Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018

[Regeling vervallen per 08-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 07-02-2018

Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018

Grondslag

[Vervallen per 08-02-2018]

Gelet op de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatieverstrekking voor de monitoring van zorguitgaven.

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-02-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Voor overige begrippen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 08-02-2018]

Deze regeling beoogt het stellen van regels over de informatie die Wlz-uitvoerder/zorgkantoren als genoemd in artikel 3van deze regeling moeten aanleveren ten behoeve van het monitoren van de bedragen uit de verlenings- en vaststellingsbeschikkingen voor Persoonsgebonden budget (pgb) en de uitgaven aan individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen.

Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen in hoeverre de beschikbare regionale ruimten voor pgb’s toereikend zijn om de toegekende budgetten aan de budgethouders te bekostigen en in hoeverre het mogelijk is om nog budgetten toe te kennen aan aspirant budgethouders.

Voor de individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen worden de gegevens gebruikt om te bepalen of de uitgaven hiervan passen binnen de door VWS gestelde landelijke ruimte.

Deze regels hebben betrekking op de inhoud van de informatie zelf, de wijze waarop deze moet worden aangeleverd en de termijnen waarbinnen dat moet.

4. Te verstrekken informatie pgb 2018

[Vervallen per 08-02-2018]

 • 1. Zorgkantoren als bedoeld in artikel 1 zijn voor het budgetjaar 2018 verplicht om in dat jaar maandelijks een opgave te verstrekken van:

  • het aantal budgethouders pgb 2018;

  • het totaalbedrag toegekende pgb-budgetten in verleningsbeschikkingen (afgegeven trekkingsrechten) kasbasis 2018;

  • het totaalbedrag reserveringen pgb voor het hele jaar 2018;

  • het totaalbedrag reserveringen pgb op jaarbasis voor 2019;

  • het aantal cliënten dat in 2018 op de wachtlijst staat voor toekenning van een pgb;

  • een onderbouwing van afwijkingen ten opzichte van de cijfers van voorgaande periodes in 2018.

  Bovengenoemde onderdelen zijn terug te vinden in het NZa-formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen en pgb 2018’ (werkblad ‘Pgb’).

  Op basis hiervan monitort de NZa of het totaalbedrag aan pgb-verleningsbeschikkingen past binnen het vastgestelde kader pgb.

 • 2. Zorgkantoren als bedoeld in artikel 1 zijn voor het budgetjaar 2018 eveneens verplicht om in dat jaar per kwartaal een opgave te verstrekken op budgethouderniveau. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • zorgkantoornummer dat bij de budgethouder hoort;

  • geboortejaar budgethouder;

  • het zorgprofiel waarvoor de budgethouder is geïndiceerd;

  • het zorgprofiel dat is toegewezen aan de budgethouder;

  • het bedrag per budgethouder uitgespitst in de volgende bedragen:

   • Persoonlijke verzorging (PV);

   • Verpleging (VP);

   • Begeleiding individueel;

   • Begeleiding groep;

   • Huishoudelijke hulp;

   • (tijdelijk) verblijf;

   • WI-toeslag;

   • Budgetgarantie;

   • Meerzorgtoeslag;

   • Persoonlijk assistentie budget;

   • Extra kosten thuis;

   • Combinatie pgb mpt;

   • Totaalbedrag toegekend budget pgb-Wlz;

  • Ingangsdatum van de pgb-subsidie;

  • Einddatum van de pgb-subsidie.

Deze gegevens worden gebruikt voor verdiepende analyses.

Bovengenoemde onderdelen zijn terug te vinden in het NZa-formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen en pgb 2018’ (werkblad ‘Pgb-cliëntniveau’).

