Regeling dienstreizen defensie

Geldend van 08-08-2020 t/m heden

Regeling dienstreizen defensie

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2. Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Artikel 2. Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

Paragraaf 2. Vergoeding van reiskosten

Artikel 3. Reiskosten openbaar vervoer

 • 1. Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.

 • 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.

Artikel 4. Indeling in groepen

 • 1. De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:

  • a) groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;

  • b) groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;

  • c) groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; en

  • d) groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.

 • 2. Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.

Artikel 5. Indeling in reisklassen

 • 1. De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.

 • 2. Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.

 • 3. De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.

 • 4. Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.

 • 5. De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.

Artikel 6. Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1. Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.

 • 2. De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:

  • a) de eigen kosten van het abonnement, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, met inachtneming van de eigen bijdrage; en

  • b) de werkelijk gemaakte reiskosten voor de dienstreizen.

 • 3. De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:

  • a) de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; en

  • b) de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 4. De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.

Artikel 7. Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

Artikel 8. Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

 • 1. Het aantal kilometers, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD, bedraagt 10.000.

 • 2. De andere kosten, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD zijn die voor:

  • a) stalling, garage en parkeren;

  • b) parkeerbelasting;

  • c) het gebruik van een veer of een brug; en

  • d) betaalde tol in Nederland.

 • 3. De betaalde tol in het buitenland wordt vergoed.

Artikel 11. Vergoeding van fietsgebruik

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.

 • 2. De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.

Paragraaf 3. Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12. Verblijfkostenvergoedingen

 • 1. De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:

  • a. de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:

   • 1. de lunchcomponent,

   • 2. de dinercomponent,

   • 3. de ontbijtcomponent;

  • b. de vergoeding van logies (de logiescomponent); en

  • c. de vergoeding van kleine uitgaven.

 • 2. De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:

  • a. indien het betreft een binnenlandse dienstreis:

   • 1°. de kleine component, en

   • 2°. de grote component;

  • b. indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.

 • 3. Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:

  • a. de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;

  • b. de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; en

  • c. de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; en

  • d. de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.

 • 4. De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.

 • 5. Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.

 • 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:

  • a. voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.

  • b. voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.

 • 7. Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.

 • 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  • a. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  • b. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  • c. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  • d. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;

  • e. de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 9. Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.

Artikel 13. Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1. Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:

  • a. aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;

  • b. vaccinatie;

  • c. geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;

  • d. uitrusting; en

  • e. een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.

 • 2. De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 256,94.

 • 3. Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.

 • 4. De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:

  • a. de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; of

  • b. de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.

Artikel 14. Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a. een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;

 • b. een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;

 • c. door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:

  • 1. de ziekte of het ongeval van een collega;

  • 2. het bijwonen van het huwelijk van een collega;

  • 3. het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;

  • 4. het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;

  • 5. het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; of

  • 6. het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.

 • d. een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.

Paragraaf 4. Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15. Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1. In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:

  • a. militair: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit militairen;

  • b. burgerlijk ambtenaar defensie:

   • 1. indien het betreft een detachering in Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, met dien verstande dat de tegemoetkoming geldende met ingang van de dag van detachering in de plaats treedt van de tegemoetkoming, geldende vóór de dag van ingang van de detachering,

   • 2. indien het betreft een detachering in een gebied buiten Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten op de voet van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

 • 2. Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:

  • a. van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;

  • b. van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:

  • a. ‘commandant’: de commandant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling dienstreizen Defensie;

  • b. ‘datum van verplaatsing, de detachering of van de indiensttreding’: de datum van de detachering, bedoeld in artikel 14, van het BDD.

 • 4. Voor de aanspraak op:

  • a. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;

  • b. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.

 • 5. Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.

Artikel 16. Detachering en verblijfkostenvergoeding

Artikel 16a. Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

Paragraaf 5. Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17. Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

Artikel 18. Reisdeclaratie

 • 1. De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.

 • 2. Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.

 • 3. De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:

  • a. van het reizen per trein;

  • b. verband houdende met het reizen met dienstvervoer;

  • c. van (trein)taxigebruik of het gebruik van een gehuurd motorrijtuig;

  • d. van logies in een gebied buiten Nederland; en

  • e. bedoeld in artikel 13.

Artikel 19. Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Völkers

Bijlage A. bij de Regeling dienstreizen defensie

Klasse-indeling bij dienstreizen defensie

Vervoersmiddel

Reizen

Klasse

Groep(en)

Trein

Binnen Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Binnen Nederland

1e

1

   

2e

2 t/m

Trein

Buiten Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Engeland

Binnen Europa

Royal/Suite

1

Business/luxe

2 en 3

Captains/hut met bank

4

Vliegtuig

Intercontinentale vluchten

Business

1 en 2

Economy

3 en 4

Overige vluchten

Economy

1 t/m 4

Groepsindeling

1

2

3

4

SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM

≥ S14 + <S17;

≥ KTZ/KOL + < SBN/GM

≥ S9 + < S14;

> AOO/VDG+ <KTZ/KOL

≤ AOO/VDG/S8

Bijlage B. bij de Regeling dienstreizen defensie

Tabel 1 vergoeding per kilometer

 

1A

1B

 

Brom-/snorfiets

Overige motorvoertuigen

Alle landen

€ 0,10

€ 0,19

Tabel 2 vergoeding per kilometer

Alle landen

€ 0,05

Bijlage C. bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 01-JULI-2020 tot 01-JANUARI-2021

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

NEDERLAND

 

BINNEN NEDERLAND

01-07-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

 

VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND

01-07-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

AFGHANISTAN

 

ELDERS

01-07-2020

AFN

4.551,00

307,95

513,20

821,15

38,50

 
 

KABUL

01-07-2020

AFN

7.625,00

538,20

897,00

1.435,20

67,30

 

