Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 23-06-2023 t/m 15-08-2023

Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

De Staatssecretaris van Defensie

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. operatie:

  • 1°. een door de Minister als vredesoperatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken in internationaal of bondgenootschappelijk verband of een andere door de Minister aangemerkte vorm van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland;

  • 2°. een door de Minister als humanitaire operatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor hulpverlenende taken;

 • b. orgaan:

 • een orgaan van de Verenigde Naties, een bondgenootschappelijk orgaan, bondgenootschappelijke strijdkrachten of een andere internationaalrechtelijke organisatie;

 • c. inzet:

 • het verblijf buiten de standplaats ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in het kader van een operatie, niet zijnde een detachering of een verplaatsing als bedoeld in het Verplaatsingskostenbesluit militairen, of een dienstreis als bedoeld in het Besluit dienstreizen defensie;

 • d. operatiegebied:

 • het door de Commandant der Strijdkrachten aangegeven gebied waarbinnen de operatie wordt uitgevoerd;

 • e. recuperatie:

 • een periode, niet zijnde verlof, waarin aan de militair geen feitelijke werkzaamheden worden opgedragen, opdat door afwisseling van inzet en rust de gewenste operationele inzetbaarheid wordt gehandhaafd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1. Deze regeling is van toepassing op de militair die is ingezet in het kader van een operatie. Een overzicht van de operaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 1°, is opgenomen in tabel 3. Een overzicht van de operaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 2°, is opgenomen in tabel 4.

 • 2. Op de militair is niet van toepassing hoofdstuk 7 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, met uitzondering van artikel 54e, tweede lid, voor zover de verkorting van de arbeidsduur wordt toegekend in de vorm van spaaruren. De werk- en rusttijden van de militair worden bepaald aan de hand van hetgeen in het belang van de dienst tijdens de operatie noodzakelijk is.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt Caribisch Nederland beschouwd als een land buiten Nederland.

Artikel 3. Aanvang, einde en duur van de aanspraak

 • 1. De aanspraak van de militair op voorzieningen ingevolge deze regeling vangt aan:

  • a. indien de militair vertrekt vanuit Nederland naar het operatiegebied: op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld in Nederland dan wel;

  • b. indien de militair vertrekt vanuit het land van plaatsing buiten Nederland naar het operatiegebied: op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld aldaar dan wel;

  • c. indien de militair vertrekt aan boord van een oorlogsschip buiten Nederland naar het operatiegebied: op de door de minister bepaalde vertrekdag van het schip naar het operatiegebied;

  en eindigt:

  • d. indien de militair terugkeert in Nederland vanuit het operatiegebied: op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld in Nederland;

  • e. indien de militair terugkeert in het land van plaatsing buiten Nederland vanuit het operatiegebied: op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld aldaar;

  • f. indien de militair aan boord van een oorlogsschip vertrekt uit het operatiegebied en niet eerst terugkeert in Nederland of het land van plaatsing: op de door de minister bepaalde dag waarop het schip aanvangt met zijn nieuwe opdracht,

  waarbij de dag van vertrek en de dag van terugkeer tezamen als één dag worden gerekend.

 • 2. Indien het noodzakelijk is dat een militair tijdelijk wordt ingezet buiten het operatiegebied, kan de Commandant der Strijdkrachten bepalen dat de aanspraak op de voorzieningen gedurende de tijdelijke inzet blijft bestaan.

 • 3. Gedurende de periode van recuperatie blijft de aanspraak op de voorzieningen bestaan.

Artikel 4. Samenloop

Indien de militair uit anderen hoofde aanspraak heeft op overeenkomstige voorzieningen als genoemd in artikel 5, artikel 6 en artikel 8 wordt de waarde van die aanspraak in mindering gebracht op de aanspraak ingevolge deze regeling.

Paragraaf 2. Financiële voorzieningen

Artikel 5. Huisvesting, voeding en onkosten

 • 1. De militair heeft aanspraak op:

  • a. huisvesting en voeding vanwege en voor rekening van het Rijk;

  • b. een tegemoetkoming in de onkosten volgens tabel 1.

 • 2. Indien – in bijzondere gevallen – om redenen van dienst geen gebruik kan worden gemaakt van rijkswege verstrekte huisvesting of voeding en hierin ook niet op andere wijze wordt voorzien, kunnen de noodzakelijk te maken kosten voor huisvesting en voeding voor het gehele operatiegebied worden vergoed tot maximaal de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, Nederland.