5. Te verstrekken informatie pgb 2017

[Vervallen per 08-02-2018]

 • 1. Zorgkantoren zijn verplicht de NZa uiterlijk 1 juli 2018 een opgave te verstrekken van het totale bedrag aan pgb’s uit de afgegeven verlenings- en vaststellingsbeschikkingen 2017. Voor het bepalen van dit totaalbedrag gebruikt de Wlz-uitvoerder/het zorgkantoor als peildatum 1 mei 2018.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde maakt onderdeel uit van de Regeling uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-Uitvoerder (bijlage 4; model V)1. Hiervoor wordt ook een artikel in het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 20172 opgenomen.

6. Indieningstermijnen en compleetheid van de te verstrekken informatie pgb 2017 en 2018

[Vervallen per 08-02-2018]

 • 1. Voor de opgaven zoals bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid moet gebruik worden gemaakt van het digitale formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen en pgb 2018’ dat de NZa beschikbaar stelt.

 • 2. De opgave zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4 moet maandelijks ingediend worden bij de NZa, met als peildatum de laatste dag van de maand. De opgave moet worden ingediend voor de 15e van de opvolgende maand. In maart 2019 vraagt de NZa nog de eindstand van de verleningsbeschikkingen 2018 op. De opgave is compleet indien deze het volledig ingevulde digitale formulier

  ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen en pgb 2018’ (werkblad ‘Pgb’) bevat met de gegevens zoals genoemd in artikel 4, lid 1 van deze regeling.

 • 3. De opgave zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 4 moet per kwartaal worden ingediend bij de NZa, met als peildatum de laatste dag van de maand. De opgave moet worden ingediend voor de 15e van de opvolgende maand.

  De opgave moet in ieder geval ingediend zijn bij de NZa op de volgende momenten:

  Na het 1e kwartaal: 15 april 2018

  Na het 2e kwartaal: 15 juli 2018

  Na het 3e kwartaal: 15 oktober 2018

  Na het 4e kwartaal: 15 januari 2019

  De totaalbedragen van de opgaven bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4 moeten bij elkaar aansluiten. De opgave is compleet indien deze het volledig ingevulde digitale formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen en pgb 2018’ (werkblad ‘Pgb-cliëntniveau’) bevat met de gegevens zoals genoemd in artikel 4, lid 2 van deze regeling.

 • 4. De opgave bedoeld in artikel 5, eerste lid, is compleet indien de Wlz-uitvoerder in zijn functie van zorgkantoor het format voor vermelding van het definitieve bedrag aan afgegeven pgb-verlenings- en vaststellingsbeschikkingen 2017, zoals vermeld in artikel 5, lid 2 volledig heeft ingevuld.

7. Te verstrekken informatie individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2017 en 2018

[Vervallen per 08-02-2018]

 • 1. Zorgkantoren, als bedoeld in artikel 1, zijn voor het budgetjaar 2018 verplicht om in dat jaar maandelijks een opgave te verstrekken van de uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen van de voorgaande kalendermaand. De opgave moet ingediend worden bij de NZa voor de 15e van de opvolgende maand en heeft als peildatum de laatste dag van de maand.

 • 2. Zorgkantoren zijn verplicht de NZa uiterlijk 15 maart 2018 een definitieve (werkelijke) opgave te verstrekken van de uitgaven van individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen over het jaar 2017.

 • 3. Voor de opgaven bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz hulpmiddelen en pgb 2018’ (werkblad ‘Hulpmiddelen’) dat de NZa beschikbaar stelt.

 • 4. De opgave zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel is compleet, indien deze het volgende onderdeel bevat:

  • Het volledig ingevulde digitale formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen en pgb 2018’ (werkblad ‘Hulpmiddelen’) met het totaalbedrag uitgaven aan individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen met als peildatum de laatste dag van een maand.

 • 5. De opgave bedoeld in het tweede lid van dit artikel is compleet indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • het totaalbedrag uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen over het jaar 2017. Deze opgave moet aansluiten bij de gegevens uit de maandopgaven.

