Regeling dienstreizen defensie

Geldend van 01-01-2020 t/m 01-01-2020

Regeling dienstreizen defensie

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2. Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 9568, datum inwerkingtreding 04-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2019.

 • e. buitenlandse dienstreis:

  • 1. een dienstreis van een plaats in Nederland naar een plaats buiten Nederland;

  • 2. een dienstreis van een plaats in het land van plaatsing buiten Nederland naar een plaats in Nederland;

  • 3. een dienstreis van een plaats in het land van plaatsing buiten Nederland naar een plaats buiten het land van plaatsing;

  • 4. een dienstreis binnen het land van plaatsing buiten Nederland;

Artikel 2. Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

Paragraaf 2. Vergoeding van reiskosten

Artikel 3. Reiskosten openbaar vervoer

 • 1. Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.

 • 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.

Artikel 4. Indeling in groepen

 • 1. De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:

  • a) groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;

  • b) groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;

  • c) groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; en

  • d) groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.

 • 2. Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.

Artikel 5. Indeling in reisklassen

 • 1. De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.

 • 2. Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.

 • 3. De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.

 • 4. Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.

 • 5. De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.

Artikel 6. Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1. Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.

 • 2. De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:

  • a) de eigen kosten van het abonnement, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, met inachtneming van de eigen bijdrage; en

  • b) de werkelijk gemaakte reiskosten voor de dienstreizen.

 • 3. De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:

  • a) de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; en

  • b) de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 4. De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.

Artikel 7. Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

Artikel 8. Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

 • 1. Het aantal kilometers, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD, bedraagt 10.000.

 • 2. De andere kosten, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD zijn die voor:

  • a) stalling, garage en parkeren;

  • b) parkeerbelasting;

  • c) het gebruik van een veer of een brug; en

  • d) betaalde tol in Nederland.

 • 3. De betaalde tol in het buitenland wordt vergoed.

Artikel 11. Vergoeding van fietsgebruik

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.

 • 2. De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.

Paragraaf 3. Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12. Verblijfkostenvergoedingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1. De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:

  • a. de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:

   • 1. de lunchcomponent,

   • 2. de dinercomponent,

   • 3. de ontbijtcomponent;

  • b. de vergoeding van logies (de logiescomponent); en

  • c. de vergoeding van kleine uitgaven.

 • 2. De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:

  • a. indien het betreft een binnenlandse dienstreis:

   • 1°. de kleine component, en

   • 2°. de grote component;

  • b. indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.

 • 3. Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:

  • a. de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;

  • b. de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; en

  • c. de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; en

  • d. de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.

 • 4. De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.

 • 5. Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.

 • 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:

  • a. voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.

  • b. voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.

 • 7. Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.

 • 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  • a. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  • b. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  • c. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  • d. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;

  • e. de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 9. Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 9568, datum inwerkingtreding 04-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2019.

 • 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom ‘logies’.

 • 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  • a. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  • b. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  • c. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  • d. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de dienstreis buiten het land van plaatsing, dan wel binnen het land van plaatsing buiten Nederland duurt.

Artikel 13. Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1. Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:

  • a. aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;

  • b. vaccinatie;

  • c. geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;

  • d. uitrusting; en

  • e. een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.

 • 2. De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 256,94.

 • 3. Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.

 • 4. De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:

  • a. de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; of

  • b. de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.

Artikel 14. Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a. een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;

 • b. een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;

 • c. door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:

  • 1. de ziekte of het ongeval van een collega;

  • 2. het bijwonen van het huwelijk van een collega;

  • 3. het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;

  • 4. het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;

  • 5. het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; of

  • 6. het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.

 • d. een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.

Paragraaf 4. Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15. Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1. In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:

  • a. militair: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit militairen;

  • b. burgerlijk ambtenaar defensie:

   • 1. indien het betreft een detachering in Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, met dien verstande dat de tegemoetkoming geldende met ingang van de dag van detachering in de plaats treedt van de tegemoetkoming, geldende vóór de dag van ingang van de detachering,

   • 2. indien het betreft een detachering in een gebied buiten Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten op de voet van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

 • 2. Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:

  • a. van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;

  • b. van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:

  • a. ‘commandant’: de commandant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling dienstreizen Defensie;

  • b. ‘datum van verplaatsing, de detachering of van de indiensttreding’: de datum van de detachering, bedoeld in artikel 14, van het BDD.

 • 4. Voor de aanspraak op:

  • a. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;

  • b. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.

 • 5. Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.

Artikel 16. Detachering en verblijfkostenvergoeding

Artikel 16a. Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

Paragraaf 5. Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17. Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

Artikel 18. Reisdeclaratie

 • 1. De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.

 • 2. Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.

 • 3. De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:

  • a. van het reizen per trein;

  • b. verband houdende met het reizen met dienstvervoer;

  • c. van (trein)taxigebruik of het gebruik van een gehuurd motorrijtuig;

  • d. van logies in een gebied buiten Nederland; en

  • e. bedoeld in artikel 13.

Artikel 19. Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Völkers

Bijlage A. bij de Regeling dienstreizen defensie

Klasse-indeling bij dienstreizen defensie

Vervoersmiddel

Reizen

Klasse

Groep(en)

Trein

Binnen Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Binnen Nederland

1e

1

   

2e

2 t/m

Trein

Buiten Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Engeland

Binnen Europa

Royal/Suite

1

Business/luxe

2 en 3

Captains/hut met bank

4

Vliegtuig

Intercontinentale vluchten

Business

1 en 2

Economy

3 en 4

Overige vluchten

Economy

1 t/m 4

Groepsindeling

1

2

3

4

SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM

≥ S14 + <S17;

≥ KTZ/KOL + < SBN/GM

≥ S9 + < S14;

> AOO/VDG+ <KTZ/KOL

≤ AOO/VDG/S8

Bijlage B. bij de Regeling dienstreizen defensie

Tabel 1 vergoeding per kilometer

 

1A

1B

 

Brom-/snorfiets

Overige motorvoertuigen

Alle landen

€ 0,10

€ 0,19

Tabel 2 vergoeding per kilometer

Alle landen

€ 0,05

Bijlage C. bij de Regeling dienstreizen defensie

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2020

Reisgebiedsdelen

     

bedragen ontbijt

bedragen lunch

bedragen diner

bedragen component

 