 • 3. Onder onkosten wordt verstaan de tijdens de inzet bij operaties door de militair gedane uitgaven wegens bewassing, (tele)communicatie, ontspanning, recuperatie en overige incidentele kosten.

Artikel 6

De militair heeft aanspraak op een vergoeding voor de bij operatie ondervonden extra werkdruk die een gevolg is van de inzet. De vergoeding is vastgesteld in de vorm van een afkoopsom, en bedraagt € 98,51 per dag.

Paragraaf 3. Overige voorzieningen

Artikel 7. Recuperatie

 • 1. De Commandant der Strijdkrachten kan, indien operationele omstandigheden dat noodzakelijk en mogelijk maken, recuperatie verlenen.

 • 2. Recuperatie wordt slechts verleend aan personeel dat is ingezet onder operationele omstandigheden, teneinde dat personeel een rustperiode te gunnen alvorens de inzet wordt voortgezet.

 • 3. Recuperatie wordt geleid doorgebracht in of in de directe nabijheid van het operatiegebied. De Commandant der Strijdkrachten geeft aanwijzingen met betrekking tot de wijze van het doorbrengen daarvan. In dat geval worden vanwege Defensie de faciliteiten vervoer, huisvesting en voeding ter beschikking gesteld.

 • 4. Op verzoek van de militair kan de Commandant der Strijdkrachten, indien de uitzendduur tenminste vier maanden bedraagt, toestaan dat de militair de recuperatie voor eigen rekening en risico elders doorbrengt. In dat geval bestaat daarvoor geen aanspraak op vergoeding van verblijfskosten. Voor de vaststelling van de duur van de recuperatie wordt per maand inzet 2,5 dag recuperatie opgebouwd.

 • 5. Indien na beëindiging van de deelname aan de operatie blijkt dat sprake is geweest van onafgebroken inzet, zonder dat de militair de gelegenheid is geboden tussentijds te recupereren, verleent de commandant, onverminderd artikel 10, na definitieve terugkeer van de militair uit het operatiegebied, extra vrije tijd voor de duur van één werkdag per maand inzet.

Artikel 8. Recuperatiereis

 • 1. Wordt de recuperatie als bedoeld in artikel 7, vierde lid, in Nederland doorgebracht, of in een ander land indien de militair daar is geplaatst en woonachtig is, wordt de betreffende retourreis éénmaal gedurende een uitzendingsperiode van zes maanden voor rekening van Defensie gemaakt. Indien de uitzendperiode langer duurt dan 12 maanden kan de betreffende retourreis één maal per vier maanden voor rekening van defensie worden gemaakt.

 • 2. Voor het maken van de recuperatiereis dient gebruik te worden gemaakt van het door de Koninklijke Luchtmacht ingezette luchttransport. Indien een dergelijk transport ontbreekt dan wel niet beschikbaar is, kan bij uitzondering gebruik worden gemaakt van een commerciële retourvlucht voor rekening van Defensie.

 • 3. Het alsdan verstrekte vervoerbewijs is strikt persoonlijk en kan niet worden vervreemd of verhandeld. Indien het vervoerbewijs niet wordt gebruikt, dient dit onverwijld te worden ingeleverd bij de verstrekkende Defensie-instantie. Het is niet toegestaan om het vervoersbewijs in te wisselen tegen geld of andere waarden.

 • 4. Indien om welke reden dan ook geen gebruik is gemaakt van luchttransport van de Koninklijke Luchtmacht of van het vervoerbewijs van een commercieel vervoerbedrijf, wordt geen vervangend vervoerbewijs of een tegemoetkoming dan wel een vergoeding in geld toegekend.

Artikel 9. Verlof

 • 1. Aan de militair wordt gedurende de inzet geen verlof op grond van hoofdstuk 8 van het Algemeen militair ambtenarenreglement verleend, tenzij de Commandant der Strijdkrachten die verlofverlening noodzakelijk acht.

 • 2. Vrijstelling van werkzaamheden in het kader van werk- en rusttijden, alsmede verlof verleend door of vanwege het orgaan, is geen verlof als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Algemeen militair ambtenarenreglement. Voor zover vorenbedoelde vrije tijd of verlof niet reeds is genoten, vervallen deze bij definitief vertrek uit het operatiegebied.

 • 3. Tijdens verlof, bedoeld in het eerste lid, bestaat geen aanspraak op de voorzieningen bedoeld in paragraaf 2.

 • 4. In afwijking van het gestelde in het derde lid bestaat aanspraak op de voorzieningen bedoeld in paragraaf 2 gedurende de periode dat een militair in verband met bijzonder verlof buiten het missiegebied verblijft in verband met:

  • a. ernstige ziekte van de echtgenote of echtgenoot van de militair, de persoon met wie de militair ongehuwd samenwoont of een van zijn bloed- of aanverwanten in de eerste graad;

  • b. de bevalling van zijn echtgenote of de persoon met wie de militair ongehuwd samenwoont;

  • c. het overlijden en lijkbezorging van de echtgenote of echtgenoot van de militair, de persoon met wie de militair ongehuwd samenwoont of een van zijn bloed- en aanverwanten in de eerste graad.

  zulks met een maximum van 14 dagen.

Artikel 10. Vrijstelling van normale werkzaamheden en diensten

 • 1. De militair wordt aansluitend op de definitieve terugkeer uit het operatiegebied door de Commandant der Strijdkrachten vrijgesteld van zijn normale werkzaamheden en diensten.

 • 2. De vrijstelling bedraagt tien werkdagen na een inzet met een duur van tenminste zes achtereenvolgende maanden, dan wel een evenredig deel daarvan bij een inzet met een kortere duur.

Artikel 10a. Uitzendgratificatie

 • 1. De defensieambtenaar die gedurende ten minste 365 dagen heeft deelgenomen aan vredesoperaties dan wel humanitaire operaties als bedoeld in tabel 3 en 4 bij deze regeling, heeft aanspraak op een eenmalige gratificatie van € 1.000.

 • 2. Voor de berekening van de periode bedoeld in het eerste lid worden slechts periodes van ten minste 30 dagen in beschouwing genomen.

 • 3. In afwijking van het eerste lid worden voor de berekening van de periode bedoeld in het eerste lid ook deelnames aan vredes- of humanitaire missies in beschouwing genomen die voorafgaand aan de totstandkoming van deze regeling hebben plaatsgevonden.

 • 4. De loonheffing en inhoudingen, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, die zijn verschuldigd over de in het eerste lid bedoelde gratificatie, komen voor rekening van Defensie.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 15. Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 18. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)’.

Bijlage

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Tabel 1: Tegemoetkoming onkosten per 1 januari 2022 (ad artikel 5, VVHO)
 

Soort operatie/aard van de inzet

bedrag per dag

a.

Military Observers en overige militairen die aanspraak hebben op een volledige dagvergoeding, inclusief huisvesting, voeding en overige onkosten van derden

nihil

b.

Overige militairen

€ 33,58

Tabel 2:

Vervallen

Tabel 3: Overzicht vredesoperaties en andere door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland (ad artikel 1, onderdeel a, onder 1°, VVHO), per 1 oktober 2022

A

Vredesoperaties

Afkorting

Datum aanvang

Datum einde

001

United Nations Truce Supervision Organization

UNTSO

15-07-19961

 

002

European Union Force in en rond voormalig Joegoslavië

EUFOR

02-12-2004

31-12-2017

003

Kosovo Force

KFOR 2

11-06-1999

31-12-2018

005

International Security Assistance Force in Afghanistan

ISAF

21-12-2001

01-01-2011

006

Nationale bijdrage aan ISAF incl. Airbase Minhad, VAE

 

01-08-2010

31-12-2012

007

Redeployment Taskforce (RDTF) ISAF, inclusief Fujaira VAE

RDTF ISAF

01-04-2010

31-12-2012

008

European Union Police Mission

EUPM

21-05-2002

01-01-2012

009

NAVO Trainingsmissie in Irak

NTM-I

20-02-2005

01-01-2012

010

European Union Border Assistance Mission Rafah in Israël

EU BAM

25-01-2006

 

011

United Nations Mission in Sudan in Soedan

UNMIS

04-03-2006

01-09-2011

012

European Union Security Sector Reform Mission in Democratic Republic Congo in de Democratische Republiek Congo

EUSEC DRC

15-05-2006

01-04-2012

013

Security Sector Reform Mission in Burundi

SSR Burundi

01-01-2007

31-12-2016

015

European Union Police Mission in Afghanistan

EUPOL

15-06-2007

31-12-2017

016

Light Support Package t.b.v. opbouw United Nations Assistance Mission in Darfur

UNAMID

13-08-2007

31-12-2013

017

European Union Rule of Law Mission in Kosovo

EULEX Kosovo

01-01-2008

 

018

NATO Support to African Union te Ethiopië

(voorheen: African Union Mission in Soedan (Ethiopië))

NS2AU

01-09-2009

 

019

United States Security Coordinator in Ramallah (West Bank)

USSC

01-12-2009

 

020

Maritieme NAVO-operatie Ocean Shield

OC

09-11-2009

31-12-2016

021

United Nations Office on Drugs and Crime Nairobi, Kenia

UNODC

03-05-2010

31-12-2019

022

Africa Contingency Operations Training and Assistance

ACOTA

10-01-2011

31-12-2021

023

Inzet Ivoorkust

 

17-12-2010

31-01-2011

024

Inzet Libië

 

22-02-2011

23-03-2011

025

AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan ISAF

 

10-01-2011

31-12-2021

026

Unified Protector

OUP

23-03-2011

15-12-2011

027

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNAMA

01-09-2011

31-12-2018

028

United Nations Mission In South Sudan in Soedan

UNMISS

21-08-2011

31-12-2020

029

United Nations Mission In Syria te Syrië

UNSMIS

16-05-2012

31-12-2013

030

Multinational Force and Observers te Egypte

MFO

01-01-2013

31-12-2016

032

European Union Training Mission ten behoeve van Somalie

EUTM

15-03-2013

31-12-2019

033

European Union Aviation Security Mission in South Sudan

EUAVSEC South Sudan

01-06-2013

31-12-2014

034

European Union Training Mission ten behoeve van Mali

EUTM Mali

01-07-2013

 

035

United Nations Disengagement Observer Force

UNDOF

22-07-2013

 

036

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MINUSMA

01-09-2013

 

037

Regional Anti-Piracy Prosecution & Intelligence Coordination Centre

RAPPIC

01-09-2013

31-12-2015

039

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Nationaal

MINUSMA NATIONAAL

01-11-2013

 

040

European Union Regional Maritime Capacity Building ten behoeve van de Hoorn van Afrika en de het westelijk deel van de Indische oceaan

EUCAP NESTOR

15-03-2014

 

041

European Union Force Central African Republic Forward Headquarters

EUFOR CAR FHQ

15-03-2014

31-12-2016

047

EU Military Assistance Mission in de Central African Republic

EUMAM CAR

06-04-2015

31-12-2017

049

European Union Capacity Building Mission in Mali

EUCAP SAHEL MALI

29-06-2015

 

050

AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan Operation Inherent Resolve (OIR)

 

12-10-2016

 

051

European Union Integrated Border Assistance Mission in Libië

EUBAM Libië

20-08-2016

 

054

United Nations Interim Force in Libanon

UNIFIL

01-05-2017

 

055

United Nations Mine Action Service Iraq

UNMAS IRQ

01-09-2017

31-12-2018

056

Operation Sea Guardian

OSG

01-04-2018

31-12-2019

058

European Union Capacity Building Mission in Niger

EUCAP Sahel Niger

01-01-2019

063

Global Peace Operations Initiative

GPOI

01-01-2020

065

European Liaison & Planning Cell

EULPC

01-11-2015

066

European Union Force in Bosnia and Herzegovina

EUFOR ALTHEA

01-10-2022

 

1 Betreft datum inwerkingtreding VVHO

Tabel 3: Overzicht vredesoperaties en andere door de minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland (ad artikel 1, onderdeel a, onder 1°, VVHO), 14 juni 2023.

B.

Overzicht van een andere door de minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland

Afkorting

Datum aanvang

Datum einde

004

Operatie Enduring Freedom in gebied van verantwoordelijkheid van USCENTCOM

OEF

05-11-2001

31-12-2021

014

Operatie Active Endeavour (OAE) in het Middellandse Zeegebied

OAE

22-04-2007

14-10-2010

001

Vessel Protection Detachments

VPD

22-03-2011

 

031

Anatolian Protector te Turkije

 

15-12-2012

31-12-2016

038

Maritieme EVDB-operatie Atalanta

Atalanta

08-12-2008

 

042

Recovery MH 17 in Oekraïne

MH-17 Recovery

18-07-2014

31-12-2021

043

Resolute Support te Afghanistan

RS

01-10-2014

31-12-2022

044

1(NLD) ATF Middle East

(voorheen: 1(NLD) ATF JOR te Jordanie, Koeweit en Qatar)

1(NLD) ATF ME

24-09-2014

 

045

1(NLD) Capacity Building Mission in Iraq te Irak en Koeweit

1(NLD) CBMI

25-09-2014

 

046

Forward Support Element (FSE) Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

Mirage

01-01-2015

31-12-2023

048

EU Naval Force Mediterranean Forward Headquarters

EUNAVFOR MED FHQ

26-06-2015

31-12-2023

052

Baltic Air Policing 2017 in Litouwen

BAP 2017

01-12-2016

31-12-2018

053

Enhanced Forward Presence in Litouwen

eFP

04-07-2016

 

057

NATO Mission in Iraq

NMI

01-10-2018

 

059

European-Led Mission Awareness Strait of Hormuz

EMASOH

01-01-2020

 

060

Multinationale taakgroep TAKUBA

TF TAKUBA

01-05-2020

31-12-2022

061

The Partnership for Actions in Western Africa

PAWA

01-10-2020

 

062

UK Carrier Strike Group ’21 (Operatie FORTIS)

UK CSG21

01-04-2021

31-12-2022

064

Combined Maritime Forces

CMF

09-09-2013

 

065

Non-combatant Evacuatie Operatie

NEO

01-12-2021

 

066

Air Policing Bulgarije

AP Bulgarije

01-02-2022

 

067

Chirurgisch Team Djibouti

IDR Djibouti

01-02-2022

 

068

Binationale Air Missile Defense Task Force Slowakije

BAMDTF SLV

01-03-2022

 

069

Oekraïne Forensische Opsporing

OEK FO

01-05-2022

 

070

Enhanced Forward Presence in Roemenië

eFP ROU

05-04-2022

 

071

Very High Readiness Joint Task Force (Maritime)

VJTF (M)

01-01-2022

 

072

Enhanced Air Policing Polen

eAP Polen

01-10-2022

 

073

Enhanced Vigilance Activities

eVA

01-04-2022

 

Tabel 4: Overzicht humanitaire operaties per 9 februari 2023

(ad artikel 1, onderdeel a, onder 2°, VVHO)

 

Inzet in het kader van de Nederlandse bijdrage aan de humanitaire operatie:

Datum aanvang

Datum einde

001

United World Food Program (UN WFP) nabij Somalië

04-03-2008

31-12-2009

003

NAVO operatie Allied Protector

14-03-2009

31-12-2010

004

Humanitarian Aid and Disaster Relief Haiti (HADR Haiti)

14-01-2010

31-12-2011

005

Hulp Noord Irak

17-08-2014

31-12-2015

006

Operatie Tricolette (in het kader van Humanitaire Noodhulp Ebola Bestrijding

24-10-2014

31-12-2016

007

Urban Search and Rescue (USAR)

15-04-2015

 

008

Humanitaire Noodhulp Dominica

01-09-2015

31-12-2016

009

Noodhulp Haïti

06-10-2016

31-12-2017

010

Noodhulp bovenwindse eilanden en Dominica

07-09-2017

 

011

Inzet Bahama’s na Orkaan Dorian

05-09-2019

31-12-2020

012

Fire Bucket Operations in Europe

01-08-2021

 

013

Noodhulp Haïti 2021

01-08-2021

31-12-2022

014

Allied Solace (noodopvang ten behoeve van Afghaanse evacués in Kosovo)

01-09-2021

 

015

Noodhulp Turkije Aeromedevac

09-02-2023

 

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 22668, datum inwerkingtreding 16-08-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2023.

Tabel 1: Tegemoetkoming onkosten per 1 januari 2023 (ad artikel 5, VVHO)
 

Soort operatie/aard van de inzet

bedrag per dag

a.

Military Observers en overige militairen die aanspraak hebben op een volledige dagvergoeding, inclusief huisvesting, voeding en overige onkosten van derden

nihil

b.

Overige militairen

€ 38,39

Stcrt. 2024, 2434, datum inwerkingtreding 27-01-2024, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2023.

Artikel I

De tabel 3B bij de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt vervangen door tabel 3B opgenomen als bijlage 1 bij Stcrt. 2024/2434.

Naar boven