Regeling dienstreizen defensie

Geldend van 26-01-2018 t/m 03-08-2018

Regeling dienstreizen defensie

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2. Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Artikel 2. Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

Paragraaf 2. Vergoeding van reiskosten

Artikel 3. Reiskosten openbaar vervoer

 • 1. Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.

 • 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.

Artikel 4. Indeling in groepen

 • 1. De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:

  • a) groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;

  • b) groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;

  • c) groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; en

  • d) groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.

 • 2. Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.

Artikel 5. Indeling in reisklassen

 • 1. De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.

 • 2. Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.

 • 3. De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.

 • 4. Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.

 • 5. De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.

Artikel 6. Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1. Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.

 • 2. De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:

  • a) de eigen kosten van het abonnement, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, met inachtneming van de eigen bijdrage; en

  • b) de werkelijk gemaakte reiskosten voor de dienstreizen.

 • 3. De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:

  • a) de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; en

  • b) de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 4. De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.

Artikel 7. Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

Artikel 8. Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

 • 1. Het aantal kilometers, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD, bedraagt 10.000.

 • 2. De andere kosten, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD zijn die voor:

  • a) stalling, garage en parkeren;

  • b) parkeerbelasting;

  • c) het gebruik van een veer of een brug; en

  • d) betaalde tol in Nederland.

 • 3. De betaalde tol in het buitenland wordt vergoed.

Artikel 11. Vergoeding van fietsgebruik

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.

 • 2. De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.

Paragraaf 3. Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12. Verblijfkostenvergoedingen

 • 1. De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:

  • a. de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:

   • 1. de lunchcomponent,

   • 2. de dinercomponent,

   • 3. de ontbijtcomponent;

  • b. de vergoeding van logies (de logiescomponent); en

  • c. de vergoeding van kleine uitgaven.

 • 2. De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:

  • a. indien het betreft een binnenlandse dienstreis:

   • 1°. de kleine component, en

   • 2°. de grote component;

  • b. indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.

 • 3. Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:

  • a. de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;

  • b. de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; en

  • c. de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; en

  • d. de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.

 • 4. De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.

 • 5. Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.

 • 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:

  • a. voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.

  • b. voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.

 • 7. Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.

 • 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  • a. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  • b. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  • c. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  • d. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;

  • e. de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 9. Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.

Artikel 13. Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1. Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:

  • a. aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;

  • b. vaccinatie;

  • c. geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;

  • d. uitrusting; en

  • e. een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.

 • 2. De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 248,85.

 • 3. Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.

 • 4. De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:

  • a. de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; of

  • b. de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.

Artikel 14. Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a. een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;

 • b. een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;

 • c. door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:

  • 1. de ziekte of het ongeval van een collega;

  • 2. het bijwonen van het huwelijk van een collega;

  • 3. het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;

  • 4. het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;

  • 5. het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; of

  • 6. het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.

 • d. een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.

Paragraaf 4. Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15. Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1. In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:

  • a. militair: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit militairen;

  • b. burgerlijk ambtenaar defensie:

   • 1. indien het betreft een detachering in Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, met dien verstande dat de tegemoetkoming geldende met ingang van de dag van detachering in de plaats treedt van de tegemoetkoming, geldende vóór de dag van ingang van de detachering,

   • 2. indien het betreft een detachering in een gebied buiten Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten op de voet van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

 • 2. Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:

  • a. van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;

  • b. van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:

  • a. ‘commandant’: de commandant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling dienstreizen Defensie;

  • b. ‘datum van verplaatsing, de detachering of van de indiensttreding’: de datum van de detachering, bedoeld in artikel 14, van het BDD.

 • 4. Voor de aanspraak op:

  • a. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;

  • b. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.

 • 5. Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.

Artikel 16. Detachering en verblijfkostenvergoeding

 • 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, wordt voor de dienstreiziger met de status van militair bij een detachering binnen Nederland, gesteld op:

  • a. bij het voorzien in verblijf door het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen;

  • b. bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen, met dien verstande dat in afwijking van die regeling de eigen bijdrage voor voeding voor de militair voor wie geen vrijstelling geldt, wordt gesteld op € 189,46.

 • 2. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, bedraagt voor de dienstreiziger met de status van burgerlijk ambtenaar defensie bij een detachering binnen Nederland:

  • a. voor huisvesting: bij het voorzien in verblijf door of vanwege het ministerie: een maandelijkse eigen bijdrage van 3,6 procent van het voor hem geldende salaris, met inachtneming van het maximumbedrag, genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen, voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

  • b. voor voeding:

   • 1°. bij het voorzien in verblijf door het ministerie: de aldaar verschuldigde maaltijdprijzen,

   • 2°. bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: € 189,46.

 • 3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid wordt voor een periode korter dan een maand naar tijdsgelang berekend, waarbij een maand wordt gesteld op dertig dagen.

 • 4. Het gestelde in artikel 15, vijfde lid, is bij een detachering in Nederland van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Bij een detachering als bedoeld in artikel 14, tweede lid, juncto vierde lid, onderdeel b, van het BDD, bestaat aanspraak op een verblijfkostenvergoeding overeenkomstig paragraaf 3, met dien verstande dat met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van de commandant aanleiding is, de bedragen van de maaltijdcomponenten en de uur component, bedoeld in artikel 12, vierde lid, worden gehalveerd.

Artikel 16a. Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

Paragraaf 5. Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17. Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

Artikel 18. Reisdeclaratie

 • 1. De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.

 • 2. Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.

 • 3. De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:

  • a. van het reizen per trein;

  • b. verband houdende met het reizen met dienstvervoer;

  • c. van (trein)taxigebruik of het gebruik van een gehuurd motorrijtuig;

  • d. van logies in een gebied buiten Nederland; en

  • e. bedoeld in artikel 13.