Ingangsdatum tarief

Val code

bedrag logies

horeca

horeca

horeca

klein

groot

17

NEDERLAND

               

1

VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

2

BINNEN NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

194

AFGHANISTAN

               

1

KABUL

1-7-2019

AFN

8.540,00

404,05

673,45

1.077,00

50,50

 

4

ELDERS

1-7-2019

AFN

5.054,00

239,15

398,55

637,65

29,90

 

134

ALBANIE

               

1

TIRANA

1-7-2019

ALL

10.044,00

679,60

1.132,70

1.812,00

84,95

 

2

ELDERS

1-7-2019

ALL

4.531,00

426,10

710,15

1.136,00

53,25

 

155

ALGERIJE

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

55,00

5,85

9,75

15,60

0,75

 

91

ANGOLA

               

1

LUANDA

1-7-2019

AOA

44.835,00

3.164,60

5.274,35

8.439,00

395,60

 

3

ELDERS

1-7-2019

AOA

21.450,00

1.937,50

3.229,20

5.166,00

242,20

 

217

ANGUILLA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

278,00

18,80

31,30

50,10

2,35

 

145

ANTIGUA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

145,00

18,10

30,15

48,20

2,25

 

119

ARGENTINIE

               

1

BUENOS AIRES

1-7-2019

USD

179,00

5,55

9,25

14,85

0,70

 

3

ELDERS

1-7-2019

USD

67,00

3,45

5,75

9,25

0,45

 

125

ARMENIE

               

1

YEREVAN

1-7-2019

USD

104,00

6,45

10,75

17,15

0,80

 

92

ARUBA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

AWG

302,00

28,45

47,40

75,85

3,55

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2019

AWG

433,00

30,55

50,95

81,50

3,80

 

66

AUSTRALIE

               

1

SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE

1-7-2019

AUD

254,00

22,00

36,65

58,70

2,75

 

154

AZERBAIDZJAN

               

2

BAKU

1-7-2019

USD

77,00

5,70

9,50

15,20

0,70

 

3

ELDERS

1-7-2019

USD

56,00

4,45

7,40

11,85

0,55

 

156

BAHAMA S

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

256,00

19,65

32,75

52,40

2,45

 

1

ALLE GEBIEDEN

20-12-2019

USD

268,00

19,75

32,90

52,65

2,45

 

90

BAHRAIN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

BHD

64,00

4,70

7,80

12,50

0,60

 

73

BARBADOS

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

BBD

442,00

45,05

75,05

120,10

5,65

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2019

BBD

589,00

39,85

66,40

106,30

5,00

 

13

BELGIE

               

1

BRUSSEL

1-7-2019

EUR

193,00

14,20

23,65

37,80

1,75

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

181,00

13,30

22,15

35,45

1,65

 

170

BELIZE

               

1

BELIZE CITY

1-7-2019

USD

172,00

9,75

16,25

26,00

1,20

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

122,00

10,15

16,95

27,10

1,25

 

186

BENIN

               

5

ELDERS

1-7-2019

USD

45,00

5,55

9,25

14,80

0,70

 

75

BERMUDA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

BMD

367,00

15,75

26,30

42,05

1,95

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-12-2019

BMD

330,00

14,20

23,65

37,85

1,75

 

208

BES-EILANDEN

               

1

BONAIRE

1-7-2019

USD

202,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 

2

ST. EUSTATIUS

1-7-2019

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

3

SABA

1-7-2019

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

221

BHUTAN

               

1

THIMPHU

1-7-2019

USD

71,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

3

PARO (NAK-SEL BOUTIQUE)

1-7-2019

USD

164,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

4

PARO (ZHIWALING RESORT)

1-7-2019

USD

204,00

11,60

19,35

30,95

1,45

 

5

ELDERS

1-7-2019

USD

57,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

191

BOLIVIA

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

43,00

4,90

8,15

13,05

0,60

 

112

BOSNIE/HERZEGOVINA

               

3

SARAJEVO

1-7-2019

BAM

140,00

14,80

24,70

39,55

1,85

 

4

ELDERS

1-7-2019

BAM

96,00

9,00

15,00

23,95

1,10

 

6

BANJA LUKA (BOSNIE)

1-7-2019

BAM

106,00

12,20

20,35

32,60

1,55

 

7

MOSTAR

1-7-2019

BAM

91,00

14,55

24,20

38,75

1,80

 

138

BOTSWANA

               

3

ELDERS

1-7-2019

BWP

963,00

83,55

139,25

222,80

10,45

 

88

BRAZILIE

               

1

SAO PAULO

1-7-2019

BRL

359,00

23,30

38,80

62,10

2,90

 

4

ELDERS

1-7-2019

BRL

227,00

18,90

31,50

50,40

2,35

 

126

BRUNEI

               

2

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

114,00

6,45

10,75

17,20

0,80

 

53

BULGARIJE

               

3

ELDERS

1-7-2019

BGN

73,00

7,10

11,85

18,95

0,90

 

4

SOFIA

1-7-2019

BGN

217,00

14,05

23,40

37,45

1,75

 

5

VARNA, PLOVDIV

1-7-2019

BGN

92,00

8,30

13,85

22,10

1,05

 

7

BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO

1-7-2019

BGN

92,00

8,30

13,85

22,10

1,05

 

148

BURKINA FASO

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

64,00

6,00

10,00

16,00

0,75

 

203

BURUNDI

               

1

BUJUMBURA

1-7-2019

USD

131,00

10,90

18,20

29,10

1,35

 

3

ELDERS

1-7-2019

USD

23,00

4,80

8,00

12,80

0,60

 

50

CAMBODJA

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

32,00

2,95

4,90

7,80

0,35

 

21

CANADA

               

1

VANCOUVER

1-7-2019

CAD

299,00

20,25

33,75

54,05

2,55

 

2

TORONTO

1-7-2019

CAD

288,00

19,50

32,50

52,00

2,45

 