8. Wijze van verstrekking

[Vervallen per 08-02-2018]

Het formulier ‘Informatieuitvraag Individueel aangepaste Wlz hulpmiddelen en pgb 2018’ is beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl). Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders dienen de in artikelen 4, 6, lid 1,2 en 3 en artikel 7 bedoelde informatie in te dienen per e-mail aan info@nza.nl. Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders dienen de in artikel 5 en artikel 6 vierde lid, bedoelde informatie voor 1 juli 2018 via het uitwisselportaal aan de NZa aan te leveren.

9. Gebrekkige aanlevering

[Vervallen per 08-02-2018]

 • 1. Van een gebrekkige aanlevering is sprake indien de in artikel 4, 5, 6 en 7 bedoelde informatie onjuist, onvolledig, niet, of niet tijdig wordt aangeleverd.

 • 2. Van een onjuiste of onvolledige aanlevering is sprake, indien de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 bedoelde informatie weliswaar binnen de geldende indieningstermijnen is verstrekt, maar niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de eisen die hieraan in deze regeling zijn gesteld.

  Bij een onjuiste of onvolledige aanlevering stelt de NZa de Wlz-uitvoerder/het zorgkantoor ten minste eenmaal in de gelegenheid alsnog binnen een nader te stellen termijn over te gaan tot aanlevering van de juiste en volledige informatie.

  Indien de in artikel 4, 5, 6 en 7 bedoelde informatie na herhaaldelijk verzoek onjuist of onvolledig is aangeleverd, kan de NZa gebruik maken van de haar toekomende handhavende bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg. Voor deze gevallen wordt dan een separaat en nader in te vullen handhavingstraject vastgesteld. Daarbij wordt ook bepaald in welk geval welk handhavingsinstrument (zoals aanwijzing, boete, last onder dwangsom) wordt ingezet.

 • 3. Van een niet tijdige aanlevering is sprake wanneer na het verstrijken van de geldende indieningstermijnen alsnog een aanlevering van de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 genoemde informatie is ontvangen. Bij de beoordeling of sprake is van een niet tijdige aanlevering, is niet relevant of de informatie onjuist, onvolledig of compleet is.

  Indien de in artikel 4, 5, 6 en 7 bedoelde informatie niet of niet tijdig is ontvangen, kan de NZa gebruik maken van de haar toekomende handhavende bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg.

10. Overschrijding pgb-kader 2018

[Vervallen per 08-02-2018]

Indien een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor verwacht het regionale pgb-kader 2018 te overschrijden, moet dit tijdig kenbaar worden gemaakt bij de NZa. Hierbij moet niet worden gewacht tot de maandelijkse informatieverstrekking zoals beschreven in deze regeling.

Een zorgkantoorregio mag het beschikbaar gestelde pgb- subsidieplafond niet overschrijden. Om een overschrijding van een regionaal plafond te voorkomen kan een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor:

 • middelen overhevelen vanuit de contracteerruimte voor zorg in natura uit de eigen regio;

 • andere zorgkantoren verzoeken om middelen over te hevelen vanuit het pgb- kader of contracteerruimte voor zorg in natura;

 • een knelpuntenprocedure starten (zie hiervoor de Beleidsregel knelpuntenprocedure 2018). Een knelpuntenprocedure kan worden gestart als er geen mogelijkheden meer zijn om middelen over te hevelen en een pgb-overschrijding dreigt;

 • bij het uitblijven van middelen een pgb-stop invoeren en indien mogelijk zorg in natura aanbieden.

12. Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 08-02-2018]

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

[Vervallen per 08-02-2018]

De Regeling monitoring beschikkingen Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen, met kenmerk NR/REG-1722a blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgkantoren/Wlz-uitvoerders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

[Vervallen per 08-02-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Citeertitel

[Vervallen per 08-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Deze regeling zal voor het verantwoordingsjaar 2017 nog worden opgesteld.

  ^ [1]
 2. Dit protocol zal voor het verantwoordingsjaar 2017 nog worden opgesteld.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina