezoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f of e, bedraagt per uur:

€ 165,–

11.

Het tarief voor een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel g, bedraagt

 
 

a.

voor het eerste vrijstellingsverzoek:

€ 205,–

 

b.

voor een tweede of volgend vrijstellingsverzoek:

€ 515,–

12.

Het tarief voor het verrichten van een onderzoek in verband met een aanvraag om accreditatie als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel c, bedraagt per uur:

 
 

a.

door een toetser:

€ 125,–

 

b.

door een toetser optredend als teamleider:

€ 165,–

Bijlage 2. bij de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

Vergoedingentabel toetsers

1.

De vergoeding voor het verrichten van een toetsing of hertoetsing als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, bedraagt ingeval een toetsing of hertoetsing bij een accountantseenheid in:

 
 

a.

categorie I voor een toetser optredend als teamleider bij een toetsing

€ 1.650,–

 

b.

categorie I in het geval een hertoetsing wordt uitgevoerd

 
   

1°.

voor een toetser:

€ 1.000,–

   

2°.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 1.320,–

 

c.

categorie II

 
   

1°.

voor een toetser:

€ 1.000,–

   

2°.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 1.320,–

 

d.

categorie III

 
   

1°.

voor een toetser:

€ 1.000,–

   

2°.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 1.320,–

 

e.

categorie IV

 
   

1°.

voor een toetser:

€ 1.000,–

   

2°.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 1.650,–

 

f.

categorie V

 
   

1°.

voor een toetser:

€ 1.000,–

   

2°.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 2.640,–

 

g.

categorie VI

 
   

1°.

voor een toetser:

€ 1.000,–

   

2°.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 2.640,–

2.

De vergoeding voor het verrichten van een toetsing of hertoetsing als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, bij een accountantseenheid in de categorieën VII, VIII en IX bedraagt per uur

 
 

a.

voor een toetser:

€ 125,–

 

b.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 165,–

3.

Indien als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, wordt de vergoeding bedoeld in onderdeel 1 van deze vergoedingentabel, per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle verhoogd met:

€ 1.320,–

4.

De vergoeding voor het verrichten van een thematisch onderzoek of onderzoek in verband met een aanvraag om accreditatie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b of onderdeel e, bedraagt

 
 

a.

voor een toetser:

€ 125,–

 

b.

voor een toetser optredend als teamleider:

€ 165,–

5.

De vergoeding voor het verrichten van een nader onderzoek of periodiek bezoek als bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel c en d, bedraagt per uur:

€ 165,–

6.

De vergoeding voor reiskosten per kilometer bedraagt:

€ 0,29

7.

De vergoeding bedraagt voor reistijd per kilometer boven de 100 kilometer retour reisafstand:

€ 0,77

8.

De vergoeding van parkeergelden bedraagt:

werkelijk gemaakte kosten

Terug naar begin van de pagina