3

OTTAWA

1-7-2019

CAD

268,00

20,60

34,35

54,90

2,55

 

6

CALGARY

1-7-2019

CAD

193,00

17,40

29,00

46,35

2,15

 

7

MONTREAL

1-7-2019

CAD

247,00

18,90

31,55

50,45

2,35

 

8

ELDERS

1-7-2019

CAD

170,00

16,65

27,75

44,40

2,10

 

219

CENTRAAL AFRIKA

               

1

BANGUI

1-7-2019

USD

108,00

10,95

18,30

29,25

1,35

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

34,00

3,20

5,35

8,55

0,40

 

135

CHAD

               

2

NDJAMENA

1-7-2019

USD

96,00

7,35

12,20

19,55

0,90

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

59,00

6,80

11,35

18,15

0,85

 

162

CHILI

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

146,00

9,50

15,80

25,25

1,20

 

3

SANTIAGO

1-7-2019

USD

137,00

12,90

21,50

34,40

1,60

 

4

VALPARAISO

1-7-2019

USD

150,00

11,05

18,40

29,45

1,40

 

48

CHINA

               

1

BEIJING

1-7-2019

CNY

991,00

76,05

126,75

202,80

9,50

 

3

ELDERS

1-7-2019

CNY

636,00

46,80

78,00

124,85

5,85

 

4

SHANGHAI

1-7-2019

CNY

1.183,00

70,30

117,20

187,55

8,80

 

122

COLOMBIA

               

1

CARTAGENA

1-7-2019

USD

113,00

4,15

6,95

11,10

0,50

 

2

BOGOTA

1-7-2019

USD

110,00

4,05

6,75

10,80

0,50

 

18

ELDERS

1-7-2019

USD

64,00

2,60

4,30

6,90

0,30

 

212

COMOREN

               

1

MORONI

1-7-2019

USD

119,00

10,75

17,90

28,60

1,35

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

70,00

6,60

11,00

17,60

0,85

 

150

CONGO DEM. REP

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

82,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 

5

KINSHASA

1-7-2019

USD

178,00

11,55

19,25

30,85

1,45

 

184

COSTA RICA

               

1

SAN JOSE

1-7-2019

USD

127,00

11,00

18,30

29,30

1,35

 

5

ELDERS

1-7-2019

USD

97,00

8,40

14,00

22,40

1,05

 

127

CUBA

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

78,00

4,85

8,10

12,95

0,60

 

209

CURACAO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

ANG

286,00

25,85

43,05

68,90

3,25

 

33

CYPRUS

               

1

ELDERS

1-7-2019

EUR

80,00

7,20

12,00

19,20

0,90

 

22

DENEMARKEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

DKK

1.215,00

114,25

190,45

304,70

14,30

 

87

DJIBOUTI

               

1

DJIBOUTI (HOTEL SHERATON)

1-7-2019

DJF

54.672,00

2.840,00

4.734,00

7.574,00

355,00

 

2

DJIBOUTI

1-7-2019

DJF

21.505,00

1.942,00

3.237,00

5.180,00

243,00

 

4

ELDERS

1-7-2019

DJF

12.648,00

856,00

1.426,00

2.282,00

107,00

 

206

DOMINICA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

176,00

15,30

25,50

40,80

1,90

 

85

DOMINICAANSE REP.

               

2

SANTO DOMINGO

1-7-2019

DOP

7.680,00

565,25

942,10

1.507,00

70,65

 

5

ELDERS

1-7-2019

DOP

2.042,00

126,80

211,30

338,10

15,85

 

12

DUITSLAND

               

1

FRANKFURT A/M

1-7-2019

EUR

174,00

14,55

24,20

38,75

1,80

 

3

BERLIJN

1-7-2019

EUR

146,00

12,65

21,05

33,70

1,60

 

4

BONN

1-7-2019

EUR

118,00

12,95

21,60

34,60

1,60

 

6

ELDERS

1-7-2019

EUR

117,00

11,90

19,85

31,80

1,50

 

8

HAMBURG

1-7-2019

EUR

174,00

14,55

24,20

38,75

1,80

 

9

MUNCHEN

1-7-2019

EUR

169,00

11,00

18,30

29,30

1,35

 

152

ECUADOR

               

1

GUAYAQUIL

1-7-2019

USD

142,00

11,30

18,85

30,15

1,40

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

72,00

7,35

12,30

19,65

0,90

 

35

EGYPTE

               

7

ELDERS

1-7-2019

EGP

1.362,00

156,55

260,90

417,40

19,55

 

9

CAIRO

1-7-2019

EGP

2.767,00

221,20

368,65

589,80

27,65

 

188

EL SALVADOR

               

1

SAN SALVADOR

1-7-2019

USD

129,00

9,90

16,50

26,45

1,25

 

5

ELDERS

1-7-2019

USD

69,00

7,00

11,65

18,65

0,85

 

47

ESTLAND

               

5

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

106,00

14,85

24,75

39,55

1,85

 

81

ETHIOPIE

               

1

ADDIS ABEBA (HILTON)

1-7-2019

ETB

7.040,00

437,20

728,65

1.165,00

54,65

 

3

ELDERS

1-7-2019

ETB

1.422,00

104,65

174,45

279,10

13,10

 

4

ADDIS ABEBA

1-7-2019

ETB

3.170,00

274,95

458,25

733,15

34,35

 

147

FILIPPIJNEN

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

72,00

3,75

6,25

10,00

0,45

 

38

FINLAND

               

1

HELSINKI

1-7-2019

EUR

177,00

12,00

20,00

32,00

1,50

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

128,00

11,10

18,55

29,65

1,40

 

14

FRANKRIJK

               

1

PARIJS

1-7-2019

EUR

170,00

17,35

28,90

46,20

2,15

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

148,00

14,50

24,15

38,60

1,80

 

136

FRANS GUYANA

               

1

CAYENNE

1-7-2019

EUR

70,00

8,00

13,35

21,30

1,00

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

43,00

5,55

9,25

14,80

0,70

 

128

GABON

               

1

LIBREVILLE

1-7-2019

USD

176,00

17,25

28,70

45,95

2,15

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

54,00

6,65

11,10

17,80

0,85

 

141

GAMBIA

               

1

BANJUL

1-7-2019

USD

143,00

7,10

11,80

18,90

0,90

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

23,00

2,50

4,15

6,65

0,30

 

108

GEORGIE

               

1

TBILISI

1-7-2019

GEL

326,00

20,25

33,80

54,05

2,55

 

2

ELDERS

1-7-2019

GEL

276,00

15,70

26,15

41,85

1,95

 

137

GHANA

               

1

ACCRA

1-7-2019

USD

153,00

9,10

15,15

24,20

1,15

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

128,00

8,70

14,45

23,15

1,10

 

36

GIBRALTAR

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

257,00

11,05

18,40

29,45

1,40

 

23

GRIEKENLAND

               

1

ATHENE

1-7-2019

EUR

144,00

12,00

20,00

32,05

1,50

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

72,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

178

GROENLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

219,00

10,85

18,10

28,95

1,35

 

176

GUADELOUPE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

69,00

8,55

14,25

22,80

1,05

 

207

GUATEMALA

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

54,00

4,70

7,85

12,55

0,60

 

201

GUINEA

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

69,00

5,75

9,55

15,30

0,70

 

144

GUYANA

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

44,00

7,05

11,70

18,75

0,90

 

100

HAITI

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

87,00

6,40

10,65

17,10

0,80

 

5

PORT AU PRINCE

1-7-2019

USD

149,00

11,40

19,00

30,40

1,45

 

172

HONDURAS

               

1

TEGUCIGALPA

1-7-2019

USD

130,00

8,40

14,00

22,45

1,05

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

63,00

4,30

7,15

11,40

0,55

 

72

HONG KONG

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

HKD

1.642,00

89,25

148,75

238,00

11,15

 

93

HONGARIJE

               

1

ELDERS

1-7-2019

HUF

28.566,00

1.416,85

2.361,45

3.778,00

177,10

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

HUF

28.566,00

1.416,85

2.361,45

3.778,00

177,10

 

2

BUDAPEST

1-7-2019

HUF

49.724,00

3.364,55

5.607,60

8.972,00

420,55

 

3

BALATON

1-7-2019

HUF

40.936,00

2.126,75

3.544,60

5.671,00

265,85

 

2

IERLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

158,00

11,60

19,35

30,95

1,45

 

24

IJSLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

ISK

28.098,00

1.821,80

3.036,35

4.858,00

227,75

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-10-2019

ISK

19.544,00

1.695,30

2.825,50

4.520,00

211,90

 

52

INDIA

               

4

ELDERS

1-7-2019

INR

7.316,00

495,05

825,05

1.320,00

61,90

 

5

NEW DELHI

1-7-2019

INR

7.847,00

602,00

1.003,35

1.605,00

75,25

 

5

NEW DELHI

1-9-2019

INR

9.300,00

629,30

1.048,80

1.678,00

78,65

 

37

INDONESIE

               

1

JAKARTA

1-7-2019

USD

112,00

10,50

17,50

28,05

1,30

 

3

JAKARTA (SPECIAL HOTELS)

1-7-2019

USD

222,00

12,65

21,10

33,75

1,60

 

23

ELDERS

1-7-2019

USD

55,00

5,20

8,65

13,80

0,65

 

129

IRAK

               

1

BAGDAD

1-7-2019

USD

106,00

12,15

20,25

32,45

1,50

 

3

ELDERS

1-7-2019

USD

67,00

8,00

13,30

21,30

1,00

 

54

IRAN

               

1

TEHERAN

1-7-2019

USD

85,00

4,05

6,75

10,80

0,50

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

46,00

2,50

4,15

6,60

0,30

 

9

ISRAEL

               

1

TEL AVIV

1-7-2019

ILS

883,00

54,85

91,40

146,25

6,85

 

3

JERUZALEM

1-7-2019

ILS

612,00

45,05

75,05

120,10

5,65

 

4

HAIFA

1-7-2019

ILS

707,00

47,85

79,70

127,55

6,00

 

15

ITALIE

               

1

MILAAN EN PORTE ERCOLE

1-7-2019

EUR

138,00

14,65

24,45

39,10

1,85

 

2

ROME

1-7-2019

EUR

142,00

15,60

26,05

41,65

1,95

 

3

FLORENCE

1-7-2019

EUR

136,00

10,90

18,15

29,05

1,35

 

4

VENETIE

1-7-2019

EUR

158,00

18,20

30,30

48,50

2,25

 

7

ELDERS

1-7-2019

EUR

62,00

9,10

15,20

24,35

1,15

 

8

NAPELS

1-7-2019

EUR

162,00

13,50

22,45

35,95

1,70

 

9

BRESCIA

1-7-2019

EUR

138,00

14,65

24,45

39,10

1,85

 

142

IVOORKUST

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

46,00

7,05

11,75

18,80

0,90

 

151

JAMAICA

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

216,00

10,20

17,00

27,20

1,30

 

3

ELDERS

15-12-2019

USD

228,00

10,75

17,95

28,70

1,35

 

4

KINGSTON

1-7-2019

USD

200,00

12,40

20,65

33,05

1,55

 

10

JAPAN

               

1

TOKYO

1-7-2019

JPY

21.286,00

1.702,00

2.836,00

4.538,00

213,00

 

16

ELDERS

1-7-2019

JPY

12.870,00

1.163,00

1.938,00

3.100,00

145,00

 

180

JEMEN

               

8

ELDERS

1-7-2019

USD

51,00

5,40

9,00

14,45

0,70

 

30

JORDANIE

               

3

AMMAN

1-7-2019

JOD

102,00

8,50

14,15

22,65

1,05

 

4

ELDERS

1-7-2019

JOD

25,00

3,65

6,10

9,75

0,45

 

71

KAAPVERDISCHE EIL.

               

1

PRAIA

1-7-2019

CVE

8.496,00

1.016,10

1.693,55

2.709,00

127,00

 

4

ELDERS

1-7-2019

CVE

4.826,00

869,30

1.448,80

2.318,00

108,65

 

157

KAMEROEN

               

1

DOUALA

1-7-2019

USD

104,00

9,00

15,00

23,95

1,10

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

64,00

5,75

9,60

15,35

0,70

 

115

KAZACHSTAN

               

2

ALMA ATA

1-7-2019

USD

77,00

10,30

17,20

27,55

1,30

 

3

ELDERS

1-7-2019

USD

51,00

5,65

9,40

15,00

0,70

 

11

KENIA

               

2

MOMBASA

1-7-2019

KES

15.573,00

256,90

428,15

685,05

32,10

 

3

ELDERS

1-7-2019

KES

4.906,00

443,15

738,60

1.181,00

55,40

 

109

KOEWEIT

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

KWD

58,00

4,85

8,05

12,90

0,60

 

49

KOREA (ZUID)

               

1

SEOUL

1-7-2019

USD

191,00

14,10

23,50

37,55

1,75

 

8

ELDERS

1-7-2019

USD

88,00

7,70

12,80

20,45

0,95

 

220

KOSOVO

               

1

PRISTINA

1-7-2019

USD

92,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

60,00

5,40

9,05

14,45

0,70

 

59

KROATIE

               

1

ZAGREB

1-7-2019

HRK

730,00

80,60

134,30

214,90

10,05

 

5

ELDERS

1-7-2019

HRK

672,00

58,30

97,15

155,45

7,30

 

158

KYRGYZSTAN

               

2

ELDERS

1-7-2019

KGS

2.379,00

167,90

279,85

447,80

21,00

 

56

LETLAND

               

1

RIGA

1-7-2019

EUR

110,00

9,50

15,85

25,40

1,20

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

67,00

7,15

11,90

19,05

0,90

 

40

LIBANON

               

1

BEIROET

1-7-2019

USD

162,00

9,25

15,40

24,60

1,15

 

6

ELDERS

1-7-2019

USD

66,00

8,95

14,90

23,80

1,10

 

198

LIBERIA

               

1

MONROVIA

1-7-2019

USD

176,00

14,05

23,40

37,45

1,75

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

56,00

4,30

7,15

11,45

0,55

 

46

LIBIE

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

108,00

7,60

12,70

20,30

0,95

 

116

LITOUWEN

               

1

VILNIUS

1-7-2019

EUR

117,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

2

ELDERS

1-7-2019

EUR

79,00

5,80

9,65

15,45

0,70

 

16

LUXEMBURG

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

200,00

14,10

23,55

37,65

1,75

 

177

MAAGDENEILANDEN GBR

               

1

ALLE GEBIEDEN (UK)

1-7-2019

USD

198,00

14,00

23,30

37,30

1,75

 

1

ALLE GEBIEDEN (UK)

15-12-2019

USD

227,00

14,05

23,45

37,50

1,75

 

224

MAAGDENEILANDEN USA

               

1

ALLE GEBIEDEN (USA)

1-7-2019

USD

244,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

1

ALLE GEBIEDEN (USA)

15-12-2019

USD

371,00

17,55

29,25

46,80

2,20

 

190

MADAGASCAR

               

1

ANTANANARIVO

1-7-2019

USD

121,00

6,85

11,45

18,30

0,85

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

34,00

3,45

5,75

9,20

0,45

 

175

MALAWI

               

9

ELDERS

1-7-2019

USD

82,00

5,60

9,30

14,90

0,70

 

189

MALEDIVEN

               

1

MALE

1-7-2019

USD

158,00

8,60

14,35

22,95

1,05

 

2

ELDERS (ISLANDS)

1-7-2019

USD

61,00

4,45

7,45

11,90

0,55

 

28

MALEISIE OOST

               

1

KUALA LUMPUR

1-7-2019

MYR

458,00

46,65

77,70

124,35

5,85

 

4

ELDERS

1-7-2019

MYR

354,00

26,05

43,40

69,50

3,25

 

149

MALI

               

1

BAMAKO

1-7-2019

USD

111,00

12,70

21,20

33,95

1,60

 

32

MALTA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

167,00

12,30

20,55

32,85

1,55

 

89

MAROKKO

               

1

CASABLANCA

1-7-2019

MAD

1.380,00

101,55

169,30

270,85

12,70

 

4

RABAT

1-7-2019

MAD

1.224,00

97,85

163,05

260,90

12,25

 

8

ELDERS

1-7-2019

MAD

774,00

75,75

126,25

202,00

9,45

 

124

MARTINIQUE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

70,00

9,05

15,10

24,15

1,15

 

193

MAURITANIE

               

1

NOUAKCHOTT

1-7-2019

USD

113,00

7,65

12,75

20,35

0,95

 

2

NOUAKCHOTT HOTEL

1-7-2019

USD

142,00

10,90

18,20

29,10

1,35

 

3

NOUADHIBOU

1-7-2019

USD

79,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

49,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

169

MAURITIUS

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

144,00

2,35

3,95

6,30

0,30

 

164

MEXICO

               

4

MEXICO STAD

1-7-2019

MXN

4.307,00

267,00

446,00

713,00

33,00

 

5

ELDERS

1-7-2019

MXN

1.406,00

162,00

269,00

431,00

20,00

 

117

MOLDAVIE

               

3

KISHINEV

1-7-2019

USD

92,00

7,65

12,75

20,40

0,95

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

67,00

5,60

9,35

14,95

0,70

 

70

MONACO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

197,00

10,70

17,85

28,55

1,35

 

204

MONTENEGRO

               

1

PODGORICA

1-7-2019

EUR

96,00

1,60

2,65

4,20

0,20

 

102

MOZAMBIQUE

               

1

MAPUTO

1-7-2019

USD

130,00

11,75

19,60

31,40

1,45

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

72,00

11,00

18,35

29,35

1,40

 

216

MYANMAR

               

1

ELDERS

1-7-2019

USD

46,00

3,25

5,40

8,60

0,40

 

2

NAYPYITAW

1-7-2019

USD

46,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

165

NAMIBIE

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

41,00

4,20

7,00

11,15

0,50

 

183

NEPAL

               