Artikel 19. Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Völkers

Bijlage A. bij de Regeling dienstreizen defensie

Klasse-indeling bij dienstreizen defensie

Vervoersmiddel

Reizen

Klasse

Groep(en)

Trein

Binnen Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Binnen Nederland

1e

1

   

2e

2 t/m

Trein

Buiten Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Engeland

Binnen Europa

Royal/Suite

1

Business/luxe

2 en 3

Captains/hut met bank

4

Vliegtuig

Intercontinentale vluchten

Business

1 en 2

Economy

3 en 4

Overige vluchten

Economy

1 t/m 4

Groepsindeling

1

2

3

4

SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM

≥ S14 + <S17;

≥ KTZ/KOL + < SBN/GM

≥ S9 + < S14;

> AOO/VDG+ <KTZ/KOL

≤ AOO/VDG/S8

Bijlage B. bij de Regeling dienstreizen defensie

Tabel 1 vergoeding per kilometer

 

1A

1B

 

Brom-/snorfiets

Overige motorvoertuigen

Alle landen

€ 0,10

€ 0,19

Tabel 2 vergoeding per kilometer

Alle landen

€ 0,05

Bijlage C. bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 januari 2018 tot 1 juli 2018

Reisgebiedsdelen

     

bedragen ontbijt

bedragen lunch

bedragen diner

bedragen component

 

Ingangsdatum tarief

Val code

bedrag logies

horeca

horeca

horeca

klein

groot

17

NEDERLAND

               

1

VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

2

BINNEN NEDERLAND

1-1-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

194

AFGHANISTAN

               

1

KABUL

1-1-2018

AFN

7.770,00

367,65

612,70

980,35

45,95

 

4

ELDERS

1-1-2018

AFN

4.592,00

217,25

362,10

579,40

27,15

 

134

ALBANIE

               

1

TIRANA

1-1-2018

ALL

10.692,0

608,10

1.013,4

1.621,55

76,00

 

2

ELDERS

1-1-2018

ALL

4.290,00

473,60

789,35

1.263,00

59,20

 

4

TIRANA INTERNATIONAL

1-1-2018

ALL

11.448,0

1.076,6

1.794,3

2.871,00

134,60

 

4

TIRANA SHERATON

1-1-2018

ALL

11.448,0

1.076,6

1.794,3

2.871,00

134,60

 

155

ALGERIJE

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

88,00

9,30

15,50

24,80

1,15

 

91

ANGOLA

               

1

LUANDA

1-1-2018

AOA

38.940,0

2.987,4

4.979,0

7.966,45

373,45

 

3

ELDERS

1-1-2018

AOA

15.780,0

1.161,4

1.935,7

3.097,10

145,20

 

217

ANGUILLA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

403,00

22,90

38,15

61,05

2,85

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

USD

243,00

20,20

33,70

53,95

2,55

 

145

ANTIGUA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

237,00

13,50

22,45

35,95

1,70

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-4-2018

USD

216,00

13,40

22,30

35,70

1,65

 

119

ARGENTINIE

               

1

BUENOS AIRES

1-1-2018

USD

175,00

9,10

15,15

24,20

1,15

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

81,00

6,50

10,80

17,30

0,80

 

125

ARMENIE

               

1

YEREVAN

1-1-2018

USD

96,00

7,40

12,30

19,65

0,90

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

78,00

5,50

9,20

14,70

0,70

 

92

ARUBA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

AWG

447,00

29,00

48,35

77,35

3,65

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

AWG

292,00

26,35

43,90

70,20

3,30

 

66

AUSTRALIE

               

1

SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE

1-1-2018

AUD

263,00

21,00

35,00

56,00

2,65

 

2

ELDERS

1-1-2018

AUD

176,00

14,10

23,50

37,60

1,75

 

154

AZERBAIDZJAN

               

2

BAKU

1-1-2018

USD

111,00

7,50

12,50

20,05

0,95

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

54,00

4,15

6,95

11,10

0,50

 

156

BAHAMA S

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

268,00

19,75

32,90

52,65

2,45

 

1

ALLE GEBIEDEN

21-4-2018

USD

256,00

19,65

32,75

52,40

2,45

 

90

BAHRAIN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

BHD

68,00

5,65

9,40

15,05

0,70

 

68

BANGLADESH

               

4

ELDERS

1-1-2018

BDT

3.184,00

254,55

424,25

678,85

31,80

 

73

BARBADOS

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

BBD

589,00

39,85

66,40

106,30

5,00

 

1

ALLE GEBIEDEN

16-4-2018

BBD

442,00

45,05

75,05

120,10

5,65

 

13

BELGIE

               

1

BRUSSEL

1-1-2018

EUR

168,00

13,95

23,25

37,20

1,75

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

156,00

13,00

21,70

34,70

1,65

 

170

BELIZE

               

1

BELIZE CITY

1-1-2018

USD

128,00

9,45

15,75

25,20

1,20

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

116,00

11,35

18,95

30,30

1,40

 

186

BENIN

               

5

ELDERS

1-1-2018

USD

44,00

6,50

10,80

17,30

0,80

 

75

BERMUDA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

BMD

330,00

14,20

23,65

37,85

1,75

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-3-2018

BMD

367,00

15,75

26,30

42,05

1,95

 

208

BES-EILANDEN

               

1

BONAIRE

1-1-2018

USD

263,00

13,05

21,75

34,75

1,65

 

1

BONAIRE

15-4-2018

USD

202,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 

2

ST. EUSTATIUS

1-1-2018

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 

2

ST. EUSTATIUS

15-4-2018

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

3

SABA

1-1-2018

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 

3

SABA

15-4-2018

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

221

BHUTAN

               

1

THIMPHU

1-1-2018

USD

88,00

4,75

7,95

12,75

0,60

 

2

PARO

1-1-2018

USD

85,00

4,65

7,70

12,35

0,60

 

3

PARO (NAK-SEL BOUTIQUE)

1-1-2018

USD

164,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

4

PARO (ZHIWALING RESORT)

1-1-2018

USD

204,00

11,60

19,35

30,95

1,45

 

5

ELDERS

1-1-2018

USD

74,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

191

BOLIVIA

               

4

ELDERS

1-1-2018

USD

47,00

4,40

7,35

11,80

0,55

 

112

BOSNIE/HERZEGOVINA

               
                   

3

SARAJEVO

1-1-2018

BAM

113,00

10,25

17,05

27,30

1,30

 

4

ELDERS

1-1-2018

BAM

82,00

7,40

12,35

19,75

0,95

 

7

MOSTAR

1-1-2018

BAM

86,00

12,50

20,85

33,40

1,55

 

138

BOTSWANA

               

3

ELDERS

1-1-2018

BWP

869,00

56,35

93,95

150,30

7,05

 

88

BRAZILIE

               

1

SAO PAULO

1-1-2018

BRL

384,00

22,80

38,00

60,80

2,85

 

4

ELDERS

1-1-2018

BRL

245,00

19,60

32,70

52,30

2,45

 

177

BRITSE MAAGDENEILAND

               

1

ALLE GEBIEDEN (UK)

1-1-2018

USD

325,00

15,35

25,60

41,00

1,90

 

1

ALLE GEBIEDEN (UK)

16-4-2018

USD

291,00

14,45

24,05

38,50

1,80

 

126

BRUNEI

               

2

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

120,00

6,85

11,40

18,20

0,85

 

53

BULGARIJE

               

3

ELDERS

1-1-2018

BGN

59,00

6,30

10,45

16,75

0,80

 

4

SOFIA

1-1-2018

BGN

173,00

11,70

19,50

31,20

1,45

 

5

VARNA, PLOVDIV

1-1-2018

BGN

95,00

7,90

13,15

21,00

1,00

 

7

BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO TAR

1-1-2018

BGN

95,00

7,90

13,15

21,00

1,00

 

148

BURKINA FASO

               

4

ELDERS

1-1-2018

USD

45,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 

203

BURUNDI

               

1

BUJUMBURA

1-1-2018

USD

136,00

10,90

18,15

29,05

1,35

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

16,00

4,90

8,20

13,10

0,60

 

50

CAMBODJA

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

26,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 

21

CANADA

               

1

VANCOUVER

1-1-2018

CAD

217,00

16,65

27,75

44,40

2,10

 

2

TORONTO

1-1-2018

CAD

294,00

16,70

27,85

44,55

2,10

 

3

OTTAWA

1-1-2018

CAD

264,00

20,25

33,70

53,95

2,55

 

6

CALGARY

1-1-2018

CAD

192,00

14,15

23,55

37,70

1,75

 

7

MONTREAL

1-1-2018

CAD

223,00

14,45

24,10

38,55

1,80

 

8

ELDERS

1-1-2018

CAD

153,00

13,25

22,10

35,35

1,65

 

219

CENTRAAL AFRIKA

               

1

BANGUI

1-1-2018

USD

86,00

11,65

19,45

31,10

1,45

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

32,00

3,35

5,60

8,95

0,40

 

135

CHAD

               

2

NDJAMENA

1-1-2018

USD

113,00

7,95

13,30

21,25

1,00

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

63,00

5,70

9,50

15,25

0,70

 

162

CHILI

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

128,00

10,25

17,10

27,35

1,30

 

3

SANTIAGO

1-1-2018

USD

187,00

15,00

24,95

39,95

1,85

 

4

VALPARAISO

1-1-2018

USD

150,00

11,05

18,40

29,45

1,40

 

48

CHINA

               

1

BEIJING

1-1-2018

CNY

842,00

76,00

126,70

202,70

9,50

 

3

ELDERS

1-1-2018

CNY

513,00

48,25

80,40

128,65

6,05

 

4

SHANGHAI

1-1-2018

CNY

970,00

68,45

114,10

182,55

8,55

 

122

COLOMBIA

               

1

CARTAGENA

1-1-2018

USD

113,00

4,15

6,95

11,10

0,50

 

2

BOGOTA

1-1-2018

USD

119,00

3,90

6,50

10,45

0,50

 

18

ELDERS

1-1-2018

USD

62,00

2,65

4,45

7,10

0,35

 

212

COMOREN

               

1

MORONI

1-1-2018

USD

125,00

11,35

18,90

30,20

1,40

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

72,00

7,30

12,20

19,50

0,90

 

150

CONGO DEM. REP

               

4

ELDERS

1-1-2018

USD

82,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 

5

KINSHASA

1-1-2018

USD

175,00

11,85

19,80

31,65

1,50

 

184

COSTA RICA

               

1

SAN JOSE

1-1-2018

USD

119,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

5

ELDERS

1-1-2018

USD

100,00

7,65

12,75

20,40

0,95

 

127

CUBA

               

4

ELDERS

1-1-2018

USD

93,00

5,30

8,80

14,10

0,65

 

209

CURACAO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

ANG

336,00

26,90

44,80

71,70

3,35

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

ANG

286,00

25,85

43,05

68,90

3,25

 

33

CYPRUS

               

1

ELDERS

1-1-2018

EUR

105,00

7,40

12,35

19,75

0,95

 

22

DENEMARKEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

DKK

1.112,00

150,00

249,95

399,95

18,75

 

87

DJIBOUTI

               

1

DJIBOUTI (HOTEL SHERATON)

1-1-2018

DJF

32.240,0

2.182,0

3.636,0

5.817,00

273,00

 

2

DJIBOUTI

1-1-2018

DJF

17.874,0

1.681,0

2.802,0

4.483,00

210,00

 

4

ELDERS

1-1-2018

DJF

11.424,0

991,00

1.652,0

2.643,00

124,00

 

206

DOMINICA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

216,00

19,50

32,55

52,05

2,45

 

85

DOMINICAANSE REP.

               

2

SANTO DOMINGO

1-1-2018

DOP

7.068,00

588,65

981,10

1.569,75

73,60

 

5

ELDERS

1-1-2018

DOP

1.664,00

169,55

282,60

452,20

21,20

 

12

DUITSLAND

               

1

FRANKFURT A/M

1-1-2018

EUR

166,00

12,25

20,40

32,60

1,55

 

3

BERLIJN

1-1-2018

EUR

135,00

15,50

25,80

41,30

1,95

 

4

BONN

1-1-2018

EUR

124,00

12,60

21,00

33,65

1,60

 

6

ELDERS

1-1-2018

EUR

107,00

10,50

17,45

27,95

1,30

 

8

HAMBURG

1-1-2018

EUR

166,00

12,25

20,40

32,60

1,55

 

9

MUNCHEN

1-1-2018

EUR

162,00

12,45

20,75

33,20

1,55

 

152

ECUADOR

               

1

GUAYAQUIL

1-1-2018

USD

151,00

11,15

18,55

29,70

1,40

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

76,00

8,80

14,65

23,40

1,10

 

35

EGYPTE

               

7

ELDERS

1-1-2018

EGP

1.401,00

161,05

268,40

429,40

20,15

 

9

CAIRO

1-1-2018

EGP

2.842,00

227,20

378,65

605,90

28,40

 

188

EL SALVADOR

               

1

SAN SALVADOR

1-1-2018

USD

153,00

10,75

17,95

28,70

1,35

 

5

ELDERS

1-1-2018

USD

64,00

6,75

11,25

18,05

0,85

 

47

ESTLAND

               

1

TALLINN

1-1-2018

EUR

112,00

13,40

22,30

35,65

1,65

 

4

ELDERS

1-1-2018

EUR

99,00

11,85

19,70

31,55

1,50

 

81

ETHIOPIE

               

1

ADDIS ABEBA (HILTON)

1-1-2018

ETB

5.830,00

362,05

603,45

965,50

45,25

 

3

ELDERS

1-1-2018

ETB

1.176,00

86,55

144,25

230,80

10,80

 

4

ADDIS ABEBA

1-1-2018

ETB

2.615,00

226,85

378,10

604,95

28,35

 

147

FILIPPIJNEN

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

62,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 

38

FINLAND

               

1

HELSINKI

1-1-2018

EUR

160,00

13,90

23,15

37,05

1,75

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

131,00

13,30

22,15

35,45

1,65

 

14

FRANKRIJK

               
                   

1

PARIJS

1-1-2018

EUR

170,00

17,35

28,90

46,20

2,15

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

147,00

13,25

22,10

35,35

1,65

 

136

FRANS GUYANA

               

1

CAYENNE

1-1-2018

EUR

70,00

8,00

13,35

21,30

1,00

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

43,00

5,55

9,25

14,80

0,70

 

128

GABON

               

1

LIBREVILLE

1-1-2018

USD

186,00

18,20

30,35

48,55

2,30

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

57,00

7,10

11,80

18,90

0,90

 

141

GAMBIA

               

1

BANJUL

1-1-2018

USD

126,00

7,50

12,50

20,00

0,95

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

17,00

2,80

4,65

7,40

0,35

 

108

GEORGIE

               

1

TBILISI

1-1-2018

GEL

251,00

21,80

36,35

58,15

2,75

 

2

ELDERS

1-1-2018

GEL

222,00

14,40

23,95

38,35

1,80

 

137

GHANA

               

1

ACCRA

1-1-2018

USD

239,00

17,60

29,30

46,85

2,20

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

151,00

12,05

20,10

32,15

1,50

 

36

GIBRALTAR

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

288,00

11,75

19,60

31,40

1,45

 

23

GRIEKENLAND

               

1

ATHENE

1-1-2018

EUR

133,00

11,50

19,20

30,70

1,45

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

78,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

178

GROENLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

219,00

10,85

18,10

28,95

1,35

 

176

GUADELOUPE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

69,00

8,55

14,25

22,80

1,05

 

207

GUATEMALA

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

45,00

4,00

6,70

10,75

0,50

 

201

GUINEA

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

55,00

6,80

11,30

18,10

0,85

 

144

GUYANA

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

60,00

7,75

12,90

20,65

0,95

 

100

HAITI

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

88,00

4,40

7,30

11,70

0,55

 

5

PORT AU PRINCE

1-1-2018

USD

137,00

9,25

15,45

24,70

1,15

 

172

HONDURAS

               

1

TEGUCIGALPA

1-1-2018

USD

126,00

8,85

14,80

23,65

1,10

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

60,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

72

HONG KONG

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

HKD

1.775,00

125,30

208,80

334,10

15,65

 

tarief

code

logies

horeca

horeca

horeca

klein

groot

   

93

HONGARIJE

               

1

ELDERS

1-1-2018

HUF

23.940,0

1.132,7

1.887,8

3.020,55

141,60

 

2

BUDAPEST

1-1-2018

HUF

49.335,0

2.932,8

4.887,95

7.820,75

366,6

 

2

IERLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

150,00

11,95

19,95

31,90

1,50

 

24

IJSLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

ISK

19.544,0

1.695,3

2.825,5

4.520,80

211,90

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-5-2018

ISK

28.098,0

1.821,8

3.036,3

4.858,20

227,75

 

52

INDIA

               

4

ELDERS

1-1-2018

INR

6.435,00

366,00

609,95

975,95

45,75

 

5

NEW DELHI

1-1-2018

INR

10.561,0

810,25

1.350,4

2.160,60

101,30

 

5

NEW DELHI

1-4-2018

INR

7.540,00

768,40

1.280,6

2.049,00

96,05

 

37

INDONESIE

               

1

JAKARTA

1-1-2018

USD

122,00

9,35

15,60

25,00

1,15

 

3

JAKARTA (SPECIAL HOTELS)

1-1-2018

USD

210,00

11,40

19,00

30,40

1,45

 

23

ELDERS

1-1-2018

USD

57,00

4,95

8,25

13,20

0,60

 

129

IRAK

               

1

BAGDAD

1-1-2018

USD

176,00

10,95

18,20

29,15

1,35

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

119,00

8,40

14,00

22,40

1,05

 

54

IRAN

               

1

TEHERAN

1-1-2018

USD

184,00

9,15

15,25

24,35

1,15

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

80,00

5,65

9,40

15,05

0,70

 

9

ISRAEL

               

1

TEL AVIV

1-1-2018

ILS

864,00

53,65

89,40

143,10

6,70

 

3

JERUZALEM

1-1-2018

ILS

600,00

44,15

73,60

117,75

5,50

 

4

HAIFA

1-1-2018

ILS

694,00

47,00

78,30

125,30

5,85

 

5

NAHARIYA EN ELDERS

1-1-2018

ILS

567,00

40,05

66,75

106,80

5,00

 

15

ITALIE

               

1

MILAAN EN PORTE ERCOLE

1-1-2018

EUR

133,00

15,25

25,45

40,70

1,90

 

2

ROME

1-1-2018

EUR

136,00

15,60

26,00

41,60

1,95

 

3

FLORENCE

1-1-2018

EUR

131,00

10,50

17,45

27,95

1,30

 

4

VENETIE

1-1-2018

EUR

178,00

14,25

23,70

37,95

1,80

 

7

ELDERS

1-1-2018

EUR

62,00

9,10

15,20

24,35

1,15

 

8

NAPELS

1-1-2018

EUR

164,00

10,20

17,00

27,25

1,30

 

9

BRESCIA

1-1-2018

EUR

133,00

15,25

25,45

40,70

1,90

 

142

IVOORKUST

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

46,00

5,70

9,45

15,15

0,70

 

151

JAMAICA

               

1

KINGSTON (PEGASUS EN WYNDHAM)

1-1-2018

USD

168,00

13,95

23,25

37,20

1,75

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

297,00

4,90

8,15

13,05

0,60

 

3

ELDERS

16-4-2018

USD

245,00

4,05

6,75

10,80

0,50

 

10

JAPAN

               

1

TOKYO

1-1-2018

JPY

18.865,0

1.704,0

2.840,0

4.544,00

213,00

 

16

ELDERS

1-1-2018

JPY

10.047,0

1.066,0

1.776,0

2.842,00

133,00

 

180

JEMEN

               

8

ELDERS

1-1-2018

USD

51,00

5,40

9,00

14,45

0,70

 

30

JORDANIE

               

3

AMMAN

1-1-2018

JOD

97,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

4

ELDERS

1-1-2018

JOD

25,00

3,65

6,10

9,75

0,45

 

71

KAAPVERDISCHE EIL.

               

1

PRAIA

1-1-2018

CVE

8.496,00

1.016,1

1.693,5

2.709,65

127,00

 

4

ELDERS

1-1-2018

CVE

4.826,00

869,30

1.448,8

2.318,10

108,65

 

157

KAMEROEN

               

1

DOUALA

1-1-2018

USD

102,00

9,20

15,30

24,50

1,15

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

65,00

6,35

10,55

16,90

0,80

 

115

KAZACHSTAN

               

2

ALMA ATA

1-1-2018

USD

77,00

8,90

14,85

23,70

1,10

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

54,00

6,50

10,80

17,30

0,80

 

11

KENIA

               

1

NAIROBI

1-1-2018

KES

19.712,0

1.224,1

2.040,2

3.264,30

153,00

 

2

MOMBASA

1-1-2018

KES

14.007,0

231,05

385,10

616,20

28,90

 

3

ELDERS

1-1-2018

KES

10.912,0

164,30

273,80

438,05

20,55

 

109

KOEWEIT

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

KWD

81,00

4,85

8,05

12,90

0,60

 

49

KOREA (ZUID)

               

1

SEOUL

1-1-2018

USD

206,00

23,65

39,40

63,05

2,95

 

8

ELDERS

1-1-2018

USD

108,00

7,95

13,25

21,20

1,00

 

220

KOSOVO

               

1

PRISTINA

1-1-2018

USD

82,00

6,85

11,40

18,25

0,85

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

54,00

5,25

8,75

14,00

0,65

 

59

KROATIE

               

1

ZAGREB

1-1-2018

HRK

622,00

53,90

89,85

143,80

6,75

 

5

ELDERS

1-1-2018

HRK

537,00

37,90

63,15

101,05

4,75

 

158

KYRGYZSTAN

               

2

ELDERS

1-1-2018

KGS

1.915,00

166,15

276,90

443,00

20,75

 

56

LETLAND

               

1

RIGA

1-1-2018

EUR

100,00

8,30

13,85

22,15

1,05

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

61,00

7,05

11,75

18,75

0,90

 

40

LIBANON

               

1

BEIROET

1-1-2018

USD

162,00

9,25

15,40

24,60

1,15

 

6

ELDERS

1-1-2018

USD

66,00

8,95

14,90

23,80

1,10

 

198

LIBERIA

               

1

MONROVIA

1-1-2018

USD

185,00

11,95

19,95

31,90

1,50

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

57,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

46

LIBIE

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

108,00

7,60

12,70

20,30

0,95

 

116

LITOUWEN

               

1

VILNIUS

1-1-2018

EUR

117,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

79,00

5,80

9,65

15,45

0,70

 

16

LUXEMBURG

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

166,00

12,25

20,40

32,60

1,55

 

113

MACEDONIE

               

2

SKOPJE

1-1-2018

MKD

4.965,00

413,50

689,15

1.102,60

51,70

 

3

ELDERS

1-1-2018

MKD

1.781,00

154,45

257,45

411,90

19,30

 

190

MADAGASCAR

               

1

ANTANANARIVO

1-1-2018

USD

132,00

7,50

12,50

20,00

0,95

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

33,00

3,25

5,45

8,70

0,40

 

175

MALAWI

               

9

ELDERS

1-1-2018

USD

79,00

4,50

7,50

12,00

0,55

 

189

MALEDIVEN

               

1

MALE

1-1-2018

USD

194,00

16,15

26,90

43,05

2,00

 

2

ELDERS (ISLANDS)

1-1-2018

USD

103,00

4,20

7,00

11,20

0,55

 

4

HAA ALIFU (RESORTS)

1-1-2018

USD

334,00

13,65

22,75

36,40

1,70

 

4

HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE)

1-1-2018

USD

334,00

13,65

22,75

36,40

1,70

 

4

HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE)

1-5-2018

USD

482,00

8,65

14,45

23,10

1,10

 

4

HAA ALIFU (RESORTS)

1-5-2018

USD

482,00

8,65

14,45

23,10

1,10

 

5

KAAFU (BANDOS)

1-1-2018

USD

557,00

9,20

15,30

24,50

1,15

 

5

KAAFU (RESORTS)

1-1-2018

USD

557,00

9,20

15,30

24,50

1,15

 

28

MALEISIE OOST

               

1

KUALA LUMPUR

1-1-2018

MYR

458,00

46,65

77,70

124,35

5,85

 

4

ELDERS

1-1-2018

MYR

354,00

26,05

43,40

69,50

3,25

 

149

MALI

               

1

BAMAKO

1-1-2018

USD

105,00

14,80

24,65

39,40

1,85

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

53,00

8,45

14,10

22,60

1,05

 

32

MALTA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

167,00

12,30

20,55

32,85

1,55

 

89

MAROKKO

               

1

CASABLANCA

1-1-2018

MAD

1.311,00

109,20

182,00

291,15

13,65

 

4

RABAT

1-1-2018

MAD

1.259,00

100,60

167,70

268,30

12,60

 

8

ELDERS

1-1-2018

MAD

787,00

71,05

118,40

189,45

8,90

 

124

MARTINIQUE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

70,00

9,05

15,10

24,15

1,15

 

193

MAURITANIE

               

1

NOUAKCHOTT

1-1-2018

USD

112,00

8,20

13,70

21,90

1,05

 

2

NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM

1-1-2018

USD

146,00

10,35

17,20

27,55

1,30

 

3

NOUADHIBOU

1-1-2018

USD

75,00

8,30

13,80

22,10

1,05

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

45,00

4,55

7,60

12,15

0,55

 

169

MAURITIUS

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

121,00

2,00

3,30

5,30

0,25

 

164

MEXICO

               

4

MEXICO STAD

1-1-2018

MXN

4.216,00

219,00

365,00

584,00

27,00

 

5

ELDERS

1-1-2018

MXN

1.204,00

128,00

213,00

340,00

16,00

 

117

MOLDAVIE

               

3

KISHINEV

1-1-2018

USD

74,00

5,05

8,40

13,40

0,65

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

59,00

3,50

5,85

9,40

0,45

 

70

MONACO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

191,00

11,35

18,95

30,30

1,40

 

199

MONGOLIE

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

31,00

5,85

9,75

15,60

0,75

 

204

MONTENEGRO

               

1

PODGORICA

1-1-2018

EUR

84,00

5,45

9,10

14,60

0,70

 

2

ELDERS

1-1-2018

EUR

53,00

3,30

5,50

8,80

0,40

 

102

MOZAMBIQUE

               

1

MAPUTO

1-1-2018

USD

171,00

13,15

21,90

35,00

1,65

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

71,00

10,45

17,40

27,85

1,30

 

216

MYANMAR

               

1

ELDERS

1-1-2018

USD

54,00

3,20

5,35

8,55

0,40

 

2

NAYPYITAW

1-1-2018

USD

45,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 

165

NAMIBIE

               

4

ELDERS

1-1-2018

USD

53,00

3,75

6,25

10,00

0,45

 

183

NEPAL

               

1

KATHMANDU

1-1-2018

USD

112,00

6,35

10,55

16,90

0,80

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

28,00

2,35

3,90

6,20

0,30

 

211

NICARAGUA

               

1

ELDERS

1-1-2018

USD

69,00

5,75

9,55

15,30

0,70

 

2

MANAGUA

1-1-2018

USD

127,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

79

NIEUW ZEELAND

               

2

AUCKLAND, CHRISTCH., WELLINGTON

1-1-2018

NZD

247,00

20,55

34,25

54,80

2,55

 

3

ELDERS

1-1-2018

NZD

212,00

19,95

33,25

53,20

2,50

 

130

NIGER

               

5

ELDERS

1-1-2018

USD

69,00

9,70

16,20

25,90

1,20

 

140

NIGERIA

               

2

LAGOS(EKO,FED.PALACE)

1-1-2018

NGN

70.445,0

2.876,4

4.794,1

7.670,60

359,55

 

3

LAGOS

1-1-2018

NGN

19.560,0

1.439,6

2.399,3

3.839,00

179,95

 

6

ELDERS

1-1-2018

NGN

10.440,0

834,60

1.391,0

2.225,65

104,35

 

25

NOORWEGEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

NOK

1.118,00

144,85

241,45

386,30

18,10

 

103

OEGANDA

               

7

ELDERS

1-1-2018

USD

44,00

2,85

4,75

7,60

0,35

 

8

ENTEBBE

1-1-2018

USD

131,00

6,50

10,85

17,35

0,80

 

104

OEKRAINE

               

3

KIEV

1-1-2018

USD

115,00

8,50

14,15

22,60

1,05

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

30,00

4,20

7,00

11,20

0,55

 

105

OEZBEKISTAN

               

4

ELDERS

1-1-2018

USD

42,00

3,80

6,30

10,05

0,45

 

55

OMAN

               

2

MUSCAT

1-1-2018

OMR

63,00

4,85

8,05

12,90

0,60

 

4

ELDERS

1-1-2018

OMR

62,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

6

OOSTENRIJK

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

108,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

18

PAKISTAN

               

9

ISLAMABAD,RAWALPINDI

1-1-2018

PKR

13.530,0

769,50

1.282,5

2.051,95

96,20

 

14

ELDERS

1-1-2018

PKR

6.000,00

441,60

736,00

1.177,60

55,20

 

121

PANAMA

               

2

PANAMA STAD

1-1-2018

PAB

147,00

12,80

21,30

34,05

1,60

 

4

ELDERS

1-1-2018

PAB

113,00

8,00

13,35

21,35

1,00

 

174

PERU

               

1

LIMA

1-1-2018

PEN

507,00

30,15

50,25

80,35

3,75

 

2

ELDERS

1-1-2018

PEN

243,00

18,65

31,10

49,75

2,35

 

42

POLEN

               

2

ELDERS

1-1-2018

PLN

445,00

31,45

52,40

83,80

3,95

 

3

WARSCHAU

1-1-2018

PLN

641,00

45,20

75,35

120,55

5,65

 

26

PORTUGAL

               

1

ELDERS

1-1-2018

EUR

46,00

9,40

15,65

25,05

1,20

 

2

LISSABON

1-1-2018

EUR

197,00

13,90

23,20

37,10

1,75

 

120

PUERTO RICO

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

286,00

14,85

24,80

39,65

1,85

 

1

ALLE GEBIEDEN

1-5-2018

USD

179,00

13,75

22,95

36,70

1,70

 

110

QATAR

               

1

DOHA

1-1-2018

USD

266,00

17,30

28,80

46,10

2,15

 

39

ROEMENIE

               

1

BOEKAREST

1-1-2018

RON

611,00

36,30

60,55

96,85

4,55

 

4

ELDERS

1-1-2018

RON

308,00

26,70

44,55

71,25

3,35

 

78

RUSLAND

               

1

MOSKOU

1-1-2018

RUB

14.630,0

692,20

1.153,7

1.845,90

86,55

 

2

SINT PETERSBURG

1-1-2018

RUB

14.208,0

551,10

918,55

1.469,65

68,90

 

4

ELDERS

1-1-2018

RUB

4.089,00

265,10

441,85

706,95

33,15

 

106

RWANDA

               

1

KIGALI

1-1-2018

USD

137,00

7,80

13,00

20,80

1,00

 

5

ELDERS

1-1-2018

USD

52,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 

215

SAINT BARTEHLEMY

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

640,00

17,65

29,45

47,10

2,20

 

205

SAO TOME / PRINCIPE

               

2

SAO TOME

1-1-2018

USD

89,00

8,65

14,45

23,10

1,10

 

3

SAO TOME (OMALI, PESTANA)

1-1-2018

USD

148,00

10,40

17,35

27,80

1,30

 

4

PRINCIPE

1-1-2018

USD

62,00

3,85

6,45

10,30

0,50

 

45

SAOEDI-ARABIE

               

14

ELDERS

1-1-2018

SAR

696,00

55,65

92,75

148,40

6,95

 

131

SENEGAL

               

1

DAKAR

1-1-2018

USD

158,00

12,65

21,10

33,75

1,60

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

68,00

6,40

10,65

17,05

0,80

 

101

SERVIE

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

54,00

5,25

8,75

14,00

0,65

 

4

BELGRADO

1-1-2018

USD

108,00

7,95

13,25

21,20

1,00

 

168

SEYCHELLEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

SCR

2.025,00

223,55

372,60

596,15

27,95

 

132

SIERRA LEONE

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

52,00

4,45

7,45

11,90

0,55

 

80

SINGAPORE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

SGD

335,00

22,65

37,75

60,40

2,85

 

210

SINT MAARTEN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

ANG

312,00

22,95

38,25

61,25

2,85

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

ANG

250,00

21,65

36,10

57,75

2,70

 

123

SLOVENIE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

EUR

140,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

62

SLOWAKIJE

               

1

BRATISLAVA

1-1-2018

EUR

126,00

10,50

17,50

28,00

1,30

 

3

ELDERS

1-1-2018

EUR

84,00

7,05

11,70

18,75

0,90

 

111

SOMALIE

               

2

ELDERS

1-1-2018

USD

37,00

4,10

6,80

10,90

0,50

 

4

SPANJE

               

1

MADRID

1-1-2018

EUR

138,00

13,00

21,65

34,65

1,65

 

2

BARCELONA

1-1-2018

EUR

139,00

11,10

18,45

29,55

1,40

 

4

ELDERS

1-1-2018

EUR

105,00

9,45

15,75

25,15

1,20

 

51

SRI LANKA

               

2

ELDERS

1-1-2018

LKR

9.664,00

600,15

1.000,2

1.600,35

75,00

 

213

ST. KITTS AND NEVIS

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

269,00

20,65

34,40

55,05

2,60

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

USD

202,00

19,00

31,65

50,65

2,35

 

192

ST. LUCIA

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

291,00

21,40

35,70

57,10

2,70

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

USD

260,00

20,75

34,60

55,40

2,60

 

222

ST.VINCENT-GRENADINE

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

170,00

18,00

30,00

48,05

2,25

 

1

ALLE GEBIEDEN

15-4-2018

USD

160,00

17,60

29,35

46,95

2,20

 

200

SUDAN

               

1

KHARTOUM

1-1-2018

USD

99,00

7,30

12,15

19,45

0,90

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

70,00

5,15

8,60

13,80

0,65

 

31

SURINAME

               

1

ELDERS

1-1-2018

SRD

475,00

27,05

45,05

72,05

3,40

 

2

PARAMARIBO

1-1-2018

SRD

851,00

46,25

77,10

123,40

5,80

 

43

SYRIE

               

1

DAMASCUS

1-1-2018

SYP

66.660,0

3.791,1

6.318,5

10.109,

473,90

 

2

ELDERS

1-1-2018

SYP

26.106,0

2.174,2

3.623,7

5.797,90

271,80

 

77

TAIWAN

               

1

TAIPEH

1-1-2018

USD

58,00

4,25

7,05

11,30

0,55

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

58,00

4,25

7,05

11,30

0,55

 

181

TAJIKISTAN

               

1

DUSHANBE

1-1-2018

USD

112,00

6,40

10,65

17,00

0,80

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

31,00

2,20

3,65

5,85

0,25

 

44

TANZANIA

               

5

DAR ES SALAAM

1-1-2018

USD

138,00

9,35

15,60

24,95

1,15

 

6

ELDERS

1-1-2018

USD

56,00

4,30

7,15

11,45

0,55

 

94

THAILAND

               

1

BANGKOK

1-1-2018

THB

4.433,00

299,95

499,95

799,90

37,50

 

5

ELDERS

1-1-2018

THB

1.471,00

122,50

204,15

326,60

15,30

 

167

TOBAGO AND TRINIDAD

               

1

TOBAGO

1-1-2018

USD

178,00

14,85

24,75

39,60

1,85

 

1

TOBAGO

15-4-2018

USD

162,00

14,60

24,35

38,95

1,85

 

2

TRINIDAD

1-1-2018

USD

178,00

14,85

24,75

39,60

1,85

 

143

TOGO

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

51,00

3,75

6,25

10,00

0,45

 

58

TSJECHIE

               

1

PRAAG

1-1-2018

CZK

3.585,00

232,45

387,40

619,80

29,05

 

3

BRNO

1-1-2018

CZK

3.287,00

148,25

247,05

395,30

18,55

 

8

ELDERS

1-1-2018

CZK

1.092,00

64,90

108,20

173,10

8,10

 

10

CESKY KRUMLOV

1-1-2018

CZK

3.430,00

162,30

270,50

432,75

20,30

 

12

PLZEN

1-1-2018

CZK

2.184,00

118,75

197,95

316,70

14,85

 

163

TUNESIE

               

1

TUNIS

1-1-2018

TND

206,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

2

ELDERS

1-1-2018

TND

154,00

12,30

20,50

32,75

1,55

 

27

TURKIJE

               

1

ISTANBUL

1-1-2018

TRY

496,00

38,00

63,35

101,40

4,75

 

2

ANTALYA

1-1-2018

TRY

376,00

31,35

52,20

83,55

3,90

 

3

ANKARA

1-1-2018

TRY

342,00

29,65

49,40

79,00

3,70

 

5

ELDERS

1-1-2018

TRY

230,00

23,40

39,05

62,45

2,95

 

6

IZMIR

1-1-2018

TRY

381,00

33,05

55,05

88,10

4,15

 

146

TURKMENISTAN

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

59,00

3,85

6,40

10,25

0,50

 

179

URUGUAY

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

88,00

8,95

14,95

23,90

1,10

 

82

VENEZUELA

               

1

CARACAS

1-1-2018

USD

113,00

10,20

16,95

27,15

1,25

 

5

ELDERS

1-1-2018

USD

108,00

7,95

13,25

21,20

1,00

 

84

VER.ARAB.EMIR.

               

1

DUBAI

1-1-2018

AED

893,00

60,40

100,70

161,10

7,55

 

2

ABU DHABI

1-1-2018

AED

734,00

69,05

115,10

184,20

8,65

 

4

ELDERS

1-1-2018

AED

814,00

62,45

104,10

166,55

7,80

 

1

VERENIGD KONINKRIJK

               

1

LONDEN

1-1-2018

GBP

193,00

11,50

19,15

30,60

1,45

 

2

ELDERS

1-1-2018

GBP

157,00

11,55

19,20

30,75

1,45

 

19

VERENIGDE STATEN

               

1

NEW YORK

1-1-2018

USD

246,00

18,10

30,20

48,30

2,25

 

2

CHICAGO

1-1-2018

USD

241,00

10,85

18,10

28,95

1,35

 

4

BOSTON

1-1-2018

USD

270,00

12,75

21,25

34,00

1,60

 

5

SAN FRANCISCO

1-1-2018

USD

267,00

12,60

21,05

33,65

1,60

 

6

LOS ANGELES

1-1-2018

USD

281,00

11,50

19,15

30,60

1,45

 

7

HONOLULU

1-1-2018

USD

281,00

11,50

19,15

30,60

1,45

 

8

PHILADELPHIA

1-1-2018

USD

222,00

11,50

19,20

30,70

1,45

 

9

MIAMI

1-1-2018

USD

251,00

10,75

17,95

28,70

1,35

 

10

MAAGDENEILANDEN

1-1-2018

USD

371,00

17,55

29,25

46,80

2,20

 

10

MAAGDENEILANDEN

1-5-2018

USD

244,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

11

ELDERS

1-1-2018

USD

212,00

10,05

16,75

26,75

1,25

 

17

WASHINGTON DC, NORFOLK

1-1-2018

USD

224,00

16,45

27,45

43,90

2,05

 

202

VIETNAM

               

1

HANOI

1-1-2018

USD

99,00

7,60

12,65

20,30

0,95

 

3

ELDERS

1-1-2018

USD

37,00

3,50

5,85

9,35

0,45

 

114

WIT RUSLAND

               

1

MINSK

1-1-2018

USD

119,00

11,15

18,60

29,80

1,40

 

2

ELDERS

1-1-2018

USD

49,00

5,20

8,65

13,85

0,65

 

173

ZAMBIA

               

3

ELDERS

1-1-2018

USD

86,00

4,65

7,75

12,45

0,60

 

166

ZIMBABWE

               

2

HARARE

1-1-2018

USD

113,00

8,30

13,85

22,15

1,05

 

4

ELDERS

1-1-2018

USD

62,00

5,35

8,90

14,25

0,65

 

214

ZUID SUDAN

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

USD

52,00

4,30

7,20

11,50

0,55

 

86

ZUID-AFRIKA

               

1

KAAPSTAD

1-1-2018

ZAR

1.983,00

117,85

196,40

314,25

14,75

 

2

JOHANNESBURG

1-1-2018

ZAR

2.707,00

147,20

245,30

392,50

18,40

 

3

PRETORIA

1-1-2018

ZAR

1.680,00

79,50

132,50

211,95

9,95

 

7

ELDERS

1-1-2018

ZAR

921,00

65,00

108,35

173,35

8,15

 

7

ZWEDEN

               

1

STOCKHOLM EN MALMO

1-1-2018

SEK

2.227,00

138,30

230,50

368,80

17,30

 

2

ELDERS

1-1-2018

SEK

1.649,00

111,60

186,00

297,60

13,95

 

8

ZWITSERLAND

               

1

ALLE GEBIEDEN

1-1-2018

CHF

234,00

16,50

27,50

43,95

2,05

 

Bijlage D. bij de Regeling dienstreizen defensie

Gebieden met polaire koude in de winter

Canada

Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China

Peking

Finland

Helsinki

Groenland

Nuuk

IJsland

Reykjavik

Korea

Seoul

Noord- en Zuidpool

 

Noorwegen

Oslo

Oekraïne

Kiev

Polen

Warschau

Russische Federatie

Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk

Falkland Eilanden

Verenigde Staten

Chicago

Zweden

Stockholm

Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola

Luanda

Bahama’s

Nassau

Bangladesh

Chittagong, Dhaka

Barbados

Bridgetown

Belize

Belmopan

Benin

Cotonou

Bolivia

Santa Cruz

Brazilië

Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso

Ouagadougou

Burundi

Bujumbura

Cambodja

Phnom Penh

Colombia

Barranquilla

Costa Rica

San Jose

Cuba

Havanna

Djibouti

Djibouti

Dominicaanse Republiek

Santo Domingo

El Salvador

San Salvador

Ecuador

Guayaquil

Filipijnen

Manilla

Frans Guyana

Cayenne

Gabon

Libreville

Ghana

Accra

Guatemala

de stad Guatemala

Guyana

Georgetown

Haïti

Port au Prince

Honduras

Tegucigalpa

Hongkong

Hongkong

India

Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië

Jakarta

Irak

Bagdad

Ivoorkust

Abidjan

Jamaica

Kingston

Kameroen

Douala, Yaoundé

Kenia

Mombasa, Nairobi

Koeweit

Koeweit

Laos

Vientiane

Liberia

Monrovia

Madagaskar

Antananarivo

Maleisië

Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali

Bamako

Martinique

Fort-de-France

Mexico

Acapulco

Mozambique

Maputo

Myanmar (Birma)

Rangoon

Nederlandse Antillen

Willemstad

Nicaragua

Managua

Nigeria

Lagos

Oeganda

Kampala

Oman

Muscat

Pakistan

Karachi

Panama

Panama

Paraguay

Asunción

Puerto Rico

San Juan

Saoedi Arabië

Jeddah, Riyad

Senegal

Dakar

Sierra Leone

Freetown

Singapore

Singapore

Somalië

Mogadishu

Sri Lanka

Colombo

Sudan

Khartoem

Suriname

Paramaribo

Tanzania

Dar es Salaam

Thailand

Bangkok

Trinidad

Piarco, Port of Spain

Venezuela

Caracas

Verenigde Arabische Emiraten

Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten

Hawaii, Miami

Vietnam

Ho Chi Minhstad

Zaïre

Kinshasa

Zambia

Lusaka

Gebieden met tropische warmte in de maanden Mei tot en met September

Egypte

Cairo

Libanon

Beiroet

Libië

Tripoli

Tunesië

Tunis

Gebieden met tropische warmte in de maanden September tot en met Maart

Uruguay

Montevideo

Zuid Afrika

Kaapstad

Voetnoten:

 • 1. Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.

Terug naar begin van de pagina