Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 20-07-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2017, nr. VO/1221381 houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap CIBG betreffende aangelegenheden die verband houden met het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal en de opname en doorhaling van leraren in het lerarenregister en het registervoorportaal (Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeur van het agentschap CIBG;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het agentschap CIBG wordt mandaat en machtiging verleend voor:

Artikel 2

  • 1 De directeur van het agentschap CIBG kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de hoofden van de afdelingen binnen het CIBG.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat of machtiging is verleend.

Artikel 3

Indien uitvoering wordt gegeven aan het krachtens dit besluit verleende mandaat en machtiging luidt de ondertekening:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

gevolgd door: functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Naar boven