1

KATHMANDU

1-7-2019

USD

112,00

7,25

12,10

19,40

0,90

 

211

NICARAGUA

               

1

ELDERS

1-7-2019

USD

51,00

4,25

7,05

11,25

0,55

 

2

MANAGUA

1-7-2019

USD

110,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

79

NIEUW ZEELAND

               

2

AUCKLAND, CHRISTCH., WELLINGTON

1-7-2019

NZD

253,00

21,90

36,50

58,40

2,75

 

3

ELDERS

1-7-2019

NZD

221,00

19,90

33,20

53,10

2,50

 

130

NIGER

               

5

ELDERS

1-7-2019

USD

66,00

9,20

15,35

24,55

1,15

 

140

NIGERIA

               

2

LAGOS(EKO,FED.PALACE)

1-7-2019

NGN

47.190,00

2.805,25

4.675,45

7.480,00

350,65

 

3

LAGOS

1-7-2019

NGN

33.410,00

1.986,10

3.310,15

5.296,00

248,25

 

6

ELDERS

1-7-2019

NGN

14.884,00

1.050,55

1.750,95

2.801,00

131,30

 

225

NOORD-MACEDONIE

               

2

SKOPJE

1-7-2019

MKD

3.996,00

375,80

626,35

1.002,00

47,00

 

3

ELDERS

1-7-2019

MKD

2.006,00

259,95

433,20

693,15

32,50

 

25

NOORWEGEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

NOK

1.319,00

201,05

335,10

536,15

25,15

 

103

OEGANDA

               

7

ELDERS

1-7-2019

USD

42,00

2,70

4,50

7,20

0,35

 

8

ENTEBBE

1-7-2019

USD

128,00

6,35

10,60

17,00

0,80

 

104

OEKRAINE

               

3

KIEV

1-7-2019

USD

106,00

8,85

14,70

23,55

1,10

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

38,00

3,70

6,15

9,80

0,45

 

105

OEZBEKISTAN

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

49,00

2,45

4,05

6,50

0,30

 

55

OMAN

               

2

MUSCAT

1-7-2019

OMR

61,00

4,70

7,85

12,55

0,60

 

4

ELDERS

1-7-2019

OMR

45,00

4,20

7,05

11,25

0,55

 

6

OOSTENRIJK

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

EUR

107,00

15,65

26,10

41,80

1,95

 

18

PAKISTAN

               

9

ISLAMABAD,RAWALPINDI

1-7-2019

PKR

13.940,00

724,20

1.207,05

1.931,00

90,55

 

14

ELDERS

1-7-2019

PKR

8.515,00

506,20

843,65

1.349,00

63,25

 

121

PANAMA

               

2

PANAMA STAD

1-7-2019

PAB

141,00

12,20

20,30

32,50

1,50

 

4

ELDERS

1-7-2019

PAB

107,00

7,85

13,10

20,95

1,00

 

174

PERU

               

1

LIMA

1-7-2019

PEN

605,00

39,20

65,35

104,55

4,90

 

2

ELDERS

1-7-2019

PEN

297,00

20,95

34,95

55,90

2,60

 

42

POLEN

               

2

ELDERS

1-7-2019

PLN

553,00

32,85

54,75

87,60

4,10

 

3

WARSCHAU

1-7-2019

PLN

580,00

40,90

68,15

109,10

5,10

 

26

PORTUGAL

               

1

ELDERS

1-7-2019

EUR

80,00

9,40

15,65

25,05

1,20

 

2

LISSABON

1-7-2019

EUR

214,00

13,90

23,15

37,05

1,75

 

120

PUERTO RICO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

179,00

13,75

22,95

36,70

1,70

 

1

ALLE GEBIEDEN

20-12-2019

USD

286,00

14,85

24,80

39,65

1,85

 

110

QATAR

               

1

DOHA

1-7-2019

USD

207,00

14,60

24,35

38,90

1,80

 

39

ROEMENIE

               

1

BOEKAREST

1-7-2019

RON

663,00

39,40

65,70

105,10

4,95

 

4

ELDERS

1-7-2019

RON

342,00

29,65

49,40

79,00

3,70

 

78

RUSLAND

               

1

MOSKOU

1-7-2019

RUB

10.187,00

719,05

1.198,40

1.917,00

89,90

 

2

SINT PETERSBURG

1-7-2019

RUB

8.576,00

466,35

777,20

1.243,00

58,30

 

4

ELDERS

1-7-2019

RUB

5.078,00

343,60

572,65

916,25

42,95

 

106

RWANDA

               

1

KIGALI

1-7-2019

USD

111,00

8,15

13,60

21,80

1,00

 

5

ELDERS

1-7-2019

USD

52,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 

215

SAINT BARTEHLEMY

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

640,00

17,65

29,45

47,10

2,20

 

205

SAO TOME / PRINCIPE

               

2

SAO TOME

1-7-2019

USD

89,00

8,65

14,45

23,10

1,10

 

3

SAO TOME (OMALI, PESTANA)

1-7-2019

USD

148,00

10,40

17,35

27,80

1,30

 

4

PRINCIPE

1-7-2019

USD

62,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

45

SAOEDI-ARABIE

               

14

ELDERS

1-7-2019

SAR

647,00

45,65

76,05

121,70

5,70

 

131

SENEGAL

               

4

ELDERS

1-7-2019

USD

64,00

6,05

10,05

16,10

0,75

 

101

SERVIE

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

60,00

5,40

9,05

14,45

0,70

 

6

PRISTINA

1-7-2019

USD

92,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

168

SEYCHELLEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

SCR

2.236,00

210,25

350,40

560,65

26,30

 

132

SIERRA LEONE

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

50,00

4,20

6,95

11,15

0,50

 

80

SINGAPORE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

SGD

335,00

22,65

37,75

60,40

2,85

 

210

SINT MAARTEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

ANG

260,00

22,60

37,65

60,25

2,80

 

123

SLOVENIE

               

3

ELDERS

1-7-2019

EUR

140,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

62

SLOWAKIJE

               

1

BRATISLAVA

1-7-2019

EUR

123,00

9,40

15,70

25,10

1,20

 

3

ELDERS

1-7-2019

EUR

89,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 

111

SOMALIE

               

2

ELDERS

1-7-2019

USD

43,00

3,55

5,95

9,50

0,45

 

4

SPANJE

               

1

MADRID

1-7-2019

EUR

140,00

13,75

22,90

36,65

1,70

 

2

BARCELONA

1-7-2019

EUR

126,00

11,40

18,95

30,35

1,40

 

4

ELDERS

1-7-2019

EUR

96,00

9,40

15,65

25,05

1,15

 

51

SRI LANKA

               

2

ELDERS

1-7-2019

LKR

12.214,00

826,45

1.377,40

2.203,00

103,30

 

3

KANDY

1-7-2019

LKR

16.524,00

858,45

1.430,80

2.289,00

107,30

 

213

ST. KITTS AND NEVIS

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

251,00

20,95

34,90

55,85

2,60

 

192

ST. LUCIA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

232,00

14,45

24,05

38,45

1,80

 

222

ST.VINCENT-GRENADINE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

172,00

18,25

30,40

48,60

2,30

 

200

SUDAN

               

1

KHARTOUM

1-7-2019

USD

96,00

7,65

12,75

20,40

0,95

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

68,00

2,65

4,40

7,05

0,35

 

31

SURINAME

               

1

ELDERS

1-7-2019

SRD

482,00

27,40

45,65

73,05

3,45

 

2

PARAMARIBO

1-7-2019

SRD

858,00

46,65

77,70

124,35

5,85

 

43

SYRIE

               

1

DAMASCUS

1-7-2019

SYP

51.535,00

4.655,00

7.758,35

12.413,00

581,90

 

2

ELDERS

1-7-2019

SYP

30.580,00

2.762,20

4.603,70

7.365,00

345,30

 

77

TAIWAN

               

1

TAIPEH

1-7-2019

USD

58,00

4,25

7,05

11,30

0,55

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

58,00

4,25

7,05

11,30

0,55

 

181

TAJIKISTAN

               

1

DUSHANBE

1-7-2019

USD

112,00

6,40

10,65

17,00

0,80

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

31,00

2,20

3,65

5,85

0,25

 

44

TANZANIA

               

5

DAR ES SALAAM

1-7-2019

USD

138,00

9,35

15,60

24,95

1,15

 

6

ELDERS

1-7-2019

USD

59,00

4,70

7,80

12,50

0,60

 

94

THAILAND

               

1

BANGKOK

1-7-2019

THB

3.933,00

355,20

592,00

947,25

44,40

 

5

ELDERS

1-7-2019

THB

1.496,00

119,65

199,40

319,00

14,95

 

167

TOBAGO AND TRINIDAD

               

1

TOBAGO

1-7-2019

USD

196,00

15,05

25,05

40,05

1,90

 

2

TRINIDAD

1-7-2019

USD

192,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

143

TOGO

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

55,00

4,80

8,00

12,80

0,60

 

139

TRINIDAD

               

1

ALLE GEBIEDEN

16-12-2019

USD

217,00

15,35

25,55

40,85

1,90

 

58

TSJECHIE

               

1

PRAAG

1-7-2019

CZK

4.051,00

251,60

419,30

670,90

31,45

 

3

BRNO

1-7-2019

CZK

2.451,00

158,90

264,85

423,75

19,85

 

8

ELDERS

1-7-2019

CZK

1.686,00

114,10

190,20

304,30

14,25

 

10

CESKY KRUMLOV

1-7-2019

CZK

2.523,00

170,75

284,55

455,30

21,35

 

12

PLZEN

1-7-2019

CZK

2.207,00

149,35

248,90

398,25

18,65

 

163

TUNESIE

               

1

TUNIS

1-7-2019

TND

198,00

19,40

32,35

51,75

2,45

 

2

ELDERS

1-7-2019

TND

211,00

3,50

5,80

9,30

0,45

 

27

TURKIJE

               

1

ISTANBUL

1-7-2019

TRY

784,00

68,00

113,35

181,35

8,50

 

2

ANTALYA

1-7-2019

TRY

560,00

48,60

80,95

129,55

6,05

 

3

ANKARA

1-7-2019

TRY

528,00

38,85

64,75

103,65

4,85

 

5

ELDERS

1-7-2019

TRY

323,00

31,65

52,75

84,40

3,95

 

6

IZMIR

1-7-2019

TRY

561,00

39,60

66,00

105,65

4,95

 

223

TURKS & CAICOS ISL.

               

2

PROVIDENCIALES

1-7-2019

USD

293,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

223

TURKS CAICOS ISL.

               

2

PROVIDENCIALES

1-7-2019

USD

293,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

179

URUGUAY

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

91,00

8,60

14,30

22,90

1,05

 

82

VENEZUELA

               

1

CARACAS

1-7-2019

USD

104,00

4,65

7,80

12,45

0,60

 

5

ELDERS

1-7-2019

USD

28,00

2,15

3,55

5,65

0,25

 

84

VER.ARAB.EMIR.

               

1

DUBAI

1-7-2019

AED

893,00

60,40

100,70

161,10

7,55

 

2

ABU DHABI

1-7-2019

AED

734,00

69,05

115,10

184,20

8,65

 

4

ELDERS

1-7-2019

AED

814,00

62,45

104,10

166,55

7,80

 

1

VERENIGD KONINKRIJK

               

1

LONDEN

1-7-2019

GBP

190,00

11,80

19,65

31,50

1,50

 

2

ELDERS

1-7-2019

GBP

162,00

10,95

18,25

29,20

1,35

 

19

VERENIGDE STATEN

               

2

CHICAGO

1-7-2019

USD

217,00

13,45

22,45

35,95

1,70

 

4

BOSTON

1-7-2019

USD

253,00

15,70

26,15

41,85

1,95

 

5

SAN FRANCISCO

1-7-2019

USD

266,00

13,20

21,95

35,15

1,65

 

6

LOS ANGELES

1-7-2019

USD

271,00

14,05

23,45

37,50

1,75

 