ALBANIE

 

ELDERS

01-07-2020

ALL

4.576,00

466,35

777,20

1.243,55

58,30

 
 

TIRANA

01-07-2020

ALL

9.135,00

592,30

987,15

1.579,45

74,05

 

ALGERIJE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

64,00

6,50

10,85

17,40

0,80

 

ANGOLA

 

ELDERS

01-07-2020

AOA

36.190,00

3.268,95

5.448,25

8.717,20

408,60

 
 

LUANDA

01-07-2020

AOA

75.640,00

5.338,95

8.898,25

14.237,20

667,35

 

ANGUILLA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

219,00

17,55

29,20

46,75

2,20

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-12-2020

USD

322,00

19,15

31,95

51,10

2,40

 

ANTIGUA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

177,00

18,85

31,40

50,20

2,35

 

ARGENTINIE

 

BUENOS AIRES

01-07-2020

USD

189,00

8,50

14,20

22,70

1,05

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

61,00

4,10

6,85

10,95

0,50

 

ARMENIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

65,00

6,35

10,55

16,90

0,80

 
 

YEREVAN

01-07-2020

USD

87,00

7,60

12,65

20,20

0,95

 

ARUBA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

AWG

297,00

27,95

46,55

74,50

3,50

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2020

AWG

427,00

30,15

50,25

80,35

3,75

 

AUSTRALIE

 

ELDERS

01-07-2020

AUD

183,00

18,60

31,00

49,60

2,35

 
 

SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE

01-07-2020

AUD

254,00

22,00

36,65

58,70

2,75

 

AZERBAIDZJAN

 

BAKU

01-07-2020

USD

92,00

5,45

9,10

14,55

0,70

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

61,00

3,80

6,35

10,15

0,50

 

BAHAMA S

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

234,00

22,05

36,75

58,75

2,75

 
 

ALLE GEBIEDEN

20-12-2020

USD

277,00

18,75

31,25

50,00

2,35

 

BAHRAIN

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

BHD

64,00

4,70

7,80

12,50

0,60

 

BANGLADESH

 

ELDERS

01-07-2020

BDT

3.825,00

318,55

530,90

849,45

39,80

 

BARBADOS

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

BBD

484,00

43,70

72,85

116,60

5,45

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2020

BBD

718,00

46,55

77,60

124,20

5,80

 

BELGIE

 

BRUSSEL

01-07-2020

EUR

196,00

13,80

23,05

36,85

1,75

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

184,00

12,95

21,60

34,55

1,60

 

BELIZE

 

BELIZE CITY

01-07-2020

USD

168,00

7,25

12,05

19,30

0,90

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

114,00

9,10

15,15

24,25

1,15

 

BENIN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

49,00

5,35

8,90

14,30

0,65

 

BERMUDA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

BMD

367,00

15,75

26,30

42,05

1,95

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-12-2020

BMD

330,00

14,20

23,65

37,85

1,75

 

BES-EILANDEN

 

BONAIRE

01-07-2020

USD

202,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 
 

BONAIRE

16-12-2020

USD

263,00

13,05

21,75

34,75

1,65

 
 

SABA

01-07-2020

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 
 

SABA

16-12-2020

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 
 

ST. EUSTATIUS

01-07-2020

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 
 

ST. EUSTATIUS

16-12-2020

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 

BHUTAN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

57,00

3,10

5,15

8,25

0,40

 
 

THIMPHU

01-07-2020

USD

65,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 

BOLIVIA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

38,00

2,80

4,65

7,40

0,35

 

BOSNIE/HERZEGOVINA

 

BANJA LUKA (BOSNIE)

01-07-2020

BAM

101,00

12,10

20,20

32,30

1,50

 
 

ELDERS

01-07-2020

BAM

96,00

9,75

16,25

26,00

1,20

 
 

MOSTAR

01-07-2020

BAM

96,00

11,50

19,15

30,60

1,45

 
 

SARAJEVO

01-07-2020

BAM

136,00

16,30

27,15

43,50

2,05

 

BOTSWANA

 

ELDERS

01-07-2020

BWP

963,00

83,55

139,25

222,80

10,45

 

BRAZILIE

 

ELDERS

01-07-2020

BRL

235,00

18,05

30,10

48,15

2,25

 
 

SAO PAULO

01-07-2020

BRL

382,00

20,75

34,60

55,40

2,60

 

BRUNEI

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

109,00

6,20

10,30

16,50

0,75

 

BULGARIJE

 

BURGAS PLOVDIV ST.ZAGORA VARNA

01-07-2020

BGN

92,00

8,35

13,90

22,25

1,05

 
 

ELDERS

01-07-2020

BGN

73,00

7,15

11,95

19,10

0,90

 
 

SOFIA

01-07-2020

BGN

219,00

14,15

23,60

37,80

1,75

 

BURKINA FASO

 

ELDERS

01-07-2020

USD

69,00

5,30

8,85

14,10

0,65

 

BURUNDI

 

BUJUMBURA

01-07-2020

USD

131,00

10,90

18,20

29,10

1,35

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

23,00

4,80

8,00

12,80

0,60

 

CAMBODJA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

30,00

3,25

5,45

8,70

0,40

 

CANADA

 

CALGARY

01-07-2020

CAD

193,00

17,40

29,00

46,35

2,15

 
 

ELDERS

01-07-2020

CAD

170,00

16,65

27,75

44,40

2,10

 
 

MONTREAL

01-07-2020

CAD

247,00

18,90

31,55

50,45

2,35

 
 

OTTAWA

01-07-2020

CAD

268,00

20,60

34,35

54,90

2,55

 
 

TORONTO

01-07-2020

CAD

288,00

19,50

32,50

52,00

2,45

 
 

VANCOUVER

01-07-2020

CAD

299,00

20,25

33,75

54,05

2,55

 

CENTRAAL AFRIKA

 

BANGUI

01-07-2020

USD

109,00

11,60

19,30

30,85

1,45

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

18,00

4,70

7,85

12,55

0,60

 

CHAD

 

ELDERS

01-07-2020

USD

59,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 
 

NDJAMENA

01-07-2020

USD

95,00

7,30

12,15

19,45

0,90

 

CHILI

 

ELDERS

01-07-2020

USD

113,00

9,40

15,65

25,05

1,15

 
 

SANTIAGO

01-07-2020

USD

209,00

13,50

22,55

36,05

1,70

 

CHINA

 

BEIJING

01-07-2020

CNY

991,00

76,05

126,75

202,80

9,50

 
 

ELDERS

01-07-2020

CNY

677,00

47,80

79,65

127,45

5,95

 
 

SHANGHAI

01-07-2020

CNY

1.254,00

71,30

118,85

190,20

8,90

 

COLOMBIA

 

BOGOTA

01-07-2020

USD

88,00

3,25

5,40

8,60

0,40

 
 

CARTAGENA

01-07-2020

USD

90,00

3,30

5,50

8,85

0,40

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

53,00

2,15

3,60

5,70

0,25

 

COMOREN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

70,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 
 

MORONI

01-07-2020

USD

118,00

10,65

17,70

28,35

1,35

 

CONGO DEM. REP

 

ELDERS

01-07-2020

USD

82,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 
 

KINSHASA

01-07-2020

USD

178,00

11,55

19,25

30,85

1,45

 

COSTA RICA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

88,00

6,20

10,35

16,55

0,80

 
 

SAN JOSE

01-07-2020

USD

136,00

10,45

17,45

27,90

1,30

 

CUBA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

66,00

4,85

8,10

12,95

0,60

 

CURACAO

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

ANG

286,00

25,85

43,05

68,90

3,25

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2020

ANG

331,00

26,45

44,05

70,50

3,30

 

CYPRUS

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

84,00

8,25

13,75

22,00

1,05

 

DENEMARKEN

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

DKK

1.215,00

114,25

190,45

304,70

14,30

 

DJIBOUTI

 

DJIBOUTI

01-07-2020

DJF

21.505,00

1.942,00

3.237,00

5.180,00

243,00

 
 

DJIBOUTI (HOTEL SHERATON)

01-07-2020

DJF

54.672,00

2.840,00

4.734,00

7.574,00

355,00

 
 

ELDERS

01-07-2020

DJF

12.648,00

856,00

1.426,00

2.282,00

107,00

 

DOMINICA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

257,00

10,50

17,50

28,00

1,30

 

DOMINICAANSE REP.

 

ELDERS

01-07-2020

DOP

1.458,00

213,35

355,55

568,85

26,65

 
 

SANTO DOMINGO

01-07-2020

DOP

8.001,00

518,75

864,60

1.383,40

64,85

 

DUITSLAND

 

BERLIJN

01-07-2020

EUR

146,00

12,65

21,05

33,70

1,60

 
 

BONN

01-07-2020

EUR

121,00

13,30

22,15

35,50

1,65

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

120,00

11,75

19,55

31,25

1,45

 
 

FRANKFURT A/M

01-07-2020

EUR

173,00

15,00

25,00

40,05

1,90

 
 

HAMBURG

01-07-2020

EUR

173,00

15,00

25,00

40,05

1,90

 
 

MUNCHEN

01-07-2020

EUR

136,00

11,75

19,60

31,35

1,45

 

ECUADOR

 

ELDERS

01-07-2020

USD

72,00

7,35

12,30

19,65

0,90

 
 

GUAYAQUIL

01-07-2020

USD

142,00

11,30

18,85

30,15

1,40

 

EGYPTE

 

CAIRO

01-07-2020

EGP

2.543,00

195,10

325,15

520,25

24,40

 
 

ELDERS

01-07-2020

EGP

1.761,00

91,50

152,50

244,00

11,45

 

EL SALVADOR

 

ELDERS

01-07-2020

USD

69,00

7,00

11,65

18,65

0,85

 
 

SAN SALVADOR

01-07-2020

USD

142,00

10,40

17,35

27,80

1,30

 

ESTLAND

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

106,00

14,85

24,75

39,55

1,85

 

ETHIOPIE

 

ADDIS ABEBA

01-07-2020

ETB

4.036,00

309,60

516,00

825,60

38,70

 
 

ADDIS ABEBA (HILTON)

01-07-2020

ETB

6.262,00

423,70

706,20

1.129,90

52,95

 
 

ELDERS

01-07-2020

ETB

1.283,00

125,55

209,30

334,85

15,70

 

FILIPPIJNEN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

73,00

3,80

6,35

10,15

0,50

 

FINLAND

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

123,00

10,70

17,80

28,50

1,35

 
 

HELSINKI

01-07-2020

EUR

190,00

13,40

22,30

35,70

1,65

 

FRANKRIJK

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

148,00

14,50

24,15

38,60

1,80

 
 

PARIJS

01-07-2020

EUR

192,00

15,35

25,60

40,95

1,90

 

FRANS GUYANA

 

CAYENNE

01-07-2020

EUR

118,00

11,55

19,30

30,85

1,45

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

118,00

11,55

19,30

30,85

1,45

 

GABON

 

ELDERS

01-07-2020

USD

55,00

4,05

6,75

10,85

0,50

 
 

LIBREVILLE

01-07-2020

USD

131,00

10,50

17,45

27,95

1,30

 

GAMBIA

 

BANJUL

01-07-2020

USD

136,00

6,45

10,70

17,15

0,80

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

29,00

1,90

3,15

5,00

0,25

 

GEORGIE

 

ELDERS

01-07-2020

GEL

354,00

26,05

43,40

69,50

3,25

 
 

TBILISI

01-07-2020

GEL

397,00

25,75

42,90

68,60

3,20

 

GHANA

 

ACCRA

01-07-2020

USD

153,00

9,10

15,15

24,20

1,15

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

128,00

8,70

14,45

23,15

1,10

 

GIBRALTAR

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

159,00

10,35

17,20

27,55

1,30

 

GRIEKENLAND

 

ATHENE

01-07-2020

EUR

144,00

12,00

20,00

32,05

1,50

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

72,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

GROENLAND

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

216,00

20,30

33,85

54,15

2,55

 

GUADELOUPE

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

118,00

11,55

19,30

30,85

1,45

 

GUATEMALA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

61,00

5,95

9,95

15,90

0,75

 

GUINEA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

69,00

5,75

9,55

15,30

0,70

 

GUYANA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

59,00

6,80

11,35

18,15

0,85

 

HAITI

 

ELDERS

01-07-2020

USD

87,00

6,40

10,65

17,10

0,80

 
 

PORT AU PRINCE

01-07-2020

USD

149,00

11,40

19,00

30,40

1,45

 

HONDURAS

 

ELDERS

01-07-2020

USD

63,00

4,30

7,15

11,40

0,55

 
 

TEGUCIGALPA

01-07-2020

USD

130,00

8,40

14,00

22,45

1,05

 

HONG KONG

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

HKD

1.337,00

63,25

105,45

168,70

7,90

 

HONGARIJE

 

BALATON

01-07-2020

HUF

44.220,00

2.404,50

4.007,50

6.412,05

300,55

 
 

BUDAPEST

01-07-2020

HUF

56.700,00

3.676,30

6.127,20

9.803,50

459,55

 
 

ELDERS

01-07-2020

HUF

31.155,00

1.694,10

2.823,50

4.517,55

211,75

 

IERLAND

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

185,00

13,05

21,75

34,80

1,65

 

IJSLAND

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

ISK

28.098,00

1.821,80

3.036,35

4.858,20

227,75

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-10-2020

ISK

19.544,00

1.695,30

2.825,50

4.520,80

211,90

 

INDIA

 

ELDERS

01-07-2020

INR

6.962,00

534,10

890,20

1.424,30

66,75

 
 

NEW DELHI

01-07-2020

INR

8.236,00

658,45

1.097,40

1.755,80

82,30

 
 

NEW DELHI

01-09-2020

INR

9.760,00

688,90

1.148,15

1.837,05

86,10

 

INDONESIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

59,00

4,75

7,90

12,60

0,60

 
 

JAKARTA

01-07-2020

USD

118,00

10,25

17,10

27,35

1,30

 

IRAK

 

BAGDAD

01-07-2020

USD

133,00

10,65

17,75

28,45

1,35

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

80,00

8,45

14,05

22,50

1,05

 

IRAN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

31,00

2,15

3,60

5,75

0,25

 
 

TEHERAN

01-07-2020

USD

53,00

3,05

5,05

8,10

0,40

 

ISRAEL

 

ELDERS

01-07-2020

ILS

611,00

36,30

60,55

96,85

4,55

 
 

HAIFA

01-07-2020

ILS

687,00

44,50

74,20

118,75

5,55

 
 

JERUZALEM

01-07-2020

ILS

590,00

45,25

75,45

120,70

5,65

 
 

TEL AVIV

01-07-2020

ILS

924,00

52,55

87,60

140,15

6,55

 

ITALIE

 

BRESCIA

01-07-2020

EUR

142,00

15,10

25,15

40,25

1,90

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

89,00

7,70

12,85

20,60

0,95

 
 

FLORENCE

01-07-2020

EUR

132,00

11,40

19,05

30,45

1,45

 
 

MILAAN EN PORTE ERCOLE

01-07-2020

EUR

142,00

15,10

25,15

40,25

1,90

 
 

NAPELS

01-07-2020

EUR

160,00

13,30

22,15

35,45

1,65

 
 

ROME

01-07-2020

EUR

134,00

13,65

22,80

36,45

1,70

 
 

VENETIE

01-07-2020

EUR

155,00

16,40

27,30

43,70

2,05

 

IVOORKUST

 

ELDERS

01-07-2020

USD

51,00

5,85

9,75

15,60

0,75

 

JAMAICA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

310,00

5,10

8,50

13,60

0,65

 
 

ELDERS

15-12-2020

USD

334,00

5,50

9,20

14,70

0,70

 
 

KINGSTON

01-07-2020

USD

221,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 

JAPAN

 

ELDERS

01-07-2020

JPY

15.376,00

1.040,00

1.734,00

2.774,00

130,00

 
 

TOKYO

01-07-2020

JPY

26.195,00

1.557,00

2.595,00

4.153,00

195,00

 

JEMEN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

51,00

5,40

9,00

14,45

0,70

 

JORDANIE

 

AMMAN

01-07-2020

JOD

104,00

9,00

15,00

23,95

1,10

 
 

ELDERS

01-07-2020

JOD

25,00

3,65

6,10

9,75

0,45

 

KAAPVERDISCHE EIL.

 

ELDERS

01-07-2020

CVE

5.699,00

905,40

1.509,00

2.414,35

113,15

 
 

PRAIA

01-07-2020

CVE

10.450,00

1.153,70

1.922,80

3.076,50

144,20

 

KAMEROEN

 

DOUALA

01-07-2020

USD

108,00

8,30

13,80

22,10

1,05

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

64,00

5,80

9,70

15,50

0,75

 

KAZACHSTAN

 

ALMA ATA

01-07-2020

USD

83,00

9,85

16,45

26,35

1,25

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

60,00

5,70

9,50

15,15

0,70

 

KENIA

 

ELDERS

01-07-2020

KES

5.858,00

468,30

780,55

1.248,85

58,55

 
 

MOMBASA

01-07-2020

KES

15.444,00

878,35

1.463,90

2.342,25

109,80

 
 

NAIROBI

01-07-2020

KES

17.073,00

1.107,00

1.844,95

2.951,95

138,35

 

KOEWEIT

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

KWD

51,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

KOREA (ZUID)

 

ELDERS

01-07-2020

USD

124,00

11,65

19,40

31,00

1,45

 
 

SEOUL

01-07-2020

USD

188,00

12,15

20,30

32,45

1,50

 

KOSOVO

 

ELDERS

01-07-2020

USD

62,00

5,15

8,60

13,80

0,65

 
 

PRISTINA

01-07-2020

USD

92,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

KROATIE

 

ELDERS

01-07-2020

HRK

637,00

59,95

99,90

159,80

7,50

 
 

ZAGREB

01-07-2020

HRK

922,00

73,75

122,90

196,60

9,20

 

KYRGYZSTAN

 

ELDERS

01-07-2020

KGS

2.715,00

191,60

319,35

510,95

23,95

 

LETLAND

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

67,00

7,15

11,90

19,05

0,90

 
 

RIGA

01-07-2020

EUR

110,00

9,50

15,85

25,40

1,20

 

LIBANON

 

BEIROET

01-07-2020

USD

162,00

9,25

15,40

24,60

1,15

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

66,00

8,95

14,90

23,80

1,10

 

LIBERIA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

56,00

4,30

7,15

11,45

0,55

 
 

MONROVIA

01-07-2020

USD

176,00

14,05

23,40

37,45

1,75

 

LIBIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

108,00

7,60

12,70

20,30

0,95

 

LITOUWEN

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

79,00

5,80

9,65

15,45

0,70

 
 

VILNIUS

01-07-2020

EUR

117,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

LUXEMBURG

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

228,00

14,15

23,60

37,75

1,75

 

MAAGDENEILANDEN GBR

 

ALLE GEBIEDEN (UK)

01-07-2020

USD

198,00

14,00

23,30

37,30

1,75

 
 

ALLE GEBIEDEN (UK)

15-12-2020

USD

227,00

14,05

23,45

37,50

1,75

 

MAAGDENEILANDEN USA

 

ALLE GEBIEDEN (USA)

01-07-2020

USD

244,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 
 

ALLE GEBIEDEN (USA)

15-12-2020

USD

371,00

17,55

29,25

46,80

2,20

 

MADAGASCAR

 

ANTANANARIVO

01-07-2020

USD

121,00

6,85

11,45

18,30

0,85

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

34,00

3,45

5,75

9,20

0,45

 

MALAWI

 

ELDERS

01-07-2020

USD

82,00

5,60

9,30

14,90

0,70

 

MALEDIVEN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

61,00

4,45

7,45

11,90

0,55

 
 

MALE

01-07-2020

USD

158,00

8,60

14,35

22,95

1,05

 

MALEISIE OOST

 

ELDERS

01-07-2020

MYR

354,00

26,05

43,40

69,50

3,25

 
 

KUALA LUMPUR

01-07-2020

MYR

458,00

46,65

77,70

124,35

5,85

 

MALI

 

BAMAKO

01-07-2020

USD

110,00

12,60

21,00

33,65

1,60

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

55,00

5,80

9,65

15,45

0,70

 

MALTA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

167,00

12,30

20,55

32,85

1,55

 

MAROKKO

 

CASABLANCA

01-07-2020

MAD

1.380,00

101,55

169,30

270,85

12,70

 
 

ELDERS

01-07-2020

MAD

774,00

75,75

126,25

202,00

9,45

 
 

RABAT

01-07-2020

MAD

1.224,00

97,85

163,05

260,90

12,25

 

MARTINIQUE

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

118,00

11,55

19,30

30,85

1,45

 

MAURITANIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

48,00

4,50

7,55

12,05

0,55

 
 

NOUADHIBOU

01-07-2020

USD

78,00

7,30

12,20

19,50

0,90

 
 

NOUAKCHOTT

01-07-2020

USD

111,00

7,50

12,50

20,05

0,95

 
 

NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM

01-07-2020

USD

139,00

10,70

17,80

28,50

1,35

 

MAURITIUS

 

ELDERS

01-07-2020

USD

133,00

2,20

3,65

5,85

0,25

 

MEXICO

 

ELDERS

01-07-2020

MXN

1.887,00

217,00

361,00

578,00

27,00

 
 

MEXICO STAD

01-07-2020

MXN

5.834,00

395,00

658,00

1.053,00

49,00

 

MOLDAVIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

68,00

6,40

10,65

17,05

0,80

 
 

KISHINEV

01-07-2020

USD

98,00

5,85

9,70

15,55

0,75

 

MONACO

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

202,00

11,00

18,35

29,35

1,40

 

MONGOLIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

56,00

3,95

6,60

10,55

0,50

 

MONTENEGRO

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

57,00

3,70

6,20

9,90

0,45

 
 

PODGORICA

01-07-2020

EUR

71,00

5,50

9,15

14,60

0,70

 

MOZAMBIQUE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

72,00

11,00

18,35

29,35

1,40

 
 

MAPUTO

01-07-2020

USD

130,00

11,75

19,60

31,40

1,45

 

MYANMAR

 

ELDERS

01-07-2020

USD

46,00

3,25

5,40

8,60

0,40

 
 

NAYPYITAW

01-07-2020

USD

46,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

NAMIBIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

33,00

3,35

5,55

8,90

0,40

 

NEPAL

 

ELDERS

01-07-2020

USD

28,00

1,85

3,05

4,90

0,25

 
 

KATHMANDU

01-07-2020

USD

122,00

7,25

12,05

19,25

0,90

 

NICARAGUA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

51,00

4,25

7,05

11,25

0,55

 
 

MANAGUA

01-07-2020

USD

110,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

NIEUW ZEELAND

 

AUCKLAND,CHRISTCH., WELLINGTON

01-07-2020

NZD

253,00

21,90

36,50

58,40

2,75

 
 

ELDERS

01-07-2020

NZD

221,00

19,90

33,20

53,10

2,50

 

NIGER

 

ELDERS

01-07-2020

USD

42,00

2,75

4,55

7,30

0,35

 

NIGERIA

 

ABUJA

01-07-2020

NGN

44.118,00

4.149,05

6.915,10

11.064,15

518,65

 
 

ELDERS

01-07-2020

NGN

20.955,00

1.892,80

3.154,70

5.047,50

236,60

 
 

LAGOS

01-07-2020

NGN

45.140,00

3.186,15

5.310,25

8.496,40

398,25

 

NOORD-MACEDONIE

 

ELDERS

01-07-2020

MKD

2.019,00

261,70

436,20

697,90

32,70

 
 

SKOPJE

01-07-2020

MKD

4.023,00

378,35

630,55

1.008,90

47,30

 

NOORWEGEN

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

NOK

1.319,00

201,05

335,10

536,15

25,15

 

OEGANDA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

42,00

2,70

4,50

7,20

0,35

 
 

ENTEBBE

01-07-2020

USD

121,00

6,30

10,50

16,75

0,80

 

OEKRAINE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

47,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 
 

KIEV

01-07-2020

USD

97,00

9,85

16,45

26,30

1,25

 

OEZBEKISTAN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

33,00

2,55

4,20

6,75

0,30

 

OMAN

 

ELDERS

01-07-2020

OMR

45,00

4,20

7,05

11,25

0,55

 
 

MUSCAT

01-07-2020

OMR

61,00

4,70

7,85

12,55

0,60

 

OOSTENRIJK

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

110,00

16,05

26,75

42,80

2,00

 

PAKISTAN

 

ELDERS

01-07-2020

PKR

7.860,00

578,50

964,15

1.542,65

72,30

 
 

ISLAMABAD,RAWALPINDI

01-07-2020

PKR

16.185,00

962,15

1.603,55

2.565,70

120,25

 

PANAMA

 

ELDERS

01-07-2020

PAB

101,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 
 

PANAMA STAD

01-07-2020

PAB

125,00

10,40

17,35

27,70

1,30

 

PARAGUAY

 

ASUNCION

01-07-2020

USD

99,00

10,50

17,50

28,00

1,30

 
 

CIUDAD DEL ESTE CASINO ACARAY

01-07-2020

USD

110,00

5,45

9,05

14,50

0,70

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

57,00

6,75

11,30

18,05

0,85

 

PERU

 

ELDERS

01-07-2020

PEN

305,00

21,55

35,90

57,40

2,70

 
 

LIMA

01-07-2020

PEN

624,00

40,45

67,40

107,85

5,05

 

POLEN

 

ELDERS

01-07-2020

PLN

592,00

35,15

58,60

93,75

4,40

 
 

WARSCHAU

01-07-2020

PLN

622,00

43,90

73,20

117,10

5,50

 

PORTUGAL

 

ELDERS

01-07-2020

EUR

80,00

8,10

13,50

21,60

1,00

 
 

LISSABON

01-07-2020

EUR

156,00

12,95

21,60

34,55

1,60

 

PUERTO RICO

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

179,00

13,75

22,95

36,70

1,70

 
 

ALLE GEBIEDEN

20-12-2020

USD

286,00

14,85

24,80

39,65

1,85

 

QATAR

 

DOHA

01-07-2020

USD

206,00

14,55

24,25

38,80

1,80

 

ROEMENIE

 

BOEKAREST

01-07-2020

RON

683,00

40,55

67,60

108,20

5,05

 
 

ELDERS

01-07-2020

RON

347,00

30,10

50,20

80,30

3,75

 

RUSLAND

 

ELDERS

01-07-2020

RUB

6.262,00

423,70

706,20

1.129,90

52,95

 
 

MOSKOU

01-07-2020

RUB

12.627,00

891,25

1.485,45

2.376,70

111,40

 
 

SINT PETERSBURG

01-07-2020

RUB

10.653,00

579,25

965,45

1.544,70

72,40

 

RWANDA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

52,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 
 

KIGALI

01-07-2020

USD

111,00

8,15

13,60

21,80

1,00

 

SAO TOME / PRINCIPE

 

PRINCIPE

01-07-2020

USD

78,00

4,05

6,75

10,85

0,50

 
 

SAO TOME

01-07-2020

USD

131,00

9,20

15,35

24,55

1,15

 

SAOEDI-ARABIE

 

ELDERS

01-07-2020

SAR

647,00

45,65

76,05

121,70

5,70

 

SENEGAL

 

DAKAR

01-07-2020

USD

146,00

12,15

20,25

32,40

1,50

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

71,00

5,20

8,70

13,90

0,65

 

SERVIE

 

BELGRADO

01-07-2020

USD

111,00

10,85

18,05

28,90

1,35

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

62,00

5,15

8,60

13,80

0,65

 
 

PRISTINA

01-07-2020

USD

92,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

SEYCHELLEN

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

SCR

2.155,00

202,65

337,70

540,35

25,35

 

SIERRA LEONE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

54,00

3,80

6,30

10,10

0,45

 

SINGAPORE

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

SGD

335,00

22,65

37,75

60,40

2,85

 

SINT MAARTEN

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

ANG

258,00

22,40

37,30

59,70

2,80

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2020

ANG

301,00

23,10

38,45

61,55

2,90

 

SLOVENIE

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

EUR

140,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

SLOWAKIJE

 

BRATISLAVA

01-07-2020

EUR

134,00

9,45

15,70

25,15

1,20

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

104,00

7,05

11,75

18,80

0,90

 

SOMALIE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

43,00

3,55

5,95

9,50

0,45

 

SPANJE

 

BARCELONA

01-07-2020

EUR

124,00

11,65

19,40

31,00

1,45

 
 

ELDERS

01-07-2020

EUR

104,00

9,80

16,35

26,15

1,25

 
 

MADRID

01-07-2020

EUR

146,00

13,15

21,95

35,10

1,65

 

SRI LANKA

 

ELDERS

01-07-2020

LKR

12.214,00

826,45

1.377,40

2.203,90

103,30

 
 

KANDY

01-07-2020

LKR

16.524,00

858,45

1.430,80

2.289,25

107,30

 

ST. KITTS AND NEVIS

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

253,00

18,65

31,05

49,70

2,35

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-12-2020

USD

267,00

18,80

31,35

50,15

2,35

 

ST. LUCIA

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

250,00

12,40

20,70

33,15

1,55

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-12-2020

USD

341,00

14,65

24,40

39,05

1,85

 

ST.VINCENT-GRENADINE

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

170,00

13,60

22,65

36,25

1,70

 

SUDAN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

68,00

2,65

4,40

7,05

0,35

 
 

KHARTOUM

01-07-2020

USD

96,00

7,65

12,75

20,40

0,95

 

SURINAME

 

ELDERS

01-07-2020

SRD

608,00

37,75

62,95

100,70

4,70

 
 

PARAMARIBO

01-07-2020

SRD

927,00

65,45

109,10

174,50

8,20

 

SYRIE

 

DAMASCUS

01-07-2020

SYP

89.900,00

7.187,05

11.978,40

19.165,45

898,40

 
 

ELDERS

01-07-2020

SYP

53.998,00

4.316,85

7.194,75

11.511,65

539,60

 

TAIWAN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

95,00

6,70

11,20

17,90

0,85

 
 

TAIPEH

01-07-2020

USD

95,00

6,70

11,20

17,90

0,85

 

TAJIKISTAN

 

DUSHANBE

01-07-2020

USD

102,00

6,90

11,45

18,35

0,85

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

26,00

2,15

3,55

5,70

0,25

 

TANZANIA

 

DAR ES SALAAM

01-07-2020

USD

138,00

9,35

15,60

24,95

1,15

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

62,00

4,35

7,25

11,60

0,55

 

THAILAND

 

BANGKOK

01-07-2020

THB

4.109,00

386,45

644,10

1.030,60

48,30

 
 

ELDERS

01-07-2020

THB

2.117,00

199,05

331,80

530,85

24,90

 

TOBAGO AND TRINIDAD

 

TOBAGO

01-07-2020

USD

196,00

15,05

25,05

40,05

1,90

 
 

TRINIDAD

01-07-2020

USD

192,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

TOGO

 

ELDERS

01-07-2020

USD

55,00

4,75

7,95

12,70

0,60

 

TSJECHIE

 

BRNO

01-07-2020

CZK

3.117,00

193,55

322,60

516,15

24,20

 
 

CESKY KRUMLOV

01-07-2020

CZK

2.790,00

205,35

342,25

547,60

25,65

 
 

ELDERS

01-07-2020

CZK

2.041,00

132,35

220,60

352,95

16,55

 
 

PRAAG

01-07-2020

CZK

3.894,00

263,45

439,10

702,55

32,95

 

TUNESIE

 

ELDERS

01-07-2020

TND

243,00

13,20

22,00

35,15

1,65

 
 

TUNIS

01-07-2020

TND

251,00

19,25

32,05

51,30

2,40

 

TURKIJE

 

ANKARA

01-07-2020

TRY

771,00

41,90

69,85

111,70

5,25

 
 

ANTALYA

01-07-2020

TRY

579,00

34,40

57,30

91,70

4,30

 
 

ELDERS

01-07-2020

TRY

330,00

29,80

49,70

79,50

3,75

 
 

ISTANBUL

01-07-2020

TRY

806,00

82,15

136,90

219,05

10,25

 
 

IZMIR

01-07-2020

TRY

678,00

58,80

97,95

156,75

7,35

 

TURKMENISTAN

 

ELDERS

01-07-2020

USD

62,00

10,20

17,00

27,20

1,30

 

TURKS CAICOS ISL.

 

GRAND TURK

01-07-2020

USD

246,00

15,25

25,45

40,70

1,90

 
 

PROVIDENCIALES

01-07-2020

USD

293,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 
 

PROVIDENCIALES

22-12-2020

USD

378,00

17,90

29,80

47,70

2,25

 

URUGUAY

 

ELDERS

01-07-2020

USD

75,00

8,95

14,95

23,90

1,10

 

VENEZUELA

 

CARACAS

01-07-2020

USD

119,00

5,90

9,80

15,70

0,75

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

46,00

6,20

10,30

16,50

0,75

 

VER.ARAB.EMIR.

 

ABU DHABI

01-07-2020

AED

734,00

69,05

115,10

184,20

8,65

 
 

DUBAI

01-07-2020

AED

893,00

60,40

100,70

161,10

7,55

 
 

ELDERS

01-07-2020

AED

814,00

62,45

104,10

166,55

7,80

 

VERENIGD KONINKRIJK

 

ELDERS

01-07-2020

GBP

170,00

10,55

17,60

28,20

1,30

 
 

LONDEN

01-07-2020

GBP

208,00

12,35

20,60

32,95

1,55

 

VERENIGDE STATEN

 

BOSTON

01-07-2020

USD

245,00

16,55

27,60

44,20

2,05

 
 

CHICAGO

01-07-2020

USD

217,00

13,45

22,45

35,95

1,70

 
 

ELDERS

01-07-2020

USD

205,00

12,70

21,20

33,90

1,60

 
 

HONOLULU

01-07-2020

USD

262,00

13,60

22,65

36,25

1,70

 
 

LOS ANGELES

01-07-2020

USD

246,00

13,95

23,25

37,25

1,75

 
 

MIAMI

01-07-2020

USD

205,00

13,30

22,20

35,50

1,65

 
 

NEW YORK

01-07-2020

USD

281,00

16,75

27,90

44,60

2,10

 
 

PHILADELPHIA

01-07-2020

USD

205,00

13,90

23,15

37,05

1,75

 
 

SAN FRANCISCO

01-07-2020

USD

290,00

16,50

27,55

44,05

2,05

 
 

WASHINGTON DC, NORFOLK

01-07-2020

USD

233,00

17,20

28,65

45,80

2,15

 

VIETNAM

 

ELDERS

01-07-2020

USD

45,00

3,30

5,50

8,85

0,40

 
 

HANOI

01-07-2020

USD

112,00

6,70

11,15

17,85

0,85

 
 

HO CHI MIN CITY

01-07-2020

USD

106,00

6,60

11,00

17,60

0,80

 

WIT RUSLAND

 

ELDERS

01-07-2020

USD

44,00

5,90

9,80

15,70

0,75

 
 

MINSK

01-07-2020

USD

130,00

13,75

22,90

36,65

1,70

 

ZAMBIA

 

ELDERS

01-07-2020

USD

92,00

3,95

6,60

10,55

0,50

 

ZIMBABWE

 

ELDERS

01-07-2020

USD

81,00

6,25

10,40

16,65

0,80

 
 

HARARE

01-07-2020

USD

118,00

9,05

15,10

24,15

1,15

 

ZUID SUDAN

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

USD

58,00

3,60

6,05

9,65

0,45

 

ZUID-AFRIKA

 

ELDERS

01-07-2020

ZAR

921,00

65,00

108,35

173,35

8,15

 
 

JOHANNESBURG

01-07-2020

ZAR

2.707,00

147,20

245,30

392,50

18,40

 
 

KAAPSTAD

01-07-2020

ZAR

1.983,00

117,85

196,40

314,25

14,75

 
 

PRETORIA

01-07-2020

ZAR

1.680,00

79,50

132,50

211,95

9,95

 

ZWEDEN

 

ELDERS

01-07-2020

SEK

1.877,00

121,75

202,90

324,60

15,20

 
 

STOCKHOLM EN MALMO

01-07-2020

SEK

2.450,00

121,50

202,50

324,00

15,20

 

ZWITSERLAND

 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2020

CHF

232,00

15,70

26,15

41,85

1,95

 

Bijlage D. bij de Regeling dienstreizen defensie

Gebieden met polaire koude in de winter

Canada

Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China

Peking

Finland

Helsinki

Groenland

Nuuk

IJsland

Reykjavik

Korea

Seoul

Noord- en Zuidpool

 

Noorwegen

Oslo

Oekraïne

Kiev

Polen

Warschau

Russische Federatie

Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk

Falkland Eilanden

Verenigde Staten

Chicago

Zweden

Stockholm

Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola

Luanda

Bahama’s

Nassau

Bangladesh

Chittagong, Dhaka

Barbados

Bridgetown

Belize

Belmopan

Benin

Cotonou

Bolivia

Santa Cruz

Brazilië

Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso

Ouagadougou

Burundi

Bujumbura

Cambodja

Phnom Penh

Colombia

Barranquilla

Costa Rica

San Jose

Cuba

Havanna

Djibouti

Djibouti

Dominicaanse Republiek

Santo Domingo

El Salvador

San Salvador

Ecuador

Guayaquil

Filipijnen

Manilla

Frans Guyana

Cayenne

Gabon

Libreville

Ghana

Accra

Guatemala

de stad Guatemala

Guyana

Georgetown

Haïti

Port au Prince

Honduras

Tegucigalpa

Hongkong

Hongkong

India

Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië

Jakarta

Irak

Bagdad

Ivoorkust

Abidjan

Jamaica

Kingston

Kameroen

Douala, Yaoundé

Kenia

Mombasa, Nairobi

Koeweit

Koeweit

Laos

Vientiane

Liberia

Monrovia

Madagaskar

Antananarivo

Maleisië

Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali

Bamako

Martinique

Fort-de-France

Mexico

Acapulco

Mozambique

Maputo

Myanmar (Birma)

Rangoon

Nederlandse Antillen

Willemstad

Nicaragua

Managua

Nigeria

Lagos

Oeganda

Kampala

Oman

Muscat

Pakistan

Karachi

Panama

Panama

Paraguay

Asunción

Puerto Rico

San Juan

Saoedi Arabië

Jeddah, Riyad

Senegal

Dakar

Sierra Leone

Freetown

Singapore

Singapore

Somalië

Mogadishu

Sri Lanka

Colombo

Sudan

Khartoem

Suriname

Paramaribo

Tanzania

Dar es Salaam

Thailand

Bangkok

Trinidad

Piarco, Port of Spain

Venezuela

Caracas

Verenigde Arabische Emiraten

Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten

Hawaii, Miami

Vietnam

Ho Chi Minhstad

Zaïre

Kinshasa

Zambia

Lusaka

Gebieden met tropische warmte in de maanden Mei tot en met September

Egypte

Cairo

Libanon

Beiroet

Libië

Tripoli

Tunesië

Tunis

Gebieden met tropische warmte in de maanden September tot en met Maart

Uruguay

Montevideo

Zuid Afrika

Kaapstad

Voetnoten:

 • 1. Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.

Terug naar begin van de pagina