7

HONOLULU

1-7-2019

USD

262,00

13,60

22,65

36,25

1,70

 

8

PHILADELPHIA

1-7-2019

USD

205,00

13,30

22,20

35,50

1,65

 

9

MIAMI

1-7-2019

USD

212,00

12,60

21,00

33,60

1,55

 

11

ELDERS

1-7-2019

USD

206,00

12,25

20,40

32,65

1,55

 

17

WASHINGTON DC, NORFOLK

1-7-2019

USD

220,00

16,20

27,00

43,20

2,05

 

202

VIETNAM

               

1

HANOI

1-7-2019

USD

99,00

7,60

12,65

20,30

0,95

 

2

HO CHI MIN CITY

1-7-2019

USD

92,00

7,35

12,30

19,65

0,90

 

3

ELDERS

1-7-2019

USD

37,00

3,50

5,85

9,35

0,45

 

114

WIT RUSLAND

               

1

MINSK

1-7-2019

USD

129,00

13,20

22,00

35,20

1,65

 

2

ELDERS

1-7-2019

USD

41,00

5,60

9,30

14,90

0,70

 

173

ZAMBIA

               

3

ELDERS

1-7-2019

USD

92,00

3,95

6,60

10,55

0,50

 

166

ZIMBABWE

               

2

HARARE

1-7-2019

USD

118,00

9,05

15,10

24,15

1,15

 

4

ELDERS

1-7-2019

USD

81,00

6,25

10,40

16,65

0,80

 

214

ZUID SUDAN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

USD

52,00

4,30

7,20

11,50

0,55

 

86

ZUID-AFRIKA

               

1

KAAPSTAD

1-7-2019

ZAR

1.983,00

117,85

196,40

314,25

14,75

 

2

JOHANNESBURG

1-7-2019

ZAR

2.707,00

147,20

245,30

392,50

18,40

 

3

PRETORIA

1-7-2019

ZAR

1.680,00

79,50

132,50

211,95

9,95

 

7

ELDERS

1-7-2019

ZAR

921,00

65,00

108,35

173,35

8,15

 

7

ZWEDEN

               

1

STOCKHOLM EN MALMO

1-7-2019

SEK

2.332,00

126,80

211,30

338,10

15,85

 

2

ELDERS

1-7-2019

SEK

1.827,00

118,45

197,45

315,90

14,80

 

8

ZWITSERLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-7-2019

CHF

228,00

15,45

25,75

41,15

1,95

 

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 9568, datum inwerkingtreding 04-03-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2019.

Het onderdeel ‘Nederland’ in de Bijlage C bij de regeling wordt vervangen door het hieronder opgenomen tabel onderdeel:

 

Reisgebiedsdelen

   

bedragenontbijt

bedragen lunch

bedragen diner

bedragen component

Ingangsdatumtarief

Val code

bedrag

     

logies

horeca

horeca

horeca

klein

groot

17

NEDERLAND

        

1

VAN BUITENLAND

NAAR NEDERLAND

1-8-2019

EUR

115,70

9,65

16,05

25,70

1,20

 

2

BINNEN

NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

08,20

14,85

23,00

4,60

14,35

Bijlage D. bij de Regeling dienstreizen defensie

Gebieden met polaire koude in de winter

Canada

Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China

Peking

Finland

Helsinki

Groenland

Nuuk

IJsland

Reykjavik

Korea

Seoul

Noord- en Zuidpool

 

Noorwegen

Oslo

Oekraïne

Kiev

Polen

Warschau

Russische Federatie

Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk

Falkland Eilanden

Verenigde Staten

Chicago

Zweden

Stockholm

Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola

Luanda

Bahama’s

Nassau

Bangladesh

Chittagong, Dhaka

Barbados

Bridgetown

Belize

Belmopan

Benin

Cotonou

Bolivia

Santa Cruz

Brazilië

Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso

Ouagadougou

Burundi

Bujumbura

Cambodja

Phnom Penh

Colombia

Barranquilla

Costa Rica

San Jose

Cuba

Havanna

Djibouti

Djibouti

Dominicaanse Republiek

Santo Domingo

El Salvador

San Salvador

Ecuador

Guayaquil

Filipijnen

Manilla

Frans Guyana

Cayenne

Gabon

Libreville

Ghana

Accra

Guatemala

de stad Guatemala

Guyana

Georgetown

Haïti

Port au Prince

Honduras

Tegucigalpa

Hongkong

Hongkong

India

Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië

Jakarta

Irak

Bagdad

Ivoorkust

Abidjan

Jamaica

Kingston

Kameroen

Douala, Yaoundé

Kenia

Mombasa, Nairobi

Koeweit

Koeweit

Laos

Vientiane

Liberia

Monrovia

Madagaskar

Antananarivo

Maleisië

Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali

Bamako

Martinique

Fort-de-France

Mexico

Acapulco

Mozambique

Maputo

Myanmar (Birma)

Rangoon

Nederlandse Antillen

Willemstad

Nicaragua

Managua

Nigeria

Lagos

Oeganda

Kampala

Oman

Muscat

Pakistan

Karachi

Panama

Panama

Paraguay

Asunción

Puerto Rico

San Juan

Saoedi Arabië

Jeddah, Riyad

Senegal

Dakar

Sierra Leone

Freetown

Singapore

Singapore

Somalië

Mogadishu

Sri Lanka

Colombo

Sudan

Khartoem

Suriname

Paramaribo

Tanzania

Dar es Salaam

Thailand

Bangkok

Trinidad

Piarco, Port of Spain

Venezuela

Caracas

Verenigde Arabische Emiraten

Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten

Hawaii, Miami

Vietnam

Ho Chi Minhstad

Zaïre

Kinshasa

Zambia

Lusaka

Gebieden met tropische warmte in de maanden Mei tot en met September

Egypte

Cairo

Libanon

Beiroet

Libië

Tripoli

Tunesië

Tunis

Gebieden met tropische warmte in de maanden September tot en met Maart

Uruguay

Montevideo

Zuid Afrika

Kaapstad

Voetnoten:

 • 1. Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.

Terug naar begin van de pagina